PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği

Yıl 2007, Sayı 2, 11 - 29, 01.09.2007

Öz

Turizm 2000’li yıların evrensel olaylarından birisidir. Özellikle insana verilen önem ve değerin artması doğrultusunda hizmet sektöründe meydana gelen değişimler turizm faaliyetlerinin de artmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmenin ve yenileşmenin bir de olumsuz tarafı olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’de turizmin bazı sosyal ve kültürel bozulmalara neden olduğu veya ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek sorunlara zemin hazırladığı düşüncesine dayanarak turizmin kişi ve toplumlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araştırma kapsamında turizmin oldukça geliştiği, yabancılara konut satışlarının hızla arttığı Fethiye yöresi seçilmiştir. Bu amaçla, Fethiye merkez, Karaçulha ve Ölüdeniz beldesinde örnekleme metoduyla seçilen 150 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Ankete katılanların % 64,3’ü yabancılara yapılan konut ve/veya devre mülk satışının turizmi olumsuz etkilediğini, % 70,9’u yine bu durumun yerel yaşamı olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Katılımcıların %79,5 gibi büyük çoğunluğu ise, yabancılara yapılan konut satışlarının kanunen engellenmesi veya kısıtlanması fikrine katılım göstermiştir

Kaynakça

 • AKAT, Ömer. (1997). Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği. Bursa: Ekin Kitapevi.
 • AKGÜN, Osman. (1993).Türkiye’de Sosyal Turizmde Devre Mülkün Önemi. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • AYCI, Ali. (2004). Türk Turizm Pazarının Geliştirilmesinde İkinci Konut ve Ev Pansiyonculuğundan Yararlanılması Yollarının Araştırılması. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • BAKER, K.; HOZIER, G. ve ROGERS, R. (1994). Marketing Research and Methodology and the Tourism Industry: A Non-technical Discussion, Journal of Travel Research, 32 (3): 3-7.
 • BRITTON, S.G. (1982). The Political Economy of Tourism in the Third World, Annals of Tourism Research, 9(3):331-358.
 • BULL, A. (1991). The Economics of Travel and Tourism, London: Willey.
 • CANNON, J. (1994). Issues in Sampling and Sample Design - A Managerial Perspective, Travel, Tourism, and Hospitality Research, Ritchie, J. ve Goeldner, C. (ed), John Wiley and Sons Inc., New York, sayfa: 131-143.
 • CATER, C. (1987). Tourism in the Least Developed Countries, Annals of Tourism Research, 14(2):202-226.
 • CATER, R. W. ve BEETON, R. J. S. (2004). A Model of Cultural Change and Tourism, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(4): 423-442.
 • DAVIDSON, R. (1989). Tourism, London: Pitman.
 • DOGAN, H. Z. (1989). Forms of Adjustment: Socio-cultural Impact of Tourism, Annals of Tourism Research, 16 (2):153-177
 • HOLLOWAY, J.C. (1992). The Business of Tourism, Third Edition, London. Pitman.
 • KOÇAK, E.Sezgin. (2001). Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Ailelerin Turizme Katılma Olayı İle İlgili Bir Uygulama. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • MCINTOSH, R. W ve GOELDNER, C.R (1990). Tourism: Princioples, Practices and Philosophies, New York: John Wiley and Sons.
 • MURPHY, P. E (1985). Tourism: A Community Approach, London: Routledge
 • ÖZTÜRK, Y. (1999). Turizmin Gelişmesi ile Ortaya Çıkan Çevresel Sorunların Çözümünde İzlenmesi Gereken Politikalar, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 126 ss:42-48
 • PEARCE, D. (1989). Tourist Development, Second Edition, London: Longman Group.
 • RYAN, C. (1995). Researching Tourist Satisfaction Issues, Concepts, Problems, London: Routledge.
 • RYAN, C. (1991). Recreational Tourism: A Social Science Perspective, London: Routledge.
 • SEZGİN, Orhan Mesut. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı. Ankara. Detay Yayıncılık
 • SHARPLEY, R. (1994). Tourism, Tourist & Society. Nothhamptonshire: Edmundsbury Pres.
 • SMITH, W.L. (1989), Hosts and Guests, London: Blackwell.
 • TOK, Türker. (1996). Devre Mülk ve Devre Tatilde Yönetim, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • TUNÇ, Azize ve SAÇ, Firuzan. (1998). Genel Turizm Gelişimi - Geleceği, Ankara, Detay Yayınevi
 • ULUCAK, Emir M. (2000). Turizmin Turistik Yörelerdeki Sosyo-Kültürel Yaşama Etkileri ve Fethiye Yöresinde Bir Uygulama. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • USTA, Öcal. (1996 ). Turizm. İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • ÜNLÜÖNEN, K. ve TAYFUN, A. (2003). Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, ss: 133-150.
 • WITT, S.F., BROOKE, M.Z ve BUCKLEY, P.J. (1991). The Management of International Tourism, London: Unwin Hyman.
 • www.ekodialog.com/istatistik/ozel_stat/yabanci_mulk_satislari.html (28.01.2007).

A CASE STUDY ON TOURISM’S SOCIAL AND CULTURAL DEGENERATION AS A RESULT OF MARKETING ESTATE/TIMESHARING TO FOREIGN TOURISTS IN FETHIYE

Yıl 2007, Sayı 2, 11 - 29, 01.09.2007

Öz

Today, tourism is one of the universal events. Particularly, in consequence of increase to given importance and esteem to the humans at the tourism activities been increase. This is a positive development but there are also negative impacts of this development. Lately in Turkey, tourism activities has resulted some social and cultural degeneration. This study aims to finding out tourism’s impact of upon human and society. For this purpose, a case study has been done to 150 people who were chose with sampling method in Fethiye, Ölüdeniz and Karaçulha. 64.3 % of participator had been declared that the marketing estate and timesharing to foreign tourists influence the tourism negative and 70.9 % of participator had been declared that this event influence the local life negatively. In addition to the majority as 79.5% of participator had been declared that the marketing estate and timesharing to foreign tourists must obstruct or restrain by law

Kaynakça

 • AKAT, Ömer. (1997). Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği. Bursa: Ekin Kitapevi.
 • AKGÜN, Osman. (1993).Türkiye’de Sosyal Turizmde Devre Mülkün Önemi. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • AYCI, Ali. (2004). Türk Turizm Pazarının Geliştirilmesinde İkinci Konut ve Ev Pansiyonculuğundan Yararlanılması Yollarının Araştırılması. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • BAKER, K.; HOZIER, G. ve ROGERS, R. (1994). Marketing Research and Methodology and the Tourism Industry: A Non-technical Discussion, Journal of Travel Research, 32 (3): 3-7.
 • BRITTON, S.G. (1982). The Political Economy of Tourism in the Third World, Annals of Tourism Research, 9(3):331-358.
 • BULL, A. (1991). The Economics of Travel and Tourism, London: Willey.
 • CANNON, J. (1994). Issues in Sampling and Sample Design - A Managerial Perspective, Travel, Tourism, and Hospitality Research, Ritchie, J. ve Goeldner, C. (ed), John Wiley and Sons Inc., New York, sayfa: 131-143.
 • CATER, C. (1987). Tourism in the Least Developed Countries, Annals of Tourism Research, 14(2):202-226.
 • CATER, R. W. ve BEETON, R. J. S. (2004). A Model of Cultural Change and Tourism, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(4): 423-442.
 • DAVIDSON, R. (1989). Tourism, London: Pitman.
 • DOGAN, H. Z. (1989). Forms of Adjustment: Socio-cultural Impact of Tourism, Annals of Tourism Research, 16 (2):153-177
 • HOLLOWAY, J.C. (1992). The Business of Tourism, Third Edition, London. Pitman.
 • KOÇAK, E.Sezgin. (2001). Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Ailelerin Turizme Katılma Olayı İle İlgili Bir Uygulama. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • MCINTOSH, R. W ve GOELDNER, C.R (1990). Tourism: Princioples, Practices and Philosophies, New York: John Wiley and Sons.
 • MURPHY, P. E (1985). Tourism: A Community Approach, London: Routledge
 • ÖZTÜRK, Y. (1999). Turizmin Gelişmesi ile Ortaya Çıkan Çevresel Sorunların Çözümünde İzlenmesi Gereken Politikalar, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 126 ss:42-48
 • PEARCE, D. (1989). Tourist Development, Second Edition, London: Longman Group.
 • RYAN, C. (1995). Researching Tourist Satisfaction Issues, Concepts, Problems, London: Routledge.
 • RYAN, C. (1991). Recreational Tourism: A Social Science Perspective, London: Routledge.
 • SEZGİN, Orhan Mesut. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı. Ankara. Detay Yayıncılık
 • SHARPLEY, R. (1994). Tourism, Tourist & Society. Nothhamptonshire: Edmundsbury Pres.
 • SMITH, W.L. (1989), Hosts and Guests, London: Blackwell.
 • TOK, Türker. (1996). Devre Mülk ve Devre Tatilde Yönetim, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • TUNÇ, Azize ve SAÇ, Firuzan. (1998). Genel Turizm Gelişimi - Geleceği, Ankara, Detay Yayınevi
 • ULUCAK, Emir M. (2000). Turizmin Turistik Yörelerdeki Sosyo-Kültürel Yaşama Etkileri ve Fethiye Yöresinde Bir Uygulama. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • USTA, Öcal. (1996 ). Turizm. İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • ÜNLÜÖNEN, K. ve TAYFUN, A. (2003). Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, ss: 133-150.
 • WITT, S.F., BROOKE, M.Z ve BUCKLEY, P.J. (1991). The Management of International Tourism, London: Unwin Hyman.
 • www.ekodialog.com/istatistik/ozel_stat/yabanci_mulk_satislari.html (28.01.2007).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yüksel ÖZTÜRK Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Doç. Dr.)


Uğur AKDU Bu kişi benim
** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Serap Akasya AKDU Bu kişi benim
** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639549, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2007}, number = {2}, pages = {11 - 29}, title = {Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği}, key = {cite}, author = {Öztürk, Yüksel and Akdu, Uğur and Akdu, Serap Akasya} }
APA Öztürk, Y. , Akdu, U. & Akdu, S. A. (2007). Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 11-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639549
MLA Öztürk, Y. , Akdu, U. , Akdu, S. A. "Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 11-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639549>
Chicago Öztürk, Y. , Akdu, U. , Akdu, S. A. "Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 11-29
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği AU - YükselÖztürk, UğurAkdu, Serap AkasyaAkdu Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 29 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği %A Yüksel Öztürk , Uğur Akdu , Serap Akasya Akdu %T Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Yüksel , Akdu, Uğur , Akdu, Serap Akasya . "Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2007): 11-29 .
AMA Öztürk Y. , Akdu U. , Akdu S. A. Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 11-29.
Vancouver Öztürk Y. , Akdu U. , Akdu S. A. Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 11-29.
IEEE Y. Öztürk , U. Akdu ve S. A. Akdu , "Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 11-29, Eyl. 2007