PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2, 145 - 164, 01.12.2014

Öz

Sermaye artırımı ile hukuken doğan ve uygulama alanı bulan yeni pay alma hakkı kanunun deyimi ile rüçhan hakkı, 6102 sayılı TTK ile yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Alman ve İsviçre hukukundan etkiler taşıyan rüçhan hakkının bazı bölümlerinde, tartışılması gereken hükümler yer almaktadır. Esas sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanılmamasının hukuki sonuçlarına, iştirak taahhütnamesinin pay sahiplerince imzalanmasındaki olasılıklara, esas sermaye artırımında 6102 sayılı TTK m. 456/1’de ifade edilen “Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.” cümlesine kanun koyucu tarafından tam anlamı ile açıklık getirilmemiştir. Konunun yorumu asgari sınır çizilmeksizin doktrin ve yargı kararlarına bırakılmış, böylece hükmün uygulanması açısından farklılıklara sebebiyet verilmiştir. Bu nedenle konunun hukuki yönleri ile yabancı hukuk çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir. Bu makalede rüçhan hakkının kullanılmamasının hukuki sonuçları ve sermaye artırımında pay taahhütlerinin kısmen yerine getirilmesi sorunu; yabancı hukuk, şirketin sürekliliği ilkesi, pay sahiplerinin öncelikli alım hakkı ilkesi, pay sahiplerinin sermayeye katılma hakları, kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek incelenmiştir

Kaynakça

 • Adıgüzel, B.: Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması veya Kaldırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII, Yıl: 2014, Sayı: 1, (ss. 1-48).
 • Akın, M. Y.: Türk Ticaret Kanunu Tasarı Toplantıları I-II-III, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 138, Ankara, 2008.
 • Altıntaş, M. A.: Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Bilgili, F. ve Demirkapı, E.: 9. Basım, Şirketler Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa, 2013.
 • Bower, J. L.: Managing the Resource Allocation Process, Harvard Business School Classics, USA, 1986.
 • Böckli, P.: 4. Auflage, Schweizer Aktienrecht, Schulthess Verlag, Zürich, 2009.
 • Böckli, P., Bühler, C. B.: Vorabinformationen an Grossaktionäre: Möglichkeiten und Grenzen nach Gesellschafts und Kapitalmarktrecht, (ss. 1-23), S. 21. http://www.boeckli-bodmer.ch/__ temp/Bu_SZW.pdf. (ET: 27.06.2014).
 • Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.: İşletme Finansının Temelleri. Çeviri Editörleri Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İstanbul, 2007
 • Delice, G., Doğan, A., Uzun, A. M.: Finansal Regülasyon ve Piyasa Disiplini, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, (ss. 101-130).
 • Ersoy, H.: Türk Bankacılık Sisteminde Sermaye Yeterliliği ve Basel Standartları, Cilt: 1, Sayı: 9 (ss. 53- 72), 2011.
 • Eubanks, W. W.: The Status of the Basel III Capital Adequacy Accord, Congressional Research Service, USA, 2010.
 • Forstmoser, P., Meier-Hayoz, A., Nobel, P.: Schweizerisches Aktienrecht, Stämpfli, Bern, 1996.
 • Gräfer, H., Schiller, B., Rösner, S.: Finanzierung: Grundlagen, Institutionen, Instrumente und Kapitalmarkttheorie, Berlin, 2010.
 • Gürel, E., Bulgurcu Gürel E. B., Demir, N.: Basel III Kriterleri, BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 3-4, (ss.16-28), 2012.
 • Jahrmann, F-U.: Finanzierung, Herne, 2009.
 • Karahan, S.: Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2013.
 • Kendigelen, A.: Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Levha Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Koçel, T.: İşletme Yöneticiliği, İstanbul 2007.
 • Kunz, P. V., Jörg, F. S., Arter, O.: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht V, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2010.
 • Kutukız, D.: Avrupa Birliği Sermaye Direktifleri Basel Uzlaşısı ve Türkiye’de Kredi Sınırlaması, Muhasebe Finansman Dergisi (MUFAD), Cilt: 25 (ss. 135-142), 2005.
 • Lutter, M.: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz: Kölner Komm AktG Band 5/1, §§ 253- 261a AktG, Köln: 2014.
 • Mcneil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management, Princeton University Press, New Jersey, 2005.
 • Olfert, K.: 16. Auflage, Finanzierung, Kiehl, 2013.
 • Özsungur, F.: Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.
 • Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Baskı, Cilt: II, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.
 • Saraç, T.: Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Ankara, 2009
 • Şener, O. H.: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık I: Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011.
 • Tekinalp, Ü.: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.
 • Yıldız, Ş.: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara, 2004.
 • Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Sayı 2013/2, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara, 2013.
 • OECD Principles of Corporate Governance, France, 2004.
 • http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf (ET: 16.06.2014).

Non-use of Preemptive Right and Partially Discharge of Subscribed Capital Commitments on Capital Increase Dispute

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2, 145 - 164, 01.12.2014

Öz

The right to purchase new shares on consisting legally and be in scope of application with the statement of legislative; preemptive right has brought about legal arrangement with Turkish Commercial Code No. 6102. There are provisions of the act required to make colloquium on some sections of the preemptive right which is under the influence of German and Swiss law. There are no clarity brougt with legislative about legal conclusion about non-use of preemptive right on capital increase, possibilities of signing shareholding commitment letter with shareholders, the sentence set out with Turkish Commercial Code No. 6102 Art. 456/1 on capital increase “Unpaid of nonessential amounts in proportion as capital don’t prevent capital increase.”. Interpretation of issue has been left to power of discretion with doctrine and judicial decisions without setting out minimum limit, as a result, implementation of a provision differences have been caused. Therefore, the issue has to be examined legally with foreign law framework. In this article, legal conclusion about non-use of preemptive right and partially discharge of subscribed capital commitments on capital increase dispute are examined with foreign law, continuity of company principle, preemptive right of shareholders principle, right of participation to capital of shareholders, principles of corporate governance.

Kaynakça

 • Adıgüzel, B.: Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması veya Kaldırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII, Yıl: 2014, Sayı: 1, (ss. 1-48).
 • Akın, M. Y.: Türk Ticaret Kanunu Tasarı Toplantıları I-II-III, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 138, Ankara, 2008.
 • Altıntaş, M. A.: Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Bilgili, F. ve Demirkapı, E.: 9. Basım, Şirketler Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa, 2013.
 • Bower, J. L.: Managing the Resource Allocation Process, Harvard Business School Classics, USA, 1986.
 • Böckli, P.: 4. Auflage, Schweizer Aktienrecht, Schulthess Verlag, Zürich, 2009.
 • Böckli, P., Bühler, C. B.: Vorabinformationen an Grossaktionäre: Möglichkeiten und Grenzen nach Gesellschafts und Kapitalmarktrecht, (ss. 1-23), S. 21. http://www.boeckli-bodmer.ch/__ temp/Bu_SZW.pdf. (ET: 27.06.2014).
 • Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.: İşletme Finansının Temelleri. Çeviri Editörleri Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İstanbul, 2007
 • Delice, G., Doğan, A., Uzun, A. M.: Finansal Regülasyon ve Piyasa Disiplini, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, (ss. 101-130).
 • Ersoy, H.: Türk Bankacılık Sisteminde Sermaye Yeterliliği ve Basel Standartları, Cilt: 1, Sayı: 9 (ss. 53- 72), 2011.
 • Eubanks, W. W.: The Status of the Basel III Capital Adequacy Accord, Congressional Research Service, USA, 2010.
 • Forstmoser, P., Meier-Hayoz, A., Nobel, P.: Schweizerisches Aktienrecht, Stämpfli, Bern, 1996.
 • Gräfer, H., Schiller, B., Rösner, S.: Finanzierung: Grundlagen, Institutionen, Instrumente und Kapitalmarkttheorie, Berlin, 2010.
 • Gürel, E., Bulgurcu Gürel E. B., Demir, N.: Basel III Kriterleri, BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 3-4, (ss.16-28), 2012.
 • Jahrmann, F-U.: Finanzierung, Herne, 2009.
 • Karahan, S.: Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2013.
 • Kendigelen, A.: Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Levha Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Koçel, T.: İşletme Yöneticiliği, İstanbul 2007.
 • Kunz, P. V., Jörg, F. S., Arter, O.: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht V, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2010.
 • Kutukız, D.: Avrupa Birliği Sermaye Direktifleri Basel Uzlaşısı ve Türkiye’de Kredi Sınırlaması, Muhasebe Finansman Dergisi (MUFAD), Cilt: 25 (ss. 135-142), 2005.
 • Lutter, M.: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz: Kölner Komm AktG Band 5/1, §§ 253- 261a AktG, Köln: 2014.
 • Mcneil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management, Princeton University Press, New Jersey, 2005.
 • Olfert, K.: 16. Auflage, Finanzierung, Kiehl, 2013.
 • Özsungur, F.: Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.
 • Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Baskı, Cilt: II, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.
 • Saraç, T.: Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Ankara, 2009
 • Şener, O. H.: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık I: Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011.
 • Tekinalp, Ü.: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.
 • Yıldız, Ş.: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara, 2004.
 • Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Sayı 2013/2, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara, 2013.
 • OECD Principles of Corporate Governance, France, 2004.
 • http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf (ET: 16.06.2014).

Ayrıntılar

Diğer ID JA93HT44FV
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fahri ÖZSUNGUR
Adana Ticaret Sicili
0000-0001-6567-766X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { hacettepehdf557572, journal = {Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1708}, eissn = {1302-4868}, address = {Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 06800, Çankaya , Ankara}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {145 - 164}, doi = {}, title = {Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu}, key = {cite}, author = {Özsungur, Fahri} }
APA Özsungur, F. (2014). Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu . Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 145-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepehdf/issue/44828/557572
MLA Özsungur, F. "Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu" . Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2014 ): 145-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepehdf/issue/44828/557572>
Chicago Özsungur, F. "Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu". Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2014 ): 145-164
RIS TY - JOUR T1 - Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu AU - Fahri Özsungur Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 164 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-1708-1302-4868 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu %A Fahri Özsungur %T Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu %D 2014 %J Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1708-1302-4868 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Özsungur, Fahri . "Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu". Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Aralık 2014): 145-164 .
AMA Özsungur F. Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu. Hacettepe HFD. 2014; 4(2): 145-164.
Vancouver Özsungur F. Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 4(2): 145-164.
IEEE F. Özsungur , "Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 145-164, Ara. 2014