Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Sayı: 8, 41 - 56, 28.12.2017

Öz
Siyasal kampanyalar
gelişen teknoloji ile birlikte farklılaşmış ve etkinlik alanını genişleterek
yepyeni bir safhaya geçmiştir. Bu farklılıklardan biri de partilerin veya
adayların kendi seçim kampanyalarını hazırlamak yerine alanında uzman
kişilerden yardım almasıdır. Böylece siyasal gruplar ya da politikacılar seçmene
daha etkin bir şekilde ulaşmayı hedeflemişlerdir. Bu anlamda, kitle iletişim
araçlarını daha aktif kullanmak dahil olmak üzere, seçmenlerin oy verme
davranışını etkilemek amacıyla yeni siyasal pazarlama yöntemleri
geliştirilmiştir. Siyasal alanda kullanılan bu yöntemlerle siyasetin gösterileşmesi ve Amerikanlaşması kavramları ön plana çıkmıştır. Siyasal iletişim
faaliyetleri bu kavramlar ile değerlendirildiğinde, alanda uygulanan çalışmalar
ile liderler veya partiler daha kolay tanınabilmekte ve seçmen kitle dikkate
değer biçimde sürece dahil edilebilmektedir. Bu bağlamda bu makalenin amacı,
Barack Obama'nın siyasal seçim kampanyasındaki
sunumların Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal iletişim kampanyasına yansımaları ve
etkileri üzerinden "Gösteri" ve "Amerikanlaşma" olgularının
örneklenerek açıklanması suretiyle göstergelerinin tespit edilmesidir.
Çalışma; Recep Tayyip Erdoğan ve Barack Obama’nın
seçim döneminde kullanmış oldukları “Cumhur Başkanını Seçiyor” ve “Yes We Can”
siyasal
reklamlarının içerik analizi ve kullandıkları
amblemlere ilişkin göstergebilimsel araştırma
yöntemine dayanmaktadır.
    

Kaynakça

 • AKINCI, Mehmet - AKIN, Eyüp (2013). Siyasetin Gösterileşmesi: Lider Olgu ve Seçmen Tercihi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı: 9, 329-352.
 • AVCI, Kemal (2015). 2014 Ankara Yerel Seçimlerinde Parti Lideri Faktörünün Seçmenin Oy Verme Kararına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. Sayı: 3, 145-179.
 • AZİZ, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BALCI, Şükrü - BEKİROĞLU, Onur (2015). Türkiye’de Siyasal Kampanya Uygulamaları. Türkiye’de Siyasal İletişim 2007-2015. Ed. İsmail Çağlar ve Yusuf Özkır. İstanbul: Seta Yayıncılık.
 • BALCI, Şükrü - BEKİROĞLU, Onur (2012). İçerikten Anlama Giden Bir Tünel Olarak İçerik Çözümlemesi: 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti TV Reklamları Üzerine Bir Araştırma. İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Görsel Metin Çözümleme). Ed. Özlem Güllüoğlu. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • DAMLAPINAR, Zülfikar - BALCI, Şükrü (2014). Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar. Konya: Literatürk Yayınları.
 • UZTUĞ, Ferruh (1999). Siyasal Marka Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı. Ankara: MediaCat Yayınları.
 • GÜRBÜZ, Esen - ÜNAL, Mehmet Emin (2004). Siyasal Pazarlama: Stratejik Bir Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KALENDER, Ahmet (2005). Siyasal İletişim. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • KAVANAGH, Dennis (1995). Election Campaigning The New Marketing of Politics. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • KILIÇASLAN, Emine (2013). Siyasal İletişim, İdeoloji ve Medya İlişkisi. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları
 • KÖKER, Eser - KEJANLIOĞLU, Beybin (2004). 2002 Seçim Kampanyalarında Ulusal Basın, İletişim Araştırmaları. Sayı: 2, 39- 70
 • BOSTANCI, Mehmet Naci (1995). Toplum, Kültür ve Siyaset. Ankara: Vadi Yayınları.
 • MANCİNİ, Paolo - SWANSON, David (1996). Politics, Media and Modern Democracy: Introduction, Politics, Media and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Ed. Paolo Mancini ve David Swanson. London: Praeger Publications.
 • ODABAŞI, Yavuz (2009). Siyasal Pazarlama Uygulamalarına Yön Veren Dönüşüm ve Açılımlar. Siyasetin İletişimi. Ed. Abdullah Özkan. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • OKTAY, Mahmut (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • ÖZEL, Zühal (2009). Siyasi Lider İmajları: Gerçekliğin Yeniden Üretilmesi. Siyasetin İletişimi. Ed. Abdullah Özkan. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • ÖZKAN, Abdullah (2007). Siyasal İletişim Stratejileri. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • ÖZKAN, Necati (2009). Obama’nın Liderlik Sırları. İstanbul: MediaCat Yayınları
 • POLAT, Cihat - GÜRBÜZ, Esen - İNAL, Mehmet Emin (2004). Hedef: Seçmen, Siyasal Pazarlama Yaklaşımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BALCI, Şükrü (2003). Politik Kampanyalarda İmaj Yönetimi: Genç Parti Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 9, 157.
 • TOKGÖZ, Oya (2010). Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitapevi.
 • TOPUZ, Hıfzı (1991). Siyasal Reklamcılık: Dünyadan Ve Türkiye’den Örneklerle. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • TÜRK, Hasan Bahadır (2010). Siyasal Kampanyaların Amerikanlaşması: Forza Italia ve Genç Parti Örneklerinin Karşılaştırılması. Amme İdaresi Dergisi. Sayı: 3, 61-81
 • WARE, Alan (1996). Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press.
 • YILDIZ, Nuran (2002). Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler İmajlar Medya. Ankara: Phoenix Yayınları.
 • YILDIZ, Nuran (2012). Yeni Zamanlar ve Yeni Liderlik Anlayışı. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. Sayı:1, 119-134.
 • https://www.youtube.com/watch?v=tvj8XdL-A8M (Erişim: 12.05.2016)
 • https://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY (Erişim: 12.05.2016)

AMERICANIZATION OF POLITICAL COMMUNICATION: RECEP TAYYİP ERDOGAN VS BARACK OBAMA

Yıl 2017, Sayı: 8, 41 - 56, 28.12.2017

Öz
Political campaigns,
after developing technologies, have differentiated and stepped into a new
phase. One of these differences is that parties or the candidates, to convince
the voters, have started to apply/hire political communication consultants
instead of getting prepared on their own. Through this way, political
organisations and leaders aimed to reach the voters in a more vigorous way.
Therefore, including more efficiently usage of mass communication tools, new
methods of political marketing were developed and here the two new concepts
named as Americanisation and spectacularization came into prominence.
Driving political communication strategies based on these two new concepts
helped leaders or parties with winning fame and with including voters into the
process in a more considerable manner. In this regard, this article,
presentation of Barack
Obama's political election campaign is to identify the representatives of Recep
Tayyip Erdogan's political communication campaign through the reflection and
effects of "
spectacularization " and "Americanisation"This comparison is based on (a) the content
analysis of
“Cumhur Başkanını
Seçiyor” ve “Yes We Can”
political advertisements of both leaders they
used during election times and (b) the semiological analysis of the posters and
emblems related to their election campaigns.
    

Kaynakça

 • AKINCI, Mehmet - AKIN, Eyüp (2013). Siyasetin Gösterileşmesi: Lider Olgu ve Seçmen Tercihi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı: 9, 329-352.
 • AVCI, Kemal (2015). 2014 Ankara Yerel Seçimlerinde Parti Lideri Faktörünün Seçmenin Oy Verme Kararına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. Sayı: 3, 145-179.
 • AZİZ, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BALCI, Şükrü - BEKİROĞLU, Onur (2015). Türkiye’de Siyasal Kampanya Uygulamaları. Türkiye’de Siyasal İletişim 2007-2015. Ed. İsmail Çağlar ve Yusuf Özkır. İstanbul: Seta Yayıncılık.
 • BALCI, Şükrü - BEKİROĞLU, Onur (2012). İçerikten Anlama Giden Bir Tünel Olarak İçerik Çözümlemesi: 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti TV Reklamları Üzerine Bir Araştırma. İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Görsel Metin Çözümleme). Ed. Özlem Güllüoğlu. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • DAMLAPINAR, Zülfikar - BALCI, Şükrü (2014). Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar. Konya: Literatürk Yayınları.
 • UZTUĞ, Ferruh (1999). Siyasal Marka Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı. Ankara: MediaCat Yayınları.
 • GÜRBÜZ, Esen - ÜNAL, Mehmet Emin (2004). Siyasal Pazarlama: Stratejik Bir Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KALENDER, Ahmet (2005). Siyasal İletişim. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • KAVANAGH, Dennis (1995). Election Campaigning The New Marketing of Politics. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • KILIÇASLAN, Emine (2013). Siyasal İletişim, İdeoloji ve Medya İlişkisi. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları
 • KÖKER, Eser - KEJANLIOĞLU, Beybin (2004). 2002 Seçim Kampanyalarında Ulusal Basın, İletişim Araştırmaları. Sayı: 2, 39- 70
 • BOSTANCI, Mehmet Naci (1995). Toplum, Kültür ve Siyaset. Ankara: Vadi Yayınları.
 • MANCİNİ, Paolo - SWANSON, David (1996). Politics, Media and Modern Democracy: Introduction, Politics, Media and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Ed. Paolo Mancini ve David Swanson. London: Praeger Publications.
 • ODABAŞI, Yavuz (2009). Siyasal Pazarlama Uygulamalarına Yön Veren Dönüşüm ve Açılımlar. Siyasetin İletişimi. Ed. Abdullah Özkan. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • OKTAY, Mahmut (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • ÖZEL, Zühal (2009). Siyasi Lider İmajları: Gerçekliğin Yeniden Üretilmesi. Siyasetin İletişimi. Ed. Abdullah Özkan. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • ÖZKAN, Abdullah (2007). Siyasal İletişim Stratejileri. İstanbul: Tasam Yayınları.
 • ÖZKAN, Necati (2009). Obama’nın Liderlik Sırları. İstanbul: MediaCat Yayınları
 • POLAT, Cihat - GÜRBÜZ, Esen - İNAL, Mehmet Emin (2004). Hedef: Seçmen, Siyasal Pazarlama Yaklaşımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BALCI, Şükrü (2003). Politik Kampanyalarda İmaj Yönetimi: Genç Parti Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 9, 157.
 • TOKGÖZ, Oya (2010). Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara: İmge Kitapevi.
 • TOPUZ, Hıfzı (1991). Siyasal Reklamcılık: Dünyadan Ve Türkiye’den Örneklerle. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • TÜRK, Hasan Bahadır (2010). Siyasal Kampanyaların Amerikanlaşması: Forza Italia ve Genç Parti Örneklerinin Karşılaştırılması. Amme İdaresi Dergisi. Sayı: 3, 61-81
 • WARE, Alan (1996). Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press.
 • YILDIZ, Nuran (2002). Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler İmajlar Medya. Ankara: Phoenix Yayınları.
 • YILDIZ, Nuran (2012). Yeni Zamanlar ve Yeni Liderlik Anlayışı. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. Sayı:1, 119-134.
 • https://www.youtube.com/watch?v=tvj8XdL-A8M (Erişim: 12.05.2016)
 • https://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY (Erişim: 12.05.2016)
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ekmel Geçer Bu kişi benim

Sevcan Beşikçi

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Geçer, E., & Beşikçi, S. (2017). SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi(8), 41-56.
AMA Geçer E, Beşikçi S. SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ. Yeni Düşünceler Dergisi. Aralık 2017;(8):41-56.
Chicago Geçer, Ekmel, ve Sevcan Beşikçi. “SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8 (Aralık 2017): 41-56.
EndNote Geçer E, Beşikçi S (01 Aralık 2017) SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 41–56.
IEEE E. Geçer ve S. Beşikçi, “SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ”, Yeni Düşünceler Dergisi, sy. 8, ss. 41–56, Aralık 2017.
ISNAD Geçer, Ekmel - Beşikçi, Sevcan. “SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 (Aralık 2017), 41-56.
JAMA Geçer E, Beşikçi S. SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017;:41–56.
MLA Geçer, Ekmel ve Sevcan Beşikçi. “SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 41-56.
Vancouver Geçer E, Beşikçi S. SİYASAL İLETİŞİMİN AMERİKANLAŞMASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017(8):41-56.