Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 112 - 133, 01.08.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.499681

Öz

Kaynakça

 • Abayhan, A. D. (2009). Manzara sahipliliğinin konut fiyatına etkisi: İzmir ili Buca ilçesi Yedigöller rekreasyon alanı çevresine ilişkin ampirik çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Açlar, A., & Çağdaş, V. (2008). Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi (2. ed.). Ankara: TMMO, HKMO.
 • Adıbelli, S. (2006). Türkiye'de ikinci kadastro tasarımı. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Akalın, S. (2005). Konut kira değerlerini etkileyen faktörler: Beşiktaş ilçesi örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akış, B. (2013). İstatistiki yöntemlerle değer belirleme ve değer haritası üretimi Selçuklu örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Akkaynak, B. (2014). Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul değerlemesi üzerine bir uygulama. Mersin Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Aktaş, A. R. (2000). Tokat ili Niksar ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Albayatı, N. (2015). Effective of real estate offices database structure analysis/Emlak büroları veritabanı yapısı analizinin etkililiği. Çankaya Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aliefendioğlu, Y. (2011). Türkiye'de koruma alanlarındaki taşınmazların kullanımı ve koruma statülerinin taşınmaz piyasaları ve değerlerine etkileri: Muğla ili örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Alkan, B. U. (2015). Hidroelektrik santrallerinin değerlemesi üzerine model önerisi. Gebze Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Alkay, E. (2002). Hedonik fiyat yöntemi ile kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Altıntaş, M. H. (1995). Emlak pazarlaması ve Bursa Bölgesi'nde bir uygulama. Uludağ Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Amca, F. (2016). Gayrimenkul değerlemesi ve Denizli merkez'de bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Anayasa, (1982). 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
 • Arıkan, F. E. (2008). Ev kiralarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat yöntemi ile belirlenmesi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Armut, S. (2016). Kentsel donatı alanları için arazi edinimi değer ilişkisi ve çevre taşınmaz değerleri: Merzifon meydan projesi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Arslan, A. (2016). Kentsel alanlarda taşınmaz değerlemesi Balıkesir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Arslanlı, K. (2012). Mekansal ağırlıklandırılmış otoregresif konut fiyat indeks modeli. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Arslanlı, K. Y. (2004). Kentsel alanda planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerine etkisinin araştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aslan, A. (2012). Hazine arazilerindeki işgallerin belirlenmesinde ve satışa esas hazine arazilerinin kıymetlendirilmesinde bilgi teknolojilerinin kullanımı. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Aslan, E. K. (2004). İcra ve İflas Hukukunda taşınmaz malların açık artırma yolu ile paraya çevrilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Aslan, İ. (2002). Tokat ili Artova ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının tespiti üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Aslanpınar, Y. B. (2011). Gayrimenkullerin ivazsız intikallerinin vergilendirilmesi analizi. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Atılgan, Y. (2010). Hazine taşınmaz mallarının değerlemesi ve Türkiye ekonomisine etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Avcı, İ. (2010). Tokat ili Pazar ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranı tespiti üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Aydemir, S. (2013). Kayden şayi mahallen müstakil kullanım durumunda olan alanlarda ıslah imar planı uygulamaları ve sonuçları: Ataşehir örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, E. (2002). Türk vergi sisteminde iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme. Marmara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Aydın, H. (2007). Zile Ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tesbiti üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Ayvaz, Ö. (2002). Emlak fiyatlarının hedonik model ile araştırılması -İzmir örneği-. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Bahar, M. E. (2007). Taşınmaz değerlemesinde CBS'nin kullanım olanakları. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Balcı, E. (2010). Kamulaştırma maliyetinin İstanbul ulaşım yatırımlarına etkilerinin incelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Baran, H. (2007). Ailelerin konut satın alma tutum ve davranışları üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Baş, M. (2009). İstanbul Zincirlikuyu-Levent Gayrimenkul Pazar Analizi Büyükdere Cd. üzerinde karma kullanımlı proje önerisinin fonksiyonel ve finansal açıdan değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Başer, U. (2015). Samsun ili Ladik ilçesinde arazi fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans, Samsun.
 • Başer, V. (2002). Tarım arazisi iken imar parseline dönüştürülmüş arazilerde değer artış sürecinin irdelenmesi: Trabzon-Kaşüstü örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Baştürk, A. (2011). Samsun ili Lâdik ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Baştürk, F. (2009). Planlama ile taşınmaz değerine getirilen rant, Riva örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bayram, O. (2010). İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaştırma yatırımlarının gayrimenkul değerleri üzerine etkileri. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bekar, E. (2013). Hedonik konut fiyatlarının mekansal kantil regresyon modeli ile analizi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Berberoğlu, A. (2004). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında kamulaştırma kavramı ve Türkiye uygulaması. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Berse, Ö. E. (2008). Tarihi yarımada içerisinde yer alan çeşitli kamu taşınmazlarının turizme tahsisi ile elde edilecek değerin tespiti. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Birinci, A. (1997). Erzurum ve Erzincan illerinde tarla arazilerinin kıymetlerinin takdirinde kullanılan kapitilasyon faizine etki eden faktörlerin tespiti üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Bostancı, B. (2008). Taşınmaz geliştirmede değer kestirim analizleri ve İstanbul konut alanı örneğinde bir uygulama. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Boyacıgil, O. (2003). Hedonic pricing yönteminin İskenderun kenti örneğinde uygulanması. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Boza, E. (2015). Investigation of housing valuation models based on spatial and non-spatial techniques/Mekansal ve mekansal olmayan tekniklere dayalı konut değerleme modellerinin incelenmesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Börekçi, A. (2014). Gayrimenkul değerlemesinde coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma olanakları Adana ili Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesi örneği. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Bulur, A. (2006). İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri. Başkent Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bulut, B. N. (2011). YSA ve DVM yöntemleri ile taşınmazdeğerlemesi için bir yaklaşım geliştirme. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Bulut, Z. (2011). Real estate appraisal and their application in Ankara/Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve Ankara'da uygulanması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bülbül, F. (2005). Kentsel değer dönüşümünde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında katılımcı esnek değerleyici (KED) modelin uygulanabilirliği, Sütlüce örneği. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Candaş, E. (2012). Taşınmaz değerlemesi için mevzuat altyapısının modellenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Cingöz, A. R. A. A. (2011). Hedonik talep teorisi çerçevesinde bir fiyatlandırma örneği. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul.
 • Cömertler, S. (2007). The impact of pedestrianization on residential property rental values / Yayalaştırmanın konut kira fiyatlarına etkisi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Doktora Tezi, İzmir.
 • Çağatay, U. (2008). AB sürecinde Türkiye'de bilgi yönetimi ve konumsal bilgi sistemleri ile taşınmaz piyasalarının analizine ilişkin bir model tasarımı. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İzmir.
 • Çağdaş, V. (2001). Taşınmaz Likiditesi ve değerleme. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çağdaş, V. (2007). Türkiye İçin Bir Emlak Vergisi Sistemi Tasarım Modeli Önerisi. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çakır, P. (2013). Arsa vasıflı taşınmazların değerine etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin önem sıralarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Çelik, T. Ö. (2013). Kentsel ölçekteki gayrimenkul yatırımlarının mekansal gelişme üzerindeki etkisi: Başakşehir örneği. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çelikkol, U. (2015). Alışveriş merkezleri değerlemesi süreci ve yöntemleri, Marmara Forum AVM değerleme çalışması örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çete, M. (2008). Türkiye için bir Arazi İdare Sistemi yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Çevik, Z. (2012). Kamu taşınmaz mallarını değerleme yöntemleri. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Çoşar, G. Ö. (2013). Menemen ilçesinde sulu tarla arazilerinin değerlerini etkileyen faktörlerin saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Dalkıran, M. (2015). Gayrimenkul değerleme ve İzmir ili Balçova ilçesi örneği. Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Gediz.
 • Daşkıran, F. (2016). Kentsel dönüşüm sürecinde deprem riski altında gayrimenkul değerlemesi: Denizli örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Muğla.
 • Değirmenciler, E. (2008). Kentsel gelişim sürecinde Türkiye'de gayrimenkul değerleme sorunları ve çözüm önerileri. Kocaeli Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Demirbaş, M. (2014). İstanbul içme suyu havzalarında uygulanan kamulaştırma çalışmalarının idare ekonomisi açısından incelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Demircan, V. (1991). Adana ili - Seyhan ve Yüreğir ilçeleri kamulaştırma bölgesindeki tarla arazilerinin kıymet takdirinde uygulanabilir kapitalizasyon faiz oranının tespiti üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Demircioğlu, E. (2004). Kentsel alanda yeni planlanan taşınmazların kentsel dönüşümde bir araç olarak kullanılabilirliği: Akmerkez ve TepeNautilus Alışveriş Merkezi örnekleri. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik/FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Derinpınar, M. A. (2014). Bulanık mantık ile coğrafi bilgi teknolojilerini kullanarak taşınmaz değerlemesi: Sarıyer-İstanbul örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dinç, A. (2012). Özelleştirme kapsam ve programındaki taşınmazlara ilişkin planlama faaliyetinin taşınmazın değeri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Döner, S. (2010). CBS destekli taşınmaz mal değer haritalarının oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Duran, M. (2013). Two essays on real estate economics and finance/Emlak ekonomisi ve finansmanı üzerine iki çalışma. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Durmuş, H. (2010). Arsa düzenlemesine üç boyutlu değer esaslı bir yaklaşım. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Eğdemir, F. G. (2001). İstanbul'da konut fiyatlarının mekansal analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ekşioğlu, G. (2010). Çevre estetiğinin konut fiyatları üzerindeki etkisinin hedonik fiyat yöntemi ile modellenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Engindeniz, S. (1998). Küçük Menderes Havzasında alüviyal topraklarındaki tarım arazilerinin vergilendirme açısından kıymetlerinin takdiri üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İzmir.
 • Er, O. (2015). Kamulaştırma sonrası taşınmazların değerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Erdem, N. (2016). Türkiye için bir taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Kayseri.
 • Erdoğan, A. (2011). Mekânsal karar destek sistemi uygulaması olarak web tabanlı emlak değer haritası tasarımı ve geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Erdoğdu, S. (2012). Gayrimenkul değerlemesi. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Ereeş, E. (2010). İzmir'in Menderes ilçesindeki seraların değerlemesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Eren, E. (1998). Coğrafi Bilgi Sistemlerinde raster tekniği ile taşınmaz değer haritalarının üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ergin, M. (2013). Gayrimenkul türlerine göre değerleme raporlarının analizi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Erna, L. (2009). İstanbul kentsel gelişim alanlarında üst-orta ve üst gelir grubu konut fiyatlarına etki eden faktörler. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ertaş, M. (1992). Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi ve Karatay ilçe belediyesi için bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Ertaş, M. (2000). Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Eryılmaz, Y. (2013). Ulaşım altyapılarının arazi değer artışına etkileri -Tem Otoyolu İstanbul Anadolu kesimi örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Filiz, S. (2010). Otel işletmelerinde marka değerlemesi, Antalya örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Foan, C. (2003). Gayrimenkul geliştirmede finansman para yönetimi karlılık analizi ve Türkiye değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gemici, Ş. A. (2008). Gayrimenkul değerlemesi, maliyet yaklaşımına dayalı bina değer tahmin yöntemi ve İstanbul ili için bir uygulama. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Göçer, K. (1998). İstanbul'da konut değerini etkileyen faktörler. Anadolu Yakası örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gödur, E. (2016). Development of an ontology for realty valuation reports/Gayrimenkul değerleme raporları için bir ontoloji oluşturulması. Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Gölbaşı, İ. (2006). Planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gönülal, F. (2009). Gayrimenkul değerleme sürecinde "en etkin ve verimli kullanım" amaçlı pazar analizinin Ispartakule örneğinde incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gül, D. (2012). Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: Mersin ili örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Gül, M. (1998). Sümer Holding örneğinde özelleştirme için gayrimenkul değerlemeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gülbay, Y. (2006). Ankara Çukurambar Mahallesi'nde kentsel rantın Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) kullanılarak belirlenmesi. Gazi Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gündoğan, S. (2011). Türkiye'de kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsis işlemleri ve sorunlarının analizi. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gündoğdu, E. (2007). Mortgage kredilerinin konut fiyatlarına etkisinin bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye için araştırılması. Çukurova Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Gündoğdu, Ö. (2011). Sosyo- ekonomik ve mekansal değişkenlerin hanehalkı kira harcamaları üzerine etkilerinin hedonik fiyat fonksiyonu ile tahmin edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Günel, O. K. (1997). Lex Cornmissoria Yasağı. Ankara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hacıköylü, C. (2009). Emlak vergisinde değerleme sorunu ve değer tespitine ilişkin öneriler. Anadolu Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Eskişehir.
 • Hasanova, S. N. (2015). Gayrimekul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında performans analizi. Sakarya Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Hasekioğlu, G. (1996). Determinants of housing prices in Turkey/Türkiye`de konut fiyatlarının belirleyicileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hayta, M. A. (2007). Kamulaştırma davaları. Ankara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hurma, H. (2000). Tekirdağ ilinde bulunan tarımsal arazilerde karşılaşılan değer biçme sorunları üzerine bir araştırma. Trakya Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Hurma, H. (2007). Çevre kalitesinin tarımsal arazi değeri üzerine etkilerinin analizi: Trakya örneği. Namık Kemal Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Tekirdağ.
 • İlyasoğlu, T. (2016). Tarihi kent merkezlerinde kentsel dönüşüm uygulamalarının bölgeye ve taşınmaz değerine etkileri: İstanbul, Beyoğlu, Tarlabaşı örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • İnal, M. (1988). Türkiye'de baraj alanlarının kamulaştırılması Bitlis Ayşehatun barajı örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • İnci, M. (2008). Emlak piyasasında talebe etki eden faktörler: Muğla için hedonik fiyatlandırma modeli uygulaması. Muğla Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • İncir, S. (2015). Tokat ili çevreli beldesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • İspir, G. (2006). İmar uygulamalarında değer farklılıkları ve dağıtım ilişkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Kaba, E. (2003). Emlak bilgi sistemi ve ZonguldakKozlu kentsel gelişim alanı için uygulanması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Kahraman, E. (1997). Kentsel işlevler ve arazi değerleri ilişkilerinin saptanması. Örneklem alanı Şişli. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kalaycı, E. D. (2007). Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi ve Afyonkarahisar örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Kalender, M. (2013). Vergi yükünün gayrimenkul yatırımlarına etkisi ve Türkiye uygulaması. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaplan, H. S. (2015). Şanlıurfa ili sulu tarım arazilerinde değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması: Harran Ovası örneği. Harran Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • Karabaş, F. (2010). Kentsel dönüşüm uygulamalarında gayrimenkul değerleme yaklaşımının Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesi kapsamında irdelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karaca, H. (2008). Taşınmaz mal değerlemesi yöntemleri ve karşılaştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karagöl, Ö. (2009). Kamulaştırma davalarında bedel tespiti esasları. İstanbul Kültür Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karagöl, T. (2007). A study of housing prices in Ankara/Ankara'da konut fiyatları çalışması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Karakayacı, Z. (2011). Tarım arazilerinin değerlemesinde CBS'nin kullanılması: Konya ili Çumra ilçesi örneği. Selçuk Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Konya.
 • Karakayacı, Z. Ü. (2005). Konya ili Ereğli ilçesi tarım arazilerine değer taktirinde uygulanan gelir yöntemi ve pazar değeri yöntemi arasındaki farkın incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Karakuş, H. H. (2011). Kentsel alanlarda gayrimenkul değerlemesi ve Balıkesir örneği. Balıkesir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Karatekin, B., Aydın, B., Tunakan, B., Özdem, G., & Işık, Ş. (2010). Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin gözünde Türkiye Yükseköğretim Sistemi içinde Vakıf Üniversitelerinin yeri ve etkileri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
 • Karayünlü, S. (2004). İmar uygulamalarında taşınmaz değerlemesi, Avcılar örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karimov, A. (2010). Office rent variation in CBD: an application of Mamdani and TSK-type fuzzy rule based system Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kavas, S. (2014). Konut fiyatlarının çok kriterli bir karar destek modeli ile tahmin edilmesi İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaya, A. (2012). Türkiye'de konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile belirlenmesi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • Kaya, F. (2011). Gayrimenkul değerlemeleri ve değerlemelerin vergi üzerindeki etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kayabaşı, S. (2007). Genel olarak taşınmaz değerleme işlemleri ve hazine taşınmazları kıymet takdirlerinde uygulanan değerleme işlemleri ile karşılaştırılması. T.C. Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Denizli Defterdarlığı, Milli Emlak Uzmanlığı Tezi, Denizli.
 • Kaynar, İ. (2014). Kentsel alanlarda gayrı̇menkul değerleme ı̇çı̇n bölgesel kapı̇talı̇zasyon oranının belı̇rlenmesı̇: Amasya/Merzı̇fon örneğı̇. Gümüşhane Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane.
 • Kepçeli, M. (1990). Atatürk Barajı göl alanında kalan taşınmazların kıymet takdiri uygulamalarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Keskin, B. (2003). Türkiye'de şehirlerarası konut yapısını farklılaştıran unsurların incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Keskin, G. (1994). Eskişehir ili tarla arazilerinde ortalama kapitalizasyon faiz oranının bulunması. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Keskin, G. (2000). Türkiye'de tarım arazilerinin kamulaştırılmasında değer biçme: Akyar ve Kurtboğazı Barajları örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Keskin, Z. (2007). İstanbul'da arazi değerlerinin mekansal dağılımının nüfus, istihdam ve ulaşım açısından analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Keykubat, A. (2006). Taşınmaz değerleme uzmanlığı ve taşınmaz değerleme kriterlerinin mevzuatımız açısından incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kılıç, S. (2006). Evaluation of the real estates of municipalities a case of Istanbul Metropolitan Municipality/Belediye gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği. Beykent Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kırar, B. (2008). Taşınmazlarda emlak vergisine esas değer, tapu değeri ve piyasa değeri arasındaki farklılıkların incelenmesi; Beşiktaş örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kocalar, A. C. (2009). Koruma amaçlı imar planı uygulanan taşınmazlarda mülkiyet ve imar haklarının aktarımı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Kördiş, G. (2013). Antalya'da konut fiyatlarını etkileyen faktörler: Hedonik Yaklaşım. Akdeniz Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Köse, H. (2001). Sigortacılık işlemlerinde taşınmaz değerlemesinin kullanılması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kurt, E. (2015). Baraj kamulaştırmalarında yaşanan sorunlar: Kayseri Gümüşören Barajı örneği. Aksaray Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray.
 • Kuyumcu, A. (2010). The development of shopping centers in Turkey: The case of Denizli/Türkiye'de alışveriş merkezlerinin gelişimi: Denizli örneği, . İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Küçükdoğan, D. (2011). Externalities in house prices: Evidence from the Turkish real estate market/Konut fiyatlarını etkileyen dış faktörler: Türkiye gayrimenkul piyasası örneği. İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kül, B. (2009). İstanbul Beylikdüzü bölgesinde taşınmaz değerlemesine yönelik kira bedeli belirlenmesi ve analizi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • VII-128.7 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (2014).
 • Lüküslü, D. (2006). Hazine arazilerinin edinimi, kullanımı, kullanımındaki değer tespit işlemleri, sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Meydan, S. G. (2011). Kentsel toprakta değer artış süreci kentleşme ve kentsel rant ilişkisi: Kayseri örneği. Erciyes Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Mirasyedi, A. (2006). Konut fiyatını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Üsküdar örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Mülayim, B. O. (2005). Tarım alanlarında kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında bilirkişilik. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Narin, H. (2010). Planlama sürecinde geliştirilen gayrimenkul yatırımlarının rant etkisinin incelenmesi, Kurtköy örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Nikes, Ş. (2005). Kentsel alanlardaki değer değişmelerinin taşınmazlara yansıtılabilmesi için bir yöntem önergesi. Gazi Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Nişancı, R. (2005). CBS ile nominal değerleme yöntemine dayalı piksel tabanlı kentsel taşınmaz değer haritalarının üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Nuhoğlu, B. A. (2007). Gayrinemkul değerleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Nurel, S. (2015). Changing economies of scale in housing production as related to supply and demand factors/Arz ve talep faktörleri altında konut üretiminde değişen ölçek ekonomileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Odabaş, D. (2011). Türkiye'de makroekonomik faktörlerin konut fiyatına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe.
 • Oğuz, A. M. (2011). Süreç yönetimi ve bir gayrimenkul değerlendirme tekniği uygulaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Onurlu, Ö. (2006). Uluslar arası değerleme standartlarının Türkiye'de uygulanması sürecinde gelir kapitalizasyonu yaklaşımının irdelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Öktensoy, Z. V. (1995). İstanbul'da konut ekonomik değerlerinin mekansal dağılımı örneklem alanı: Kadıköy yöresi. İstanbul Teknik Üniversitesi,FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • ÖSYM, (2018). Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved 12 Ağustos 2018, from https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari vekontenjanlari-kilavuzu.html
 • Özbay, Ö. (2010). Gayrimenkul değerleme projelerine AHP yöntemiyle bir yaklaşım. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özçelik, A. (2003). Hedonik piyasalar teorisi ve bir uygulama: Erzurum`da konut kiralarının oluşumu ve konut hizmetleri talebi. Atatürk Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Özçelik, A. D. (2010). En etkin ve en verimli kullanım analizinin Ataşehir örneğinde uygulanması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özçelik, N. (2004). Appraisal of real estate&appraisal practice in Turkey/Gayrimenkul değerlemesi ve Türkiye’de gayrimenkul değerleme uygulaması. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özel, S. (2013). Anayasal mülkiyet hakkı açısından kamulaştırma. Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Özer, M. (2010). Taşınmaz değerlemesinde kullanılan finansal ve sayısal yöntemler: TOPSİS ve yeni çoklu kriter modelleriyle bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Özfidan, F. (2008). Taşınmaz değerlemesi bilgi sistemi tasarım ve uygulaması: Yenişehir örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Özkan, H. S. (2009). Taşınmaz satış fiyatına etki eden faktörlerin istatistiksel yöntemlerle araştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özpak, T. (2006). Taşınmaz değerlemesi ve sınırlı ayni hakların taşınmaz değerine etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Öztürk, M. (1985). Emlak değerlemesi. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Özus, E. (2005). Dönüşüm yaşanan tarihi alanlarda konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin analizi Beyoğlu örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Özüdoğru, H. (1998). Meyve bahçelerinde değer biçme; Ankara İli Çubuk İlçesi bir vişne bahçesi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Pehlivan, C. (2008). Kamulaştırmada bedel tespiti. İstanbul Kültür Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Peiser, R. B., & Frej, A. B. (2003). Professional Real Estate Development (Second ed.). Washington: The Urban Land Institute (ULI).
 • Sacin, Y. (2009). Balıkesir İvrindi örneğinde taşınmaz geliştirmede CBS kullanımı Afyon Kocatepe Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Sam, N. (2004). Kent toprakları ve konut yerleşimlerinin ekonomik değer (karşılık) analizi Bursa Nilüfer ilçesinde konut rayiç değerleri üzerine ekonometrik bir uygulama. Uludağ Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Bursa.
 • Saner, E. (2008). Türkiye'de konut piyasasının belirleyicileri: Ampirik bir uygulama. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Saraç, E. (2012). Yapay sinir ağları metodu ile gayrimenkul değerleme. İstanbul Kültür Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sarıboyacıyan, K. A. (2009). Finansal yatırım analizi yöntemi ile gayrimenkul projelerinde küresel kriz risklerinin azaltılması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sarıkaya, Ö. (2002). İstanbul'da üst gelir grubu konut alanlarının çağdaş planlama yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Savuran, O. İ. (2008). Gayrimenkul fiyat endeksleri ve İstanbul Etiler bölgesinde konutlar için hedonik fiyat endeksi uygulaması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sezer, A. K. (2010). Taşınmaz fiyat değerlemesi ve model belirleme. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Sezgin, V. (2010). Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve Hazine'ye ait taşınmazların değerlemesinde alternatif yöntemler. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Sivrikaya, H. (2014). Gayrimenkul değerlemesi, Türk vergi mevzuatı ve Türkiye muhasebe standartları açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Soyer, K. (1988). Korunacak taşınmaz değerler için uygulamaya yönelik sistematik bir sapmabelgeleme ve değerlendirme. Gazi Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Sökmen, B. Ş. (1992). Tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma, . Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Söyler, İ. (2004). Devlet mallarının yönetimi ve kamu finansmanı açısından değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Şahbaz, Ö. (2002). Marmara depreminden etkilenen yerleşimlerde imar haklarının transfer edilebilmesi için GIS'in bir araç olarak kullanımı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Şahin, B. (2001). Alışveriş merkezi yatırımlarının Türkiye koşullarında irdelenmesi ve Antalya örneği. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Şahin, D. (2010). Gayrinemkul değerleme yöntemleri, değerlemede eğitim süreci ve Türkiye uygulamaları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Şener, E. G. (2009). Kamulaştırmada satın alma usulü. Kocaeli Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Tarin, E. (2013). Yerel yönetimlerde emlak vergisi matrahının tespiti, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul Aydın Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Taş, İ. S. (2013). Fast, accurate and approximate valuation of real estate property/Gayrimenkullerin hızlı, doğru ve yaklaşık olarak değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tatoğlu, H. E. (2008). Gayrimenkul değerlemesi ve Eryaman/Ankara Bölgesinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • TDUB. (2019). TDUB Üye Yapısı. Retrieved 20.01.2019, from http://tdub.org.tr/Web/MyContents.aspx?MyContentID=129&LangID=1&UID=f2ebf269-66ac-4f64-909d5f7a44a3b25c
 • Temel, A. T. (2009). Gayrimenkul yatırım aracı olarak otel yatırımları: Sütlüce bölgesinde "Hilton Garden InnHaliç" örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tepe, S. (2009). Kamulaştırma ve mülkiyet ilişkisinin irdelenmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • TGBM, (2018). Değerleme Sektörü Analizi (pp. 81). Ankara: TDUB, Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.
 • Timur, B. A. (2012). A study on values, problems and potentials of the traditional dwellings in Karabağlar-Muğla/Muğla Karabağlar yaylası geleneksel konut mimarisi değer, sorun ve potansiyelinin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Timur, S. (2009). Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli taşınmaz değer haritalarının oluşturulması: İstanbul İli, Şişli İlçesi örneği İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tınaz, O. F. (2009). Otel değerleme. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Toktaş, M. (2012). Hazine arazileri için CBS destekli değer haritasının üretilmesi: Afyonkarahisar örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Topçu, M. (2008). Konut değerleri değişiminin kentsel etmenlerle ölçülmesine yönelik bir yöntem denemesi: İstanbul örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Torun, M. K. (2009). Taşınmaz değer haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile üretilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tuna, M. F. (2013). Pazarlama kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri' nin konut fiyatlarının belirlenmesinde kullanımı: Ankara ilinde bir uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Tunçer, H. N. (2014). Ulaşımın arazi kullanımı ve taşınmaz değerine etkilerinin analizi: Bursa ili Osmangazi ilçesi çevre yolu çevresi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Türeoğlu, Z. E. (2008). Konut finansmanı sisteminde gayrimenkul değerlemesi. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Uçar, C. (2009). Kentsel dönüşümün uygulama bölgesi dinamiklerine ve taşınmaz değerine etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • UDES, (2006). Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ.
 • Umut, F. B. (2010). Gayrimenkul değerlemede şerefiye kriterlerinin belirlenmesi ve şerefiyelendirme uygulamaları. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Unel, F. B., Yalpir, S., & Gulnar, B. (2017). Preference Changes Depending on Age Groups of Criteria Affecting the Real Estate Value. International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), 2(2), 41-51.
 • Ural, S. (1997). Emlak vergi sisteminde Arsa Değerlendirmesi'nin irdelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ustaoğlu, E. (2003). Hedonic price analysis of office rents: A case study of the office market in Ankara/İşyeri kiralarının hedonik fiyat analizi: Ankara`da işyeri pazarı üzerine bir değerlendirme. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Utkucu, T. (2007). Hazine taşınmaz mallarının değerlemesi ve Türkiye ekonomisine etkileri. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Uygun, U. (2011). İmar uygulamasında değer esası kriterlerine göre dağıtım probleminin yapay zeka yöntemiyle çözümü. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü , FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Uzer, E. (2009). Türkiye için taşınmaz değerleme kurumu oluşturulmasına yönelik bir model önerisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Uzer, Z. Y. (2010). Kamulaştırma uygulamalarında hazine arazilerinden yararlanma ve SİT alanlarına ilişkin uygulamaların incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ünel, F. B. (2017). Taşınmaz Değerleme Kriterlerine Yönelik Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Konya.
 • Ünlü, S. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımı ile taşınmaz değer haritalarının oluşturulması ve Eskişehir örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Ünlükara, T. (2008). Lüks konutlarda satış fiyatını etkileyen faktörlerin incelenmesi: İstanbul örneği İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ünsal, B. (2011). Enerji etkin tasarımın gayrimenkul değerleme açısından incelenmesi. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Üreten, A. (2007). Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında değer tespiti. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Üstün, K. (2009). Orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlemesi: Ankara ili Kızılcahamam ilçesi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Valıker, K. (2005). İstanbul'da zemin yapısının konut fiyatlarına olan etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yahşi, E. (2007). Konut değerlemesi ve konut değerini etkileyen faktörlerin regresyon analizi ile incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yalçın, S. (2006). Gayrimenkul değerlemesinde değerleme uzmanlığı üzerine bir inceleme. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yalpır, Ş. (2000). Kentsel alanlarda taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Yalpır, Ş. (2007). Bulanık mantık metodolojisi ile taşınmaz değerleme modelinin geliştirilmesi ve uygulaması: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Konya.
 • Yalpır, Ş., & Ünel, F. B. (2016). Türkiye 'de ve Uluslararası çalışmalarda arsa değerlemede kullanılan kriterlerin irdelenmesi ve Faktör Analizi ile azaltımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(025502), 303‐322.
 • Yankaya, U. (2004). Modeling the impacts of İzmir subway on the values of residential property using hedonic price model/İzmir metrosunun konut fiyatları üzerindeki etkisinin modellenmesi: Hedonik fiyat modeli kullanarak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Yazıcı, N. (2011). Çoruh nehri üzerinde yapılan deriner barajı kamulaştırma çalışmalarının incelenmesi: Zeytinlik köyü örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Artvin.
 • Yentür, G. K. (2011). Bulanık hedonik regresyon. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yıldırım, H. (2012). TOKİ'nin sosyal konut ve lüks konut projelerinin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yıldırım, H. H. (2012). Gayrimenkul yatırımlarında getiri-risk hesabı ve Türkiye'de bir uygulama. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yıldırım, S. (2015). Türkiye’de emlak vergi sistemine küme değerleme ile yaklaşım. Aksaray Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray.
 • Yıldız, Ü. (2014). Gayrimenkul bilimlerinde kitlesel değerleme uygulamaları ve Türkiye için model önerisi. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yıldızcı, A. H. (2007). Gayrimenkül yatırımlarını etkileyen faktörler ve Atyrau şehri değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2010). Çok Ölçütlü Karar Destek Sistemleri ile taşınmaz değerleme ve oran çalışması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2016). İmar uygulaması değerlendirme çatkısının oluşturulması ve değer esaslı uygulama modelinin ülkemize uyarlanması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • YÖK, (1981). 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.
 • YÖK, (2017). www.yok.gov.tr;https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/yasalUyari.jsp

Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 112 - 133, 01.08.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.499681

Öz

Taşınır ve taşınmaz bütün malların bir ekonomik değeri vardır. Taşınır malların değeri, üretim maliyeti üzerinden ne kadar edeceği hesaplanabilir iken arazi, arsa, konut gibi taşınmazların değeri karakteristik özelliklerine dayanmaktadır. Ayrıca üzerlerindeki hak, yükümlülük ve kısıtlılıklar da bu değere etki eden unsurlardandır.
Taşınmazlar, ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda olması nedeniyle projeler, sertifikalar, yatırım fonları ve ortaklıkları gibi olaylarda gündemden düşmeyen varlıklardır. Dolayısıyla taşınmaz değerleme konusu ülke ve aile ekonomisi için her daim önemi baki kalmıştır. Ülke ekonomisine katkısı açısından; vergiler, harçlar, sigorta gibi taşınmaz değeri üzerinden yapılan kesintilerde ve kira geliri ile değer artış kazancı vergilerinde tam fayda sağlanamamıştır. Taşınmaz değerlemenin önemi Mortgage Sistemi ile ortaya çıkmış ve 2008 yılı küresel ekonomik krizi ile daha belirginleşmiştir. 2018 yılında dünya çapında yaşanan ekonomik savaşlar ise ticari olup temelde taşınmazları da etkisi altına almaktadır.
Bu çalışma için Yükseköğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezinde 1985-2017 (Nisan) yılları arasında yapılmış 227 adet taşınmaz değerleme konusu kapsamında lisansüstü tezine erişilmiştir. Tezlerin üniversite, yıl ve mesleklere göre dağılımlarının yanı sıra taşınmaz değerlemenin içerisindeki konu dağılımlarına göre incelenmiş ve grafiklerle görselleştirilmiştir. Taşınmaz (Gayrimenkul, Arazi); Değerleme, Geliştirme ve Yönetim adlarının farklı kombinasyonları ile üniversitelerin fen bilimleri enstitülerinde, tezli/tezsiz yüksek lisans programları eğitime başlamıştır. Bundan dolayı tez sayısının 2017 yılına doğru arttığı görülmüştür. Yapılan tez çalışmalarında, konu bakımından özellikle değerleme yönteminin çalışıldığı gözlenmiştir. Taşınmaz değerini etkileyen kriterler ise yeteri kadar ele alınamamıştır. Her bilim dalı kendi sahasına yakın konuları irdelemiş olup fen bilimlerinde yasal ve konum özellikleri; sosyal bilimlerde ekonomik özellikler üzerinde daha çok durulduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Abayhan, A. D. (2009). Manzara sahipliliğinin konut fiyatına etkisi: İzmir ili Buca ilçesi Yedigöller rekreasyon alanı çevresine ilişkin ampirik çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Açlar, A., & Çağdaş, V. (2008). Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi (2. ed.). Ankara: TMMO, HKMO.
 • Adıbelli, S. (2006). Türkiye'de ikinci kadastro tasarımı. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Akalın, S. (2005). Konut kira değerlerini etkileyen faktörler: Beşiktaş ilçesi örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akış, B. (2013). İstatistiki yöntemlerle değer belirleme ve değer haritası üretimi Selçuklu örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Akkaynak, B. (2014). Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul değerlemesi üzerine bir uygulama. Mersin Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Aktaş, A. R. (2000). Tokat ili Niksar ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Albayatı, N. (2015). Effective of real estate offices database structure analysis/Emlak büroları veritabanı yapısı analizinin etkililiği. Çankaya Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aliefendioğlu, Y. (2011). Türkiye'de koruma alanlarındaki taşınmazların kullanımı ve koruma statülerinin taşınmaz piyasaları ve değerlerine etkileri: Muğla ili örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Alkan, B. U. (2015). Hidroelektrik santrallerinin değerlemesi üzerine model önerisi. Gebze Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Alkay, E. (2002). Hedonik fiyat yöntemi ile kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Altıntaş, M. H. (1995). Emlak pazarlaması ve Bursa Bölgesi'nde bir uygulama. Uludağ Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Amca, F. (2016). Gayrimenkul değerlemesi ve Denizli merkez'de bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Anayasa, (1982). 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
 • Arıkan, F. E. (2008). Ev kiralarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat yöntemi ile belirlenmesi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Armut, S. (2016). Kentsel donatı alanları için arazi edinimi değer ilişkisi ve çevre taşınmaz değerleri: Merzifon meydan projesi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Arslan, A. (2016). Kentsel alanlarda taşınmaz değerlemesi Balıkesir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Arslanlı, K. (2012). Mekansal ağırlıklandırılmış otoregresif konut fiyat indeks modeli. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Arslanlı, K. Y. (2004). Kentsel alanda planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerine etkisinin araştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aslan, A. (2012). Hazine arazilerindeki işgallerin belirlenmesinde ve satışa esas hazine arazilerinin kıymetlendirilmesinde bilgi teknolojilerinin kullanımı. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Aslan, E. K. (2004). İcra ve İflas Hukukunda taşınmaz malların açık artırma yolu ile paraya çevrilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Aslan, İ. (2002). Tokat ili Artova ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının tespiti üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Aslanpınar, Y. B. (2011). Gayrimenkullerin ivazsız intikallerinin vergilendirilmesi analizi. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Atılgan, Y. (2010). Hazine taşınmaz mallarının değerlemesi ve Türkiye ekonomisine etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Avcı, İ. (2010). Tokat ili Pazar ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranı tespiti üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Aydemir, S. (2013). Kayden şayi mahallen müstakil kullanım durumunda olan alanlarda ıslah imar planı uygulamaları ve sonuçları: Ataşehir örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, E. (2002). Türk vergi sisteminde iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme. Marmara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Aydın, H. (2007). Zile Ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tesbiti üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Ayvaz, Ö. (2002). Emlak fiyatlarının hedonik model ile araştırılması -İzmir örneği-. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Bahar, M. E. (2007). Taşınmaz değerlemesinde CBS'nin kullanım olanakları. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Balcı, E. (2010). Kamulaştırma maliyetinin İstanbul ulaşım yatırımlarına etkilerinin incelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Baran, H. (2007). Ailelerin konut satın alma tutum ve davranışları üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Baş, M. (2009). İstanbul Zincirlikuyu-Levent Gayrimenkul Pazar Analizi Büyükdere Cd. üzerinde karma kullanımlı proje önerisinin fonksiyonel ve finansal açıdan değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Başer, U. (2015). Samsun ili Ladik ilçesinde arazi fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans, Samsun.
 • Başer, V. (2002). Tarım arazisi iken imar parseline dönüştürülmüş arazilerde değer artış sürecinin irdelenmesi: Trabzon-Kaşüstü örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Baştürk, A. (2011). Samsun ili Lâdik ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Baştürk, F. (2009). Planlama ile taşınmaz değerine getirilen rant, Riva örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bayram, O. (2010). İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaştırma yatırımlarının gayrimenkul değerleri üzerine etkileri. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bekar, E. (2013). Hedonik konut fiyatlarının mekansal kantil regresyon modeli ile analizi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Berberoğlu, A. (2004). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında kamulaştırma kavramı ve Türkiye uygulaması. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Berse, Ö. E. (2008). Tarihi yarımada içerisinde yer alan çeşitli kamu taşınmazlarının turizme tahsisi ile elde edilecek değerin tespiti. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Birinci, A. (1997). Erzurum ve Erzincan illerinde tarla arazilerinin kıymetlerinin takdirinde kullanılan kapitilasyon faizine etki eden faktörlerin tespiti üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Bostancı, B. (2008). Taşınmaz geliştirmede değer kestirim analizleri ve İstanbul konut alanı örneğinde bir uygulama. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Boyacıgil, O. (2003). Hedonic pricing yönteminin İskenderun kenti örneğinde uygulanması. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Boza, E. (2015). Investigation of housing valuation models based on spatial and non-spatial techniques/Mekansal ve mekansal olmayan tekniklere dayalı konut değerleme modellerinin incelenmesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Börekçi, A. (2014). Gayrimenkul değerlemesinde coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma olanakları Adana ili Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesi örneği. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Bulur, A. (2006). İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri. Başkent Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bulut, B. N. (2011). YSA ve DVM yöntemleri ile taşınmazdeğerlemesi için bir yaklaşım geliştirme. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Bulut, Z. (2011). Real estate appraisal and their application in Ankara/Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve Ankara'da uygulanması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bülbül, F. (2005). Kentsel değer dönüşümünde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında katılımcı esnek değerleyici (KED) modelin uygulanabilirliği, Sütlüce örneği. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Candaş, E. (2012). Taşınmaz değerlemesi için mevzuat altyapısının modellenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Cingöz, A. R. A. A. (2011). Hedonik talep teorisi çerçevesinde bir fiyatlandırma örneği. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul.
 • Cömertler, S. (2007). The impact of pedestrianization on residential property rental values / Yayalaştırmanın konut kira fiyatlarına etkisi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Doktora Tezi, İzmir.
 • Çağatay, U. (2008). AB sürecinde Türkiye'de bilgi yönetimi ve konumsal bilgi sistemleri ile taşınmaz piyasalarının analizine ilişkin bir model tasarımı. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İzmir.
 • Çağdaş, V. (2001). Taşınmaz Likiditesi ve değerleme. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çağdaş, V. (2007). Türkiye İçin Bir Emlak Vergisi Sistemi Tasarım Modeli Önerisi. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çakır, P. (2013). Arsa vasıflı taşınmazların değerine etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin önem sıralarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Çelik, T. Ö. (2013). Kentsel ölçekteki gayrimenkul yatırımlarının mekansal gelişme üzerindeki etkisi: Başakşehir örneği. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çelikkol, U. (2015). Alışveriş merkezleri değerlemesi süreci ve yöntemleri, Marmara Forum AVM değerleme çalışması örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çete, M. (2008). Türkiye için bir Arazi İdare Sistemi yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Çevik, Z. (2012). Kamu taşınmaz mallarını değerleme yöntemleri. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Çoşar, G. Ö. (2013). Menemen ilçesinde sulu tarla arazilerinin değerlerini etkileyen faktörlerin saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Dalkıran, M. (2015). Gayrimenkul değerleme ve İzmir ili Balçova ilçesi örneği. Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Gediz.
 • Daşkıran, F. (2016). Kentsel dönüşüm sürecinde deprem riski altında gayrimenkul değerlemesi: Denizli örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Muğla.
 • Değirmenciler, E. (2008). Kentsel gelişim sürecinde Türkiye'de gayrimenkul değerleme sorunları ve çözüm önerileri. Kocaeli Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Demirbaş, M. (2014). İstanbul içme suyu havzalarında uygulanan kamulaştırma çalışmalarının idare ekonomisi açısından incelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Demircan, V. (1991). Adana ili - Seyhan ve Yüreğir ilçeleri kamulaştırma bölgesindeki tarla arazilerinin kıymet takdirinde uygulanabilir kapitalizasyon faiz oranının tespiti üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Demircioğlu, E. (2004). Kentsel alanda yeni planlanan taşınmazların kentsel dönüşümde bir araç olarak kullanılabilirliği: Akmerkez ve TepeNautilus Alışveriş Merkezi örnekleri. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik/FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Derinpınar, M. A. (2014). Bulanık mantık ile coğrafi bilgi teknolojilerini kullanarak taşınmaz değerlemesi: Sarıyer-İstanbul örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dinç, A. (2012). Özelleştirme kapsam ve programındaki taşınmazlara ilişkin planlama faaliyetinin taşınmazın değeri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Döner, S. (2010). CBS destekli taşınmaz mal değer haritalarının oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Duran, M. (2013). Two essays on real estate economics and finance/Emlak ekonomisi ve finansmanı üzerine iki çalışma. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Durmuş, H. (2010). Arsa düzenlemesine üç boyutlu değer esaslı bir yaklaşım. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Eğdemir, F. G. (2001). İstanbul'da konut fiyatlarının mekansal analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ekşioğlu, G. (2010). Çevre estetiğinin konut fiyatları üzerindeki etkisinin hedonik fiyat yöntemi ile modellenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Engindeniz, S. (1998). Küçük Menderes Havzasında alüviyal topraklarındaki tarım arazilerinin vergilendirme açısından kıymetlerinin takdiri üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İzmir.
 • Er, O. (2015). Kamulaştırma sonrası taşınmazların değerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Erdem, N. (2016). Türkiye için bir taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Kayseri.
 • Erdoğan, A. (2011). Mekânsal karar destek sistemi uygulaması olarak web tabanlı emlak değer haritası tasarımı ve geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Erdoğdu, S. (2012). Gayrimenkul değerlemesi. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Ereeş, E. (2010). İzmir'in Menderes ilçesindeki seraların değerlemesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Eren, E. (1998). Coğrafi Bilgi Sistemlerinde raster tekniği ile taşınmaz değer haritalarının üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ergin, M. (2013). Gayrimenkul türlerine göre değerleme raporlarının analizi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Erna, L. (2009). İstanbul kentsel gelişim alanlarında üst-orta ve üst gelir grubu konut fiyatlarına etki eden faktörler. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ertaş, M. (1992). Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi ve Karatay ilçe belediyesi için bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Ertaş, M. (2000). Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Eryılmaz, Y. (2013). Ulaşım altyapılarının arazi değer artışına etkileri -Tem Otoyolu İstanbul Anadolu kesimi örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Filiz, S. (2010). Otel işletmelerinde marka değerlemesi, Antalya örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Foan, C. (2003). Gayrimenkul geliştirmede finansman para yönetimi karlılık analizi ve Türkiye değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gemici, Ş. A. (2008). Gayrimenkul değerlemesi, maliyet yaklaşımına dayalı bina değer tahmin yöntemi ve İstanbul ili için bir uygulama. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Göçer, K. (1998). İstanbul'da konut değerini etkileyen faktörler. Anadolu Yakası örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gödur, E. (2016). Development of an ontology for realty valuation reports/Gayrimenkul değerleme raporları için bir ontoloji oluşturulması. Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Gölbaşı, İ. (2006). Planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gönülal, F. (2009). Gayrimenkul değerleme sürecinde "en etkin ve verimli kullanım" amaçlı pazar analizinin Ispartakule örneğinde incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gül, D. (2012). Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: Mersin ili örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Gül, M. (1998). Sümer Holding örneğinde özelleştirme için gayrimenkul değerlemeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gülbay, Y. (2006). Ankara Çukurambar Mahallesi'nde kentsel rantın Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) kullanılarak belirlenmesi. Gazi Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gündoğan, S. (2011). Türkiye'de kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsis işlemleri ve sorunlarının analizi. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gündoğdu, E. (2007). Mortgage kredilerinin konut fiyatlarına etkisinin bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye için araştırılması. Çukurova Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Gündoğdu, Ö. (2011). Sosyo- ekonomik ve mekansal değişkenlerin hanehalkı kira harcamaları üzerine etkilerinin hedonik fiyat fonksiyonu ile tahmin edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Günel, O. K. (1997). Lex Cornmissoria Yasağı. Ankara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hacıköylü, C. (2009). Emlak vergisinde değerleme sorunu ve değer tespitine ilişkin öneriler. Anadolu Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Eskişehir.
 • Hasanova, S. N. (2015). Gayrimekul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında performans analizi. Sakarya Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Hasekioğlu, G. (1996). Determinants of housing prices in Turkey/Türkiye`de konut fiyatlarının belirleyicileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hayta, M. A. (2007). Kamulaştırma davaları. Ankara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hurma, H. (2000). Tekirdağ ilinde bulunan tarımsal arazilerde karşılaşılan değer biçme sorunları üzerine bir araştırma. Trakya Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Hurma, H. (2007). Çevre kalitesinin tarımsal arazi değeri üzerine etkilerinin analizi: Trakya örneği. Namık Kemal Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Tekirdağ.
 • İlyasoğlu, T. (2016). Tarihi kent merkezlerinde kentsel dönüşüm uygulamalarının bölgeye ve taşınmaz değerine etkileri: İstanbul, Beyoğlu, Tarlabaşı örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • İnal, M. (1988). Türkiye'de baraj alanlarının kamulaştırılması Bitlis Ayşehatun barajı örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • İnci, M. (2008). Emlak piyasasında talebe etki eden faktörler: Muğla için hedonik fiyatlandırma modeli uygulaması. Muğla Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • İncir, S. (2015). Tokat ili çevreli beldesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • İspir, G. (2006). İmar uygulamalarında değer farklılıkları ve dağıtım ilişkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Kaba, E. (2003). Emlak bilgi sistemi ve ZonguldakKozlu kentsel gelişim alanı için uygulanması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Kahraman, E. (1997). Kentsel işlevler ve arazi değerleri ilişkilerinin saptanması. Örneklem alanı Şişli. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kalaycı, E. D. (2007). Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi ve Afyonkarahisar örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Kalender, M. (2013). Vergi yükünün gayrimenkul yatırımlarına etkisi ve Türkiye uygulaması. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaplan, H. S. (2015). Şanlıurfa ili sulu tarım arazilerinde değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması: Harran Ovası örneği. Harran Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • Karabaş, F. (2010). Kentsel dönüşüm uygulamalarında gayrimenkul değerleme yaklaşımının Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesi kapsamında irdelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karaca, H. (2008). Taşınmaz mal değerlemesi yöntemleri ve karşılaştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karagöl, Ö. (2009). Kamulaştırma davalarında bedel tespiti esasları. İstanbul Kültür Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karagöl, T. (2007). A study of housing prices in Ankara/Ankara'da konut fiyatları çalışması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Karakayacı, Z. (2011). Tarım arazilerinin değerlemesinde CBS'nin kullanılması: Konya ili Çumra ilçesi örneği. Selçuk Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Konya.
 • Karakayacı, Z. Ü. (2005). Konya ili Ereğli ilçesi tarım arazilerine değer taktirinde uygulanan gelir yöntemi ve pazar değeri yöntemi arasındaki farkın incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Karakuş, H. H. (2011). Kentsel alanlarda gayrimenkul değerlemesi ve Balıkesir örneği. Balıkesir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Karatekin, B., Aydın, B., Tunakan, B., Özdem, G., & Işık, Ş. (2010). Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin gözünde Türkiye Yükseköğretim Sistemi içinde Vakıf Üniversitelerinin yeri ve etkileri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
 • Karayünlü, S. (2004). İmar uygulamalarında taşınmaz değerlemesi, Avcılar örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karimov, A. (2010). Office rent variation in CBD: an application of Mamdani and TSK-type fuzzy rule based system Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kavas, S. (2014). Konut fiyatlarının çok kriterli bir karar destek modeli ile tahmin edilmesi İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaya, A. (2012). Türkiye'de konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile belirlenmesi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • Kaya, F. (2011). Gayrimenkul değerlemeleri ve değerlemelerin vergi üzerindeki etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kayabaşı, S. (2007). Genel olarak taşınmaz değerleme işlemleri ve hazine taşınmazları kıymet takdirlerinde uygulanan değerleme işlemleri ile karşılaştırılması. T.C. Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Denizli Defterdarlığı, Milli Emlak Uzmanlığı Tezi, Denizli.
 • Kaynar, İ. (2014). Kentsel alanlarda gayrı̇menkul değerleme ı̇çı̇n bölgesel kapı̇talı̇zasyon oranının belı̇rlenmesı̇: Amasya/Merzı̇fon örneğı̇. Gümüşhane Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane.
 • Kepçeli, M. (1990). Atatürk Barajı göl alanında kalan taşınmazların kıymet takdiri uygulamalarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Keskin, B. (2003). Türkiye'de şehirlerarası konut yapısını farklılaştıran unsurların incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Keskin, G. (1994). Eskişehir ili tarla arazilerinde ortalama kapitalizasyon faiz oranının bulunması. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Keskin, G. (2000). Türkiye'de tarım arazilerinin kamulaştırılmasında değer biçme: Akyar ve Kurtboğazı Barajları örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Keskin, Z. (2007). İstanbul'da arazi değerlerinin mekansal dağılımının nüfus, istihdam ve ulaşım açısından analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Keykubat, A. (2006). Taşınmaz değerleme uzmanlığı ve taşınmaz değerleme kriterlerinin mevzuatımız açısından incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kılıç, S. (2006). Evaluation of the real estates of municipalities a case of Istanbul Metropolitan Municipality/Belediye gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği. Beykent Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kırar, B. (2008). Taşınmazlarda emlak vergisine esas değer, tapu değeri ve piyasa değeri arasındaki farklılıkların incelenmesi; Beşiktaş örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kocalar, A. C. (2009). Koruma amaçlı imar planı uygulanan taşınmazlarda mülkiyet ve imar haklarının aktarımı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Kördiş, G. (2013). Antalya'da konut fiyatlarını etkileyen faktörler: Hedonik Yaklaşım. Akdeniz Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Köse, H. (2001). Sigortacılık işlemlerinde taşınmaz değerlemesinin kullanılması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kurt, E. (2015). Baraj kamulaştırmalarında yaşanan sorunlar: Kayseri Gümüşören Barajı örneği. Aksaray Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray.
 • Kuyumcu, A. (2010). The development of shopping centers in Turkey: The case of Denizli/Türkiye'de alışveriş merkezlerinin gelişimi: Denizli örneği, . İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Küçükdoğan, D. (2011). Externalities in house prices: Evidence from the Turkish real estate market/Konut fiyatlarını etkileyen dış faktörler: Türkiye gayrimenkul piyasası örneği. İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kül, B. (2009). İstanbul Beylikdüzü bölgesinde taşınmaz değerlemesine yönelik kira bedeli belirlenmesi ve analizi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • VII-128.7 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (2014).
 • Lüküslü, D. (2006). Hazine arazilerinin edinimi, kullanımı, kullanımındaki değer tespit işlemleri, sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Meydan, S. G. (2011). Kentsel toprakta değer artış süreci kentleşme ve kentsel rant ilişkisi: Kayseri örneği. Erciyes Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Mirasyedi, A. (2006). Konut fiyatını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Üsküdar örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Mülayim, B. O. (2005). Tarım alanlarında kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında bilirkişilik. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Narin, H. (2010). Planlama sürecinde geliştirilen gayrimenkul yatırımlarının rant etkisinin incelenmesi, Kurtköy örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Nikes, Ş. (2005). Kentsel alanlardaki değer değişmelerinin taşınmazlara yansıtılabilmesi için bir yöntem önergesi. Gazi Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Nişancı, R. (2005). CBS ile nominal değerleme yöntemine dayalı piksel tabanlı kentsel taşınmaz değer haritalarının üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Nuhoğlu, B. A. (2007). Gayrinemkul değerleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Nurel, S. (2015). Changing economies of scale in housing production as related to supply and demand factors/Arz ve talep faktörleri altında konut üretiminde değişen ölçek ekonomileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Odabaş, D. (2011). Türkiye'de makroekonomik faktörlerin konut fiyatına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe.
 • Oğuz, A. M. (2011). Süreç yönetimi ve bir gayrimenkul değerlendirme tekniği uygulaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Onurlu, Ö. (2006). Uluslar arası değerleme standartlarının Türkiye'de uygulanması sürecinde gelir kapitalizasyonu yaklaşımının irdelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Öktensoy, Z. V. (1995). İstanbul'da konut ekonomik değerlerinin mekansal dağılımı örneklem alanı: Kadıköy yöresi. İstanbul Teknik Üniversitesi,FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • ÖSYM, (2018). Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved 12 Ağustos 2018, from https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari vekontenjanlari-kilavuzu.html
 • Özbay, Ö. (2010). Gayrimenkul değerleme projelerine AHP yöntemiyle bir yaklaşım. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özçelik, A. (2003). Hedonik piyasalar teorisi ve bir uygulama: Erzurum`da konut kiralarının oluşumu ve konut hizmetleri talebi. Atatürk Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Özçelik, A. D. (2010). En etkin ve en verimli kullanım analizinin Ataşehir örneğinde uygulanması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özçelik, N. (2004). Appraisal of real estate&appraisal practice in Turkey/Gayrimenkul değerlemesi ve Türkiye’de gayrimenkul değerleme uygulaması. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özel, S. (2013). Anayasal mülkiyet hakkı açısından kamulaştırma. Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara.
 • Özer, M. (2010). Taşınmaz değerlemesinde kullanılan finansal ve sayısal yöntemler: TOPSİS ve yeni çoklu kriter modelleriyle bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Özfidan, F. (2008). Taşınmaz değerlemesi bilgi sistemi tasarım ve uygulaması: Yenişehir örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Özkan, H. S. (2009). Taşınmaz satış fiyatına etki eden faktörlerin istatistiksel yöntemlerle araştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özpak, T. (2006). Taşınmaz değerlemesi ve sınırlı ayni hakların taşınmaz değerine etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Öztürk, M. (1985). Emlak değerlemesi. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Özus, E. (2005). Dönüşüm yaşanan tarihi alanlarda konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin analizi Beyoğlu örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Özüdoğru, H. (1998). Meyve bahçelerinde değer biçme; Ankara İli Çubuk İlçesi bir vişne bahçesi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Pehlivan, C. (2008). Kamulaştırmada bedel tespiti. İstanbul Kültür Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Peiser, R. B., & Frej, A. B. (2003). Professional Real Estate Development (Second ed.). Washington: The Urban Land Institute (ULI).
 • Sacin, Y. (2009). Balıkesir İvrindi örneğinde taşınmaz geliştirmede CBS kullanımı Afyon Kocatepe Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Sam, N. (2004). Kent toprakları ve konut yerleşimlerinin ekonomik değer (karşılık) analizi Bursa Nilüfer ilçesinde konut rayiç değerleri üzerine ekonometrik bir uygulama. Uludağ Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Bursa.
 • Saner, E. (2008). Türkiye'de konut piyasasının belirleyicileri: Ampirik bir uygulama. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Saraç, E. (2012). Yapay sinir ağları metodu ile gayrimenkul değerleme. İstanbul Kültür Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sarıboyacıyan, K. A. (2009). Finansal yatırım analizi yöntemi ile gayrimenkul projelerinde küresel kriz risklerinin azaltılması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sarıkaya, Ö. (2002). İstanbul'da üst gelir grubu konut alanlarının çağdaş planlama yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Savuran, O. İ. (2008). Gayrimenkul fiyat endeksleri ve İstanbul Etiler bölgesinde konutlar için hedonik fiyat endeksi uygulaması. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sezer, A. K. (2010). Taşınmaz fiyat değerlemesi ve model belirleme. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Sezgin, V. (2010). Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve Hazine'ye ait taşınmazların değerlemesinde alternatif yöntemler. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Sivrikaya, H. (2014). Gayrimenkul değerlemesi, Türk vergi mevzuatı ve Türkiye muhasebe standartları açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Soyer, K. (1988). Korunacak taşınmaz değerler için uygulamaya yönelik sistematik bir sapmabelgeleme ve değerlendirme. Gazi Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Sökmen, B. Ş. (1992). Tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma, . Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Söyler, İ. (2004). Devlet mallarının yönetimi ve kamu finansmanı açısından değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Şahbaz, Ö. (2002). Marmara depreminden etkilenen yerleşimlerde imar haklarının transfer edilebilmesi için GIS'in bir araç olarak kullanımı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Şahin, B. (2001). Alışveriş merkezi yatırımlarının Türkiye koşullarında irdelenmesi ve Antalya örneği. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Şahin, D. (2010). Gayrinemkul değerleme yöntemleri, değerlemede eğitim süreci ve Türkiye uygulamaları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Şener, E. G. (2009). Kamulaştırmada satın alma usulü. Kocaeli Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Tarin, E. (2013). Yerel yönetimlerde emlak vergisi matrahının tespiti, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul Aydın Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Taş, İ. S. (2013). Fast, accurate and approximate valuation of real estate property/Gayrimenkullerin hızlı, doğru ve yaklaşık olarak değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tatoğlu, H. E. (2008). Gayrimenkul değerlemesi ve Eryaman/Ankara Bölgesinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • TDUB. (2019). TDUB Üye Yapısı. Retrieved 20.01.2019, from http://tdub.org.tr/Web/MyContents.aspx?MyContentID=129&LangID=1&UID=f2ebf269-66ac-4f64-909d5f7a44a3b25c
 • Temel, A. T. (2009). Gayrimenkul yatırım aracı olarak otel yatırımları: Sütlüce bölgesinde "Hilton Garden InnHaliç" örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tepe, S. (2009). Kamulaştırma ve mülkiyet ilişkisinin irdelenmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • TGBM, (2018). Değerleme Sektörü Analizi (pp. 81). Ankara: TDUB, Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.
 • Timur, B. A. (2012). A study on values, problems and potentials of the traditional dwellings in Karabağlar-Muğla/Muğla Karabağlar yaylası geleneksel konut mimarisi değer, sorun ve potansiyelinin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Timur, S. (2009). Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli taşınmaz değer haritalarının oluşturulması: İstanbul İli, Şişli İlçesi örneği İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tınaz, O. F. (2009). Otel değerleme. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Toktaş, M. (2012). Hazine arazileri için CBS destekli değer haritasının üretilmesi: Afyonkarahisar örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Topçu, M. (2008). Konut değerleri değişiminin kentsel etmenlerle ölçülmesine yönelik bir yöntem denemesi: İstanbul örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Torun, M. K. (2009). Taşınmaz değer haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile üretilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tuna, M. F. (2013). Pazarlama kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri' nin konut fiyatlarının belirlenmesinde kullanımı: Ankara ilinde bir uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Tunçer, H. N. (2014). Ulaşımın arazi kullanımı ve taşınmaz değerine etkilerinin analizi: Bursa ili Osmangazi ilçesi çevre yolu çevresi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Türeoğlu, Z. E. (2008). Konut finansmanı sisteminde gayrimenkul değerlemesi. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Uçar, C. (2009). Kentsel dönüşümün uygulama bölgesi dinamiklerine ve taşınmaz değerine etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • UDES, (2006). Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ.
 • Umut, F. B. (2010). Gayrimenkul değerlemede şerefiye kriterlerinin belirlenmesi ve şerefiyelendirme uygulamaları. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Unel, F. B., Yalpir, S., & Gulnar, B. (2017). Preference Changes Depending on Age Groups of Criteria Affecting the Real Estate Value. International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), 2(2), 41-51.
 • Ural, S. (1997). Emlak vergi sisteminde Arsa Değerlendirmesi'nin irdelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ustaoğlu, E. (2003). Hedonic price analysis of office rents: A case study of the office market in Ankara/İşyeri kiralarının hedonik fiyat analizi: Ankara`da işyeri pazarı üzerine bir değerlendirme. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Utkucu, T. (2007). Hazine taşınmaz mallarının değerlemesi ve Türkiye ekonomisine etkileri. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Uygun, U. (2011). İmar uygulamasında değer esası kriterlerine göre dağıtım probleminin yapay zeka yöntemiyle çözümü. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü , FBE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • Uzer, E. (2009). Türkiye için taşınmaz değerleme kurumu oluşturulmasına yönelik bir model önerisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Uzer, Z. Y. (2010). Kamulaştırma uygulamalarında hazine arazilerinden yararlanma ve SİT alanlarına ilişkin uygulamaların incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ünel, F. B. (2017). Taşınmaz Değerleme Kriterlerine Yönelik Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Konya.
 • Ünlü, S. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımı ile taşınmaz değer haritalarının oluşturulması ve Eskişehir örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Ünlükara, T. (2008). Lüks konutlarda satış fiyatını etkileyen faktörlerin incelenmesi: İstanbul örneği İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ünsal, B. (2011). Enerji etkin tasarımın gayrimenkul değerleme açısından incelenmesi. Ege Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Üreten, A. (2007). Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında değer tespiti. Gazi Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Üstün, K. (2009). Orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlemesi: Ankara ili Kızılcahamam ilçesi örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Valıker, K. (2005). İstanbul'da zemin yapısının konut fiyatlarına olan etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yahşi, E. (2007). Konut değerlemesi ve konut değerini etkileyen faktörlerin regresyon analizi ile incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yalçın, S. (2006). Gayrimenkul değerlemesinde değerleme uzmanlığı üzerine bir inceleme. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yalpır, Ş. (2000). Kentsel alanlarda taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Yalpır, Ş. (2007). Bulanık mantık metodolojisi ile taşınmaz değerleme modelinin geliştirilmesi ve uygulaması: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, Konya.
 • Yalpır, Ş., & Ünel, F. B. (2016). Türkiye 'de ve Uluslararası çalışmalarda arsa değerlemede kullanılan kriterlerin irdelenmesi ve Faktör Analizi ile azaltımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(025502), 303‐322.
 • Yankaya, U. (2004). Modeling the impacts of İzmir subway on the values of residential property using hedonic price model/İzmir metrosunun konut fiyatları üzerindeki etkisinin modellenmesi: Hedonik fiyat modeli kullanarak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Yazıcı, N. (2011). Çoruh nehri üzerinde yapılan deriner barajı kamulaştırma çalışmalarının incelenmesi: Zeytinlik köyü örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Artvin.
 • Yentür, G. K. (2011). Bulanık hedonik regresyon. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yıldırım, H. (2012). TOKİ'nin sosyal konut ve lüks konut projelerinin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yıldırım, H. H. (2012). Gayrimenkul yatırımlarında getiri-risk hesabı ve Türkiye'de bir uygulama. Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yıldırım, S. (2015). Türkiye’de emlak vergi sistemine küme değerleme ile yaklaşım. Aksaray Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray.
 • Yıldız, Ü. (2014). Gayrimenkul bilimlerinde kitlesel değerleme uygulamaları ve Türkiye için model önerisi. Ankara Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yıldızcı, A. H. (2007). Gayrimenkül yatırımlarını etkileyen faktörler ve Atyrau şehri değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2010). Çok Ölçütlü Karar Destek Sistemleri ile taşınmaz değerleme ve oran çalışması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2016). İmar uygulaması değerlendirme çatkısının oluşturulması ve değer esaslı uygulama modelinin ülkemize uyarlanması. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • YÖK, (1981). 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.
 • YÖK, (2017). www.yok.gov.tr;https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/yasalUyari.jsp

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma BÜNYAN ÜNEL> (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-9949-640X
Türkiye


Şükran YALPIR>
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9366-5770
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik499681, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {112 - 133}, doi = {10.29128/geomatik.499681}, title = {Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım}, key = {cite}, author = {Bünyan Ünel, Fatma and Yalpır, Şükran} }
APA Bünyan Ünel, F. & Yalpır, Ş. (2019). Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım . Geomatik , 4 (2) , 112-133 . DOI: 10.29128/geomatik.499681
MLA Bünyan Ünel, F. , Yalpır, Ş. "Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım" . Geomatik 4 (2019 ): 112-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/45610/499681>
Chicago Bünyan Ünel, F. , Yalpır, Ş. "Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım". Geomatik 4 (2019 ): 112-133
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım AU - FatmaBünyan Ünel, ŞükranYalpır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.499681 DO - 10.29128/geomatik.499681 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 133 VL - 4 IS - 2 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.499681 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.499681 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geomatik Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım %A Fatma Bünyan Ünel , Şükran Yalpır %T Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 2 %R doi: 10.29128/geomatik.499681 %U 10.29128/geomatik.499681
ISNAD Bünyan Ünel, Fatma , Yalpır, Şükran . "Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım". Geomatik 4 / 2 (Ağustos 2019): 112-133 . https://doi.org/10.29128/geomatik.499681
AMA Bünyan Ünel F. , Yalpır Ş. Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım. Geomatik. 2019; 4(2): 112-133.
Vancouver Bünyan Ünel F. , Yalpır Ş. Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım. Geomatik. 2019; 4(2): 112-133.
IEEE F. Bünyan Ünel ve Ş. Yalpır , "Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım", Geomatik, c. 4, sayı. 2, ss. 112-133, Ağu. 2019, doi:10.29128/geomatik.499681