PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Role of Education For Longstanding Turkish Monuments on the Cultural Acquisition and Travel Tendency

Yıl 2017, Sayı 1, 93 - 121, 01.01.2017

Öz

Culture is a heritage consisting of some subdimensions such as art, language, history, religion. In this regard, old works are a significiant mean for reflecting identity of a community. On the other hand, these works also come to forefront as a attraction element. However, an existence of attitude towards these works is a prerequisite for perception of prominince in this respect. In this paper, cultural acquisition and travel tendency of 294 undergraduate student from the department of History and Gastronomy and Culinary Arts was evaluated with regard to old turkish works. In conclusion, it was deduced from this research that attitudes of students from history department have a higher tendency for the culturel acquisition dimension. Beside, there is no significant difference to be detected between learning and travel tendency of students from different departments

Kaynakça

 • Ablak, S., Dikmenli, Y., Çetin, T. (2014) Üniversite Öğrencilerinin Kırşehir’in Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Abuamoud, I. N., Libbin, J., Green, J. Alrousan, R. (2014). Factos affecting the willingness of tourists to visit cultural heritae sites in Jordan, Journal of Heritage Tourism, 9(2), 148-165.
 • Adiwibowo, R. S., Widodo, P., Santosa, I. (2015). Correlations between public appreciation of historical building and intention to visit heritage building reused as retail stora, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 184, 357-364.
 • Aktın, K., Karakuş, H., Sağlam, H. (2013) Sinop Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Sinop İline Ait Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalık Düzeyleri, The Journal of Academic Social Science Studies.
 • Altunışık, R.; Coşkun R.; Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım E. (2007).
 • Alvarez, M. D., Korzay, M. (2011). Turkey as a heritage tourism destination: the role of knowledge, Journal of Hospitality Marketing and Management, 20(3-4), 425-440.
 • Aman, F. (2012) Bronislaw Malinowski’nin Kültür Teorisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
 • Andreu, L., Kozak, M., Avcı, N., Cifter, N. (2005). Market segmentation by motivations to travel, Journal of Travel and Tourism Marketing, 19(1), 1-14.
 • Azcan, G. (2013) Kültür Turizmmi Açısından Köylere Hizmet Götürme Birliği Faaliyetleri: Safranbolu Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Azhari, N. F. N., Mohammed, E. (2012). Public perception: heritage building conervation in Kuala Lumpir. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 50, 271-279.
 • Ballantyne, R., Hughes, K, Ding, P., Liu, D. (2014). Chinese and international visitor perceptions of interpretation at Beijing built heritage sites, Journal of Sustainable Tourism, 22(5), 705-725.
 • Baraldi, S. B. Shoup, D., Zan, L. (2013). Understanding cultural heritage in Turkey: Institutional context and organizational ıssues, International Journal of Heritage Studies, 19(7), 728-748.
 • Bayrakal, S. (2010) Tarihi Eser Bilinci, İlgisi ve Farkındalığı: Nevşehir Örneği, Sanat Tarihi Dergisi.
 • Biran, A., Poria, Y., Reichel, A. (2006). Heritage site management: The link between visitors’ pre-visit perceptions, motivations and expectations, Anatolia, 17(2), 279-304.
 • Bowitz, E., Ibenholt, K. (2009). Economic Impacts of Cultural Heritage – Research and Perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 1-8.
 • Budruk, M., White, D. D., Wodrich, J. A., Riper, C. J. V. (2008). Connecting visitors to people and place: visitors’ perceptions of authenticity at Canyo de Chelly national monument, Arizona, Journal of Heritage Tourism, 3(3), 185-202.
 • Chhabra, Deepak (2010). Student Motivations: A Heritage Tourism Perspective. Anatolia, 21(2), 249-269.
 • Cros, H. D. (2001). A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism, International Journal of Tourism Research, 3(2), 165-170.
 • Cudny, W. (2008). The radegast station holocaust monument its history, contemporary function and perception in the eyes of tourists and lodz inhabitants. Bulletin of Geography, 9, 97-106.
 • Culha, O. (2008) Kültür Turizmi Kapsmında Destekleyici Turistik Ürün Olarak Deve Güreşi Festivalleri Üzerine Bir Alan Çalışması, Journal Of Yasar University.
 • Çetin, T. (2010) Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı, Milli Folklor, 2010, yıl, 22, sayı 87.
 • Dalari, F., Minuti, M. S. (2013). Tourism management and sustainability of heritage sites: the role of education and training. Almatourism: Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 5(2), 1-84.
 • Dalmas, L., Geronimi, V., Noel, J. F., Sang, J. T. K. (2015). Economic evaluation of urban heritage: an inclusive approach under a sustainability perspective. Journal of Cultural Heritage, 16(5), 681-687.
 • Dikyol, D. Ç., İnce, E., Usta, S. (2011) Öğretmen Adaylarının Tarihi Mekanlara ve Eserlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Dinç, E., Erdil, M., Keçe, M. (2011) Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Duran, E. (2011) Turizm, Kültür ve Kimlik İlişkisi; Turizmde Toplumsal ve Kültürel Kimliğin Sürdürülebilirliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Gregory, B. Willson, Mclntosh, Alison J. (2007). Heritage Buildings and Tourism: An Experiental View. Journal of Heritage Tourism. 2(2), 75-93.
 • Gülcan, B. (2010) türkiye’nin kültür turizminin ürün yapısı ve somut kültür varlıklarına dayalı ürün farklılaştırma ihtiyacı, İşletme Araştırma Dergisi.
 • Gündüz Küksü, S. (2014) Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, 1.Baskı Türk Tarih Kurumu
 • Güngör, E. (1990) Tarihte Türkler,3. Basım Ötüken.
 • http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/4819,2013campainbriefing.pdf?0 (Erişim Tarihi: 23.01.2016).
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim Tarihi: 04.01.2016).
 • Ismagilova, G., Safiullin, L., Gafurov, I (2015). Using historical heritage as a factor in tourism development, Procedia – Social and Behavioural Sciences, 188, 157-162.
 • Jaafar, M., Noor, S. M., Rasoolimanesh, S. M. (2015). Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes: A case study of the Lengong World Cultural Heritage Site. Tourism Management, 48, 154-163. s
 • Jaafar, M., Shuhaida, M. N., Rasoolimanesh, S. M. (2015). Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes: a case study of Lenggong World cultural heritage site, Tourism Management, 48, 154-163.
 • Johnston, C. S. (2014). Towards a theory of sustainability, sustainable development and sustainable tourism: Beijing’s hutong neighbourhoods and sustainable tourism, Journal of Sustainable Tourism, 22(2), 195-213.
 • Kafesoğlu, İ. (2014) Türk İslam Sentezi, 5.Basım Ötüken.
 • Keçe, M. (2015) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik İlgi ve Farkındalıkları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Kozak, N. (2002) Genel Turizm Bilgisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Kuban, D. (2008) Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, 2.Baskı Yapı Kredi Yayınları
 • Limon, B. (2012) kültürel değişim sürecinde popüler kültür ve kitsch kavramı, İdil dergisi 01-03-07.
 • Loulanski, T., Loulanski, V. (2011). The sustainable integration of cultural heritage and tourism: a meta study. Journal of Sustainable Tourism, 19(7), 837-862.
 • Mankan, E. (2012). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi.
 • Marscall, Sabine (2012). Tourism and Memory. Annals of Tourism Research, 39(4), 2203-2219.
 • Masardo, G., Pearce, P. L. (1999). Understanding ethnic tourists, Annals of Tourism Research, 26(2), 416-434.
 • McKercher, B., Du Cros, H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. Binghampton: Hworth Press.
 • Merey, Z. (2009) Türk Tarihi ve Kültürü, Birleşik Dağıtım Kitapevi. Ankara
 • Meydan Uğur, S., Baykan, E. (2007) Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkisi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Moscardo, G. (1996). Mindful visitors. Annals of Tourism Research, 23(2), 376-397.
 • Nguyen, Thi Hong Hai, Cheung, Catherine (2016). Chinese Heritage Tourists to Heritage Sites: What are the effects of heritage motivation and perceived authencity on satisfaction?. Asia Pacific Journal of Tourism Research.
 • Nyaupane, G. P., Timothy, D. J. (2010). Heritage awareness and appreciation among community residents: perspectives from Arizona, USA, International Journal of Heritage Studies, 16(3), 225-239.
 • Oğuz, E.S. (2011) Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı, Edebiyat Fakültesi Dergisi.
 • Olcay, A., Düzgün, M. (2015). Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. UHBAB, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 12(4), 27-54.
 • Picken, F. (2016). Making heritage of modernity: provoking Atlantis as a catalyst for change. Journal of Heritage Tourism, 11(1), 58-70.
 • Poria, Y., Butler, R., Airey, D. (2004). Links between tourists, heritage and reasons for visiting heritage sites. Journal of Travel Research, 43(19), 18-28.
 • Poria, Y., Stanislav, I., Webster, C. (2014). Attitudes and willingness to donate towards heritage restoration: an exploratory study about Bulgarian socialist monuments, 9(1), 68- 74.
 • Salazar, N. B. (2017). Heritage and tourism, local and global, sustainability and resilience: thinking about disaster beyond binaries, International Workshop “World Heritage and Disaster Risk Mitigation: For Sustainable Heritage Tourism in Asia location.
 • Santa-Cruz, F. G., Lopez-Guzman, T. (2017). Culture, tourism and World heritage sites. Tourism Management Perspectives, 24, 111-116.
 • Thurstone, L.L. (1967). Attitudes Can be Measured. Readings in Attitude Theory and Measurements. John Wiley and Sons İnc. 77-89, New York.
 • Timothy, D. J., Boyd, S. W. (2006). Heritage tourism in the 21st century: valued traditions and new perspectives, Journal of Heritage Tourism, 1(1), 1-16.
 • Topcu, S. (2013) Tarihi ve Kültürel Bilincin İncelenmesi: Harput Kalesi Örneklemi, E- Journal of New World Sciences Academy.
 • Trinh, T. T., Ryan, C., Cave, J. (2015). Evaluating heritage: tourists and holiday visits to heritage sites, Journal of tourism and Cultural Change
 • Turan, O. (2014) Selçuklu Zamanında Türkiye,13. Basım Ötüken.
 • Turan, R. (2012) Selçuklu Tarihi, 1.Baskı Grafiker Yayınları.
 • Tze, L, Vong, N. (2015). The mediating role of place identity in the relationship between residents’ perceptions of heritage tourism and place attachment: the Macau youth experience, Journal of Heritage Tourism, 10(4), 344-356.
 • Wang, Y. J., Chihkang, W., Jingxue, Y. (2010). Exploring visitors’ experiences and intention to revisit a heritage destination: the case for Lukang, Taiwan, Journalof Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 11(3), 162-178.
 • Willson, G. B., McIntosh, A. J. (2007). Heritage buildings and tourism: An experiental view, Journal of Heritage Tourism, 2(2), 75-93.
 • Wright, P. D., Lyons, E. (1997). Remembering pasts and representing places: the construction of national identities in Ireland, Journal of Environmental Psychology, 17, 33-45.
 • www.goturkey.com (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • Yan, C., Morrison, A. M. (2008). The influence of visitors’ awareness of World heritage listings: a case study of Huangshan, Xidi and hongcun in southern Anhui, China, Journal of Heritage Tourism, 2(3), 184-195.
 • Zhou, Q., Zhang, J., Edelheim, J. R. (2013). Rethinking traditional Chinese culture: a consumer based model regarding the authenticity of Chinese caligraphic landscape, Tourism Management, 36, 99-112.

ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Yıl 2017, Sayı 1, 93 - 121, 01.01.2017

Öz

Kültür; sanat, dil, tarih, din, mimarî yapı gibi öğelerden oluşan bir mirastır. Bu anlamda kültürün bir parçasını oluşturan eski eserler, toplum kimliğinin yansıtılması açısından önemli bir araçtır. Öte yandan bu eserler turistik bir çekim unsuru olarak da ön plana çıkmaktadır. Ancak, eserlerin turistik çekime konu olması, eserlere yönelik ilgiyi gerektirmektedir. Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Tarih ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitim gören 294 öğrencinin Eski Türk Eserlerin ETE ’ne yönelik kültürel edinim ve seyahat ilgisi ölçülmüştür. Araştırma sonucunda Tarih bölümü öğrencilerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerine oranla ETE’ye yönelik kültürel edinim konusunda daha istekli olduğu görülmekle beraber eğitim alınan bölüm ile ETE’ye ilişkin öğrenme ve seyahat etme arzusu arasında herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ablak, S., Dikmenli, Y., Çetin, T. (2014) Üniversite Öğrencilerinin Kırşehir’in Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Abuamoud, I. N., Libbin, J., Green, J. Alrousan, R. (2014). Factos affecting the willingness of tourists to visit cultural heritae sites in Jordan, Journal of Heritage Tourism, 9(2), 148-165.
 • Adiwibowo, R. S., Widodo, P., Santosa, I. (2015). Correlations between public appreciation of historical building and intention to visit heritage building reused as retail stora, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 184, 357-364.
 • Aktın, K., Karakuş, H., Sağlam, H. (2013) Sinop Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Sinop İline Ait Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalık Düzeyleri, The Journal of Academic Social Science Studies.
 • Altunışık, R.; Coşkun R.; Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım E. (2007).
 • Alvarez, M. D., Korzay, M. (2011). Turkey as a heritage tourism destination: the role of knowledge, Journal of Hospitality Marketing and Management, 20(3-4), 425-440.
 • Aman, F. (2012) Bronislaw Malinowski’nin Kültür Teorisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
 • Andreu, L., Kozak, M., Avcı, N., Cifter, N. (2005). Market segmentation by motivations to travel, Journal of Travel and Tourism Marketing, 19(1), 1-14.
 • Azcan, G. (2013) Kültür Turizmmi Açısından Köylere Hizmet Götürme Birliği Faaliyetleri: Safranbolu Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Azhari, N. F. N., Mohammed, E. (2012). Public perception: heritage building conervation in Kuala Lumpir. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 50, 271-279.
 • Ballantyne, R., Hughes, K, Ding, P., Liu, D. (2014). Chinese and international visitor perceptions of interpretation at Beijing built heritage sites, Journal of Sustainable Tourism, 22(5), 705-725.
 • Baraldi, S. B. Shoup, D., Zan, L. (2013). Understanding cultural heritage in Turkey: Institutional context and organizational ıssues, International Journal of Heritage Studies, 19(7), 728-748.
 • Bayrakal, S. (2010) Tarihi Eser Bilinci, İlgisi ve Farkındalığı: Nevşehir Örneği, Sanat Tarihi Dergisi.
 • Biran, A., Poria, Y., Reichel, A. (2006). Heritage site management: The link between visitors’ pre-visit perceptions, motivations and expectations, Anatolia, 17(2), 279-304.
 • Bowitz, E., Ibenholt, K. (2009). Economic Impacts of Cultural Heritage – Research and Perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 1-8.
 • Budruk, M., White, D. D., Wodrich, J. A., Riper, C. J. V. (2008). Connecting visitors to people and place: visitors’ perceptions of authenticity at Canyo de Chelly national monument, Arizona, Journal of Heritage Tourism, 3(3), 185-202.
 • Chhabra, Deepak (2010). Student Motivations: A Heritage Tourism Perspective. Anatolia, 21(2), 249-269.
 • Cros, H. D. (2001). A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism, International Journal of Tourism Research, 3(2), 165-170.
 • Cudny, W. (2008). The radegast station holocaust monument its history, contemporary function and perception in the eyes of tourists and lodz inhabitants. Bulletin of Geography, 9, 97-106.
 • Culha, O. (2008) Kültür Turizmi Kapsmında Destekleyici Turistik Ürün Olarak Deve Güreşi Festivalleri Üzerine Bir Alan Çalışması, Journal Of Yasar University.
 • Çetin, T. (2010) Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı, Milli Folklor, 2010, yıl, 22, sayı 87.
 • Dalari, F., Minuti, M. S. (2013). Tourism management and sustainability of heritage sites: the role of education and training. Almatourism: Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 5(2), 1-84.
 • Dalmas, L., Geronimi, V., Noel, J. F., Sang, J. T. K. (2015). Economic evaluation of urban heritage: an inclusive approach under a sustainability perspective. Journal of Cultural Heritage, 16(5), 681-687.
 • Dikyol, D. Ç., İnce, E., Usta, S. (2011) Öğretmen Adaylarının Tarihi Mekanlara ve Eserlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Dinç, E., Erdil, M., Keçe, M. (2011) Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Duran, E. (2011) Turizm, Kültür ve Kimlik İlişkisi; Turizmde Toplumsal ve Kültürel Kimliğin Sürdürülebilirliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Gregory, B. Willson, Mclntosh, Alison J. (2007). Heritage Buildings and Tourism: An Experiental View. Journal of Heritage Tourism. 2(2), 75-93.
 • Gülcan, B. (2010) türkiye’nin kültür turizminin ürün yapısı ve somut kültür varlıklarına dayalı ürün farklılaştırma ihtiyacı, İşletme Araştırma Dergisi.
 • Gündüz Küksü, S. (2014) Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, 1.Baskı Türk Tarih Kurumu
 • Güngör, E. (1990) Tarihte Türkler,3. Basım Ötüken.
 • http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/4819,2013campainbriefing.pdf?0 (Erişim Tarihi: 23.01.2016).
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim Tarihi: 04.01.2016).
 • Ismagilova, G., Safiullin, L., Gafurov, I (2015). Using historical heritage as a factor in tourism development, Procedia – Social and Behavioural Sciences, 188, 157-162.
 • Jaafar, M., Noor, S. M., Rasoolimanesh, S. M. (2015). Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes: A case study of the Lengong World Cultural Heritage Site. Tourism Management, 48, 154-163. s
 • Jaafar, M., Shuhaida, M. N., Rasoolimanesh, S. M. (2015). Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes: a case study of Lenggong World cultural heritage site, Tourism Management, 48, 154-163.
 • Johnston, C. S. (2014). Towards a theory of sustainability, sustainable development and sustainable tourism: Beijing’s hutong neighbourhoods and sustainable tourism, Journal of Sustainable Tourism, 22(2), 195-213.
 • Kafesoğlu, İ. (2014) Türk İslam Sentezi, 5.Basım Ötüken.
 • Keçe, M. (2015) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik İlgi ve Farkındalıkları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Kozak, N. (2002) Genel Turizm Bilgisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Kuban, D. (2008) Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, 2.Baskı Yapı Kredi Yayınları
 • Limon, B. (2012) kültürel değişim sürecinde popüler kültür ve kitsch kavramı, İdil dergisi 01-03-07.
 • Loulanski, T., Loulanski, V. (2011). The sustainable integration of cultural heritage and tourism: a meta study. Journal of Sustainable Tourism, 19(7), 837-862.
 • Mankan, E. (2012). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi.
 • Marscall, Sabine (2012). Tourism and Memory. Annals of Tourism Research, 39(4), 2203-2219.
 • Masardo, G., Pearce, P. L. (1999). Understanding ethnic tourists, Annals of Tourism Research, 26(2), 416-434.
 • McKercher, B., Du Cros, H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. Binghampton: Hworth Press.
 • Merey, Z. (2009) Türk Tarihi ve Kültürü, Birleşik Dağıtım Kitapevi. Ankara
 • Meydan Uğur, S., Baykan, E. (2007) Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkisi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Moscardo, G. (1996). Mindful visitors. Annals of Tourism Research, 23(2), 376-397.
 • Nguyen, Thi Hong Hai, Cheung, Catherine (2016). Chinese Heritage Tourists to Heritage Sites: What are the effects of heritage motivation and perceived authencity on satisfaction?. Asia Pacific Journal of Tourism Research.
 • Nyaupane, G. P., Timothy, D. J. (2010). Heritage awareness and appreciation among community residents: perspectives from Arizona, USA, International Journal of Heritage Studies, 16(3), 225-239.
 • Oğuz, E.S. (2011) Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı, Edebiyat Fakültesi Dergisi.
 • Olcay, A., Düzgün, M. (2015). Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. UHBAB, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 12(4), 27-54.
 • Picken, F. (2016). Making heritage of modernity: provoking Atlantis as a catalyst for change. Journal of Heritage Tourism, 11(1), 58-70.
 • Poria, Y., Butler, R., Airey, D. (2004). Links between tourists, heritage and reasons for visiting heritage sites. Journal of Travel Research, 43(19), 18-28.
 • Poria, Y., Stanislav, I., Webster, C. (2014). Attitudes and willingness to donate towards heritage restoration: an exploratory study about Bulgarian socialist monuments, 9(1), 68- 74.
 • Salazar, N. B. (2017). Heritage and tourism, local and global, sustainability and resilience: thinking about disaster beyond binaries, International Workshop “World Heritage and Disaster Risk Mitigation: For Sustainable Heritage Tourism in Asia location.
 • Santa-Cruz, F. G., Lopez-Guzman, T. (2017). Culture, tourism and World heritage sites. Tourism Management Perspectives, 24, 111-116.
 • Thurstone, L.L. (1967). Attitudes Can be Measured. Readings in Attitude Theory and Measurements. John Wiley and Sons İnc. 77-89, New York.
 • Timothy, D. J., Boyd, S. W. (2006). Heritage tourism in the 21st century: valued traditions and new perspectives, Journal of Heritage Tourism, 1(1), 1-16.
 • Topcu, S. (2013) Tarihi ve Kültürel Bilincin İncelenmesi: Harput Kalesi Örneklemi, E- Journal of New World Sciences Academy.
 • Trinh, T. T., Ryan, C., Cave, J. (2015). Evaluating heritage: tourists and holiday visits to heritage sites, Journal of tourism and Cultural Change
 • Turan, O. (2014) Selçuklu Zamanında Türkiye,13. Basım Ötüken.
 • Turan, R. (2012) Selçuklu Tarihi, 1.Baskı Grafiker Yayınları.
 • Tze, L, Vong, N. (2015). The mediating role of place identity in the relationship between residents’ perceptions of heritage tourism and place attachment: the Macau youth experience, Journal of Heritage Tourism, 10(4), 344-356.
 • Wang, Y. J., Chihkang, W., Jingxue, Y. (2010). Exploring visitors’ experiences and intention to revisit a heritage destination: the case for Lukang, Taiwan, Journalof Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 11(3), 162-178.
 • Willson, G. B., McIntosh, A. J. (2007). Heritage buildings and tourism: An experiental view, Journal of Heritage Tourism, 2(2), 75-93.
 • Wright, P. D., Lyons, E. (1997). Remembering pasts and representing places: the construction of national identities in Ireland, Journal of Environmental Psychology, 17, 33-45.
 • www.goturkey.com (Erişim Tarihi: 02.01.2016).
 • Yan, C., Morrison, A. M. (2008). The influence of visitors’ awareness of World heritage listings: a case study of Huangshan, Xidi and hongcun in southern Anhui, China, Journal of Heritage Tourism, 2(3), 184-195.
 • Zhou, Q., Zhang, J., Edelheim, J. R. (2013). Rethinking traditional Chinese culture: a consumer based model regarding the authenticity of Chinese caligraphic landscape, Tourism Management, 36, 99-112.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Atınç OLCAY Bu kişi benim
Gaziantep Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu


Yakup Kemal ÖZEKİCİ Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü


Nabi TOZ Bu kişi benim
Gaziantep Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


Güray KARAÇİL Bu kişi benim
Gaziantep Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziturizm622274, journal = {Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0163}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2017}, number = {1}, pages = {93 - 121}, title = {ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Olcay, Atınç and Özekici, Yakup Kemal and Toz, Nabi and Karaçil, Güray} }
APA Olcay, A. , Özekici, Y. K. , Toz, N. & Karaçil, G. (2017). ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , (1) , 93-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48842/622274
MLA Olcay, A. , Özekici, Y. K. , Toz, N. , Karaçil, G. "ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ" . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2017 ): 93-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48842/622274>
Chicago Olcay, A. , Özekici, Y. K. , Toz, N. , Karaçil, G. "ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2017 ): 93-121
RIS TY - JOUR T1 - ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ AU - AtınçOlcay, Yakup KemalÖzekici, NabiToz, GürayKaraçil Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 121 VL - IS - 1 SN - 2149-0163- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ %A Atınç Olcay , Yakup Kemal Özekici , Nabi Toz , Güray Karaçil %T ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2149-0163- %V %N 1 %R %U
ISNAD Olcay, Atınç , Özekici, Yakup Kemal , Toz, Nabi , Karaçil, Güray . "ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / 1 (Ocak 2017): 93-121 .
AMA Olcay A. , Özekici Y. K. , Toz N. , Karaçil G. ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ. GÜTFD. 2017; (1): 93-121.
Vancouver Olcay A. , Özekici Y. K. , Toz N. , Karaçil G. ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2017; (1): 93-121.
IEEE A. Olcay , Y. K. Özekici , N. Toz ve G. Karaçil , "ESKİ TÜRK ESERLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN KÜLTÜREL EDİNİM VE SEYAHAT EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sayı. 1, ss. 93-121, Oca. 2017