Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 1, 32 - 36, 27.03.2019
https://doi.org/10.16899/gopctd.511231

Öz

Kaynakça

 • 1. Manion J, Huber, DD. Team bulding and working with effective groups. In: Huber DL, editor. Leadership and nursing care management. 4th Edition. Missouri: Saunders Elsevier. 2010. p. 210-50.
 • 2. Baykal ÜT, Türkmen EC. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık: 2014; İstanbul.
 • 3. İnce M, Bedük A, Aydoğan E. Örgütlerde takım çalışmasına yönelik etkin liderlik nitelikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2004;11:423-46.
 • 4. Jansen L. Collaborative and ınterdisciplinary healthcare teams: ready or not? J Prof Nurs 2008;24:218–27.
 • 5. McCallin A. Interdisciplinary practice-a matter of teamwork: an integrated literature review. J Clin Nurs 2001;10:419-28.
 • 6. Ulusoy H, Tokgöz D . Hekim ve hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin görüşleri. Pamukkale Tıp Dergisi 2009;2:55-61.
 • 7. Kowalski KPS. Bulding teams through comminication and partner ships. 3th ed. Missouri: Mosby; 2003.
 • 8. Soylu F. Hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin görüşleri ve iş doyumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007;Ankara.
 • 9. Eraslan ST, Kıvanç MMJ. Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri Turk Soc Intens Care 2017;15:59-66.
 • 10. ILO-OSH 2001 and OR- OSHA. Effective occupational safety and health management system: Integration of OHSAS 18001. 2001 [cited 4 January 2019]; Available from: https://www.nsai.ie/download/certification/MD-19-02-Rev-4--OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety.pdf.
 • 11. Tel H. Yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan etik sorunlar. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012;1:30-8.
 • 12. Ersoy EO, Abdülkerim Ş, Öz A ve ark. Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Değerlendirilmesi. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakim Dergisi 2017;8:1-5.
 • 13. Varon J, Acosta P. Approach to the intensive care unit (ICU). Handbook of critical care and intensive care medicine. 2nd ed. Springer; 2010.
 • 14. Neuraz A, Guerin C, Payet C et al. Patient mortality is associated with staff resources and workload in the ICU: a multicenter observational study. Crit Care Med 2015;43:1587-94.
 • 15. Conte H, Jırwe M, Scheja M, Hjelmqvıst H. Get it together: Issues that facilitate collaboration in teams of learners in intensive care. Medical teacher 2016;38:491–7.
 • 16. Yardımcı F, Başbakkal Z, Beytut D, Muslu G, Ersun A. Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012;13:131-7.
 • 17. Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:143-51.
 • 18. Akyürek B, Özer S, Argon G, Conk Z. Hekim davranışlarının hemşire memnuniyeti ve hemşirelerin işine devam etme durumu üzerine etkisi. Ege Tıp Dergisi 2005;44:167-72.
 • 19. Tambağ H, Mansuroğlu S, Yıldırım G. Determination of the spirutual support perception of intensive care unit nurses: a pilot study. J Contemp Med 2018;8:159-64.
 • 20. Baker DP, Krokos KJ, Amodeo AM. TeamSTEPPS teamwork. Attitudes questionnaire manual. In: Rockville MD, editör. Agency for healthcare research and quality. 2008. [Included in the TeamSTEPPS Instructors Guide.]
 • 21. Bjurling-Sjöberg P, Wadensten B, Pöder U, Jansson I, Nordgren L. Balancing intertwined responsibilities: a grounded theory study of teamwork in everyday intensive care unit practice. Journal of Interprofessional Care 2017;31:233-44.
 • 22. Kalisch BJ, Lee KH. The impact of teamwork on missed nursing care. Nursing Outlook 2010;58:233-41.
 • 23. Çelik A, Karaca A. Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2017;14:254-63.
 • 24. Önler E, Yıldız T, Süzen ER ve ark. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Ekip Çalışması Tutumları İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. IAAOJ, HealthSciences,2014;2:19-29.
 • 25. Kalisch BJ, Lee H. Nursing teamwork, staff characteristics, work schedules, and staffing. Health Care Management Review 2009;34:323-33.
 • 26. Öğüt A, Kaya DŞ. Sağlık kurumlarında ekip çalışması. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 2011;1:87-95.

Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 1, 32 - 36, 27.03.2019
https://doi.org/10.16899/gopctd.511231

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, araştırmanın yapıldığı tarihlerde izinli ve raporlu olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 88 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; “Hemşire Tanıtım Formu” ve “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ)” ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde; sayı, yüzde, ortalama ile Bağımsız T testi, ANOVA testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.01 ± 5.88 (min: 22, max: 53) yıl, %75’inin kadın, %90.9’unun lisans mezunu, %35.2’sinin anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde çalıştığı bulunmuştur. Hemşirelerin EÇTÖ toplam puan ortalaması 110.05±10.08, alt boyut puan ortalamalarından; ekip yapısı 23.20 ± 3.25, karşılıklı destek 16.94 ± 2.71, iletişim 20.63 ± 2.29, liderlik 25.10 ± 3.05, durum izlemi 24.17 ± 2.40 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin eğitim durumları ile EÇTÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer yandan, hemşirelerin cinsiyet, medeni durum, günlük bakılan hasta sayısı, mesleki derneğe üyelik ve ekip çalışmasına yönelik bir eğitim alma durumları ile EÇTÖ toplam puan ortalaması ve ölçek alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: Bu araştırma sonucunda; yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • 1. Manion J, Huber, DD. Team bulding and working with effective groups. In: Huber DL, editor. Leadership and nursing care management. 4th Edition. Missouri: Saunders Elsevier. 2010. p. 210-50.
 • 2. Baykal ÜT, Türkmen EC. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık: 2014; İstanbul.
 • 3. İnce M, Bedük A, Aydoğan E. Örgütlerde takım çalışmasına yönelik etkin liderlik nitelikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2004;11:423-46.
 • 4. Jansen L. Collaborative and ınterdisciplinary healthcare teams: ready or not? J Prof Nurs 2008;24:218–27.
 • 5. McCallin A. Interdisciplinary practice-a matter of teamwork: an integrated literature review. J Clin Nurs 2001;10:419-28.
 • 6. Ulusoy H, Tokgöz D . Hekim ve hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin görüşleri. Pamukkale Tıp Dergisi 2009;2:55-61.
 • 7. Kowalski KPS. Bulding teams through comminication and partner ships. 3th ed. Missouri: Mosby; 2003.
 • 8. Soylu F. Hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin görüşleri ve iş doyumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007;Ankara.
 • 9. Eraslan ST, Kıvanç MMJ. Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri Turk Soc Intens Care 2017;15:59-66.
 • 10. ILO-OSH 2001 and OR- OSHA. Effective occupational safety and health management system: Integration of OHSAS 18001. 2001 [cited 4 January 2019]; Available from: https://www.nsai.ie/download/certification/MD-19-02-Rev-4--OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety.pdf.
 • 11. Tel H. Yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan etik sorunlar. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012;1:30-8.
 • 12. Ersoy EO, Abdülkerim Ş, Öz A ve ark. Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Değerlendirilmesi. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakim Dergisi 2017;8:1-5.
 • 13. Varon J, Acosta P. Approach to the intensive care unit (ICU). Handbook of critical care and intensive care medicine. 2nd ed. Springer; 2010.
 • 14. Neuraz A, Guerin C, Payet C et al. Patient mortality is associated with staff resources and workload in the ICU: a multicenter observational study. Crit Care Med 2015;43:1587-94.
 • 15. Conte H, Jırwe M, Scheja M, Hjelmqvıst H. Get it together: Issues that facilitate collaboration in teams of learners in intensive care. Medical teacher 2016;38:491–7.
 • 16. Yardımcı F, Başbakkal Z, Beytut D, Muslu G, Ersun A. Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012;13:131-7.
 • 17. Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:143-51.
 • 18. Akyürek B, Özer S, Argon G, Conk Z. Hekim davranışlarının hemşire memnuniyeti ve hemşirelerin işine devam etme durumu üzerine etkisi. Ege Tıp Dergisi 2005;44:167-72.
 • 19. Tambağ H, Mansuroğlu S, Yıldırım G. Determination of the spirutual support perception of intensive care unit nurses: a pilot study. J Contemp Med 2018;8:159-64.
 • 20. Baker DP, Krokos KJ, Amodeo AM. TeamSTEPPS teamwork. Attitudes questionnaire manual. In: Rockville MD, editör. Agency for healthcare research and quality. 2008. [Included in the TeamSTEPPS Instructors Guide.]
 • 21. Bjurling-Sjöberg P, Wadensten B, Pöder U, Jansson I, Nordgren L. Balancing intertwined responsibilities: a grounded theory study of teamwork in everyday intensive care unit practice. Journal of Interprofessional Care 2017;31:233-44.
 • 22. Kalisch BJ, Lee KH. The impact of teamwork on missed nursing care. Nursing Outlook 2010;58:233-41.
 • 23. Çelik A, Karaca A. Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2017;14:254-63.
 • 24. Önler E, Yıldız T, Süzen ER ve ark. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Ekip Çalışması Tutumları İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. IAAOJ, HealthSciences,2014;2:19-29.
 • 25. Kalisch BJ, Lee H. Nursing teamwork, staff characteristics, work schedules, and staffing. Health Care Management Review 2009;34:323-33.
 • 26. Öğüt A, Kaya DŞ. Sağlık kurumlarında ekip çalışması. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 2011;1:87-95.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Fatma DÜZGÜN


Derya UZELLİ YILMAZ


Dilek KARAMAN


Hava GÖKDERE ÇİNAR Bu kişi benim


Yurdanur DİKMEN


Dilek YILMAZ (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gopctd511231, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2019}, volume = {9}, number = {1}, pages = {32 - 36}, doi = {10.16899/gopctd.511231}, title = {Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi}, key = {cite}, author = {Düzgün, Fatma and Uzelli Yılmaz, Derya and Karaman, Dilek and Gökdere Çinar, Hava and Dikmen, Yurdanur and Yılmaz, Dilek} }
APA Düzgün, F. , Uzelli Yılmaz, D. , Karaman, D. , Gökdere Çinar, H. , Dikmen, Y. & Yılmaz, D. (2019). Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi . Çağdaş Tıp Dergisi , 9 (1) , 32-36 . DOI: 10.16899/gopctd.511231
MLA Düzgün, F. , Uzelli Yılmaz, D. , Karaman, D. , Gökdere Çinar, H. , Dikmen, Y. , Yılmaz, D. "Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi" . Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019 ): 32-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopctd/issue/44052/511231>
Chicago Düzgün, F. , Uzelli Yılmaz, D. , Karaman, D. , Gökdere Çinar, H. , Dikmen, Y. , Yılmaz, D. "Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019 ): 32-36
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi AU - Fatma Düzgün , Derya Uzelli Yılmaz , Dilek Karaman , Hava Gökdere Çinar , Yurdanur Dikmen , Dilek Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16899/gopctd.511231 DO - 10.16899/gopctd.511231 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 36 VL - 9 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.511231 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.511231 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi %A Fatma Düzgün , Derya Uzelli Yılmaz , Dilek Karaman , Hava Gökdere Çinar , Yurdanur Dikmen , Dilek Yılmaz %T Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi %D 2019 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 9 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.511231 %U 10.16899/gopctd.511231
ISNAD Düzgün, Fatma , Uzelli Yılmaz, Derya , Karaman, Dilek , Gökdere Çinar, Hava , Dikmen, Yurdanur , Yılmaz, Dilek . "Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 32-36 . https://doi.org/10.16899/gopctd.511231
AMA Düzgün F. , Uzelli Yılmaz D. , Karaman D. , Gökdere Çinar H. , Dikmen Y. , Yılmaz D. Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi. J Contemp Med. 2019; 9(1): 32-36.
Vancouver Düzgün F. , Uzelli Yılmaz D. , Karaman D. , Gökdere Çinar H. , Dikmen Y. , Yılmaz D. Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 32-36.
IEEE F. Düzgün , D. Uzelli Yılmaz , D. Karaman , H. Gökdere Çinar , Y. Dikmen ve D. Yılmaz , "Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi", Çağdaş Tıp Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 32-36, Mar. 2019, doi:10.16899/gopctd.511231