Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 57 - 65, 26.07.2022
https://doi.org/10.18036/estubtdc.1121512

Öz

In this study, it was aimed to investigate Aflatoxin M1 and heavy metal pollution in raw milk samples taken from milk collection centers operating in Nevsehir province. As a result of the analyzes made on raw milk samples; The amount of Aflatoxin M1 was determined in the range of 0.013-0.150 ppb, in 7 raw milk samples remained below the measurement limit. A limit of 0.05 ppb has been determined for Aflatoxin M1 in the Turkish Food Codex and the amount of Aflatoxin M1 was determined above the legal limit in 15% of the raw milk samples taken. As a result of heavy metal analysis with ICP-MS in raw milk samples, Mg 41,96±1,88 ppm; Ca 79,83±4,30 ppm; Mn 0,0115±0,007 ppm; Fe 0,176±0,003 ppm; Ni 0,0283±0,002 ppm; Cu 0,0181±0,003 ppm; Zn 1,56±0,005 ppm; As 0,0046±0,000 ppm; Cd 0,001549±0,002 ppm and Pb 0,00048±0,000 ppm were found, respectively. According to our study results, it was determined that there was no risk human health risk in terms of heavy metal.

Destekleyen Kurum

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Proje Numarası

ABAP-20F42 ve GAP20F1.

Teşekkür

This study received support from Nevşehir Hacıbektaş Veli University Scientific Research Projects Coordination Unit projects no ABAP-20F42 and GAP20F1. We thank the NEU BAP unit for their support.

Kaynakça

 • [1] Yetişemiyen A, Süt Üretimi, Süt Hayvancılığı, Sütün Oluşumu ve Sağımı. Süt Teknolojisi. Editör/ Yetişemiyen A, Ankara, 2013.
 • [2] T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15692&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • [3] Blanco JL, Carrioon BA, Liria N, Diaz S, Garcia ME, Dominguez L, Suarez G, Behavior of Aflatoxins During Manifacture and Storage of Yoghurt. Milchwiss, 1993; 48: 385-387.
 • [4] Badea M, Micheli L, Messia MC, Candigliota T, Marcani E, Mottram T, Velasco-Garcia M, Moscone D, Palleschi G, Aflatoxin M1 Determination in Raw Milk Using a Flow –Injection Immunoassay System. Anal Chim Acta, 2004; 520: 141-148.
 • [5] Vural H, Ağır Metal İyonlarının Gıdalarda Oluşturduğu Kirlilikler. Çevre Dergisi, 1993; 8: 3-8.
 • [6] Sağlam N, Cihangir N, Ağır Metallerin Biyolojik Süreçlerle Biyosorbsiyonu Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1995; 11: 157-161.
 • [7] Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S, Metallerin Çevresel Etkileri-I. Metalurji Dergisi, 2004; 136: 47-53.
 • [8] Metin M, Süt Teknolojisi. Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Basımevi:Yayın No:33, İzmir, 2001.
 • [9] TS EN ISO 14501, Süt ve Süt Tozu-Aflatoksin M1 Muhtevası Tayini-İmmunoaffiniti Kromatografi ile Temizleme ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi ile Tayini. 2008.
 • [10] Committee on Food Analysis, Trace elements, As, Cd, Hg, Pb and other elements. Determination by ICP-MS after pressure digestion. No:186, 14, 2007.
 • [11] Li S, Min L, Wang P, Zhang Y, Zheng N, Aflatoksin M1 Contamination in Raw Milk from Major Milk-Producing Areas of China during Four Seasons of 2016. Food Control, 2017; 82: 121-125.
 • [12] An Official Website of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R1881
 • [13] Kabak B, Özbey F, Aflatoxin M1 in UHT Milk in Consumed in Turkey and First Assessment of its Bioaccessibility Using an in Vitro Gestion Model. Food Control, 2012; 28: 338-344.
 • [14] Temamoğulları F, Kanıcı A, Short Communication: Aflatoxin M1 in Dairy Products Sold in Şanlıurfa, Turkey. J Dairy Sci, 2014; 97: 162-165.
 • [15] Hussain I, Anwar J, A Study on Contamination of Aflatoxin M1 in Raw Milk in the Punjab Province of Pakistan. Food Control, 2008; 19: 393-395.
 • [16] Almeida Picinin LC, Oliveira Pinho Cerqueira MM, Vargas EA, Quintão Lana AM, Maia Toaldo I, Bordignon-Luiz M., Influence of Climate Conditions on Aflatoxin M1 Contamination in Raw Milk From Minas Gerais State, Brazil. Food Control, 2013; 31: 419-424.
 • [17] Fallah AA, Rahnama M, Jafari T, Siavash Saei-Dehkordi S, Seasonal Variation of Aflatoxin M1 Contamination in Industrial and Traditional Iranian Dairy Products. Food Control, 2011; 22: 1653-1656.
 • [18] Li S, Min L, Wang P, Zhang Y, Zheng N, Aflatoksin M1 Contamination in Raw Milk from Major Milk-Producing Areas of China during Four Seasons of 2016. Food Control, 2017; 82: 121-125.
 • [19] Duarte SC, Almeida AM, Teixeira AS, Pereira AL, Falcão AC, Pena A, Lino CM, Aflatoxin M1 in Marketed Milk in Portugal: Assessment of Human and Animal Exposure. Food Control, 2013; 30: 411-417.
 • [20] T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı. http://www.turkomp.gov.tr/food-17
 • [21] Özturan K, Erzurum ve Çevresinde Üretilen Süt ve Süt Ürünlerinin Mevsimlere Göre Mineral Madde ve Ağır Metal İçeriği. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum, 2010.
 • [22] Özrenk Ö, Van İli ve İlçelerinde Üretilen İnek Sütlerinin Ağır Metal Kirlilik Düzeyi ve Bazı Mineral Madde İçerikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Van, 2002.
 • [23] Birghila S, Dobrinas S, Stanciu G, Soceanu A, Determinatipon of Major and Mınor Elements in Milk Through ICP-AES. Environ Eng Manag J, 2008; 7: 805-808.
 • [24] Lindmark-Mansson H, Fonden R, Pettersson HE, Composition of Swedish Dairy Milk. Int Dairy J, 2003; 13: 409-425.
 • [25] Licata P, Trombetta D, Cristani M, Giofre F, Martino D, Calo M, Naccari F, Levels of Toxic and Essential Metals in Samples of Bovine Milk From Various Dairy Farms in Calabria, Italy. Environ Int, 2004; 30: 1-6.
 • [26] Gövercin İ, İzmir İlinde Sütlerde Bazı Ağır Metal (Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Civa, Bakır, Çinko) Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2010.
 • [27] İstanbulluoğlu H, Piyasada Satılan Süt ve Süt Ürünlerinde Ağır Metal Kirliliği. GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2011.
 • [28] Rana T, Sarkar S, Mandal T, Bhattacharyya K, Roy A, Kol L, Contribution of Arsenic from Agricultural Food Chain to Cow Milk in Highly Arsenic Prone Zone in Nadia District of West Bengal in India. Internet J Veterin Med, 2007; 4: 1-6.
 • [29] Çakır EO, Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Süt Örneklerinde Bazı Metal Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2009.

NEVŞEHİR İLİNDE BULUNAN SÜT TOPLAMA MERKEZLERİNDE, ÇİĞ SÜTÜN KİRLETİCİ MADDELER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 57 - 65, 26.07.2022
https://doi.org/10.18036/estubtdc.1121512

Öz

Bu çalışmada, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinden alınan çiğ süt örneklerinde Aflatoksin M1 ve ağır metal kirliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çiğ süt örneklerinde yapılan analizler neticesinde; Aflatoksin M1 miktarı 0,013-0150 ppb aralığında tespit edilmiş olup, 7 adet çiğ süt örneğinde Aflatoksin M1 düzeyi ölçüm limitinin altında kalmıştır. Türk Gıda Kodeksi’nde Aflatoksin M1 için 0,05 ppb limit belirlenmiş olup; alınan çiğ süt örneklerinin %15’inde Aflatoksin M1 miktarı yasal sınırın üzerinde tespit edilmiştir. Çiğ süt örneklerinde ICP-MS ile yapılan ağır metal analizleri neticesinde sırasıyla, Mg 41,96±1,88 ppm; Ca 79,83±4,30 ppm; Mn 0,0115±0,007 ppm; Fe 0,176±0,003 ppm; Ni 0,0283±0,002 ppm; Cu 0,0181±0,003 ppm; Zn 1,56±0,005 ppm; As 0,0046±0,000 ppm; Cd 0,001549±0,002 ppm ve Pb 0,00048±0,000 ppm olarak bulunmuştur. Çalışmamızda elde edilen ağır metal bulgularına göre, insan sağlığı için risk oluşturacak düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

Proje Numarası

ABAP-20F42 ve GAP20F1.

Kaynakça

 • [1] Yetişemiyen A, Süt Üretimi, Süt Hayvancılığı, Sütün Oluşumu ve Sağımı. Süt Teknolojisi. Editör/ Yetişemiyen A, Ankara, 2013.
 • [2] T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15692&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • [3] Blanco JL, Carrioon BA, Liria N, Diaz S, Garcia ME, Dominguez L, Suarez G, Behavior of Aflatoxins During Manifacture and Storage of Yoghurt. Milchwiss, 1993; 48: 385-387.
 • [4] Badea M, Micheli L, Messia MC, Candigliota T, Marcani E, Mottram T, Velasco-Garcia M, Moscone D, Palleschi G, Aflatoxin M1 Determination in Raw Milk Using a Flow –Injection Immunoassay System. Anal Chim Acta, 2004; 520: 141-148.
 • [5] Vural H, Ağır Metal İyonlarının Gıdalarda Oluşturduğu Kirlilikler. Çevre Dergisi, 1993; 8: 3-8.
 • [6] Sağlam N, Cihangir N, Ağır Metallerin Biyolojik Süreçlerle Biyosorbsiyonu Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1995; 11: 157-161.
 • [7] Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S, Metallerin Çevresel Etkileri-I. Metalurji Dergisi, 2004; 136: 47-53.
 • [8] Metin M, Süt Teknolojisi. Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Basımevi:Yayın No:33, İzmir, 2001.
 • [9] TS EN ISO 14501, Süt ve Süt Tozu-Aflatoksin M1 Muhtevası Tayini-İmmunoaffiniti Kromatografi ile Temizleme ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi ile Tayini. 2008.
 • [10] Committee on Food Analysis, Trace elements, As, Cd, Hg, Pb and other elements. Determination by ICP-MS after pressure digestion. No:186, 14, 2007.
 • [11] Li S, Min L, Wang P, Zhang Y, Zheng N, Aflatoksin M1 Contamination in Raw Milk from Major Milk-Producing Areas of China during Four Seasons of 2016. Food Control, 2017; 82: 121-125.
 • [12] An Official Website of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R1881
 • [13] Kabak B, Özbey F, Aflatoxin M1 in UHT Milk in Consumed in Turkey and First Assessment of its Bioaccessibility Using an in Vitro Gestion Model. Food Control, 2012; 28: 338-344.
 • [14] Temamoğulları F, Kanıcı A, Short Communication: Aflatoxin M1 in Dairy Products Sold in Şanlıurfa, Turkey. J Dairy Sci, 2014; 97: 162-165.
 • [15] Hussain I, Anwar J, A Study on Contamination of Aflatoxin M1 in Raw Milk in the Punjab Province of Pakistan. Food Control, 2008; 19: 393-395.
 • [16] Almeida Picinin LC, Oliveira Pinho Cerqueira MM, Vargas EA, Quintão Lana AM, Maia Toaldo I, Bordignon-Luiz M., Influence of Climate Conditions on Aflatoxin M1 Contamination in Raw Milk From Minas Gerais State, Brazil. Food Control, 2013; 31: 419-424.
 • [17] Fallah AA, Rahnama M, Jafari T, Siavash Saei-Dehkordi S, Seasonal Variation of Aflatoxin M1 Contamination in Industrial and Traditional Iranian Dairy Products. Food Control, 2011; 22: 1653-1656.
 • [18] Li S, Min L, Wang P, Zhang Y, Zheng N, Aflatoksin M1 Contamination in Raw Milk from Major Milk-Producing Areas of China during Four Seasons of 2016. Food Control, 2017; 82: 121-125.
 • [19] Duarte SC, Almeida AM, Teixeira AS, Pereira AL, Falcão AC, Pena A, Lino CM, Aflatoxin M1 in Marketed Milk in Portugal: Assessment of Human and Animal Exposure. Food Control, 2013; 30: 411-417.
 • [20] T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı. http://www.turkomp.gov.tr/food-17
 • [21] Özturan K, Erzurum ve Çevresinde Üretilen Süt ve Süt Ürünlerinin Mevsimlere Göre Mineral Madde ve Ağır Metal İçeriği. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum, 2010.
 • [22] Özrenk Ö, Van İli ve İlçelerinde Üretilen İnek Sütlerinin Ağır Metal Kirlilik Düzeyi ve Bazı Mineral Madde İçerikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Van, 2002.
 • [23] Birghila S, Dobrinas S, Stanciu G, Soceanu A, Determinatipon of Major and Mınor Elements in Milk Through ICP-AES. Environ Eng Manag J, 2008; 7: 805-808.
 • [24] Lindmark-Mansson H, Fonden R, Pettersson HE, Composition of Swedish Dairy Milk. Int Dairy J, 2003; 13: 409-425.
 • [25] Licata P, Trombetta D, Cristani M, Giofre F, Martino D, Calo M, Naccari F, Levels of Toxic and Essential Metals in Samples of Bovine Milk From Various Dairy Farms in Calabria, Italy. Environ Int, 2004; 30: 1-6.
 • [26] Gövercin İ, İzmir İlinde Sütlerde Bazı Ağır Metal (Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Civa, Bakır, Çinko) Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2010.
 • [27] İstanbulluoğlu H, Piyasada Satılan Süt ve Süt Ürünlerinde Ağır Metal Kirliliği. GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2011.
 • [28] Rana T, Sarkar S, Mandal T, Bhattacharyya K, Roy A, Kol L, Contribution of Arsenic from Agricultural Food Chain to Cow Milk in Highly Arsenic Prone Zone in Nadia District of West Bengal in India. Internet J Veterin Med, 2007; 4: 1-6.
 • [29] Çakır EO, Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Süt Örneklerinde Bazı Metal Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2009.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ekoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan Tekin 0000-0002-4953-7074

Zeliha Leblebici 0000-0002-6127-3809

Proje Numarası ABAP-20F42 ve GAP20F1.
Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tekin, S., & Leblebici, Z. (2022). INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 11(2), 57-65. https://doi.org/10.18036/estubtdc.1121512
AMA Tekin S, Leblebici Z. INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. Temmuz 2022;11(2):57-65. doi:10.18036/estubtdc.1121512
Chicago Tekin, Serkan, ve Zeliha Leblebici. “INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE”. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 11, sy. 2 (Temmuz 2022): 57-65. https://doi.org/10.18036/estubtdc.1121512.
EndNote Tekin S, Leblebici Z (01 Temmuz 2022) INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 11 2 57–65.
IEEE S. Tekin ve Z. Leblebici, “INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE”, Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, c. 11, sy. 2, ss. 57–65, 2022, doi: 10.18036/estubtdc.1121512.
ISNAD Tekin, Serkan - Leblebici, Zeliha. “INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE”. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 11/2 (Temmuz 2022), 57-65. https://doi.org/10.18036/estubtdc.1121512.
JAMA Tekin S, Leblebici Z. INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. 2022;11:57–65.
MLA Tekin, Serkan ve Zeliha Leblebici. “INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE”. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, c. 11, sy. 2, 2022, ss. 57-65, doi:10.18036/estubtdc.1121512.
Vancouver Tekin S, Leblebici Z. INVESTIGATION FOR CONTAMINATIONS OF RAW MILK ON MILK COLLECTION UNITS IN NEVSEHIR PROVINCE. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. 2022;11(2):57-65.