Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Eğitim Alan Öğrencilerin Küreselleşmeyi Algılama Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 46 - 61, 31.12.2020

Öz

Bu çalışma Beden Eğitimi ve Spor bölümünde eğitim alan öğrencilerin küreselleşmeyi algılama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nicel araştırma türünde olan bu çalışma için genel tarama yaklaşımlarından biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu; 2018-2019 yılında bir devlet üniversitesinde eğitim gören bireyden 145 kadın, 255 erkek toplamda 400 gönüllü birey oluşturmuştur. Grup oluşumu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle bireylere ulaştırılmıştır. Bireylerin demografik özelliklerini belirlemek için ‘Kişisel Bilgi Formu’nun yanı sıra ‘Küreselleşmeyi Algılama Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; dağılımların normallik yapısı çarpıklık ve basıklık testleri aracılığıyla incelenmiştir. Normal dağılım analiz sonuçlarına göre verilerin parametrik testlerle karşılaştırılması kararı alınmıştır. Daha sonra elde edilen veriler t-testi, One Way Anova ilişki karşılaştırmalarında ise Pearson Korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında küreselleşmeyi algılama düzeyi ile demografik değişkenlerden cinsiyet arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Küreselleşmeyi algılama düzeyi ile eğitim seviyesi arasında farklılık tespit edilmiştir. Bu farkın yüksek lisans eğitimi alanların lehine olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların takip ettiği program ve gündem değişkenine göre farklılık tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Acar, M. (2002). Ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel boyutlarıyla küreselleşme: Tehdit mi, fırsat mı? Liberal Düşünce, Sayı: 25–26.
  • Arslanoğlu, R.A. (2002). Küreselleşme ve üniversite. Uludağ Üniversitesi. İİBF Dergisi. 21 (1): 142.
  • Ateş, D. (2006). Küreselleşme: Ne kadar tek boyutlu? Doğuş Üniversitesi Dergisi; 7. (1): 26.
  • Andreff, W. (2008). Globalization of the sports economy. Dırıtto ed. Economıa Dello Sport. Vol. IV, Fasc. 3. Rıvıstalvısta dı, ISSN 1825-6678.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Keziban YOKA (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0585-0923
Türkiye


Osman YOKA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7312-0706
Türkiye


Mehmet TURAN Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 26 Kasım 2020
Kabul Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yoka, K. , Yoka, O. & Turan, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Eğitim Alan Öğrencilerin Küreselleşmeyi Algılama Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 46-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/focuss/issue/59325/851690