Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARINA VOLEYBOL TEMEL TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 19 - 24, 07.07.2003

Öz

Çalışmanın amacı, voleybol temel tekniklerinin öğretimde uygulanan komut ve yönlendirilmiş buluş yöntemlerinin karşılaştırılması yoluyla öğretmen adaylarının ilgili temel teknikleri öğrenmedeki başarısına olan etkisini incelemektir. Çalışma grubunu Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 2000-2001 öğretim yılında Temel Voleybol-I dersine devam eden ikinci sınıf (10) bayan (20) erkek toplam 30 öğrenci oluş-turmuştur. Öğrenci grubunun hiçbir üyesi daha önce voleybol oynamamış olup homojendir. Grupların voleybol temel tekniklerine yönelik ön test puanları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Çalışmada doğrudan gözlem kullanılarak her bir becerinin analizi yapılmış, voleybol antrenörleri ve uzmanlarca her bir temel tekniğe ilişkin derecelendirme ölçeği hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçekle önce çalışma grubunun ön test verileri elde edilmiştir. Daha sonra öğrenciler yoklama cetvelinden bir atlayarak iki gruba ayrılmış 15 öğrenci; komut, 15 öğrenci ise yönlendirilmiş buluş yöntemi ile 14 hafta süren temel voleybol eğitimine devam etmişlerdir. Eğitim süreci, voleybol alanında üst düzey antrenörlük belgesine sahip, üniversite ortamında voleybol branşında ders vererek akademik çalışmalar yapan akademisyen ve aynı zamanda antrenör olan üç uzman tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın ön test ve son testine ilişkin veriler bu üç uzman tarafından elde edilmiştir. Uzmanların güvenirliği için yapılan ön çalışmada sınıf içi korelasyon tekniği kullanılarak 1. uzman için: .92, 2. uzman için: .94 ve 3. uzman için: .95 güvenirlik sonuçları elde edilmiştir. Buna göre uzmanların kendi aralarında tutarlı oldukları söylenebilir. Eğitim süresi olan 14 hafta sonunda ön testte uygulanan tekniklerin analizinden oluşan derecelendirme ölçeği ile son test verileri de elde edilmiştir. Verilerin analizinde grupların normal dağılım göstermesi ve varyansların homojen olmasından dolayı "t" testi, kullanılmıştır. Her iki grupta da 14 haftalık eğitim süresinin sonunda voleybol temel tekniklerin kazanımı açısından ilerleme saptanmış, ancak her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan analizler sonucunda, voleybol temel tekniklerin öğretiminde kullanılan komut ve yönlendirilmiş buluş yöntemlerinin etkililiklerinin karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Kaynakça

  • 1. Bloom, S.B. (1979). ‹nsan Nitelikleri ve Okulda Ö¤renme .Çev.Durmufl Ali Özçelik.Milli E¤itim Basımevi. Ankara.
  • 2. Çakmak, M. (2001). Etkili Ö¤retimin Gerçekleflmesinde Ö¤retmenin Rolü, Çağdaş Eğitim Dergisi, 274, s: 22-26
  • 3. Demirhan, G. (1992). Günlük Ders Planının İşleniş Aşamaları ve Öğretmen Davranışları II. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi. 20-22 Kas›m Ankara.s:362-366.
  • 4. Goldberger, M.;Gerney, P. ; Chamberlain, J. (1982). The Effect of Three Style of Teaching on Psikomotor Performance and Social Skill Development of Fifth Grade Children. Research Quarterly for Exercise and Sport. 53, 2, p:116-124
  • 5. Goldberger, M.;Gerney, P. (1986). The Effect of Direct Teaching Styles on Motor Skill Acquisition of FifthGrade Children. Research Quarterly for Exercise and Sport. 57, 3, p:215-219.

THE EFFECTS OF DIFFERENT TEACHING METHODS USED IN TEACHING BASIC VOLLEYBALL TECHNIQUES ON PHYSICAL EDUCATION CANDIDATES

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 19 - 24, 07.07.2003

Öz

The aim of this study is to examine of the effects of diferent teaching methods used in teaching basic volleyball techniques on phys›cal education candidates. Subjects were 30 (20 male, 10 female) students taking lesson of basic voleyball in second year during 2000-2001 academic year of physical education and sports department in Ankara University. Subject never played volleyball and there were no statistical differences in pre-test so subjects were homogens Each of the skill was analyzed using direct observation techniques by three instructors.Evaluation scale was prepared by volleyball trainers and specialist for each tecnigues. Pretest data were obtained by this evaluation scale Reliability of specialist was analized hy using ›ntraclass correlation. Reliability values were .92 for the first instructor, .94 for the second instructor and .95for the third one.. The students were separated into two groups including 15 students by skipping one by one from attendance list. These techniques were taught to one of the groups by using command style and the other groups were taught by using guided discovery style for 14 weeks. At the end of the 14 weeks, post-test data were obtained by evaluation scale . T- test was used to analyze the data. Result of this study showed that command style and guided discovery style have an effective role on teaching volleyball tecniques(p<.05). As a result of the analysis done to compare the styles in regards to effectiveness on learning of basic volleyball tecniques, no statistical differences was found between the two styles.

Kaynakça

  • 1. Bloom, S.B. (1979). ‹nsan Nitelikleri ve Okulda Ö¤renme .Çev.Durmufl Ali Özçelik.Milli E¤itim Basımevi. Ankara.
  • 2. Çakmak, M. (2001). Etkili Ö¤retimin Gerçekleflmesinde Ö¤retmenin Rolü, Çağdaş Eğitim Dergisi, 274, s: 22-26
  • 3. Demirhan, G. (1992). Günlük Ders Planının İşleniş Aşamaları ve Öğretmen Davranışları II. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi. 20-22 Kas›m Ankara.s:362-366.
  • 4. Goldberger, M.;Gerney, P. ; Chamberlain, J. (1982). The Effect of Three Style of Teaching on Psikomotor Performance and Social Skill Development of Fifth Grade Children. Research Quarterly for Exercise and Sport. 53, 2, p:116-124
  • 5. Goldberger, M.;Gerney, P. (1986). The Effect of Direct Teaching Styles on Motor Skill Acquisition of FifthGrade Children. Research Quarterly for Exercise and Sport. 57, 3, p:215-219.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan SUNAY>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nevin GÜNDÜZ>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Semiyha DOLAŞIR Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Sunay, H. , Gündüz, N. & Dolaşır, S. (2003). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARINA VOLEYBOL TEMEL TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 19-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304927

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.