Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

IDENTIFICATION OF PROPER MIXTURE RATIOS IN HUNGARIAN VETCH (Vicia pannonica Crantz.) + BARLEY (Hordeum vulgare L.) INTERCROPPING SYSTEMS UNDER KAYSERİ ECOLOGICAL CONDITIONS

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 50 - 55, 30.10.2022
https://doi.org/10.55257/ethabd.1185740

Öz

The present study was conducted to determine the proper mixture ratios of hungarian vetch + barley intercropping system under ecological conditions of Kayseri province. Experiments were conducted in 2015-2017 growing seasons in randomized blocks design with 4 replications. Beta hungarian vetch and Bülbül-98 barley cultivars were used as the plant material of the experiments. Besides pure sowings, 70% barley + 30% hungarian vetch, 50% barley + 50% hungarian vetch and 30% barley + 70% hungarian vetch mixture sowings were performed. Dry matter yield, crude protein ratio and yield, acid detergent fibre (ADF), neutral detergent fibre (NDF) ratios and relative feed value (RFV) of pure sowings and intercropping systems and vetch ratio in dry herbage were investigated. Present findings revealed that dry matter yields decreased with increasing Hungarian vetch ratios of the mixtures and the greatest dry matter yield was obtained from pure sowing of Barley. However, NDF ratios decrease and protein ratios increased with increasing hungarian vetch ratios of the mixtures. Considering the yield and quality traits (ADF, NDF, RFW, and protein) of two years together, it was concluded that 70% hungarian vetch + 30% barley intercropping system could be recommended for Kayseri province and similar ecologies.

Kaynakça

 • Açıkgöz, E. 2021. Yem Bitkileri (Cilt 1). Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Balabanlı, C., ve Türk, M. 2006. The effects of different harvesting periods in some forage crops mixture on herbage yield and quality. Journal of Biological Sciences, 6(2): 265-268.
 • Ball, D. M., Hoveland, C.S. Laxefield, G.D. 1996. Forage quality in southern forages. Potash & Phosphate Institude. Norcaos, Georgis,s: 124-132.
 • Bedir, S., 2010. Karaman ili şartlarında yetiştirilecek macar fiği+arpa karışımında uygun karışım oranının saptanması üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana, 60s.
 • Dhima, K. V., Lithourgidis, A. S., Vasilakoglou, I. B., Dordas, C. A. (2007). Competition indices of common vetch and cereal intercrops in two seeding ratio. Field Crops Research, 100(2-3), 249-256.
 • Genc-Lermi., A. (2018). Effects of mixture ratios on forage yield and quality of legume–triticale intercropping systems without fertilizer in oceanic climate zone. Fresenius Environmental Bulletin, 27(8), 5540-5547.
 • Gülümser, E., Acar, Z. (2017). Biçim zamanı ve tohum oranlarının Macar fiği tahıl karışımlarının bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 31(2), 14-21.
 • Gülümser, E., Mut, H., Doğrusöz, M.Ç., Başaran, U. 2017. Baklagil yem bitkisi tahıl karışımlarının ot kalitesi üzerinde ekim oranlarının etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3):43-51.
 • Gündüz, E. T., 2010. Diyarbakır koşullarında karışım oranının Macar fiği (Vicia pannonica Crantz)+ buğday (Triticum aestium var. aestium L.) karışımında ot verimi ve kalitesine etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana, 37s.
 • Jeranyama, Peter and Garcia, Alvaro D. 2004. Understanding Relative Feed Value (RFV) and Relative Forage Quality (RFQ). Extension Extra. Paper 352. http://openprairie.sdstate.edu/extension_extra/352.
 • Kusvuran, A., Kaplan, M., & Nazli, R. I. (2014). Intercropping of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) and barley (Hordeum vulgare L.) under different plant varieties and mixture rates. Legume Research: An International Journal, 37(6).
 • Önal-Aşcı, Ö. & Eğritaş, Ö. (2017). Yaygın Fiğ-Tahıl Karışımlarında Ot Verimi, Bazı Kalite Özellikleri ve Rekabetin Belirlenmesi . Journal of Agricultural Sciences , 23 (2) , 242-252 .
 • Önal-Aşçı, Ö., Kandiş, T., Kaşko-Arıcı, Y. 2020. Hay yield, quality and competition of Hungarian vetch (Vicia pannonica) and İtalian ryegrass (Lolium multiflorum). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 7(3): 266-273.
 • Serin Y., Tan M.. 2008. Macar fiği tarımı, pp. 107-117 In: Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi (Edt. Serin Y.). Erciyes Üniversitesi Yayın No:160. S.S Yerköy Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2. Kayseri.
 • Tan, M.,Serin, Y. 2013. Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:190. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi. Erzurum 2013, 222 pp.
 • Van Soest, P J., Wine RH., 1967. The use of detergents in the analysis of fibrous feeds. IV. Determination of plant cell wall constituents. Journal of the Association of Official Analytical Chemists. 50: 50-55.
 • Van Soest, P. J. 1963. The use of detergents in the analysis of fibre feeds. II. A rapid method for the determination of fiber and lignin. Journal of the Association of Official Analytical Chemists,46: 829-835
 • Yavuz, M., İptaş S., Veysel, A., Karadağ, Y. 2009. Yem bitkilerinde kalite ve yembitkilerinden kaynaklanan beslenme bozuklukları, 163-186”. In: Yem Bitkileri (Eds: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y.). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakalığı Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 50 - 55, 30.10.2022
https://doi.org/10.55257/ethabd.1185740

Öz

Bu çalışma; Kayseri ekolojik koşullarında macar fiği + arpa karışık ekim sisteminde uygun karışım oranlarını belirlemek amacı ile, 2015-2017 yıllarında Beta macar fiği ve Bülbül-98 arpa çeşidi kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede, saf ekimler ile birlikte % 70 arpa + % 30 macar fiği, % 50 arpa + % 50 macar fiği ve % 30 arpa + % 70 macar fiği karışımları yer almıştır. Araştırmada kuru madde verimi, kuru otta macar fiğ oranı, ham protein oranı ve verimi, asit deterjan lif (ADF) ve nötr deterjan lif (NDF) oranları ile nispi yem değeri (NYD) incelenmiştir. Çalışmada, elde edilen sonuçlara göre; karışımda macar fiğ oranı arttıkça kuru madde veriminin azaldığı ve en yüksek kuru madde veriminin arpa yalın ekiminden elde edildiği tespit edilmiştir. Ancak karışımda macar fiğ oranı arttıkça NDF oranı azalmış, protein oranını ise artmıştır. İki yıla ait verim ve kalite (ADF, NDF, NYD ve protein) parametreleri birlikte incelendiğinde %70 macar fiği+%30 arpa karışımları Kayseri ve benzer ekolojiler için önerilebilir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, E. 2021. Yem Bitkileri (Cilt 1). Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Balabanlı, C., ve Türk, M. 2006. The effects of different harvesting periods in some forage crops mixture on herbage yield and quality. Journal of Biological Sciences, 6(2): 265-268.
 • Ball, D. M., Hoveland, C.S. Laxefield, G.D. 1996. Forage quality in southern forages. Potash & Phosphate Institude. Norcaos, Georgis,s: 124-132.
 • Bedir, S., 2010. Karaman ili şartlarında yetiştirilecek macar fiği+arpa karışımında uygun karışım oranının saptanması üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana, 60s.
 • Dhima, K. V., Lithourgidis, A. S., Vasilakoglou, I. B., Dordas, C. A. (2007). Competition indices of common vetch and cereal intercrops in two seeding ratio. Field Crops Research, 100(2-3), 249-256.
 • Genc-Lermi., A. (2018). Effects of mixture ratios on forage yield and quality of legume–triticale intercropping systems without fertilizer in oceanic climate zone. Fresenius Environmental Bulletin, 27(8), 5540-5547.
 • Gülümser, E., Acar, Z. (2017). Biçim zamanı ve tohum oranlarının Macar fiği tahıl karışımlarının bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 31(2), 14-21.
 • Gülümser, E., Mut, H., Doğrusöz, M.Ç., Başaran, U. 2017. Baklagil yem bitkisi tahıl karışımlarının ot kalitesi üzerinde ekim oranlarının etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3):43-51.
 • Gündüz, E. T., 2010. Diyarbakır koşullarında karışım oranının Macar fiği (Vicia pannonica Crantz)+ buğday (Triticum aestium var. aestium L.) karışımında ot verimi ve kalitesine etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana, 37s.
 • Jeranyama, Peter and Garcia, Alvaro D. 2004. Understanding Relative Feed Value (RFV) and Relative Forage Quality (RFQ). Extension Extra. Paper 352. http://openprairie.sdstate.edu/extension_extra/352.
 • Kusvuran, A., Kaplan, M., & Nazli, R. I. (2014). Intercropping of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) and barley (Hordeum vulgare L.) under different plant varieties and mixture rates. Legume Research: An International Journal, 37(6).
 • Önal-Aşcı, Ö. & Eğritaş, Ö. (2017). Yaygın Fiğ-Tahıl Karışımlarında Ot Verimi, Bazı Kalite Özellikleri ve Rekabetin Belirlenmesi . Journal of Agricultural Sciences , 23 (2) , 242-252 .
 • Önal-Aşçı, Ö., Kandiş, T., Kaşko-Arıcı, Y. 2020. Hay yield, quality and competition of Hungarian vetch (Vicia pannonica) and İtalian ryegrass (Lolium multiflorum). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 7(3): 266-273.
 • Serin Y., Tan M.. 2008. Macar fiği tarımı, pp. 107-117 In: Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi (Edt. Serin Y.). Erciyes Üniversitesi Yayın No:160. S.S Yerköy Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2. Kayseri.
 • Tan, M.,Serin, Y. 2013. Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:190. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi. Erzurum 2013, 222 pp.
 • Van Soest, P J., Wine RH., 1967. The use of detergents in the analysis of fibrous feeds. IV. Determination of plant cell wall constituents. Journal of the Association of Official Analytical Chemists. 50: 50-55.
 • Van Soest, P. J. 1963. The use of detergents in the analysis of fibre feeds. II. A rapid method for the determination of fiber and lignin. Journal of the Association of Official Analytical Chemists,46: 829-835
 • Yavuz, M., İptaş S., Veysel, A., Karadağ, Y. 2009. Yem bitkilerinde kalite ve yembitkilerinden kaynaklanan beslenme bozuklukları, 163-186”. In: Yem Bitkileri (Eds: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y.). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakalığı Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin DÜZÇEKİÇ>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3686-4487
Türkiye


Hamdi ÖZAKTAN> (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8869-4526
Türkiye


Onur OKUMUŞ>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6957-3729
Türkiye


Satı UZUN>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9919-3145
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 10 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ethabd1185740, journal = {Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi}, eissn = {2651-5334}, address = {Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi - Mimarlık Fakültesi Arkası Melikgazi/KAYSERİ}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {50 - 55}, doi = {10.55257/ethabd.1185740}, title = {KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Düzçekiç, Yasemin and Özaktan, Hamdi and Okumuş, Onur and Uzun, Satı} }
APA Düzçekiç, Y. , Özaktan, H. , Okumuş, O. & Uzun, S. (2022). KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ . Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 50-55 . DOI: 10.55257/ethabd.1185740
MLA Düzçekiç, Y. , Özaktan, H. , Okumuş, O. , Uzun, S. "KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ" . Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi 5 (2022 ): 50-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ethabd/issue/70664/1185740>
Chicago Düzçekiç, Y. , Özaktan, H. , Okumuş, O. , Uzun, S. "KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ". Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi 5 (2022 ): 50-55
RIS TY - JOUR T1 - KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ AU - YaseminDüzçekiç, HamdiÖzaktan, OnurOkumuş, SatıUzun Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55257/ethabd.1185740 DO - 10.55257/ethabd.1185740 T2 - Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 55 VL - 5 IS - 2 SN - -2651-5334 M3 - doi: 10.55257/ethabd.1185740 UR - https://doi.org/10.55257/ethabd.1185740 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ %A Yasemin Düzçekiç , Hamdi Özaktan , Onur Okumuş , Satı Uzun %T KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ %D 2022 %J Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi %P -2651-5334 %V 5 %N 2 %R doi: 10.55257/ethabd.1185740 %U 10.55257/ethabd.1185740
ISNAD Düzçekiç, Yasemin , Özaktan, Hamdi , Okumuş, Onur , Uzun, Satı . "KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ". Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Ekim 2022): 50-55 . https://doi.org/10.55257/ethabd.1185740
AMA Düzçekiç Y. , Özaktan H. , Okumuş O. , Uzun S. KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ. ethabd. 2022; 5(2): 50-55.
Vancouver Düzçekiç Y. , Özaktan H. , Okumuş O. , Uzun S. KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi. 2022; 5(2): 50-55.
IEEE Y. Düzçekiç , H. Özaktan , O. Okumuş ve S. Uzun , "KAYSERİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) + ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIK EKİM SİSTEMİNDE UYGUN KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ", Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 50-55, Eki. 2022, doi:10.55257/ethabd.1185740