Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Spor Yöneticisi Adaylarının Algıladıkları Sosyal Destek İle Sosyal Ağlardaki Sosyal Destek Beklentisi İlişkisinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 17 - 30, 30.06.2020

Öz

Bu çalışmada spor yöneticisi adaylarının algıladıkları sosyal destek ile sosyal ağlardaki sosyal destek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrenim gören toplam 283 öğrenci (175’i erkek ve 108’i kadın ve ortalama yaş 21,5) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Zimet vd., (1990) tarafından geliştirilen “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek (ÇBASD)” ve Uzakgiden ve Erözkan (2019) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağlarda Sosyal Destek Beklentisi (SASDB)” ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, cinsiyet değişkenine göre ÇBASD özel bir insan alt boyutunda kadınlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Diğer taraftan sınıf değişkeni açısından yapılan karşılaştırmalarda ise son sınıflar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Korelasyon analiz sonuçlarında ise katılımcıların sosyal ağlardan sosyal destek beklentileri ile çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sosyal ağlardaki sosyal destek beklenti düzeyi yüksek olan üniversite öğrencilerinin, sosyal yaşantılarında algıladıkları sosyal destek düzeylerinin arttığı görülmektedir. Bu bağlamda üniversite gençlerinin internet kullanımı konusunda daha çok bilinçlendirilmeye ve aileleri tarafından aldıkları destekleri daha çok hissetmeye ihtiyaçları olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Chung, S., Jeon, H. ve Song, A. (2016). The influence of social networks and social support on health among older Koreans at high risk of depression. Care Management Journals, 17(2), 70-80. https://doi.org/10.1891/1521-0987.17.2.70.
 • Çavuş, H. ve Gökdaş, İ. (2006). Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-78.
 • Çetin, İ. (2012). Psikolojide “sosyal destek” kavramı. Erişim adresi: https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8148.htm, Erişim tarihi: 25.10.19.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8.
 • Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.
 • Ersun, A., Köze Şahin, B., Muslu, G., Beytut, D., Başbakkal, Z. ve Conk, Z. (2012). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde internet kullanımı ile sosyal destek sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 86-92.
 • Karadağ, İ. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının sosyal destek kaynakları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karasu, F. (2017). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 372-386.
 • Kayışoğlu, N. B., Altınkök, M., Temel, C. ve Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi. Karabük İli örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research,1(3), 1045-1056.
 • Koçer, M. (2012). Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 70-85.
 • La Greca, M. A. ve Harrison, H. M. (2005). Adolescent peer relations, friendships, and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child Adolescent Psychology, 34 (1), 49-61. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3401_5.
 • Ptacek, J. T. (1996). The role of attachment in perceived support and the stress and coping process. G. E. Pierce, B. R. Sarason, I. G.Sarason (Ed.) In Handbook of social support and the family (pp. 495-520).Boston, MA: Springer.
 • Swickert, R. J., Hittner, J. B., Harris, J. L. ve Herring, J. A. (2002). Relationships among Internet use, personality, and social support. Computers in Human Behavior, 18(4), 437-451.
 • Uzakgiden, A. M. ve Erözkan, A (2019). Sosyal ağlarda sosyal destek beklentisi: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 20-33.
 • Williams, K.L. ve Galliher, R.V. (2006). Predicting depression and self-esteem from social connectedness, support, and competence. Journal of Social and Clinical Psychology,25(8), 855-874.
 • Yamaç, Ö. (2009). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yeh, Y. C.,Ko, H. C., Wu, J. Y. W. ve Cheng, C. P. (2008). Gender differences in relationships of actual and virtual social support to Internet addiction mediated through depressive symptoms among college students in Taiwan. Cyber Psychology &Behavior, 11(4), 485-487.
 • Yıldırım, İ. (1997). Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi güvenirliği ve geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81-87.
 • Yıldız, K. ve Dirik, D. (2019) Algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17 (2), 132-144.
 • Zimet, G. D., Powell, S. S., Farley, G. K., Werkman, S. ve Berkoff, K. (1990). Psychometric characteristics of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 55(3-4), 610-617.

Investigation of The Relationship of Sports Manager Candidates and The Expectation of Social Support in Social Networks

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 17 - 30, 30.06.2020

Öz

In this study, it is aimed to investigate the relationship between social support perceived by sports manager candidates and social support expectations in social networks. The study group consists of 283 students (175 males and 108 females and average age 21.5) studying at Manisa Celal Bayar University Faculty of Sport Sciences Department of Sports Management. As the data collection tool, the scales of “Multidimensional Perceived Social Support (ÇBASD)” developed by Zimet et al., (1990) and “Expectation of Social Support in Social Networks (SASDB)” were used. As a result of the findings obtained, a significant difference was found in favor of women in a specific human sub-dimension of MPASD according to the gender variable. On the other hand, in the comparisons made in terms of a class variable, a significant difference was found in favor of the last classes. In the correlation analysis results, positive relationships were determined between the social support expectations of the participants from the social networks and the sub-dimensions of the perceived social support scale. As a result, it is seen that the level of social support perceived by university students with a high level of social support expectations in social networks has increased. In this context, it is seen that university youth need to be more conscious about internet use and to feel the support they receive from their families.

Kaynakça

 • Chung, S., Jeon, H. ve Song, A. (2016). The influence of social networks and social support on health among older Koreans at high risk of depression. Care Management Journals, 17(2), 70-80. https://doi.org/10.1891/1521-0987.17.2.70.
 • Çavuş, H. ve Gökdaş, İ. (2006). Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-78.
 • Çetin, İ. (2012). Psikolojide “sosyal destek” kavramı. Erişim adresi: https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8148.htm, Erişim tarihi: 25.10.19.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8.
 • Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.
 • Ersun, A., Köze Şahin, B., Muslu, G., Beytut, D., Başbakkal, Z. ve Conk, Z. (2012). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde internet kullanımı ile sosyal destek sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 86-92.
 • Karadağ, İ. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının sosyal destek kaynakları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karasu, F. (2017). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 372-386.
 • Kayışoğlu, N. B., Altınkök, M., Temel, C. ve Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi. Karabük İli örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research,1(3), 1045-1056.
 • Koçer, M. (2012). Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 70-85.
 • La Greca, M. A. ve Harrison, H. M. (2005). Adolescent peer relations, friendships, and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child Adolescent Psychology, 34 (1), 49-61. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3401_5.
 • Ptacek, J. T. (1996). The role of attachment in perceived support and the stress and coping process. G. E. Pierce, B. R. Sarason, I. G.Sarason (Ed.) In Handbook of social support and the family (pp. 495-520).Boston, MA: Springer.
 • Swickert, R. J., Hittner, J. B., Harris, J. L. ve Herring, J. A. (2002). Relationships among Internet use, personality, and social support. Computers in Human Behavior, 18(4), 437-451.
 • Uzakgiden, A. M. ve Erözkan, A (2019). Sosyal ağlarda sosyal destek beklentisi: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 20-33.
 • Williams, K.L. ve Galliher, R.V. (2006). Predicting depression and self-esteem from social connectedness, support, and competence. Journal of Social and Clinical Psychology,25(8), 855-874.
 • Yamaç, Ö. (2009). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yeh, Y. C.,Ko, H. C., Wu, J. Y. W. ve Cheng, C. P. (2008). Gender differences in relationships of actual and virtual social support to Internet addiction mediated through depressive symptoms among college students in Taiwan. Cyber Psychology &Behavior, 11(4), 485-487.
 • Yıldırım, İ. (1997). Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi güvenirliği ve geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81-87.
 • Yıldız, K. ve Dirik, D. (2019) Algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17 (2), 132-144.
 • Zimet, G. D., Powell, S. S., Farley, G. K., Werkman, S. ve Berkoff, K. (1990). Psychometric characteristics of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 55(3-4), 610-617.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emre DÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9648-5342
Türkiye


Kadir YILDIZ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3347-0319
Türkiye


Ercan POLAT
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4892-2616
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 24 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 25 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dönmez, E. , Yıldız, K. & Polat, E. (2020). Spor Yöneticisi Adaylarının Algıladıkları Sosyal Destek İle Sosyal Ağlardaki Sosyal Destek Beklentisi İlişkisinin İncelenmesi . FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 17-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/focuss/issue/55523/742053