BibTex RIS Kaynak Göster

Mutfak Saray Bosna Mutfağı Gastronomi Evaluation of Gastronomy Experiences of Military Staff in Sarajevo

Yıl 2018, Sayı: 1, 104 - 121, 01.01.2018

Öz

This work was organized to evaluate the gastronomic experience of military personnel in Sarajevo. For this purpose, firstly, general information about the region is given in the study. Afterwards, information on the general characteristics of the local cuisine was compiled. For the collection of the data, the questionnaire prepared by using the different researches was applied to the military personnel working in this region. Work; It was held from 1 June to 30 August 2017. The obtained data were analyzed using SPSS statistical program. As a result, it was determined that the majority of participants were male and Sarajevo was an expert sergeant in Bosnia. In addition, 41.5% of Sarajevo's Bosnian guests seem to like the food even though most of the participants did not know about the Sarajevo cuisine before. As a result of the study, it is seen that there is no difference between participants' gastronomic experiences and their attitudes towards catering establishments according to their ages. In addition, 50% of the staff participating in the study found that the prices of the foods and drinks offered at the enterprises were appropriate and the dishes they liked most were "Answer", "Lamb Dial" and "Bosniak Böreği"

Kaynakça

 • Alkır, Y. (t.y.). Bosna Hersek Yemek Kültüründe Osmanlı Etkisi, Burch Üniversitesi Edebiyat Konferansı
 • https://gediz.academia.edu/yagmuralk%C4%B1r Erişim Tarihi:24.07.2017.
 • Altınay, S. (2015). Saraybosna Yemek Rehberi, https://gezipgordum.com/saraybosna- yemek-rehberi/ Erişim Tarihi:24.07.2017.
 • Atilla, N. (2016). Boşnak Mutfağı, https://www.bosnakmedya.com/bosnak-mutfaginin- temel-ozellikleri/ Erişim Tarihi: 24.07.2017. Akın, M. (2017). Örnekleme Yöntemleri, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları, Niğde.
 • Canbolat, C. (2017). Hatay İlinde Yaşayan Farklı Dini İnançlara Mensup Bireylerin Gastronomik Etkileşimi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Ankara,79-82.
 • Dedeic- Kırbaç, A. (2013). Boşnakların Türkiye’ye Göçleri, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan.
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (1992). Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara.https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/yayinlar/osmanli-arsivi Erişim Tarihi: 22.07.2017.
 • Eker, S. (2006). Bosna’da Etno-Linguistik Yapı Ve Türk Dili Ve Kültürü Üzerine, On Ethno-Linguistic Structure İn Bosnia And Turkish Language And Culture.
 • Friedman, F.(1996). The Bosnian Muslims Denial of a Nation, Colarado: Westview Press. http://www.bigmev.org/bosna-hersek/ Erişim Tarihi: 22.07.2017.
 • Kondo, S. (2003). Bosna-Hersek Coğrafyası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Malcom, N. (1995). Povijest Bosne, Zagreb-Sarajevo.
 • Mulahasanovic, J. (2012). Bosna Hersek Mutfağının Genel Özellikleri, https://bosnahersek.info/ulke-genel-bilgisi/mutfak-kulturu/ Erişim Tarihi: 24.07.2017.
 • Özder, A. (2012). Bosna – Hersek Cumhuriyeti’nde Coğrafyanın Halk Kültürüne Etkisi, Effect of Geography on Popular Culture, the Republic of Bosnia –Herzogevina, Marmara Coğrafya Dergisi, İstanbul, 213-237.
 • Spahic, M. (2016). Bosnian Cuisine, At the Bosnian Sofra, The Most Famous Dishes, Zenica
 • Üzümcüoğlu, Ü. (2001). Ankara Piyasasında Satılan Döner Kebaplar Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. Gökdemir, A. (2005). Mutfak hizmetleri yönetimi. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Lopez, X. A. A., Martin, B. G. (2006). Tourism and quality agrofood products: an opportunity for the Spanish countryside. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97 (2), 166-177.
 • Saatcı, G., Güdü-Demirbulat, Ö. (2016). Yöresel Yemeklerin Broşürlerde Tanıtım Unsuru Olarak Kullanılmasının Analizine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 9 Sayı: 42
 • Ardıç-Yetiş, Ş. (2015). “Kapadokya Yemek Kültürü ve Mustafapaşa Beldesi (Sinasos) Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, S. 3(2), s. 12-19.
 • Gálveza, J.C.P., Grandab, M.J., López-Guzmánc, T.(2017). Local Gastronomy, Culture and Tourism Sustainable Cities: The Behavior of the American Tourist. Jose Reinoso Coronelb Sustainable Cities and Society 32 (17), 604–612.

Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Sayı: 1, 104 - 121, 01.01.2018

Öz

Bu çalışma Saraybosna’da görev yapan askeri personelin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle bölge hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında yöre mutfağının genel özellikleri ile ilgili bilgiler derlenmiştir. Verilerin toplanması için bu bölgede görev yapan askeri personele farklı araştırmalardan yararlanılarak hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Çalışma; 1 Haziran- 30 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular sonucunda katılımcıların çoğunluğunun erkek olduğu ve Saraybosna’da uzman çavuş olarak görev yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılanların büyük kısmı daha önce Saray Bosna mutfağı hakkında bilgi sahibi olmamalarına rağmen, % 41,5’inin Saraybosna yemeklerini beğendikleri görülmektedir. Çalışma sonucunda katılımcıların gastronomi deneyimleri ile yiyecek- içecek işletmeleri ile ilgili tutumları arasında yaşlarına göre farklılık olmadığı görülmektedir. Ayrıca çalışmaya katılan personelin %50‘si işletmelerde sunulan yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını uygun bulmakta ve en çok beğendikleri yemeklerin ise “Cevapi”, “Kuzu Çevirme” ve “Boşnak Böreği” olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Alkır, Y. (t.y.). Bosna Hersek Yemek Kültüründe Osmanlı Etkisi, Burch Üniversitesi Edebiyat Konferansı
 • https://gediz.academia.edu/yagmuralk%C4%B1r Erişim Tarihi:24.07.2017.
 • Altınay, S. (2015). Saraybosna Yemek Rehberi, https://gezipgordum.com/saraybosna- yemek-rehberi/ Erişim Tarihi:24.07.2017.
 • Atilla, N. (2016). Boşnak Mutfağı, https://www.bosnakmedya.com/bosnak-mutfaginin- temel-ozellikleri/ Erişim Tarihi: 24.07.2017. Akın, M. (2017). Örnekleme Yöntemleri, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları, Niğde.
 • Canbolat, C. (2017). Hatay İlinde Yaşayan Farklı Dini İnançlara Mensup Bireylerin Gastronomik Etkileşimi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Ankara,79-82.
 • Dedeic- Kırbaç, A. (2013). Boşnakların Türkiye’ye Göçleri, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan.
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (1992). Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara.https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/yayinlar/osmanli-arsivi Erişim Tarihi: 22.07.2017.
 • Eker, S. (2006). Bosna’da Etno-Linguistik Yapı Ve Türk Dili Ve Kültürü Üzerine, On Ethno-Linguistic Structure İn Bosnia And Turkish Language And Culture.
 • Friedman, F.(1996). The Bosnian Muslims Denial of a Nation, Colarado: Westview Press. http://www.bigmev.org/bosna-hersek/ Erişim Tarihi: 22.07.2017.
 • Kondo, S. (2003). Bosna-Hersek Coğrafyası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Malcom, N. (1995). Povijest Bosne, Zagreb-Sarajevo.
 • Mulahasanovic, J. (2012). Bosna Hersek Mutfağının Genel Özellikleri, https://bosnahersek.info/ulke-genel-bilgisi/mutfak-kulturu/ Erişim Tarihi: 24.07.2017.
 • Özder, A. (2012). Bosna – Hersek Cumhuriyeti’nde Coğrafyanın Halk Kültürüne Etkisi, Effect of Geography on Popular Culture, the Republic of Bosnia –Herzogevina, Marmara Coğrafya Dergisi, İstanbul, 213-237.
 • Spahic, M. (2016). Bosnian Cuisine, At the Bosnian Sofra, The Most Famous Dishes, Zenica
 • Üzümcüoğlu, Ü. (2001). Ankara Piyasasında Satılan Döner Kebaplar Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. Gökdemir, A. (2005). Mutfak hizmetleri yönetimi. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Lopez, X. A. A., Martin, B. G. (2006). Tourism and quality agrofood products: an opportunity for the Spanish countryside. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97 (2), 166-177.
 • Saatcı, G., Güdü-Demirbulat, Ö. (2016). Yöresel Yemeklerin Broşürlerde Tanıtım Unsuru Olarak Kullanılmasının Analizine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 9 Sayı: 42
 • Ardıç-Yetiş, Ş. (2015). “Kapadokya Yemek Kültürü ve Mustafapaşa Beldesi (Sinasos) Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, S. 3(2), s. 12-19.
 • Gálveza, J.C.P., Grandab, M.J., López-Guzmánc, T.(2017). Local Gastronomy, Culture and Tourism Sustainable Cities: The Behavior of the American Tourist. Jose Reinoso Coronelb Sustainable Cities and Society 32 (17), 604–612.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Muhabbet Çelik Bu kişi benim

Menekşe Cömert Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelik, M., & Cömert, M. (2018). Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi(1), 104-121.
AMA Çelik M, Cömert M. Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. GÜTFD. Ocak 2018;(1):104-121.
Chicago Çelik, Muhabbet, ve Menekşe Cömert. “Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sy. 1 (Ocak 2018): 104-21.
EndNote Çelik M, Cömert M (01 Ocak 2018) Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 104–121.
IEEE M. Çelik ve M. Cömert, “Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”, GÜTFD, sy. 1, ss. 104–121, Ocak 2018.
ISNAD Çelik, Muhabbet - Cömert, Menekşe. “Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 (Ocak 2018), 104-121.
JAMA Çelik M, Cömert M. Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. GÜTFD. 2018;:104–121.
MLA Çelik, Muhabbet ve Menekşe Cömert. “Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sy. 1, 2018, ss. 104-21.
Vancouver Çelik M, Cömert M. Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. GÜTFD. 2018(1):104-21.