Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Turkish Validity and Reliability of the Coronavirus Anxiety Scale

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 16 - 22, 06.03.2021
https://doi.org/10.48176/esmj.2021.10

Öz

Introduction: This study was conducted in order to adapt the Coronavirus Anxiety Scale (CAS), which was developed to determine the anxiety status of individuals during the coronavirus pandemic period, into Turkish. Methods: The methodological study was completed with 330 people. In data collection; introductory information form, CAS, Beck Anxiety Scale were used. Group translation and back translation technique was used for Turkish language adaptation of the scale, and expert opinion method was used for content validity. The evaluation of the data was made with the SPSS 21 package program. The reliability of the CAS has been tested by internal consistency analysis. The parallel form validity of the scale was also done with the Beck Anxiety Scale. Results: In the study, it was found that the fit was good in the analysis of expert opinions for the content validity of the scale (Kendall's W = 0,20, p = 0.092). Turkish CAS was determined to be a highly reliable scale (Cronbach's Alpha = 0.809). It was found that Turkish CAS was a parallel form with the Beck Anxiety Scale (r = 0.554; p < 0.001). When the items of the Turkish CAS were deleted, it was determined that the Cronbach's Alpha value did not increase, and the 5 items and the structure of the scale were unidimensional. It was found that the item-total correlation of the items of the scale was high and the internal consistency was at a good level. Conclusion: In order to evaluate the anxiety specific to the COVID-19 pandemic, it was determined that CAS is a valid and reliable measurement tool for Turkish culture. Our suggestion is to screen the risky groups during the pandemic period with the CAS and provide the necessary psychological support to individuals with anxiety.

Kaynakça

 • 1. Til A. Yeni Koronavirüs hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler. Ayrıntı Dergisi. 2020; 8(85):1-5.
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi Bilim Kurulu Çalışması 14.04.2020, Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020.
 • 3. Chen Y, Liu Q, Guo D. Emerging coronaviruses: genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol. 2020; 92(4): 418-23.
 • 4. World Health Organisation. (WHO). Coronavirus (2020). Available from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 Erişim tarihi: 08 Mayıs 2020.
 • 5. Çevik Durmaz Y, Kuzu A, Kilig N. Ebe ve hemşirelerde çalışma koşullarının obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete üzerine etkisinin belirlenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 73-80.
 • 6. Yıldız M, Bulut BM. Ölüm kaygısı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Turkish Studies. 2017; 12(13): 659-76
 • 7. Ünal S. Mikrobiyata, stres ve anksiyete bozuklukları. Turkiye Klinikleri Psikiyatri – Özel Konular. 2020; 13(1):19-23.
 • 8. Erdoğan FF. COVID-19 ve çocuk nörolojisi. In: Uludüz D, Özge A editor. Nörolojik Bilimler ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 2020; 61-4.
 • 9. Zolfaghari A, Elahi T. Children's level of anxiety in relation to their level of awareness and attitude towards corona virus based on the health belief model and the level of stress, anxiety and depression of mothers. Journal of Research in Psychological Health. 2020; 14(1): 40-55.
 • 10. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Cilt I. 10. Genişletilmiş Baskı Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2013;1-31.
 • 11. Chottera S, Douglass-Bright AM, Sedky K et al. COVID-19, social distancing: mental health ımplications for children, adolescents, and families–pediatric and psychiatric perspectives. World Social Psychiatry. 2020; 2(2): 159-62.
 • 12. Kudu Arıcan A, Sayal B. Psikolojik Problemi olan ve olmayan çocukların anne babalarının akılcı olmayan inançları ve duygusal şemalarının karşılaştırılması. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(5): 175-93.
 • 13. Garcia de Avila MA, Hamamoto Filho PT, Jacob FLDS et al. Children’s anxiety and factors related to the COVID-19 pandemic: an exploratory study using the children’s anxiety questionnaire and the numerical rating scale. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(16): 5757.
 • 14. Erdoğan S, Nahcıvan N, Esin N. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2014; 56-224.
 • 15. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010; 101-10.
 • 16. Veneziano L, Hooper J. A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. Am J Health Behav. 1997; 21(1): 67-70.
 • 17. Sousa VD, Rojjanasrirat W. Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: a clear and user-friendly guideline. J Eval Clin Pract. 2011; 17(2): 268-74.
 • 18. Faraji A, Karimi M, Azizi SM et al. Occupational stress and its related demographic factors among Iranian CCU nurses: a cross-sectional study. BMC Res Notes. 2019; 12(1): 634.
 • 19. Benli SS, Yıldırım A. Hemşirelerde yaşam doyumu ve ölüme karşı tutum arasındaki ilişki. GÜSBD 2017; 6(4): 167-79.
 • 20. Lee SA. Coronavirus anxiety scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Stud. 2020; 44(7): 393-401.
 • 21. Beck AT, Epstein N, Brown G et al. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988; 56(6): 893-7.
 • 22. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1998; 12(2), 163-72.
 • 23. Vehid HE, Eral G. Nitel verilerin değerlendirilmesinde uygulanan istatistiksel yöntemler. Çocuk Dergisi. 2014; 14:60–1.
 • 24. Broche-Pérez Y, Fernández-Castillo E, Fernández-Fleites Z et al. Adaptation of the Cuban version of the Coronavirus Anxiety Scale. Death Stud. 2020 Dec 4:1-5
 • 25. Ahmed O, Faisal RA, Sharker T, et al. Adaptation of the Bangla Version of the COVID-19 Anxiety Scale. Int J Ment Health Addict. 2020 Jun 27:1-12. [Epub ahead of print.] doi: 10.1007/s11469-020-00357-2.
 • 26. El Sayed S, Shokry D, Gomaa S. Coronavirus Anxiety Scale: content validity and reliability of Arabic version. The Egyptian Journal of Hospital Medicine. 2020; 81(4): 1775-9.
 • 27. Erefe İ, ed. Hemşirelikte Araştırma, İlke Süreç ve Yöntemleri. İstanbul: Odak Ofset. 2002
 • 28. Kalaycı Ş ed. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım; 2005.
 • 29. Lee SA, Mathis AA, Jobe MC et al. Clinically significant fear and anxiety of COVID-19: A psychometric examination of the Coronavirus Anxiety Scale. Psychiatry Res. 2020 Aug;290:113112.
 • 30. Choi E, Lee J, Lee SA. Validation of the Korean version of the obsession with COVID-19 scale and the Coronavirus anxiety scale. Death Stud. 2020. [Epub ahead of print], doi: 10.1080/07481187.2020.1833383.
 • 31. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 17.Baskı. Ankara: Pegem Akademi. 2012; 31-182. Eskisehir

Koronavirüs Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 16 - 22, 06.03.2021
https://doi.org/10.48176/esmj.2021.10

Öz

Giriş: Bu çalışma, koronavirüs pandemisi döneminde bireylerin anksiyete durumunu belirlemek için geliştirilen Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’ni (KAÖ) Türkçe’ye uyarlamak amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Metodolojik tipte yürütülen çalışma 330 kişi ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; tanıtıcı bilgi formu, KAÖ, Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe dil uyarlaması için grup çevirisi ve geri çeviri tekniği, kapsam geçerliği için uzman görüşü yöntemi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. KAÖ’nün güvenirliği, iç tutarlılık analizleri ile test edilmiştir. Ölçeğin paralel form geçerliği de Beck Anksiyete Ölçeği ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada ölçeğin kapsam geçerliği için yapılan uzman görüşleri analizinde uyumun iyi olduğu bulundu (Kendall’s W = 0,20, p = 0,092). Türkçe KAÖ’nün yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu belirlendi (Cronbach’s Alpha = 0,809). Türkçe KAÖ’nün Beck Anksiyete Ölçeği ile paralel form olduğu bulundu (r = 0,554; p < 0,001). Türkçe KAÖ’nün maddeleri silindiğinde Cronbach's Alpha değerinin artmadığı, ölçeğin 5 madde ve yapısının tek boyutlu olduğu belirlendi. Ölçeğin maddelerinin madde-toplam korelasyonunun yüksek ve iç tutarlılığın iyi düzeyde olduğu bulundu. Sonuç: COVID-19 pandemisine özel anksiyeteyi değerlendirmek için KAÖ’nün Türk kültürü için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlendi. Önerimiz, pandemi döneminde riskli grupların KAÖ ile taranması ve anksiyete saptanan bireylere gerekli psikolojik desteğin sağlanmasıdır.

Kaynakça

 • 1. Til A. Yeni Koronavirüs hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler. Ayrıntı Dergisi. 2020; 8(85):1-5.
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi Bilim Kurulu Çalışması 14.04.2020, Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020.
 • 3. Chen Y, Liu Q, Guo D. Emerging coronaviruses: genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol. 2020; 92(4): 418-23.
 • 4. World Health Organisation. (WHO). Coronavirus (2020). Available from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 Erişim tarihi: 08 Mayıs 2020.
 • 5. Çevik Durmaz Y, Kuzu A, Kilig N. Ebe ve hemşirelerde çalışma koşullarının obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete üzerine etkisinin belirlenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 73-80.
 • 6. Yıldız M, Bulut BM. Ölüm kaygısı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Turkish Studies. 2017; 12(13): 659-76
 • 7. Ünal S. Mikrobiyata, stres ve anksiyete bozuklukları. Turkiye Klinikleri Psikiyatri – Özel Konular. 2020; 13(1):19-23.
 • 8. Erdoğan FF. COVID-19 ve çocuk nörolojisi. In: Uludüz D, Özge A editor. Nörolojik Bilimler ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 2020; 61-4.
 • 9. Zolfaghari A, Elahi T. Children's level of anxiety in relation to their level of awareness and attitude towards corona virus based on the health belief model and the level of stress, anxiety and depression of mothers. Journal of Research in Psychological Health. 2020; 14(1): 40-55.
 • 10. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Cilt I. 10. Genişletilmiş Baskı Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2013;1-31.
 • 11. Chottera S, Douglass-Bright AM, Sedky K et al. COVID-19, social distancing: mental health ımplications for children, adolescents, and families–pediatric and psychiatric perspectives. World Social Psychiatry. 2020; 2(2): 159-62.
 • 12. Kudu Arıcan A, Sayal B. Psikolojik Problemi olan ve olmayan çocukların anne babalarının akılcı olmayan inançları ve duygusal şemalarının karşılaştırılması. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(5): 175-93.
 • 13. Garcia de Avila MA, Hamamoto Filho PT, Jacob FLDS et al. Children’s anxiety and factors related to the COVID-19 pandemic: an exploratory study using the children’s anxiety questionnaire and the numerical rating scale. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(16): 5757.
 • 14. Erdoğan S, Nahcıvan N, Esin N. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2014; 56-224.
 • 15. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010; 101-10.
 • 16. Veneziano L, Hooper J. A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. Am J Health Behav. 1997; 21(1): 67-70.
 • 17. Sousa VD, Rojjanasrirat W. Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: a clear and user-friendly guideline. J Eval Clin Pract. 2011; 17(2): 268-74.
 • 18. Faraji A, Karimi M, Azizi SM et al. Occupational stress and its related demographic factors among Iranian CCU nurses: a cross-sectional study. BMC Res Notes. 2019; 12(1): 634.
 • 19. Benli SS, Yıldırım A. Hemşirelerde yaşam doyumu ve ölüme karşı tutum arasındaki ilişki. GÜSBD 2017; 6(4): 167-79.
 • 20. Lee SA. Coronavirus anxiety scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Stud. 2020; 44(7): 393-401.
 • 21. Beck AT, Epstein N, Brown G et al. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988; 56(6): 893-7.
 • 22. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1998; 12(2), 163-72.
 • 23. Vehid HE, Eral G. Nitel verilerin değerlendirilmesinde uygulanan istatistiksel yöntemler. Çocuk Dergisi. 2014; 14:60–1.
 • 24. Broche-Pérez Y, Fernández-Castillo E, Fernández-Fleites Z et al. Adaptation of the Cuban version of the Coronavirus Anxiety Scale. Death Stud. 2020 Dec 4:1-5
 • 25. Ahmed O, Faisal RA, Sharker T, et al. Adaptation of the Bangla Version of the COVID-19 Anxiety Scale. Int J Ment Health Addict. 2020 Jun 27:1-12. [Epub ahead of print.] doi: 10.1007/s11469-020-00357-2.
 • 26. El Sayed S, Shokry D, Gomaa S. Coronavirus Anxiety Scale: content validity and reliability of Arabic version. The Egyptian Journal of Hospital Medicine. 2020; 81(4): 1775-9.
 • 27. Erefe İ, ed. Hemşirelikte Araştırma, İlke Süreç ve Yöntemleri. İstanbul: Odak Ofset. 2002
 • 28. Kalaycı Ş ed. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım; 2005.
 • 29. Lee SA, Mathis AA, Jobe MC et al. Clinically significant fear and anxiety of COVID-19: A psychometric examination of the Coronavirus Anxiety Scale. Psychiatry Res. 2020 Aug;290:113112.
 • 30. Choi E, Lee J, Lee SA. Validation of the Korean version of the obsession with COVID-19 scale and the Coronavirus anxiety scale. Death Stud. 2020. [Epub ahead of print], doi: 10.1080/07481187.2020.1833383.
 • 31. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 17.Baskı. Ankara: Pegem Akademi. 2012; 31-182. Eskisehir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilek ŞAYIK> (Sorumlu Yazar)
Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir
0000-0001-9614-0363
Türkiye


Deniz YİĞİT Bu kişi benim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Eskişehir
0000-0001-5627-7963
Türkiye


Ayfer AÇIKGÖZ Bu kişi benim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Eskişehir
0000-0002-3803-9678
Türkiye


Ertuğrul ÇOLAK Bu kişi benim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir
0000-0003-3251-1043
Türkiye


Özlem MUMCU Bu kişi benim
Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir
0000-0002-8867-4039
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Şayık D. , Yiğit D. , Açıkgöz A. , Çolak E. , Mumcu Ö. Koronavirüs Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği. Eskisehir Medical Journal. 2021; 2(1): 16-22.