Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİNE YETENEKLİ SPORCU SEÇME SINAVLARINDA UYGULANAN TESTLERE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 19 - 32, 04.04.2003

Öz

Araştırmanın amacı, 1999-2000 sezonunda Güreş Eğitim Merkezlerine alınmak üzere seçme sınavına katılan, 11-13 yaş arası, 276 erkek çocuk güreşçi adayının, sınavlar sonucunda kazanan (n:100) ve kaybedenler (n:176) arasında karşılaştırma yapılması, sınav sisteminde uygulanan testlerin, seçme sınavında etkinlik düzeylerinin araştırılmasıdır. Kazanan ve kaybeden çocuk güreşçilerin, sınavlar içersindeki test sonuçları değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlara göre, Güreş Eğitim merkezlerine yetenekli sporcu kazandırmak amacıyla uygulanan tüm testlerin (Güreş il Puanı, Güreş Bölge Puanı, 800 m Koşu, 30 m Koşu, Esneklik, Yazılı ve Sözlü Mülakat) yetenekli güreşçi belirlemede etkili oldukları söylenebilir. Ancak, yetenek seçimi sırasında uygulanan testlerin, kazananların belirlenmesindeki etkinliği, bulgularımız ve önerilerimiz doğrultusunda yapılacak bazı ilavelerle, daha da uygun ve etkili hale getirilmeyi beklemektedir. Genel olarak, bütün kazanan ve kaybeden adayların verileri arasında istatistik olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (P<0,01). Güreş il puanlarının istatistik olarak anlamlı olmasına karşın, kazananların belirlenmesinde etkisiz kaldığı (% 2) görülmektedir. Güreş bölge puanları kazananları belirlemede etkisinin (% 51) çok yüksek olmasına rağmen, bu iki puanlama sisteminin de güreş müsabakaları sonuçlarına göre verildiği göz önüne alındığında, kazananları belirlemede aralarındaki bu fark çelişki meydana getirmektedir. Bütün bunların yanında kaybeden güreşçi adaylarının güreşten küstürülmemesi için çareler aranmalı, çocuklara umut vermek ve güreşten uzaklaştırmamak için, kaybedenlere yeni fırsatlar tanınmalı veya yeteneklerine göre farklı spor alanlarına yönlendirilebilmelidir

Kaynakça

  • 1. AĞAOLU, A.S.: Türkiyedeki 11-15 Yaş Grubu Güreşçilerinde Yetenek Seçimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, istanbul 1994.
  • 2. AYDOS, L.: Gazi Eğitim Fakültesi 1984-1985 Yılı B. E. S. Bölümü Seçme Sınavında Uygulanan Testlerin Kazanan ve Kazanamayanlar Açısından Karşılaştırılması ve Günümüz Sınav Sistemine Bakış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Der. C-8 (1),55-67, (1992).
  • 3. BAŞARAN, M.: Serbest ve Greko-Romen Güreş Teknik, Taktik ve Metodik Bilgiler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayını, Uzman Matbaacılık, 5, Ankara 1989.
  • 4. ÇOLAKOĞLU, H.: Bilimsel Verilere Göre Yetenekli Sporcuların Seçimi, Amatör Spor, 28, 24-27, Eylül-Ekim 1988.
  • 5. GÖKDEMiR, K.: Karakucak Güreş Projesi Doğrultusunda Müsabaka Yöntemi ile Seçilmiş Olan Erkek Çocukların Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Yetenek Seçimindeki Etkisinin Araştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, B.E.S. Anabilim Dalı, istanbul (1991).

AN INVESTIGATION OF TESTS USED IN SPORTSMAN SE- LECTION EXAM FOR WRESTLING TRAINING CENTER

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 19 - 32, 04.04.2003

Öz

The purpose of this investigation, was to compare the scores of winners (n:100) and losers (n:176) of 276 male wrestlers aged 11-13 years old who were participated in wrestler selection for wrestling training centers in 1999-2000 season; and the tests applied in this selection system was investigated with respect to their efficiency. According to test results of winner and loser child wrestlers obtain from exams, it can be said that all of the applied tests (wrestling city score, wrestling area score, 800 and 30 running, flexibility, written and oral exam) in determining the talented sportsman for wrestling training centers were effective. But, the effectiveness of tests used in these exams can be improved if some changes are made in these tests according to direction of our proposals under the lights of the results of this study. In general, there were statistically significant differences between all winner and loser wrestlers (p<0.01). Despite being statistically significant, the city wrestling scores were not effective (2 %) in determining the winners. Despite the fact that the wrestling area scores was highly (51%) effective in determination of the winners, since these two scores are provided according to results of wrestling these difference between two scores in determination of winners are conflicting. Beside all these results, some solutions should be seek to protect the disgruntled of candidate wrestlers from wrestling, the loser child wrestlers should be encouraged and new opportunities should be given, or they should be directed to different sports according to their abilities.

Kaynakça

  • 1. AĞAOLU, A.S.: Türkiyedeki 11-15 Yaş Grubu Güreşçilerinde Yetenek Seçimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, istanbul 1994.
  • 2. AYDOS, L.: Gazi Eğitim Fakültesi 1984-1985 Yılı B. E. S. Bölümü Seçme Sınavında Uygulanan Testlerin Kazanan ve Kazanamayanlar Açısından Karşılaştırılması ve Günümüz Sınav Sistemine Bakış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Der. C-8 (1),55-67, (1992).
  • 3. BAŞARAN, M.: Serbest ve Greko-Romen Güreş Teknik, Taktik ve Metodik Bilgiler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayını, Uzman Matbaacılık, 5, Ankara 1989.
  • 4. ÇOLAKOĞLU, H.: Bilimsel Verilere Göre Yetenekli Sporcuların Seçimi, Amatör Spor, 28, 24-27, Eylül-Ekim 1988.
  • 5. GÖKDEMiR, K.: Karakucak Güreş Projesi Doğrultusunda Müsabaka Yöntemi ile Seçilmiş Olan Erkek Çocukların Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Yetenek Seçimindeki Etkisinin Araştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, B.E.S. Anabilim Dalı, istanbul (1991).

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÖZAL Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Kadir GÖKDEMİR Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Cengiz ARSLAN Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Serdar ORHAN Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2003
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2003
Kabul Tarihi 4 Mart 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özal, M. , Gökdemir, K. , Arslan, C. & Orhan, S. (2003). GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİNE YETENEKLİ SPORCU SEÇME SINAVLARINDA UYGULANAN TESTLERE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 19-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27976/304915

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.