Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3, 239 - 253, 01.12.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.550968

Öz

Enerji nakil hattı projeleri, petrol boru hattı projeleri, tren yolları, otoyollar gibi kamu hizmetlerinin hayata geçirilebilmeleri için gerekli arazilerin ya kamu malı olması ya da kamuya mal edilmesi gerekmektedir. Ancak kamunun elinde bu projeler için gerekli araziler çoğu zaman ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklük ve uygunlukta bulunmamaktadır. Bu hizmetler için gereksinim duyulan ve kamuya ait olmayan taşınmazların kamuya mal edilmesi Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkını sınırlayıcı olan kamulaştırma işlemi ile gerçekleştirilebilmektedir. Kamulaştırma çalışmalarının uygulanması ise uzun ve detaylı işlemleri gerektiren bir süreçtir. Kamulaştırma işlemi gerçekleştirilirken hukuki, ekonomik ve teknik anlamda pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Kamu hizmetlerinin zamanında ve en ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi için bu sorunların tespiti ve giderilmesi son derece önemlidir.
Bu çalışmada, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP )projesi özelinde boru hattı kamulaştırma çalışmalarında karşılaşılan teknik, ekonomik ve hukuki sorunlar irdelenmiş, hata kaynakları araştırılmış ve bu sorunlar için öneriler getirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, eski teknolojiyle üretilen kadastral paftalardan kaynaklanan hataların, taşınmazların bedel tespitinde karşılaşılan sorunların ve yasal mevzuattaki eksikliklerin kamulaştırma faaliyetlerini olumsuz etkilediği görülmüştür. Kamulaştırma faaliyetlerinin bu olumsuzluklardan etkilememesi için genel olarak teknik anlamda sayısal altlıkların tek bir sistemde oluşturulması, ekonomik anlamda taşınmaz değerlemesi ile ilgili ilke ve usullerin yeniden değerlendirilmesi, hukuki açıdan da yasal mevzuattaki boşluk ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 

Kaynakça

 • Açlar, A. ve Çağdaş, V., (2002). Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, 1. Baskı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Akay, Y. ve Çiçek, Y., (2005). Uygulamalı Kamulaştırma Tekniği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Aytaç, F., (1987). Kamulaştırma Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 2, Ankara.
 • Ayten T. ve Çay T., (2012). Problems Occured from Nationalization of Long-distance Line Projects, FIG Working Week 2012, Rome, Italy,
 • Berberoğlu, A., (2004). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kamulaştırma Kavramı ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çağla H., İşcan F., ve Hekim B., (2016). Kamulaştırma Kanunun 27.Madde Uygulaması (Acele Kamulaştırma), Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi, Cilt:15,Sayı:1.
 • Çay T., ve Evren N., (2007). Kamulaştırma Uygulamalarında Uzlaşma Başarımı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Çoban Atik , A., (2013). Kamulaştırmada Yargısal Denetim, Doktora Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirbaş, M., (2014). İstanbul İçme Suyu Havzalarında Uygulanan Kamulaştırma Çalışmalarının İdare Ekonomisi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirel, Z., (2002), Kamulaştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul.
 • Dörtgöz, G. Ö., (2014). Yeni Tüzüğe Göre Tapu İşlemleri, Bil Ofset, Ankara.
 • Erdin, E. O., (2010). Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Eren, A., (2014). Türkiye’de Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Davaları, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ergüven, Ö. C., (2013). Kamulaştırma Kanununa Göre Kamulaştırmada Satın Alma Usulü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Evren, N., (2012). Türkiye’de Kamulaştırma Çalışmaları İçin Alternatif Yaklaşımlar, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Göktepe, H. S., (2010). Türk Hukukunda Kamulaştırma-Kamulaştırmasız El Atma ve Eşya Hukuku Yönünden Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hayta M.A., (2007). Kamulaştırma Davaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaman, B., (2015). Acele Kamulaştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pehlivan, C., (2008). Kamulaştırmada Bedel Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, İ.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sert A., (2005). Kamulaştırma Amaçlı Arazi Toplulaştırma, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tepe, S., (2009). Kamulaştırma Ve Mülkiyet İlişkisinin İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uzer, Z.Y., (2010). Kamulaştırma Uygulamalarında Hazine Arazilerinden Yararlanma Ve Sit Alanlarına İlişkin Uygulamaların İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldız, O., (2013), Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu Ve Çok Amaçlı Kadastroya Yönelik Yeni Yaklaşımlar, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • URL 1. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Tanap) Arazi Ediniminde İlave Haklar Ve Ekonomik Destekler Bilgilendirme Broşürü. https://www.tanap.com/store/file/files/TANAP_AraziEdiniminde_ilavehaklarDestekFonu_Brosuru_2017_web. pdf [Erişim Tarihi:12.11.2018].
 • URL 2. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Bilgi Notu, https://www.tanap.com/store/file/common/81e3e4dc104e1717d6ad620de3752257.pdf [Erişim Tarihi:12.11.2018].
 • URL 3. https://tr.themisa.com/makale/414-kismikamulastirmada-yasanan-sorunlar [Erişim Tarihi: 04.11.2018].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih İŞCAN>
KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
0000-0002-0669-5830
Türkiye


Fatih VARGELOĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

0000-0003-1635-4025
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik550968, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {3}, pages = {239 - 253}, doi = {10.29128/geomatik.550968}, title = {Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {İşcan, Fatih and Vargeloğlu, Fatih} }
APA İşcan, F. & Vargeloğlu, F. (2019). Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Geomatik , 4 (3) , 239-253 . DOI: 10.29128/geomatik.550968
MLA İşcan, F. , Vargeloğlu, F. "Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" . Geomatik 4 (2019 ): 239-253 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/47580/550968>
Chicago İşcan, F. , Vargeloğlu, F. "Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Geomatik 4 (2019 ): 239-253
RIS TY - JOUR T1 - Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri AU - Fatihİşcan, FatihVargeloğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.550968 DO - 10.29128/geomatik.550968 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 253 VL - 4 IS - 3 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.550968 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.550968 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geomatik Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri %A Fatih İşcan , Fatih Vargeloğlu %T Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 3 %R doi: 10.29128/geomatik.550968 %U 10.29128/geomatik.550968
ISNAD İşcan, Fatih , Vargeloğlu, Fatih . "Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Geomatik 4 / 3 (Aralık 2019): 239-253 . https://doi.org/10.29128/geomatik.550968
AMA İşcan F. , Vargeloğlu F. Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Geomatik. 2019; 4(3): 239-253.
Vancouver İşcan F. , Vargeloğlu F. Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Geomatik. 2019; 4(3): 239-253.
IEEE F. İşcan ve F. Vargeloğlu , "Boru Hattı Kamulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Teknik, Ekonomik, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Geomatik, c. 4, sayı. 3, ss. 239-253, Ara. 2019, doi:10.29128/geomatik.550968