Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 213 - 221 2019-09-15

Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar
Effect of 5E Teaching Model Supported By Drama Activity on Attitude towards Science: Granular Structure of Matter and Mixtures

YUSUF İSLAM ŞAHİN [1] , ŞERİF ALİ DEĞİRMENÇAY [2]


Araştırmanın amacı, yapılandırmacı öğretim kuramı 5E öğretim modelinin “derinleştirme” aşamasında yapılacak olan drama etkinliklerinin, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin saptanması olarak belirlenmiştir. Fen eğitiminde özellikle soyut kavramların öğretimini zor olmasında dolayı ‘‘maddenin tanecikli yapısı ve karışımlar’’ kavramları seçilmiştir.  Araştırma 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında Ordu ilinin Ünye ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu 7. sınıfında okuyan 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Kontrol (20 kişi) ve deney grubu (20) olmak üzere 2 grup oluşturulmuştur. Öğretim sırasında, kontrol grubuna MEB’in belirlediği plan ile klavuz kitabı takip edilmiş, deney grubuna ise 5E modelinin “derinleştirme” basamağına “drama” etkinlikleri eklenerek işlenmiştir. Araştırmada elde edilen nicel veriler, Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği, kontrol ve deney gruplarına ön-son test olarak uygulanarak SPSS 16.00 paket programı non-parametrik analiz yöntemi ile tespit edilmiştir. Araştırmada 7. sınıflara uygulanan FTTÖ ön test ve son testler karşılaştırıldığında kontrol grubunun tutum puanlarında anlamlı bir farklılık olmazken, deney grubunun tutum puanlarında anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu durum drama etkinlikleriyle desteklenen derslerin, öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarını artırmada etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Olumlu yönde etkilemesi; özellikle soyut kavramların somutlaştırılması, bireysel deneyimler ile yaparak yaşayarak öğrenmesi ile öğrenci üzerinde özgüven duygusunu geliştirmesi, kendilerini ifade etmelerini sağlaması, yaratıcılığına ve sosyal becerilerine katkı sağlaması olarak ifade edilebilir.

The aim of the study was to determine the effects of the drama activities to be carried out in the "deepening" phase of the constructivist teaching theory 5E teaching model on the attitudes of the 7th grade students towards science and technology course. Since it is especially hard to teach abstract concepts in the science education the "granular structure of the matter and mixtures" concepts were selected.  The study was carried out in the 2014-2015 academic year with 40 7th grade students receiving education in Fevzi Çakmak Secondary School located in Ünye district of Ordu province. An experimental method was employed in the research. 2 groups were formed; one control (20 people) group and one experimental group (20 people). During the teaching process, the control group followed the guide book with the plan of Ministry of Education and the experimental group followed the course where drama activities are added to the deepening step of the 5E model. The Science and Technology Attitude Scale developed by Nuhoğlu (2008) was applied as a pre-post test to control and experimental groups and the quantitative data obtained from the research were determined with the SPSS 16.00 package program non-parametric analysis method.  In the research, there was no significant difference in the attitude scores of the control group when the Science and Technology Attitude Scale pre-test and post-test applied to the 7th grades are compared, whereas there was a significant difference in the attitude scores of the experimental group. This situation shows that the courses supported by drama activities are effective in increasing students' attitudes towards science. Affecting positively can be described as especially materializing the abstract concepts, helping the students to learn by doing and experiencing with individual experiences, developing selfconfidence of the students, enabling them to express themselves, and contributing to their creativity and social skills.

 • Akpınar, E. (2003). Buluş Stratejisiyle Enerji İlişkili Fen Öğretimi: Canlılar İçin Madde Ve Enerji Ünitesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Bacanak, A.,Küçük, M. ve Çepni, S. (2004).İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.17, 67-80
 • Başkan, H. (2006). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Ve Öğrenci Motivasyonu Üzerine Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, Trabzon.
 • Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına ilişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Bozdoğan, E. A. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), 579-590.
 • Canlı, Ö. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Canlılarda Üreme Ve Gelişme Ünitesinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı 5E Modeline Uygun Etkinliklerin Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Değirmençay, Ş. A. (2010). Zenginleştirilmiş 5E öğretim modeline dayalı rehber materyallerin kavramsal değişim üzerine etkileri. ‘‘Isının yayılması ve genleşme’’ Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Demir, G. (2013). Bir Eğitim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama Ve John Somers Yaklaşımı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Durusoy, H. (2012). 6.Sınıf “Kuvvet Ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yöntemi Ve Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Erişisine Ve Kalıcılığa Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Erdoğan, S. (2010). Eğitici Drama Yönteminin Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gençer, Z. (2006). İlköğretim öğrencilerinin(6., 7. Ve 8. Sınıflar), hücre konusundaki kavram yanılgılarının tespiti üzerine bir araştırma.Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Güven, S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders kitabının okunabilirliğiVe hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Hançer, A.H, Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H.i. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin Önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13(1)
 • Kıdam, A. (2013). İlköğretim Okullarında Görevli Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Drama Yöntemini Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi (Kırşehir ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Elementary Education Online, 7(3), 627-639.
 • Ormancı, Ü. (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji 6. Sınıf ‘‘Vücudumuzda Sistemler’’ Ünitesinin Öğretiminde Drama Yönteminin, Öğrenci Başarı, Tutum ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • Önder, E. (2011). Fen ve teknoloji dersi ‘Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme’ Ünitesinde Kullanılan Yapılandırmacı 5e Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Özdemir, U. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği. Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Giresun.
 • Özşenler, S. D. (2013). Grup İçi İletişimin Etkinliğinde Yaratıcı Drama Kullanımı Ve Kendini Açma Becerisi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A. (2002) “Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Selvi, K. (1999). Yaratıcı Drama Yönteminin Eğitimde Kullanılması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 11, 301-308
 • Teker, E. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde yaratıcı drama Yönteminin Kullanılmasının İlköğretim Öğrencilerinin Fenne Yönelik Görüşlerine ve Çevre ile İlgili Problem Durumlara Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.Tuncel, S. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Yaratıcı Drama İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Türkkuşu, B. (2008). Hücre Bölünmeleri Konularında Drama Yöntemi Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Yıldırım, H.İ., Yalçın, N.,Şensoy, Ö. ve Akçay, S.(2008). İlköğretim 6., 7. ,ve 8.sınıf öğrencilerinin elektrik akımı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(1), 67-82.
 • Yılmaz Cihan, G. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Yılmaz, Ö. (2009). Fen Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Bilgisayarı Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanmadaki Yeterlik Düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 38 (184), 257-268.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: YUSUF İSLAM ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: ŞERİF ALİ DEĞİRMENÇAY
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { fmgted635464, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {213 - 221}, doi = {}, title = {Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, YUSUF İSLAM and DEĞİRMENÇAY, ŞERİF ALİ} }
APA ŞAHİN, Y , DEĞİRMENÇAY, Ş . (2019). Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 2 (3) , 213-221 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/635464
MLA ŞAHİN, Y , DEĞİRMENÇAY, Ş . "Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 213-221 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/635464>
Chicago ŞAHİN, Y , DEĞİRMENÇAY, Ş . "Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 213-221
RIS TY - JOUR T1 - Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar AU - YUSUF İSLAM ŞAHİN , ŞERİF ALİ DEĞİRMENÇAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 221 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar %A YUSUF İSLAM ŞAHİN , ŞERİF ALİ DEĞİRMENÇAY %T Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar %D 2019 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ŞAHİN, YUSUF İSLAM , DEĞİRMENÇAY, ŞERİF ALİ . "Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 / 3 (Eylül 2019): 213-221 .
AMA ŞAHİN Y , DEĞİRMENÇAY Ş . Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar. FMGT Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 213-221.
Vancouver ŞAHİN Y , DEĞİRMENÇAY Ş . Drama Etkinliği ile Desteklenen 5E Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 221-213.