PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi

Yıl 2006, Sayı 2, 53 - 73, 01.09.2006

Öz

Ağırlama hizmet işletmeleri olmaları ve bunun sonucu olarak soyut çıktı üretmeleri nedeniyle, konaklama işletmelerinin verimliliklerini ölçmek güç olmaktadır. Diğer yandan girdiler yönünden bakıldığında, konaklama işletmelerinde iki temel üretim faktörü olan emek ve sermaye yoğunluk göstermekte, bu da verimliliği görece düşürdüğü gibi, verimliliği arttırmayı meydan okuyan bir sorun haline getirmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde verimlilik olgusuna; gerek etkin biçimde ölçülmesi, gerekse verimliliğin arttırılmasında etkili olan etkenlerin incelenmesi bakımından genel bir yaklaşım gösterilmektedir. Küresel rekabetin baskısını arttırdığı konaklama endüstrisinde yeterli verimlilik düzeyine ulaşamayan işletmelerin karlılıklarını ve rekabetçiliklerini korumaları mümkün görünmemektedir

Kaynakça

 • AVCIKURT, Cevdet. (1994), Teknolojik Gelişmeler ve Turizm Sektörü, Turizm Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları, Ankara.
 • AFŞAR, Aslı. (2002), Türkiye Turizm Sektöründe Konaklama İşletmelerinin Finansal Analizi, Eskişehir Anadolu Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XVIII, Sayı: 1-2.
 • AKGÜÇ, Öztin. (1985), Finansal Yönetim, 4. Baskı, İstanbul.
 • AKOĞLAN, Meryem ve KOZAK, Nazmi. (1995), Otel İşletmelerinde Personel Kullanım Alanları Üzerine Bazı Gözlemler, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2.
 • ANDREW, William P. ve SCHMIDGALL, Raymond S. (1993), Financial Management for the Hospitality Industry, A.H.M.A., East Lansing, Michigan.
 • AYDIN, Nurhan. (2003), Ed., Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • BEYAZITLI, Ercan ve ÇELİK, Orhan. (2004), Muhasebe Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında İlk Adım: Yükseköğretim http://www.isletme.istanbul.edu.tr/tmes2004/bildiri4.doc, 12.05.2005 Muhasebe Eğitiminin
 • EtkinliğininAnalizi
 • BİRDİR, Kemal. (2000), Türkiye’de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Türkçe, Eylül-Aralık.
 • BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. ve MARCUS, Alan C. (1997), İşletme Finansının Temelle- ri, Çev.; Ünal Bozkurt vd., İstanbul.
 • BROWN J.R. ve Dev, C.S. (1999), Looking Beyond Revpar, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Nisan 1999.
 • BURKART A. J. ve MEDLIK, S. (1981), Tourism: Past, Present and Future, 2. Edition, William Heinemann Ltd., London.
 • CHO, Seonghee vd. (2005), Measuring the Impact of Human Resource Management Practices on Hospitality Firm’s Performances, International Journal of Hospitality Management, http://www.sciencedirect.com, 20.07.2005
 • COLTMAN, Michael M. (1979), Financial Management for the Hospitality Industry, Van Nostrand Reinhold Company, Newyork.
 • FAY, Clifford T. vd. (1985), Ağırlama Hizmet Endüstrileri (Otel-Motel) Yönetim Muhasebesi, Çev. Bekçioğlu, Selim, 1. Cilt, Ankara.
 • FOREST, Lewis C. (1990), Traning for The Hospitality Industry. Michigan: Educational Institute of American Hotel&Motel Association.
 • FOURADOULAS, Constantin. (1979), Finanzierung von Hotelinvestitionen-Ihre Gestaltung und Förderung durch den Staat, st. Gallen.
 • GEE, C. (1994), International Hotel Management, East Lansing, Michigan.
 • HAM, Sunny vd. (2005), Effect of Information Technology on Performance in Upscale Hotels, Hospitality Management, 24.
 • HOQUE, Kim (1999), New Approaches to HRM in the UK Hotel Industry, Human Resource Management Journal, London.
 • JIANG, William Y. ve SUSSKIND, Alex M. (1997), Human Resources Management: Challenges for the Hospitality and Tourism Industries, Richard Teare, Bonnie Farber and Graham Brown (ed), Global Directions (London: Cassell).
 • KAYNAK, Tuğray. (1990), Personel Planlaması. İstanbul: İ.Ü.İ.İ.E. Yayını.
 • KNOWLES, Thomas. (1996), Corporate Strategy for Hospitality, London.
 • KOZAK, Nazmi. (2000), Bir Hizmet Sektörü Olan Turizmde İnsan Kaynakları Açısından Eğitim Kurumla- rının Durumu, Expo Touristik, Yıl: 2, Sayı: 2, Nisan.
 • MEDLİK, S. (1978), Profile of the Hotel and Catering Industry, 2. Baskı, London.
 • MÜFTÜOĞLU, Tamer M. (1989), İşletme İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • OLALI, Hasan ve KORZAY, Meral. (1989), Otel İşletmeciliği, İ.Ü.İşl.Fak. Yayını, İstanbul.
 • OLALI, Hasan ve KORZAY, Meral. (1993), Otel İşletmeciliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • OLSEN, M.D. vd. (1998), Strategic Management in the Hospitality Industry, John Wiley and Sons Inc.
 • ÖKTEM, Şükran vd. (2000), Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna İlişkin Örnek Bir Çalışma, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Hafta Sonu Semineri VII, 24-26 Kasım, Nevşehir.
 • ÖZCAN, Murat. (1994), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Muhasebesi, Turizm Yıllığı, Türki- ye Kalkınma Bankası Yayınları, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe (1996), Hizmet İşletmelerinde En Önemli Rekabet Unsuru: Kalite, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 35, Sayı: 411.
 • POWERS, Thomas F. (1979), Introduction to Management in the Hospitality Industry, John Wiley and Sons.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TOKOL, Tuncer. (1991), İşletme 1-2, Rota Ofset, Bursa.
 • SARUHAN, Şadi Can. (1986), Turizm Sektöründe Personel Eğitimi Araştırması, Turizm Yıllığı, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları.
 • SCHMİDGALL, Raymond S. (1986), Hospitality Industry Managerial Accounting, Michigan.
 • SÜ, Sibel. (1999), Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • TARRAS, J.M. (1991), A Practical Guide to Hospitality Finance, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • YARCAN, Şükrü. (1998), Türkiye’de Turizm ve Uluslararasılaşma, 2. Basım, Boğaziçi Üni. Yay., İstanbul.
 • YOUNES, E. ve KETT, R. (2003), Goppar, A Derivative of Revpar, http:// www.hospitalitynet.org-pdf- 060303hvspdf.
 • YU, Larry. (1999), The International Hospitality Business, Management and Operations, The Haworth Hospitality Pres.
 • ZHAO, J.L. (1998), Globalizations, Multinationals and Corporate Strategies, Olsen, M. vd, (Der.), Strategic Management in the Hospitality Industry içinde, John Wiley and Sons Inc.

THE MEASUREMENT OF PRODUCTIVITY AND THE ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECTS PRODUCTIVITY AT LODGING BUSINESS

Yıl 2006, Sayı 2, 53 - 73, 01.09.2006

Öz

It has been difficult to measure the productivity of lodging properties, because they ara hospitality service business and, as a result this, they have been producing inconcrete outputs. On the other hand, as a point of view to inputs, the factors of labor and capital which are intensive in lodging properties have been caused that the productivity relatively decreased and become a serious problem to be improved. In this study, the concept of the productivity at lodging properties has been showed a general approach both to be measured effectively and to be examined the factors influencing the improvement of the productivity. It has been seemed impossible that the properties which did not reach the level of adequate productivity protected their profitability and competitiveness in the industry of lodging which the global competition increased the pressure

Kaynakça

 • AVCIKURT, Cevdet. (1994), Teknolojik Gelişmeler ve Turizm Sektörü, Turizm Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları, Ankara.
 • AFŞAR, Aslı. (2002), Türkiye Turizm Sektöründe Konaklama İşletmelerinin Finansal Analizi, Eskişehir Anadolu Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XVIII, Sayı: 1-2.
 • AKGÜÇ, Öztin. (1985), Finansal Yönetim, 4. Baskı, İstanbul.
 • AKOĞLAN, Meryem ve KOZAK, Nazmi. (1995), Otel İşletmelerinde Personel Kullanım Alanları Üzerine Bazı Gözlemler, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2.
 • ANDREW, William P. ve SCHMIDGALL, Raymond S. (1993), Financial Management for the Hospitality Industry, A.H.M.A., East Lansing, Michigan.
 • AYDIN, Nurhan. (2003), Ed., Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • BEYAZITLI, Ercan ve ÇELİK, Orhan. (2004), Muhasebe Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında İlk Adım: Yükseköğretim http://www.isletme.istanbul.edu.tr/tmes2004/bildiri4.doc, 12.05.2005 Muhasebe Eğitiminin
 • EtkinliğininAnalizi
 • BİRDİR, Kemal. (2000), Türkiye’de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Türkçe, Eylül-Aralık.
 • BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. ve MARCUS, Alan C. (1997), İşletme Finansının Temelle- ri, Çev.; Ünal Bozkurt vd., İstanbul.
 • BROWN J.R. ve Dev, C.S. (1999), Looking Beyond Revpar, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Nisan 1999.
 • BURKART A. J. ve MEDLIK, S. (1981), Tourism: Past, Present and Future, 2. Edition, William Heinemann Ltd., London.
 • CHO, Seonghee vd. (2005), Measuring the Impact of Human Resource Management Practices on Hospitality Firm’s Performances, International Journal of Hospitality Management, http://www.sciencedirect.com, 20.07.2005
 • COLTMAN, Michael M. (1979), Financial Management for the Hospitality Industry, Van Nostrand Reinhold Company, Newyork.
 • FAY, Clifford T. vd. (1985), Ağırlama Hizmet Endüstrileri (Otel-Motel) Yönetim Muhasebesi, Çev. Bekçioğlu, Selim, 1. Cilt, Ankara.
 • FOREST, Lewis C. (1990), Traning for The Hospitality Industry. Michigan: Educational Institute of American Hotel&Motel Association.
 • FOURADOULAS, Constantin. (1979), Finanzierung von Hotelinvestitionen-Ihre Gestaltung und Förderung durch den Staat, st. Gallen.
 • GEE, C. (1994), International Hotel Management, East Lansing, Michigan.
 • HAM, Sunny vd. (2005), Effect of Information Technology on Performance in Upscale Hotels, Hospitality Management, 24.
 • HOQUE, Kim (1999), New Approaches to HRM in the UK Hotel Industry, Human Resource Management Journal, London.
 • JIANG, William Y. ve SUSSKIND, Alex M. (1997), Human Resources Management: Challenges for the Hospitality and Tourism Industries, Richard Teare, Bonnie Farber and Graham Brown (ed), Global Directions (London: Cassell).
 • KAYNAK, Tuğray. (1990), Personel Planlaması. İstanbul: İ.Ü.İ.İ.E. Yayını.
 • KNOWLES, Thomas. (1996), Corporate Strategy for Hospitality, London.
 • KOZAK, Nazmi. (2000), Bir Hizmet Sektörü Olan Turizmde İnsan Kaynakları Açısından Eğitim Kurumla- rının Durumu, Expo Touristik, Yıl: 2, Sayı: 2, Nisan.
 • MEDLİK, S. (1978), Profile of the Hotel and Catering Industry, 2. Baskı, London.
 • MÜFTÜOĞLU, Tamer M. (1989), İşletme İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • OLALI, Hasan ve KORZAY, Meral. (1989), Otel İşletmeciliği, İ.Ü.İşl.Fak. Yayını, İstanbul.
 • OLALI, Hasan ve KORZAY, Meral. (1993), Otel İşletmeciliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • OLSEN, M.D. vd. (1998), Strategic Management in the Hospitality Industry, John Wiley and Sons Inc.
 • ÖKTEM, Şükran vd. (2000), Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna İlişkin Örnek Bir Çalışma, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Hafta Sonu Semineri VII, 24-26 Kasım, Nevşehir.
 • ÖZCAN, Murat. (1994), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Muhasebesi, Turizm Yıllığı, Türki- ye Kalkınma Bankası Yayınları, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe (1996), Hizmet İşletmelerinde En Önemli Rekabet Unsuru: Kalite, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 35, Sayı: 411.
 • POWERS, Thomas F. (1979), Introduction to Management in the Hospitality Industry, John Wiley and Sons.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TOKOL, Tuncer. (1991), İşletme 1-2, Rota Ofset, Bursa.
 • SARUHAN, Şadi Can. (1986), Turizm Sektöründe Personel Eğitimi Araştırması, Turizm Yıllığı, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları.
 • SCHMİDGALL, Raymond S. (1986), Hospitality Industry Managerial Accounting, Michigan.
 • SÜ, Sibel. (1999), Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • TARRAS, J.M. (1991), A Practical Guide to Hospitality Finance, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • YARCAN, Şükrü. (1998), Türkiye’de Turizm ve Uluslararasılaşma, 2. Basım, Boğaziçi Üni. Yay., İstanbul.
 • YOUNES, E. ve KETT, R. (2003), Goppar, A Derivative of Revpar, http:// www.hospitalitynet.org-pdf- 060303hvspdf.
 • YU, Larry. (1999), The International Hospitality Business, Management and Operations, The Haworth Hospitality Pres.
 • ZHAO, J.L. (1998), Globalizations, Multinationals and Corporate Strategies, Olsen, M. vd, (Der.), Strategic Management in the Hospitality Industry içinde, John Wiley and Sons Inc.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Önder MET Bu kişi benim
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu (Yrd. Doç. Dr.)


Barış ERDEM Bu kişi benim
** Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu (Arş. Gör.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639592, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2006}, number = {2}, pages = {53 - 73}, title = {Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi}, key = {cite}, author = {Met, Önder and Erdem, Barış} }
APA Met, Ö. & Erdem, B. (2006). Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 53-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639592
MLA Met, Ö. , Erdem, B. "Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 53-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639592>
Chicago Met, Ö. , Erdem, B. "Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 53-73
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi AU - ÖnderMet, BarışErdem Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 73 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi %A Önder Met , Barış Erdem %T Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Met, Önder , Erdem, Barış . "Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2006): 53-73 .
AMA Met Ö. , Erdem B. Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 53-73.
Vancouver Met Ö. , Erdem B. Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 53-73.
IEEE Ö. Met ve B. Erdem , "Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 53-73, Eyl. 2006