Son Sayı

Cilt: 2 - Sayı: 1

Yıl: 2021

FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi spor yönetimi alanında güncel ve ilginç gelişmeleri paylaşmak üzere özgün araştırma ve derleme çalışmaları ile alandaki özgün uygulama örneklerini yayınlamak üzere makale kabul eden uluslararası bir dergidir.

Gönderilen çalışmalarda, Spor Yönetimi alanında güçlü bir kavramsal çerçeveye sahip, literatürün eleştirel bir incelemesini kapsayan, uygun araştırma tasarımı, çağdaş analiz teknikleri, teori ve uygulama için gelecekteki önerilerle birlikte sunulmuş olması teşvik edilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir ve çalışmaları açık erişim politikası ile yayınlayan hakemli, bilimsel ve çevrimiçi bir dergidir. FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır.


FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi kapsamına giren konular aşağıda sıralanmıştır.


Spor Yönetimi ve Organizasyonu
Spor Pazarlaması ve Ekonomisi
Spor İletişimi
Spor Hukuku
Spor Etiği
Spor Yönetimi Eğitimi
Örgütsel Davranış
Spor Sosyolojisi
Yerel Yönetimler ve Spor
Olimpik Çalışmalar
Rekreasyon

Yayınlanması için gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Dergi online çalışmakta olup makalelerin değerlendirme süreci en fazla 2 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler derginin web sayfasında, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır. Yayına kabul gerçekleştiği andan itibaren yazarın isteği söz konusu ise editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir.


Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra makalenin konusu doğrultusunda alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörlerinin yayın ve hakem grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesine yönlendirdikleri makaleler,  en az iki hakemin onayını aldıktan sonra yayına kabul edilmektedir. Dergi çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır.


FOCUSS Spor Yönetimi Araştırma Dergisi'ne gönderilen yazılar Amerikan Psikologlar Birliği (APA 6) stiline göre düzenlenmelidir. Makaleler, alana katkı, topikal alaka düzeyi, teorik ve metodolojik yeterlilik, açıklama ve analizlerin netliği açısından değerlendirilecektir. Gönderilen yazılar esas olarak içeriklerine göre değerlendirilecek olup, aynı zamanda stil, yapı ve uzunluk ölçütleri de dikkate alınacaktır. Bu nedenle, çalışmalar mümkün olduğu kadar basit, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Makaleler, referanslar, tablolar, şekiller ve ekler dahil olmak üzere 30 bir buçuk (1,5) aralıklı sayfadan uzun olmamalı ve Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdırlar.


Makale gönderimi sırasında 5 farklı (Başlık Dosyası, Metin Dosyası, Yayın Hakları Kabul Dosyası, Benzerlik Raporu, Etik Kurul Onayı*) dosya gönderilmelidir. Bunlardan biri eksik olduğunda değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

*Etik kurul onayı gereken çalışmalar için geçerli 


Kapak Dosyası:

  1. Makalenin başlığı en fazla 20 kelime, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman ile yazılmalıdır.
  2. Makalenin özünü kaybetmeyecek şekilde kısaltılmış başlığı verilmelidir.
  3. Başlık dosyasında her yazarın adı,  soyadı ve ORCID numarası verilmelidir.
  4. Tüm yazarların kurum ve e mail adresleri ile birlikte sorumlu yazar (corresponding author) bilgisi  verilmelidir.
  5. Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3-6 arası anahtar kelime olmalıdır. 


Metin Dosyası: Bu dosyada yazar bilgileri yer almayacaktır. Tüm metin 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı şekilde, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılacaktır. Tablo, şekil, grafik vb. de metne dahil olacaktır.


Başlık: Makalenin başlığı en fazla 20 kelime, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman ile bold olarak yazılmalıdır.


Özet ve anahtar sözcükler: Araştırmanın Türkçe ve İngilizce özetleri araştırmanın amacını, yöntemini, bulgularını, araştırmada varılan sonucu ve yapılan başlıca önerileri kapsamalıdır. Özetler, her iki dilde ‘Özet’ ve ‘Abstract’ başlıkları altında 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, 7 punto, Times New Roman, tek paragraf, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olmalıdır.  Anahtar sözcükler (3-6 kelime) Türkçe özetin altında ‘Anahtar Sözcükler’ ve İngilizce özetin altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Özetlerde tablo ve referanslar yer almamalıdır.


Ana Metin: Araştırma makalelerinde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma (yorum), sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Ana metin “Giriş” alt başlığı ile başlamalıdır. Yöntem, Bulgular ve Tartışma (Yorum), Sonuç ve Öneriler bölümleri yeni bir sayfadan başlamaz; bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izler. Tüm metin 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde ve 1,5 satır aralığında iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.


1. Giriş: Bu bölümde, gerekçeleri ile birlikte problem ve araştırmanın kuramsal ya da kavramsal çerçevesi ortaya konulmalıdır. Araştırmanın amacı açıkça ifade edilmeli ve dayanakları, literatürdeki yaklaşımları belirtilmelidir. Bunlar yapılırken araştırmacı mümkün olduğunca özgün ve kendi sözcükleri ile yazının mantığını oluşturmalı, dolaylı aktarma yoluyla görüşleri ifade etmeli, bir görüşü destekleyen, bu görüşe karşı çıkan ya da tarafsız kalan kaynaklar verilmelidir. Tanımlar, kısaltmalar, varsayımlar ve sınırlılıklar, eğer varsa bu bölümde gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır.


2. Yöntem: Araştırmada izlenecek yöntem açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Bu bilgiler araştırmanın modelini, desenini, evren ve örneklemini, veri toplama araçlarını, veri toplama biçimini ve verilerin nasıl analiz edileceğini içermelidir. İzlenecek yöntemin gerekçeleri tartışılmalı ve veri toplama araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği konusunda bilgi verilmelidir. Verilerin analizinde kullanılan yöntem ve istatistik teknikleri, kullanılma amacı, anlamlılık düzeyleri belirtilmelidir.


3. Bulgular: Bulgular, rakamlar ve tablolar dahil olmak üzere ham istatistiksel bulguları içermelidir. Araştırmada kullanılan istatistiksel analizleri ve her değişkene ait istatistiksel anlamlılık seviyeleri rapor edilmelidir. Tablo, şekil ve grafikler metin içinde sola dayalı olarak verilmelidir. Tablolarda dikkati çeken özel durumlara işaret edilmeli ve tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstünde ve sola dayalı olarak verilmeli, tablo başlığı tablo numarasının yanından itibaren yazılmalıdır. Tablo ve Şekil başlığı 12 punto,  birinci kelimenin ilk harfi büyük olmalı, diğer kelimeler küçük harfle başlamalı ve devam etmelidir. Tablolar Word programında hazırlanmalı, tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve yatay çizgilerin nerelerde olması gerektiği konusunda APA 6 kurallarına bakılmalıdır. Tablo içeriğinin sığmaması durumunda 9-11 punto olarak hazırlanabilir. Tablo içeriğinde satır aralarına boşluk verilmemelidir. Şekil numarası ve şekil başlığı şeklin altında yer almalı ve tablo başlığındaki gibi düzenlenmelidir.


4. Tartışma: Bulguların ve sonuçların  giriş bölümünde belirtilen araştırma sorularını nasıl cevapladığını açıklamalıdır. Tartışma ayrıca araştırma bulgularının mevcut literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir.


5. Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın amacına uygun ve cevap niteliğinde bir sonuç ortaya konulmalıdır. Sonuç mutlaka bulgulara dayalı ve onlarla açıklanabilen bir yapıda olmalıdır. Bu araştırmanın bulguları ve ulaşılan sonucun ışığı altında uygulama ve araştırma önerilerine yer verilmelidir.


Teşekkür: Araştırmaya katkı sağlayan kişilerin adları, mali ve maddi destek sağlayan kurum ve kuruluşların isimleri ve istenirse teşekkür ifadeleri bu kısımda yer almalıdır.

Kaynakça: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklar Times New Roman ile 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır ve yazar isimleri ve kaynak yılı doğru olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterimi için Amerikan Psikologlar Birliği (APA 6) yazım kurallarına bakılmalıdır. 

Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yayın Etiği
FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalara dayanmaktadır.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi’nin yayıncısı kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir bilim insanıdır.
Dergimiz Editörler Kurulu’nu, Spor Yönetimi alanının çok disiplinli yapısını temsil eden bilim insanları oluşturur. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. İhtiyaca göre kurulda yeni üye görevlendirilir.
Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
• Dergiye başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, dergide yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hazırlar, gerektiğinde günceller.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
• FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları
FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi’ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi’ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi 'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi 'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda focussjournal.editorial@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Dergimiz süreç içerisinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.