PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Organizational Commitment and Job Satisfaction in Hotel Managements which Benefit from External Sources: A Research in Ankara

Yıl 2014, Sayı 1, 63 - 78, 01.01.2014

Öz

The 4 and 5 star hotel staff who work in Ankara and benefit from external sources have participated in this research. Which examines the ratio of organizational commitment and job satisfaction of the staff the staff of hotel and sub-contractors who work in hotel managements which benefit from external sources. The main objective of the research is to determine the same situation or the differences between the level of job satisfaction and organizational commitment according to the demographic variables of hotel and subcontractors. Data has been collected by applying the questionnaire prepared for this objective and Kruskal-Wallis Test, which is not one of the parametric tests, has been carried out in order to determine the differences between organizational commitment and the level of job satisfaction of the hotel staff. Mann-Whitney U paired comparison test has been applied so as to determine the sources of the differences appeared. As a result of these analyses, it has appeared that there is a difference in the level of emotional commitment of the staff according to their age, educational status, departments, working time in the hotel and weekly working time. In the same way, it has appeared that there is a difference in the continued commitment level of the staff according to their age, working time in the hotel, weekly working time day and salaries. There has been difference in the levels of normative commitment of the staff according to their departments and working time in the hotel. When the level of job satisfaction of the staff compared, it has been determined in the research that there are differences according to their gender, educational status, departments, working time in the industry and their salaries

Kaynakça

 • Akıncı, Z. (2002). “Turizm Sektöründe İş gören İş Tatmini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İsletmelerinde Bir Uygulama”. Antalya; Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı:4.
 • Avcı, N. ve Küçükusta, D. (2009). “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Arasındaki İlişki”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar, s.33-44
 • Balay, R. (2000). “Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başaran, İ.E. (2000). “Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü”. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.
 • Batıgün A. D. ve Şahin, N.H. (2006). “İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Örnek: A Tipi Kişilik ve İş Doyumu”. Türk Psikiyatri Dergisi 17(1): 32-45
 • Çolakoğlu, Ü., Ayyıldız, T. ve Cengiz, S. (2009). “Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar
 • Doğan, H. Z. (1991). “Turizm İşletmelerinde İş Doyumunu Etkileyen Etmenler”. 3. Ergonomi Kongresi Bildirileri Kitapçığı:147-158. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Eğinli, A.T., (2009). “Çalışanlarda İş doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt:23, Sayı, 3
 • Kalaycı, Ş. (2006). “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı.(KTB). (2013). “Turizm Belgeli Tesis İstatistikleri”. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı.
 • Meyer J. and Allen N. (1990). “The Measurement and Antecedent of Affective, 137 Continuance and Normative Commitment to The Organization”, Journal of Occupational and Organizational Psychology,Vol.63.
 • Meyer, J.P and Allen, N.J. (1997). “Commitment in the Workplace”, Theory, Research and Application, ATOB, Sage Publications, International Educational and Professional Publisher,USA.
 • Obeng, K. And Ugboro, I. (2003). “Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study”. Journal of The Transportation Research Forum. 57 (2): 83–98.
 • Oshagbemi, T. (2000), “Gender Differences in The Job Satisfaction Of University Teachers”, Women in Management Review, 15(7), s.331-343
 • Özdamar, K. (2003). “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Quinn, J.B. (1999), “Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities”, Sloan Management Review, Vol.40, No:4, s.9-22
 • Rodriguez, T. And Robaina, V.(2005). “A Resource-Based View Of Outsourcing And Its Implications For Organizational Performance In The Hotel Sector”, Tourism Management, No:26, s.707-721
 • Samadov, S. (2006), “İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Uygulama”, İzmir; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö.F.(2005). “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”. Ege Akademik Bakış – Ekonomi, İşletme, Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi 5: 1-2
 • Sharpe, M. (1997). “Outsourcing Organizational Competitiveness And Work”, Journal Of Labor Research, Vol:18
 • Tekbalkan, M. (2010). “Dış Kaynaklardan Yararlanan Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ankara; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uyguç, N. ve Çımrın, D. (2004). “DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, İzmir. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi Cilt:19 Sayı:1
 • Weıss, D. J., Dawıs, R. V., England, G. W. and Lofquıst, L. H. (1967). “Manual For The Minnesota Satisfaction Questionnare”. Minneapolis: University of Minnesota Work Adjustment Project Industrial Relations Center

DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2014, Sayı 1, 63 - 78, 01.01.2014

Öz

Dış kaynaklardan yararlanan otel işletmelerinde çalışan personellerin Otelin kendi personelleri ve taşeron firma personelleri örgütsel bağlılık ve iş doyum düzeylerinin incelendiği bu araştırmaya; Ankara’da faaliyet gösteren ve dış kaynaklardan yararlanan, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanları N=372 katılmıştır. Çalışmanın temel amacı, otelin kendi personelleri ile taşeron firma personellerinin demografik değişkenlerine göre örgütsel bağlılık ve iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan anket soruları ile veriler toplanmış ve çalışanların örgütsel bağlılık ile iş doyum düzeyleri arasındaki farklılıkları belirlemek için parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Ortaya çıkan farklılıkların kaynağını belirlemek için Mann-Whitney U ikili karşılaştırma testi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda; çalışanların yaşına, eğitim durumuna, çalıştığı departmana, otelde çalışma süresine ve haftalık çalışma sürelerine göre duygusal bağlılık düzeylerinde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde çalışanların yaşına, otelde çalışma süresine, haftalık çalışma süresine gün ve aldıkları ücret miktarına göre devam bağlılık düzeylerinde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların çalıştıkları departmanlara ve otelde çalışma sürelerine göre normatif bağlılık düzeylerinde farklılık bulunmaktadır. İş doyum düzeyleri karşılaştırıldığında ise; çalışanların cinsiyetine, eğitim durumlarına, çalıştıkları departmanlara, sektörde çalışma sürelerine ve aldıkları ücret miktarına göre farklılıkların olduğu araştırma sonucunda belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akıncı, Z. (2002). “Turizm Sektöründe İş gören İş Tatmini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İsletmelerinde Bir Uygulama”. Antalya; Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı:4.
 • Avcı, N. ve Küçükusta, D. (2009). “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Arasındaki İlişki”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar, s.33-44
 • Balay, R. (2000). “Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başaran, İ.E. (2000). “Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü”. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.
 • Batıgün A. D. ve Şahin, N.H. (2006). “İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Örnek: A Tipi Kişilik ve İş Doyumu”. Türk Psikiyatri Dergisi 17(1): 32-45
 • Çolakoğlu, Ü., Ayyıldız, T. ve Cengiz, S. (2009). “Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar
 • Doğan, H. Z. (1991). “Turizm İşletmelerinde İş Doyumunu Etkileyen Etmenler”. 3. Ergonomi Kongresi Bildirileri Kitapçığı:147-158. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Eğinli, A.T., (2009). “Çalışanlarda İş doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt:23, Sayı, 3
 • Kalaycı, Ş. (2006). “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı.(KTB). (2013). “Turizm Belgeli Tesis İstatistikleri”. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı.
 • Meyer J. and Allen N. (1990). “The Measurement and Antecedent of Affective, 137 Continuance and Normative Commitment to The Organization”, Journal of Occupational and Organizational Psychology,Vol.63.
 • Meyer, J.P and Allen, N.J. (1997). “Commitment in the Workplace”, Theory, Research and Application, ATOB, Sage Publications, International Educational and Professional Publisher,USA.
 • Obeng, K. And Ugboro, I. (2003). “Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study”. Journal of The Transportation Research Forum. 57 (2): 83–98.
 • Oshagbemi, T. (2000), “Gender Differences in The Job Satisfaction Of University Teachers”, Women in Management Review, 15(7), s.331-343
 • Özdamar, K. (2003). “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Quinn, J.B. (1999), “Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities”, Sloan Management Review, Vol.40, No:4, s.9-22
 • Rodriguez, T. And Robaina, V.(2005). “A Resource-Based View Of Outsourcing And Its Implications For Organizational Performance In The Hotel Sector”, Tourism Management, No:26, s.707-721
 • Samadov, S. (2006), “İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Uygulama”, İzmir; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö.F.(2005). “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”. Ege Akademik Bakış – Ekonomi, İşletme, Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi 5: 1-2
 • Sharpe, M. (1997). “Outsourcing Organizational Competitiveness And Work”, Journal Of Labor Research, Vol:18
 • Tekbalkan, M. (2010). “Dış Kaynaklardan Yararlanan Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ankara; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uyguç, N. ve Çımrın, D. (2004). “DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, İzmir. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi Cilt:19 Sayı:1
 • Weıss, D. J., Dawıs, R. V., England, G. W. and Lofquıst, L. H. (1967). “Manual For The Minnesota Satisfaction Questionnare”. Minneapolis: University of Minnesota Work Adjustment Project Industrial Relations Center

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ahmet TAYFUN Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi


Murat TEKBALKAN Bu kişi benim
On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziturizm622222, journal = {Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0163}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2014}, number = {1}, pages = {63 - 78}, title = {DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Tayfun, Ahmet and Tekbalkan, Murat} }
APA Tayfun, A. & Tekbalkan, M. (2014). DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , (1) , 63-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48837/622222
MLA Tayfun, A. , Tekbalkan, M. "DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA" . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2014 ): 63-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48837/622222>
Chicago Tayfun, A. , Tekbalkan, M. "DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2014 ): 63-78
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA AU - AhmetTayfun, MuratTekbalkan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 78 VL - IS - 1 SN - 2149-0163- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA %A Ahmet Tayfun , Murat Tekbalkan %T DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2149-0163- %V %N 1 %R %U
ISNAD Tayfun, Ahmet , Tekbalkan, Murat . "DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / 1 (Ocak 2014): 63-78 .
AMA Tayfun A. , Tekbalkan M. DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA. GÜTFD. 2014; (1): 63-78.
Vancouver Tayfun A. , Tekbalkan M. DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2014; (1): 63-78.
IEEE A. Tayfun ve M. Tekbalkan , "DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sayı. 1, ss. 63-78, Oca. 2014