Bibliyografi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik İncelemesi

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 87 - 97, 30.09.2022

Öz

Amaç: Kene kaynaklı hastalıklar ülkemiz ve dünyada en yaygın görülen vektör kaynaklı hastalıklar arasında olup özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerinde son ~50 yılda giderek daha fazla tanınmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kene kaynaklı bakteriyel ve protozoan hastalıklara ilişkin yıllık raporların sayısı 2004 ile 2016 arasında iki katından fazla artmıştır. Keneleri ve bulaştırdıkları hastalıkları kontrol altına almak son derece zor olup gelişi güzel tedavilerin kullanılması yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır (dirençli kene türlerinin ortaya çıkması, kirlilik, maliyet vb.)(1). Bu çalışmada, konuyla ilgili artan vaka sayılarının bilimsel literatüre katkısının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu bibliyometrik analiz çalışması Scopus ve Pubmed veritabanları taranarak gerçekleştirildi. Arama kelimesi olarak başlık kısmına “tick-borne infection’’ anahtar kelimesi yazılarak ingilizce kaynaklarda arama gerçekleştirildi.
Bulgular:
“Tick-borne infection’’ başlığı tarandığında Scopus’ta 727 adet medikal temelli araştırma makalesi ve olgu sunumu yer alırken pubmed’de 6620 adet orjinal araştırma makalesi bulunmuştur. Çalışmaların %52.2’sinin tıp alanında olduğu, 2018 yılında en fazla sayıda makalenin yayınlandığı, ülkeler arası sıralamada Amerika’nın 226 yayınla ilk sırada, Türkiye’nin ise 19 yayının olduğu görülmüştür. Araştırma makalelerinin yayınlandığı dergilere bakıldığında Ticks and Tick-borne Diseases 225 sayı ile en fazla makalenin yayınlandığı dergi iken, konuyla ilgili en fazla yayını olan yazarlar sırasıyla Sprong H, Raoult D, Labruna M.B’dir. Türkiye’den Sevinç F. ise 3 makale ile ilk sıradadır. Ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi en fazla makale çıkarılan kene kaynaklı infeksiyonların başında gelmektedir.
Sonuç: Bu makalede, keneyle bulaşan infeksiyonlar konusunda Scopus ve Pubmed veri tabanlarında indekslenen 2012-2022 yılları arasındaki bilimsel yayınların nicel bir bibliyometrik analizi yapılmıştır. Ülkemizde scopusta taranmış ‘tick borne infection’ başlığı altında Kene Kaynaklı Enfeksiyon hastalıklarını içeren 19 adet orijinal makale bulunmuştur. Sonuçların keneyle bulaşan infeksiyonların öneminin anlaşılarak farkındalığının arttırılması ve özellikle çok sayıda vakanın görülmesine rağmen global ölçek sıralamasında az sayıda yayının üretildiği Türkiye'de konuyla ilgili araştırmaların büyümesine katkıda bulunacağı umulmaktadır.

Destekleyen Kurum

yok

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • Referans1. Lippi, C. A., Ryan, S. J., White, A. L., Gaff, H. D., & Carlson, C. J. (2021). Trends and opportunities in tick-borne disease geography. Journal of Medical Entomology, 58(6), 2021-2029
 • Referans2. Talbot B, Slatculescu A, Thickstun CR, et al. Landscape determinants of density of blacklegged ticks, vectors of Lyme disease, at the northern edge of their distribution in Canada. Sci Rep. 2019 Nov 13;9(1):16652.
 • Referans3. Bouchard C, Dibernardo A, Koffi J, et al. Increased risk of tick-borne diseases with climate and environmental changes. Can Commun Dis Rep. 2019 Apr 4;45(4):83–89.
 • Referans4. Hai, V.V.; Almeras, L.; Socolovschi, C.; Raoult, D.; Parola, P.; Pagès, F. Monitoring human tick-borne disease risk and tick bite exposure in Europe: Available tools and promising future methods. Ticks Tick Borne Dis. 2014, 5, 607–619.
 • Referans5. Ogden NH, Mechai S, Margos G. Changing geographic ranges of ticks and tick-borne pathogens: drivers, mechanisms and consequences for pathogen diversity. Front Cell Infect Microbiol. 2013;29(3):46.
 • Referans6. Sagurova I, Ludwig A, Ogden NH, et al. Predicted northward expansion of the geographic range of the tick vectorAmblyomma americanumin North America under future climate conditions. Environ Health Perspect. 2019 Oct;127(10):107014.
 • Referans7. GÜNAL E. Diğer Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics. 2014;7(2):92-8
 • Referans8. ProMED. 2021. ProMED-mail. Program for Monitoring Emerging Diseases, International Society for Infectious Diseases. https://promedmail.org/
 • Referans9. Dahdi SA, Ben Abdelaziz A, Baroumi T, Ba O, Diagana M, Dada L, et al. Bibliometry of biomedical scientific publications in Mauritania (Medline:1992- 2016). Tunis Med. 2018;96(10-11):834-43.
 • Referans10. Jiang H, Nong B, Yang L, Zong S, Zhan X, Wei Q, et al. Assessing the evolution of scientific publications in orthopedics journals from mainland China, Hong Kong, and Taiwan: a 12-year survey of the literature. J Orthop Surg Res. 2016;11(1):69. doi: 10.1186/s13018-016-0404-z.
 • Referans11. Aminian A, Daigle CR, Brethauer SA, Schauer PR. Citation classics: top 50 cited articles in bariatric and metabolic surgery. Surg Obes Relat Dis. 2014 Sep-Oct;10(5):898-905. doi: 10.1016/j.soard.2013.12.021
 • Referans12. Alıravcı ID. Bibliometric Analysis of Publications on Vertebral Osteomyelitis Infections. Journal of Bıotechnology and Strategıc Health Research. 2022;6(1):58 – 63. doi: 10.34084/bshr.1056230
 • Referans13. Tick-Borne Disease Working Group. 2018. 2018 Report to Congress. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, D.C.
 • Referans14. Bruce H. Noden. ‘Where the Wind Comes Sweeping Down the Plain’: Using a Bibliometric Study to Identify Trends and Knowledge Gaps of Vector-borne Disease Research in Oklahoma. Southwestern Entomologıst Perspectıves. 2016;41(4):1175-1185
 • Referans15. Alkan S, Yılmaz M, Uyar C et al. Bibliometric analysis of scientific research on Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. D J Med Sci 2021;7(2):97-102. doi: 10.5606/fng.btd.2021.25064.

Bibliometric Analysis of Studies on Tick-Borne Infections

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 87 - 97, 30.09.2022

Öz

Objectives: Tick-borne diseases are among the most common vector-borne diseases in our country and in the world, and they have been increasingly recognized in the last 50 years, especially in temperate regions of North America, Europe and Asia. In the United States, the number of annual reports of tick-borne bacterial and protozoan diseases more than doubled between 2004 and 2016. It is extremely difficult to control ticks and the diseases they transmit, and the use of indiscriminate treatments creates new problems (emergence of resistant tick species, pollution, cost, etc.)(1). In this study, it is aimed to review the contribution of the increasing number of cases related to the subject to the scientific literature.
Methods: This bibliometric analysis study was performed by scanning the Scopus and Pubmed databases. As a search word, the keyword "tick-borne infection" was written in the title section and a search was carried out in English sources.
Results: When the title "Tick-borne infection" was scanned, 727 medical-based research articles and case reports were found in Scopus, while 6620 original research articles were found in pubmed. It was seen that 52.2% of the studies were in the field of medicine, the highest number of articles were published in 2018, the USA ranked first with 226 publications and Turkey had 19 publications. When we look at the journals in which research articles are published, Ticks and Tick-borne Diseases is the journal in which the most articles are published with 225 issues, while the authors with the most publications on the subject are Sprong H, Raoult D, Labruna M.B, respectively. Sevinç F. from Turkey is in the first place with 3 articles. In our country, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever is one of the tick-borne infections with the highest number of articles published.
Conclusion: In this article, a quantitative bibliometric analysis of the scientific publications indexed in the Scopus and Pubmed databases between 2012 and 2022 on tick-borne infections was performed. In our country, 19 original articles were found under the title of 'tick borne infection', which were scanned in the scopus and included tick-borne infectious diseases. It is hoped that the results will contribute to the increase of awareness by understanding the importance of tick-borne infections, and to the growth of research on the subject in Turkey, where few publications have been produced in the global scale ranking despite the high number of cases.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • Referans1. Lippi, C. A., Ryan, S. J., White, A. L., Gaff, H. D., & Carlson, C. J. (2021). Trends and opportunities in tick-borne disease geography. Journal of Medical Entomology, 58(6), 2021-2029
 • Referans2. Talbot B, Slatculescu A, Thickstun CR, et al. Landscape determinants of density of blacklegged ticks, vectors of Lyme disease, at the northern edge of their distribution in Canada. Sci Rep. 2019 Nov 13;9(1):16652.
 • Referans3. Bouchard C, Dibernardo A, Koffi J, et al. Increased risk of tick-borne diseases with climate and environmental changes. Can Commun Dis Rep. 2019 Apr 4;45(4):83–89.
 • Referans4. Hai, V.V.; Almeras, L.; Socolovschi, C.; Raoult, D.; Parola, P.; Pagès, F. Monitoring human tick-borne disease risk and tick bite exposure in Europe: Available tools and promising future methods. Ticks Tick Borne Dis. 2014, 5, 607–619.
 • Referans5. Ogden NH, Mechai S, Margos G. Changing geographic ranges of ticks and tick-borne pathogens: drivers, mechanisms and consequences for pathogen diversity. Front Cell Infect Microbiol. 2013;29(3):46.
 • Referans6. Sagurova I, Ludwig A, Ogden NH, et al. Predicted northward expansion of the geographic range of the tick vectorAmblyomma americanumin North America under future climate conditions. Environ Health Perspect. 2019 Oct;127(10):107014.
 • Referans7. GÜNAL E. Diğer Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics. 2014;7(2):92-8
 • Referans8. ProMED. 2021. ProMED-mail. Program for Monitoring Emerging Diseases, International Society for Infectious Diseases. https://promedmail.org/
 • Referans9. Dahdi SA, Ben Abdelaziz A, Baroumi T, Ba O, Diagana M, Dada L, et al. Bibliometry of biomedical scientific publications in Mauritania (Medline:1992- 2016). Tunis Med. 2018;96(10-11):834-43.
 • Referans10. Jiang H, Nong B, Yang L, Zong S, Zhan X, Wei Q, et al. Assessing the evolution of scientific publications in orthopedics journals from mainland China, Hong Kong, and Taiwan: a 12-year survey of the literature. J Orthop Surg Res. 2016;11(1):69. doi: 10.1186/s13018-016-0404-z.
 • Referans11. Aminian A, Daigle CR, Brethauer SA, Schauer PR. Citation classics: top 50 cited articles in bariatric and metabolic surgery. Surg Obes Relat Dis. 2014 Sep-Oct;10(5):898-905. doi: 10.1016/j.soard.2013.12.021
 • Referans12. Alıravcı ID. Bibliometric Analysis of Publications on Vertebral Osteomyelitis Infections. Journal of Bıotechnology and Strategıc Health Research. 2022;6(1):58 – 63. doi: 10.34084/bshr.1056230
 • Referans13. Tick-Borne Disease Working Group. 2018. 2018 Report to Congress. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, D.C.
 • Referans14. Bruce H. Noden. ‘Where the Wind Comes Sweeping Down the Plain’: Using a Bibliometric Study to Identify Trends and Knowledge Gaps of Vector-borne Disease Research in Oklahoma. Southwestern Entomologıst Perspectıves. 2016;41(4):1175-1185
 • Referans15. Alkan S, Yılmaz M, Uyar C et al. Bibliometric analysis of scientific research on Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. D J Med Sci 2021;7(2):97-102. doi: 10.5606/fng.btd.2021.25064.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Işıl Deniz Alıravcı 0000-0002-4740-1579

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

IEEE I. D. Alıravcı, “Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik İncelemesi”, Etoxec, c. 2, sy. 2, ss. 87–97, 2022.