Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship Between Teachers' Meaningful Work Perceptions and Decision-Making Styles

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 54 - 65, 31.08.2021

Öz

This study aims to examine the relationship between teachers' meaningful work perceptions and decision-making styles. The study also examines teachers’ meaningful work perceptions and decision-making styles according to the variables of age and gender. Conducted within correlational research model, this quantitative study employed scales of meaningful work and decision-making styles for data collection. The universe of the study consists of teachers working in secondary schools in the central districts of Şanlıurfa. 275 teachers selected in accordance with convenience sampling method constitute the working group of this study. Mann Whitney-U test and Spearman's rank correlation coefficient were used as the data did not have normal distribution. In the study, it was determined that male teachers prefer avoidant and spontaneous decision-making styles more than female teachers. In addition, it was observed that there is a positive relationship between meaningful work perceptions and some of decision-making styles (rational, intuitive and dependent decision-making) at varying levels.

Kaynakça

 • Baiocco, R., Laghi, F., & D'Alessio, M. (2009). Decision-making style among adolescents: Relationship with sensation seeking and locus of control. Journal of adolescence, 32(4), 963-976.
 • Bawuro, F. A., Shamsuddin, A., Wahab, E., & Usman, H. (2019). Mediating Role of Meaningful Work in the Relationship between Intrinsic Motivation and Innovative Work Behaviour. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(9), 2076-2084.
 • Beadle, R., & Knight, K. (2012). Virtue and meaningful work. Business Ethics Quarterly, 22(2), 433-450.
 • Bozkurt, Ö., & Ercan, A. (2019). Çalışanların işe adanmışlıklarında karar verme tarzları belirleyici olabilir mi?. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Byrnes, J. P. (2013). The nature and development of decision-making: A self-regulation model. New York: Psychology Press.
 • Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human resource management review, 16(2), 199-208.
 • Chalofsky, N. (2003). An emerging construct for meaningful work. Human Resource Development International, 6(1), 69-83.
 • Çelik, İ. (2020). Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 782-794.
 • Çorapçı, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin karar verme stilleri ve iş doyum düzeylerinin tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
 • Demircan, Y. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, Problem Çözme Becerileri Karar Verme Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Ercengiz, M. (2019). The investigation of the relationship between emotion management skills and decision-making styles with the canonical correlation method. International Online Journal of Educational Sciences, 11(4), 119-130.
 • Evren, R., & Ülengin, F. (1992). Yönetimde çok amaçlı karar verme. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Galles, J., Lenz, J., Peterson, G. W., & Sampson Jr, J. P. (2019). Mindfulness and Decision‐Making Style: Predicting Career Thoughts and Vocational Identity. The Career Development Quarterly, 67(1), 77-91.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A and Leech, N. L. (2015). Araştırmanın tanımları, amaçları ve boyutları (2. Baskıdan çeviri). (S. Turan Çev. Ed, S. Turan ve S. Aylin Bayar Çev.). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım içinde (ss. 3-17). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Göçen, A. ve Terzi R. (2019). Eğitim örgütleri için anlamlı iş ölçeği. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1487-1512.
 • Harren, V. A. (1979). A model of career decision making for college students. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 119-133.
 • Holbeche, L., & Springett, N. (2009). In search of meaning at work. Roffey Park Institute.
 • Keleş, H. N. (2017). Anlamlı iş ile psikolojik iyi oluş ilişkisi. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 154-167.
 • Leykin, Y., & DeRubeis, R. J. (2010). Decision-making styles and depressive symptomatology: Development of the decision styles questionnaire. Judgment and Decision Making, 5(7), 506.
 • Miller, D. C., & Byrnes, J. P. (2001). Adolescents' decision making in social situations: A self-regulation perspective. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(3), 237-256.
 • Nas, S. (2010). Karar verme stillerine bilimsel yaklaşımlar. Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 43-65.
 • Phillips, J. G., & Ogeil, R. P. (2011). Decisional styles and risk of problem drinking or gambling. Personality and Individual Differences, 51(4), 521-526.
 • Ros, M., Schwartz, S. H., & Surkiss, S. (1999). Basic individual values, work values, and the meaning of work. Applied psychology, 48(1), 49-71.
 • Seçkin, Ş. N. (2018). Yapılan işin anlamlılığı ve işe tutkunluk ilişkisi akademisyenler üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 143-160.
 • Selamat, N., Nordin, N., & Fook, C. Y. (2017). The power of meaningful work: Extra mile teachers. Journal of the International Society for Teacher Education, 21(2), 7-14.
 • Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of Positive Psychology, 2, 3-12.
 • Singer, I. (2009). Meaning in life: The creation of value. MIT press.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
 • Steger, M. F. (2012). Making meaning in life. Psychological Inquiry, 23(4), 381-385.
 • Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of career Assessment, 20(3), 322-337.
 • Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A., & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2), 199-228.
 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 43-52.
 • Taşdelen, A. (2001). Öğretmen Adaylarının Bazi Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 40-52.
 • Temur, Ö. F. (2012). Öğretmen algılarına göre yöneticilerin karar verme stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi: Rize ili örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Rize.
 • Thunholm, P. (2004). Decision-making style: habit, style or both?. Personality and Individual Differences, 36(4), 931-944
 • Toptaş, B. Y. (2016) Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin işlerini anlamlı bulma düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Ankara.
 • Uzunbacak, H. H., & Akçakanat, T. (2018). İşin anlamı, zindelik, mutluluk ve iş tatmini ilişkileri üzerine görgül bir araştırma. Electronic Journal of Social Sciences, 17(68), 1691-1702.
 • Ünal, Z. M., & Turgut, T. (2017). The existential motivation: Searching for meaning-the contribution of meaningful work on meaning in life. Methods, 20(1), 1-8.

Öğretmenlerin Anlamlı İş Algıları ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 54 - 65, 31.08.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin anlamlı iş algıları ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin anlamlı iş algılarının ve karar verme stillerinin yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. İlişkisel araştırma modeliyle gerçekleştirilen bu nicel çalışmada araştırmanın verileri anlamlı iş ölçeği ve karar verme stilleri ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Şanlıurfa ili merkez ilçelerdeki ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Uygun örneklem yöntemiyle seçilen 275 öğretmen bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada veriler normal dağılım göstermediğinden Mann Whitney-U testi ve Spearman Sıra Farkları Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada, erkek öğretmenlerin kaçıngan ve anlık karar verme stillerini kadın öğretmenlere göre daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin anlamlı iş algısı ile bazı karar verme stilleri (rasyonel, sezgisel ve bağımlı karar verme) arasında pozitif yönde ve değişen düzeylerde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Baiocco, R., Laghi, F., & D'Alessio, M. (2009). Decision-making style among adolescents: Relationship with sensation seeking and locus of control. Journal of adolescence, 32(4), 963-976.
 • Bawuro, F. A., Shamsuddin, A., Wahab, E., & Usman, H. (2019). Mediating Role of Meaningful Work in the Relationship between Intrinsic Motivation and Innovative Work Behaviour. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(9), 2076-2084.
 • Beadle, R., & Knight, K. (2012). Virtue and meaningful work. Business Ethics Quarterly, 22(2), 433-450.
 • Bozkurt, Ö., & Ercan, A. (2019). Çalışanların işe adanmışlıklarında karar verme tarzları belirleyici olabilir mi?. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Byrnes, J. P. (2013). The nature and development of decision-making: A self-regulation model. New York: Psychology Press.
 • Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human resource management review, 16(2), 199-208.
 • Chalofsky, N. (2003). An emerging construct for meaningful work. Human Resource Development International, 6(1), 69-83.
 • Çelik, İ. (2020). Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 782-794.
 • Çorapçı, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin karar verme stilleri ve iş doyum düzeylerinin tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
 • Demircan, Y. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, Problem Çözme Becerileri Karar Verme Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Ercengiz, M. (2019). The investigation of the relationship between emotion management skills and decision-making styles with the canonical correlation method. International Online Journal of Educational Sciences, 11(4), 119-130.
 • Evren, R., & Ülengin, F. (1992). Yönetimde çok amaçlı karar verme. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Galles, J., Lenz, J., Peterson, G. W., & Sampson Jr, J. P. (2019). Mindfulness and Decision‐Making Style: Predicting Career Thoughts and Vocational Identity. The Career Development Quarterly, 67(1), 77-91.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A and Leech, N. L. (2015). Araştırmanın tanımları, amaçları ve boyutları (2. Baskıdan çeviri). (S. Turan Çev. Ed, S. Turan ve S. Aylin Bayar Çev.). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım içinde (ss. 3-17). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Göçen, A. ve Terzi R. (2019). Eğitim örgütleri için anlamlı iş ölçeği. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1487-1512.
 • Harren, V. A. (1979). A model of career decision making for college students. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 119-133.
 • Holbeche, L., & Springett, N. (2009). In search of meaning at work. Roffey Park Institute.
 • Keleş, H. N. (2017). Anlamlı iş ile psikolojik iyi oluş ilişkisi. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 154-167.
 • Leykin, Y., & DeRubeis, R. J. (2010). Decision-making styles and depressive symptomatology: Development of the decision styles questionnaire. Judgment and Decision Making, 5(7), 506.
 • Miller, D. C., & Byrnes, J. P. (2001). Adolescents' decision making in social situations: A self-regulation perspective. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(3), 237-256.
 • Nas, S. (2010). Karar verme stillerine bilimsel yaklaşımlar. Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 43-65.
 • Phillips, J. G., & Ogeil, R. P. (2011). Decisional styles and risk of problem drinking or gambling. Personality and Individual Differences, 51(4), 521-526.
 • Ros, M., Schwartz, S. H., & Surkiss, S. (1999). Basic individual values, work values, and the meaning of work. Applied psychology, 48(1), 49-71.
 • Seçkin, Ş. N. (2018). Yapılan işin anlamlılığı ve işe tutkunluk ilişkisi akademisyenler üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 143-160.
 • Selamat, N., Nordin, N., & Fook, C. Y. (2017). The power of meaningful work: Extra mile teachers. Journal of the International Society for Teacher Education, 21(2), 7-14.
 • Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of Positive Psychology, 2, 3-12.
 • Singer, I. (2009). Meaning in life: The creation of value. MIT press.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
 • Steger, M. F. (2012). Making meaning in life. Psychological Inquiry, 23(4), 381-385.
 • Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of career Assessment, 20(3), 322-337.
 • Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A., & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2), 199-228.
 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 43-52.
 • Taşdelen, A. (2001). Öğretmen Adaylarının Bazi Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 40-52.
 • Temur, Ö. F. (2012). Öğretmen algılarına göre yöneticilerin karar verme stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi: Rize ili örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Rize.
 • Thunholm, P. (2004). Decision-making style: habit, style or both?. Personality and Individual Differences, 36(4), 931-944
 • Toptaş, B. Y. (2016) Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin işlerini anlamlı bulma düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Ankara.
 • Uzunbacak, H. H., & Akçakanat, T. (2018). İşin anlamı, zindelik, mutluluk ve iş tatmini ilişkileri üzerine görgül bir araştırma. Electronic Journal of Social Sciences, 17(68), 1691-1702.
 • Ünal, Z. M., & Turgut, T. (2017). The existential motivation: Searching for meaning-the contribution of meaningful work on meaning in life. Methods, 20(1), 1-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Ahmet GÖÇEN>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9376-2084
Türkiye


Ali CÜLHA>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5215-0823
Türkiye


Eyyup KUŞ> (Sorumlu Yazar)
ŞANLIURFA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
0000-0003-2773-6328
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göçen, A. , Cülha, A. & Kuş, E. (2021). Öğretmenlerin Anlamlı İş Algıları ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki . Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 54-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/guebd/issue/64742/853114