Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

INDIVIDUAL AS AN ADVERTISEMENT MEDIUM: REIFICATION

Yıl 2017, Sayı: 8, 57 - 73, 28.12.2017

Öz

The advertising industry
has been growing and evolving since the day it existed, either by consuming the
message transmission strategies and tools or by rebuilding them, or by creating
new ones and attributing the already created ones to itself.

In today's world, the
concept of advertising, which is defined as promotional activities aimed at
increasing the sales of ideas, goods or services, defines not only promotional
activities, but also producing new consumers who are ready with an
ever-increasing appetite for consuming the advertised. The act of creating a
new consumer typology that will ensure the continuity of this industry is
indispensable for this production. In this context, the consumer who consumes
to exist must be turned into an individual who exists to consume. For this new
type of producer, any advertising to increase sales is functional and all kinds
of tools are available. Because the visible universe is no longer a substential
asset marketing the goods produced by factories, but rather an abstract device,
a kind of simulator, or a demonstration space, produced by the advertising
industry. Consumed at this universe is consumption itself. The consumer
willingly enters into this formation which is telling him how to live through
consumption. While the culture industry is shaping the life, the individual is
only after the pleasure of consumption. The consumed one is no longer a
material object, but a means of conveying meaning and an image to be used by
the consumer in order to exhibit what consumer wants to be. In this case, the
individual is transformed into a vehicle that carries the images produced by
what he/she consumes.In this context, the aim of
the study is to critically evaluate the situation of the individual who is
transformed into the innumerable means or media of the advertising industry in
the process of message transmission.

Kaynakça

 • ADORNO, Theodor (2014) “Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi”. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ARENS, William F. (2002). Contemporary Advertising. 8th Edition, New York: Mc.Graw Hill Inc.
 • AKSOY, Atilla (2005). Yeni Reklamcılık. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • BATI, Uğur (2010). Reklamın Dili. Dilbilim-Strateji-Mesaj-Retorik-Göstergebilim. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • BAUDRILLARD, Jean (1988). Selected Writtings. Cambridge: Polity Press.
 • BAUDRILLARD, Jean (1997). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BAUDRILLARD, Jean (1998). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • BAUDRILLARD, Jean (1995). Kötülüğün Şeffaflığı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BEWES, Timothy (2017). Şeyleşme, Geç Kapitalizmde Endişe. İstanbul: Metis Yayınları.
 • BOCOCK, Robert (1993). Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • BRUCE, D. HARVEY, David (2010). Marka Bilmecesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • EAGLETON, Terry (2005). Kültür Yorumları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ELDEN, Müge (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.
 • FEATHERSTONE, Mike (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • GİDDENS, Anthony (1991). Modernity and Self İdentity: Self and Society and in the Late Medern Age. Cambridge: Polity Press.
 • DEBORD, Guy (1996). Gösteri Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KELLNER, Douglas (1992). Popular Culture and the Consruction of Postmodern Identities. (ed.).
 • KLEIN, Naomi (2002). No Logo. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • KULAK, Önder (2017). Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında Kültür. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • LASH, Scott - FRİEDMAN, Jonathan (1992). Modernity and İdentity. Oxford: Basil Blackwell.
 • LUKACS, György (2014). Tarih ve Sınıf Bilinci. İstanbul: Belge Yayınları.
 • MCLUHAN, Marshal – POWERS, Bruce R. (2001). Global Köy, 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • MCLUHAN, Marshal (2013). Gutenberg Galaksisi, Tipografik İnsanın Oluşumu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • IŞIK, Emre (1998). Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • RITZER, George (2011). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ROBİNS, Kevin (1999). İmaj, Görmenin Kültür ve Politikassı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • SULLİVAN, Luke (2002). Satan Reklam Yaratmak. İstanbul: Media-Cat Yayınları.
 • PHILLIPS Joanna - NOBLE Stephanie M. (2007). Simply Captivating: Understanding Consumersʹ Attitudes Toward The Cinema As An Advertising Medium. Journal of Advertising. 36 (1), 81‐94.
 • İnternet Kaynakları
 • Resim-1: https://www.veruscase.com.tr/urun/verus-iphone-6-6s-4-7-case-iron-shield-series- kilif.html
 • Resim-2: https://www.masterworksfineart.com/blog/warhols-studio-selling-for-10-million/
 • Resim-3,4: https://tr.pinterest.com/pin/297308012889309406/?lp=true
 • Resim-5: http://www.skirtsandscuffs.com/2016/04/fast-facts-redux-jamie-mcmurray.html
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a3996efe93be1.72539038

BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME

Yıl 2017, Sayı: 8, 57 - 73, 28.12.2017

Öz

Reklam endüstrisi var
olduğu günden bugüne, mesaj iletim stratejilerini ve araçlarını, gerek
tüketerek gerekse yeniden üreterek veya yenilerini yaratarak ve de halihazırda
yaratılmış olanı kendine mal ederek, büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.
Fikir, mal veya hizmetlerin satışının arttırılmasına yönelik tanıtım
faaliyetleri olarak tanımlana gelen reklam kavramı, bugünün dünyasında,
yalnızca tanıtım faaliyetlerini değil aynı zamanda tanıtılanın tüketilmesine sürekli
artan bir iştahla hazır bir tüketici üretme eylemini de tanımlar. Bu
endüstrinin devamlılığını sağlayacak yeni bir tüketici tipolojisi yaratma
eylemi ise bu üretimin gerekli koşuludur. Bu bağlamda var olmak için tüketen
birey, tüketmek için var olan birey olarak yeniden üretilmelidir.Bu yeni üretici tipi için
satışı arttırmaya dönük her türlü reklam işlevsel ve her türlü araç
kullanılabilirdir çünkü artık görünür evren, fabrikaların ürettiği malların
pazarlandığı somut bir varlık değil reklam endüstrisinin ürettiği imgelerle
bezeli soyut bir aygıt, bir tür simülatör veya bir gösteri alanıdır. Bu evrende
tüketilen; tüketimin kendisidir. Tüketici ise kendisine tüketim aracılığıyla
nasıl yaşaması gerektiğini söyleyen bu aygıtın içine özgür iradesiyle
girmektedir. Kültür endüstrisi yaşamı biçimlendirirken, birey yalnızca
tüketmenin hazzının peşindedir. Tüketilen artık maddi bir nesne değil, bir
anlam ileten, o sırada tüketicinin, olmayı istediği şeyi sergilemek amacıyla
kullanacağı imgelerdir. Bu durumda birey tükettiğinin ürettiği imgeleri
üzerinde taşıyan bir araca dönüşmüştür.Bu bağlamda çalışmanın
amacı, reklam endüstrisinin mesaj iletim sürecinde kullandığı sayısız araç ya
da mecradan birine dönüşen bireyin durumunun eleştirel biçimde
değerlendirilmesidir.Kaynakça

 • ADORNO, Theodor (2014) “Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi”. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ARENS, William F. (2002). Contemporary Advertising. 8th Edition, New York: Mc.Graw Hill Inc.
 • AKSOY, Atilla (2005). Yeni Reklamcılık. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • BATI, Uğur (2010). Reklamın Dili. Dilbilim-Strateji-Mesaj-Retorik-Göstergebilim. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • BAUDRILLARD, Jean (1988). Selected Writtings. Cambridge: Polity Press.
 • BAUDRILLARD, Jean (1997). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BAUDRILLARD, Jean (1998). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • BAUDRILLARD, Jean (1995). Kötülüğün Şeffaflığı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BEWES, Timothy (2017). Şeyleşme, Geç Kapitalizmde Endişe. İstanbul: Metis Yayınları.
 • BOCOCK, Robert (1993). Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • BRUCE, D. HARVEY, David (2010). Marka Bilmecesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • EAGLETON, Terry (2005). Kültür Yorumları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ELDEN, Müge (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.
 • FEATHERSTONE, Mike (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • GİDDENS, Anthony (1991). Modernity and Self İdentity: Self and Society and in the Late Medern Age. Cambridge: Polity Press.
 • DEBORD, Guy (1996). Gösteri Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KELLNER, Douglas (1992). Popular Culture and the Consruction of Postmodern Identities. (ed.).
 • KLEIN, Naomi (2002). No Logo. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • KULAK, Önder (2017). Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında Kültür. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • LASH, Scott - FRİEDMAN, Jonathan (1992). Modernity and İdentity. Oxford: Basil Blackwell.
 • LUKACS, György (2014). Tarih ve Sınıf Bilinci. İstanbul: Belge Yayınları.
 • MCLUHAN, Marshal – POWERS, Bruce R. (2001). Global Köy, 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • MCLUHAN, Marshal (2013). Gutenberg Galaksisi, Tipografik İnsanın Oluşumu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • IŞIK, Emre (1998). Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • RITZER, George (2011). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ROBİNS, Kevin (1999). İmaj, Görmenin Kültür ve Politikassı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • SULLİVAN, Luke (2002). Satan Reklam Yaratmak. İstanbul: Media-Cat Yayınları.
 • PHILLIPS Joanna - NOBLE Stephanie M. (2007). Simply Captivating: Understanding Consumersʹ Attitudes Toward The Cinema As An Advertising Medium. Journal of Advertising. 36 (1), 81‐94.
 • İnternet Kaynakları
 • Resim-1: https://www.veruscase.com.tr/urun/verus-iphone-6-6s-4-7-case-iron-shield-series- kilif.html
 • Resim-2: https://www.masterworksfineart.com/blog/warhols-studio-selling-for-10-million/
 • Resim-3,4: https://tr.pinterest.com/pin/297308012889309406/?lp=true
 • Resim-5: http://www.skirtsandscuffs.com/2016/04/fast-facts-redux-jamie-mcmurray.html
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a3996efe93be1.72539038
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rasim Sarıkaya

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 15 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Sarıkaya, R. (2017). BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi(8), 57-73.
AMA Sarıkaya R. BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME. Yeni Düşünceler Dergisi. Aralık 2017;(8):57-73.
Chicago Sarıkaya, Rasim. “BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8 (Aralık 2017): 57-73.
EndNote Sarıkaya R (01 Aralık 2017) BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 57–73.
IEEE R. Sarıkaya, “BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME”, Yeni Düşünceler Dergisi, sy. 8, ss. 57–73, Aralık 2017.
ISNAD Sarıkaya, Rasim. “BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 (Aralık 2017), 57-73.
JAMA Sarıkaya R. BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017;:57–73.
MLA Sarıkaya, Rasim. “BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 57-73.
Vancouver Sarıkaya R. BİR REKLAM MECRASI OLARAK BİREY: ŞEYLEŞME. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017(8):57-73.