PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara'daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri

Yıl 2007, Sayı 2, 120 - 140, 01.09.2007

Öz

Bu çalışmanın amacı, etkili bir örgütsel iletişimdeki önemli boyutları ve bu boyutların verimlilik üzerindeki etkilerini çalışanların düşünceleri açısından belirlemektir. Bu amaçla, gerekli olan birincil veri anket yöntemiyle Ankara’daki 5 yıldızlı otellerde çalışan 151 kişiden toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, otel çalışanları üstlerle iletişimi, yöneticilerin uyguladığı iletişim stratejilerini ve yatay iletişimi etkili örgütsel iletişim için gerekli görmektedirler. Bunun yanı sıra, üstlerle iletişim ve yöneticilerin uyguladığı iletişim stratejilerinin verimlilik artışı sağladığını düşünmektedirler

Kaynakça

 • AKAT, İlter, Gönül BUDAK ve Gülay BUDAK. (1994). İşletme Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • ARKIŞ, Nurdoğan. (1997).Verimlilik ve Verimli Davranış Biçimi, Ankara: MPM Yayınları, s.1-2.
 • AŞKIN, İnal Cem. (1989). ‘İletişimin Kavramsal Anlamı Üzerine Düşünceler’, Kurgu Dergisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:354-144, s.1-8.
 • AYANOĞLU, Fatma. (2000). Örgütsel İletişimin İşgören Verimliliği Üzerine Etkisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • BARNARD, Chester I. (1962). The Functions of the Executive, Harvard University Press.
 • BECEREN, Eray. (2000).‘İletişim Kurmanın Esasları’, Human Resources Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat, s.68- 69.
 • BERLO, D.K. (1960). The Process of Communication, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • BROWNELL, Judi. (1990). ‘The Symbolic/ Culture Approach: Managing Transition in the Service Industry’, International Journal of Hospitality Management, Vol:9, No:3, Great Britain:Pergomon Press, s. 191-205.
 • CAN, Halil. (1992). Organizasyon ve Yönetim, Ankara: Adım Yayınları.
 • D’EGIDIO, Franco. (1987). Kalite: İnsan Faktörü, TMI Knowhow, Verimlilik, İlişkiler ve Kalite Üzerine Yazılar 2.
 • DRUMMOND, Karen Eich. (1980). Human Resources Management for Hospitality Industry, New York: International Company Limited.
 • EFİL, İsmail. (1994). Yönetimde Kalite Kontrol Çemberleri ve Uygulamadan Örnekler, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • EGGLAND, Williams. (1991). Örgütlerde İletişim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • EREN, Erol. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 6.Baskı.
 • FISKE, John. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • FREEMAN, E.R. and J.A.F. STONER. (1989). Management, Englewood Cliffs: Prentice- Hall International.
 • GÜMÜŞ, Mustafa. (1995). Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, İstanbul: Alfa Basım Dağıtım.
 • GÜRGEN, Haluk. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi, İstanbul: Der Yayınları.
 • HAGEMANN, Gisela. (1995). Motivasyon El Kitabı, Çev: Göktuğ Aksan, İstanbul: Rota Yapım Tanıtım.
 • HALL, Richard H. (1972). Organizations, New Jersey: Prentice- Hall Inc.
 • HICKS, H.G. and C.R. GULLET. (1981). Organizasyonlar: Teori ve Davranış, Çev: Besim Baykal, İstanbul: İ.T.İ.A. İşl. Bil. Enst. Yay.
 • JEFKINS, Frank. (1990). Public Relations, London: The M and E Handbook Series.
 • JEFKINS, Frank. (1992). Public relations, London: Pitman Publishing, 4. Edition.
 • KARADENİZ, Kemal. (1994). ‘Değişen Kalite Anlayışı ve Toplam Kalite Yönetimi Sempozyumu’, İstanbul: Kalder Yayınları, s.120.
 • KARAKOÇ, Nihat. (1990). ‘Örgütteki İletişim Zayıflığının Belirtileri’, Kurgu Dergisi, Sayı 8, s.184-186.
 • KARASAR, Niyazi. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 4. Baskı, Ankara.
 • KARATUT, Gökay. (2001). Liderlik Faktörlerinden İletişimin Verimlilik Üzerine Etkisi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • KEENAN, K. (1996). Yöneticinin Klavuzu Motivasyon, Çev: E. Koparan, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KOÇEL, Tamer. (1986). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: İ.Ü.İ.F. Yayın Merkezi 205.
 • KOONTZ, H., C., O'DONNELL and H., WELHRICH (1984). Management, New York: McGraw- Hill Book Com.
 • LEE-ROSS, D., INGOLD, A. (1994). ‘Increasing productivity in small hotels: are academic proposals realistic?’ International Journal of Hospitality Management, Vol.1, No.3, pp (201-207).
 • ODABAŞI, Mesut. (1997). Verimlilik Diye Diye, Ankara: MPM Yayınları, No: 596.
 • OSHIMA, Harry T. (1988). ‘Human Resources in East Asia’s Secular Growth’, Economic Development and Cultural Change, Vol: 36-3, Supplement, s. 103- 106. University of Chicago Press.
 • OSKAY, Ünsal. (1992). İletişimin ABC'si, Birinci Basım, İstanbul: Simavi Yayıları.
 • ÖZKALP, Enver. (1986). Örgütlerde Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • PELTEKOĞLU, BALTA Filiz. (1998). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • PETERSEN, E., E. G. PLOWMAN and J. M. TRICKETT (1966). Business Organization and Management, Fifth Edition, Homewood: Richard D. Irwin Inc.
 • PREFFER, Jeffrey. (1995). Rekabette Üstünlüğün Sırrı İnsan, M. McCarthy, Managers Face Dilemma with Temps, The Wall Street Journal, 5 Nisan 1998, İstanbul: Sabah Yayınları, s. 20.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat. (1984). Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve Melek TÜZ. (1995). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • SAYERS, Fran, Chiristene BINGAMAN, Ralph GRAHAM and Mardy WHERELER (1993). Yöneticilikte İletişim, Çev: Doğan Şahiner, İstanbul: Rota Yayınları.
 • SIBBON, E.B. (1991). İşletmelerde İşgücü Verimliliğinin Arttırılması, Çev: Sinan Artan, İnci Artan, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • TATAR, Tevfik ve Mithat ÜNER. (1992). İşletme İlkeleri, Ankara: Gazi Büro Yayınları.
 • UÇANER, Efe. (1984). Otel Yöneticisinin Görev ve Nitelikleri, Otel Yönetimi Konuşma Metinleri, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları: 56.
 • UZUNÇARŞILI, Ülkü, Meral TOPRAK ve Oğuz ERSUN. (2000). Şirket Kültürü ve İş Prensipleri, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • WATSON, Sandra. (1995). ‘Productivity Through People: The Role of Human Resources Management’, Productivity Management in Hospitality and Tourism, Cassell, s. 109-114.
 • ZILLIOĞLU, Merih. (1993). İletişim Nedir?, İstanbul: Cem Yayınları.

THE COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, AND THEIR EFFECTS ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY: THE OPINIONS OF EMPLOYEES OF 5 STARS HOTELS IN ANKARA

Yıl 2007, Sayı 2, 120 - 140, 01.09.2007

Öz

The purpose of this study is to determine the important dimensions of the organizational communication, and their effects on personnel productivity depending on the personnel opinion in service industry. For this purpose, primary data was collected throughout the survey method from 151 employees in 5 stars Otels in Ankara. According to the results, the employees divide the dimensions of organizational communications into three categories: the communication with top managers, top managers communication strategy and horizontal comminication. Besides, the employees belive that communication with top managers and communication strategies of top managers effect their productivity

Kaynakça

 • AKAT, İlter, Gönül BUDAK ve Gülay BUDAK. (1994). İşletme Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • ARKIŞ, Nurdoğan. (1997).Verimlilik ve Verimli Davranış Biçimi, Ankara: MPM Yayınları, s.1-2.
 • AŞKIN, İnal Cem. (1989). ‘İletişimin Kavramsal Anlamı Üzerine Düşünceler’, Kurgu Dergisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:354-144, s.1-8.
 • AYANOĞLU, Fatma. (2000). Örgütsel İletişimin İşgören Verimliliği Üzerine Etkisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • BARNARD, Chester I. (1962). The Functions of the Executive, Harvard University Press.
 • BECEREN, Eray. (2000).‘İletişim Kurmanın Esasları’, Human Resources Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat, s.68- 69.
 • BERLO, D.K. (1960). The Process of Communication, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • BROWNELL, Judi. (1990). ‘The Symbolic/ Culture Approach: Managing Transition in the Service Industry’, International Journal of Hospitality Management, Vol:9, No:3, Great Britain:Pergomon Press, s. 191-205.
 • CAN, Halil. (1992). Organizasyon ve Yönetim, Ankara: Adım Yayınları.
 • D’EGIDIO, Franco. (1987). Kalite: İnsan Faktörü, TMI Knowhow, Verimlilik, İlişkiler ve Kalite Üzerine Yazılar 2.
 • DRUMMOND, Karen Eich. (1980). Human Resources Management for Hospitality Industry, New York: International Company Limited.
 • EFİL, İsmail. (1994). Yönetimde Kalite Kontrol Çemberleri ve Uygulamadan Örnekler, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • EGGLAND, Williams. (1991). Örgütlerde İletişim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • EREN, Erol. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 6.Baskı.
 • FISKE, John. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • FREEMAN, E.R. and J.A.F. STONER. (1989). Management, Englewood Cliffs: Prentice- Hall International.
 • GÜMÜŞ, Mustafa. (1995). Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, İstanbul: Alfa Basım Dağıtım.
 • GÜRGEN, Haluk. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi, İstanbul: Der Yayınları.
 • HAGEMANN, Gisela. (1995). Motivasyon El Kitabı, Çev: Göktuğ Aksan, İstanbul: Rota Yapım Tanıtım.
 • HALL, Richard H. (1972). Organizations, New Jersey: Prentice- Hall Inc.
 • HICKS, H.G. and C.R. GULLET. (1981). Organizasyonlar: Teori ve Davranış, Çev: Besim Baykal, İstanbul: İ.T.İ.A. İşl. Bil. Enst. Yay.
 • JEFKINS, Frank. (1990). Public Relations, London: The M and E Handbook Series.
 • JEFKINS, Frank. (1992). Public relations, London: Pitman Publishing, 4. Edition.
 • KARADENİZ, Kemal. (1994). ‘Değişen Kalite Anlayışı ve Toplam Kalite Yönetimi Sempozyumu’, İstanbul: Kalder Yayınları, s.120.
 • KARAKOÇ, Nihat. (1990). ‘Örgütteki İletişim Zayıflığının Belirtileri’, Kurgu Dergisi, Sayı 8, s.184-186.
 • KARASAR, Niyazi. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 4. Baskı, Ankara.
 • KARATUT, Gökay. (2001). Liderlik Faktörlerinden İletişimin Verimlilik Üzerine Etkisi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • KEENAN, K. (1996). Yöneticinin Klavuzu Motivasyon, Çev: E. Koparan, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KOÇEL, Tamer. (1986). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: İ.Ü.İ.F. Yayın Merkezi 205.
 • KOONTZ, H., C., O'DONNELL and H., WELHRICH (1984). Management, New York: McGraw- Hill Book Com.
 • LEE-ROSS, D., INGOLD, A. (1994). ‘Increasing productivity in small hotels: are academic proposals realistic?’ International Journal of Hospitality Management, Vol.1, No.3, pp (201-207).
 • ODABAŞI, Mesut. (1997). Verimlilik Diye Diye, Ankara: MPM Yayınları, No: 596.
 • OSHIMA, Harry T. (1988). ‘Human Resources in East Asia’s Secular Growth’, Economic Development and Cultural Change, Vol: 36-3, Supplement, s. 103- 106. University of Chicago Press.
 • OSKAY, Ünsal. (1992). İletişimin ABC'si, Birinci Basım, İstanbul: Simavi Yayıları.
 • ÖZKALP, Enver. (1986). Örgütlerde Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • PELTEKOĞLU, BALTA Filiz. (1998). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • PETERSEN, E., E. G. PLOWMAN and J. M. TRICKETT (1966). Business Organization and Management, Fifth Edition, Homewood: Richard D. Irwin Inc.
 • PREFFER, Jeffrey. (1995). Rekabette Üstünlüğün Sırrı İnsan, M. McCarthy, Managers Face Dilemma with Temps, The Wall Street Journal, 5 Nisan 1998, İstanbul: Sabah Yayınları, s. 20.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat. (1984). Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve Melek TÜZ. (1995). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • SAYERS, Fran, Chiristene BINGAMAN, Ralph GRAHAM and Mardy WHERELER (1993). Yöneticilikte İletişim, Çev: Doğan Şahiner, İstanbul: Rota Yayınları.
 • SIBBON, E.B. (1991). İşletmelerde İşgücü Verimliliğinin Arttırılması, Çev: Sinan Artan, İnci Artan, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • TATAR, Tevfik ve Mithat ÜNER. (1992). İşletme İlkeleri, Ankara: Gazi Büro Yayınları.
 • UÇANER, Efe. (1984). Otel Yöneticisinin Görev ve Nitelikleri, Otel Yönetimi Konuşma Metinleri, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları: 56.
 • UZUNÇARŞILI, Ülkü, Meral TOPRAK ve Oğuz ERSUN. (2000). Şirket Kültürü ve İş Prensipleri, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • WATSON, Sandra. (1995). ‘Productivity Through People: The Role of Human Resources Management’, Productivity Management in Hospitality and Tourism, Cassell, s. 109-114.
 • ZILLIOĞLU, Merih. (1993). İletişim Nedir?, İstanbul: Cem Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahtışen KAVAK Bu kişi benim
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Doç. Dr.)


Nilüfer VATANSEVER Bu kişi benim
Trakya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Öğr. Gör.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639555, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2007}, number = {2}, pages = {120 - 140}, title = {Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara\&\#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Kavak, Bahtışen and Vatansever, Nilüfer} }
APA Kavak, B. & Vatansever, N. (2007). Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara'daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 120-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639555
MLA Kavak, B. , Vatansever, N. "Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 120-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639555>
Chicago Kavak, B. , Vatansever, N. "Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 120-140
RIS TY - JOUR T1 - Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri AU - BahtışenKavak, NilüferVatansever Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 140 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri %A Bahtışen Kavak , Nilüfer Vatansever %T Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Kavak, Bahtışen , Vatansever, Nilüfer . "Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2007): 120-140 .
AMA Kavak B. , Vatansever N. Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 120-140.
Vancouver Kavak B. , Vatansever N. Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 120-140.
IEEE B. Kavak ve N. Vatansever , "Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara&#39;daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 120-140, Eyl. 2007