Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 412 - 451 2019-12-09

ÖZ

Fazla çalışma, haftalık çalışma süresi olan kırk beş saatin üzerindeki çalışmalar olarak İş Kanunumuzun 41. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanmaktadır.  Fazla sürelerle çalışma ise aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında kararlaştırıldığı durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır.

Fazla sürelerle çalışma kavramı, ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile hukukumuza girmiştir. Fazla çalışmanın belirlenmesinde haftalık çalışma süresinin aşılması, ölçüt olarak belirlenmiştir. Ancak gece çalışmasının yanı sıra yasal olarak günlük çalışma süresinin belirlendiği durumlarda bu ölçüt uygulanmaz. Bunların yanı sıra denkleştirme uygulaması yapılmasında da haftalık çalışma süresinin aşılmasına bakılmaz.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma kavramı, iş hukukunda işçiler ile işverenler arasında en sık rastlanan uyuşmazlıklar arasında yer alır. Bu nedenle doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, fazla çalışmanın hesaplanması önemlidir.

 

Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma, Denkleştirme Uygulaması, Fazla Çalışma Ücreti, Serbest Zaman Uygulaması
 • AKPULAT KÖME, Ayşe, İş Yargılamalarında Yargılamanın Özellikleri, İstanbul 2018.
 • AKTAY, Nizamettin/ARICI, Kadir/SENYEN KAPLAN, Emine Tuncay, İş Hukuku, 6.B., Ankara 2013.
 • AKYİĞİT, Ercan, Yeni İş Yasasında Normali Aşan Çalışmalar, TÜHİS Dergisi, Mayıs 2005.
 • AKYİĞİT, Ercan, İş Hukuku, 12. Basım, İstanbul 2018.
 • AKYİĞİT, Ercan, İçtihatlı ve Açıklamalı İş Kanunu Şerhi, 3. Bası, Cilt 2, Ankara 2008.
 • ASTARLI, Muhittin, İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara 2008.
 • ASTARLI, Muhittin, Alman ve Türk Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücretinin Asıl Ücrete Dâhi Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükümleri ve Geçerlik Koşulları, Kamu-İş Dergisi, Cilt 9, S:4/2008.
 • BEDÜK, Nusret, Deniz İş Sözleşmesi, Bursa 2012.
 • BEDÜK, Mehmet Nusret, “Çalışma Sürelerinin Denkleştirilmesi Esneklik Mi, Yoksa Keyfilik Midir? İş Hukuku Uygulamasında Çalışma Sürelerinin Denkleştirilmesi ve Fazla Çalışma Konusunda Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Cilt 19, S. 2, s. 199-244.
 • BOZKURT, Argun H., İş Yargılaması Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2018.
 • ÇELİK, Nuri/ CANİKLİOĞLU, Nurşen/ CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 30. Bası, İstanbul, 2017.
 • ÇİL, Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2015-2016 Yılları), Ankara 2016. (2016a)
 • ÇİL, Şahin, 4857 sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/3.(2007)
 • ÇİL, Şahin, Fazla Çalışma Ücretinin Temel Ücret İçinde Ödenmesi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İÜHFM-LXXIV, Özel Sayı, Cilt 1, Haziran 2016, 269-312. (2016)
 • ÇİL, Şahin, İş Kanunu Şerhi, Cilt 2, 2. Baskı, Ankara 2007. (2007a)
 • ÇOPUROĞLU, Çağlar, Ücret ve Korunması, Ankara 2013.
 • DEMİR, Fevzi/GERGİL, Gülşen, Çalışma Hayatında Esneklik ve Türk Hukukunda Esnek Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008/2.
 • DEMİRCİOĞLU, Murat, Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, 3. Baskı, İstanbul 2014.
 • DEMİRCİOĞLU, Murat/ CENTEL, Tankut, İş Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2015.
 • ERTAN, Emre, “Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dâhil Edilmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 34, Yıl 2015.
 • EVREN, Öcal Kemal, İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması, Ankara 2007.
 • EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim, Bireysel İş Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2016.
 • FISHINGER, S. Philipp/ RICHARDI, Reinhard, Arbeitsrecht Kommentar, Staudinger Praxis Edition, Berlin 2012.
 • GÖKTAŞ, Seracettin, İşçinin Günlük Dinlenme Hakkı ve Yargıtay Uygulaması, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2012.
 • GÜNAY, Cevdet İlhan, “Fazla Saatlerle Çalışmanın Hukuki Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 6, 2007.
 • GÜVEN, Ercan/AYDIN, Ufuk, Bireysel İş Hukuku, 4. Baskı, Eskişehir 2013.
 • HÜSEYİNLİ, Namık/YİĞİT, Yusuf, İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Korunmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler (Azerbaycan ve Türk İş Hukuku Karşılaştırmalı Olarak), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, S.2, 2017.
 • KAYIK AYDINALP, Aslıhan, Türk Hukuku’nda Haftalık Çalışma Süreleri, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 12, S. 46, Yıl 2015, s. 75-86.
 • KAYIK AYDINALP, Aslıhan, “İş Hukukunda Prim”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt 9, S. 36, s. 53-72, 2018.
 • KILIÇOĞLU, Mustafa/ ŞENOCAK, Kemal: İş Kanunu Şerhi, Cilt 1, 2. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul 2008.
 • KORKMAZ, Fahrettin/ ALP, Nihat Seyhun, Bireysel İş Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • KÖSEOĞLU, Ali Cengiz/KABUL, Sibel, 4857 sayılı İş Kanunun Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma, İÜHFM, Cilt 72, S.2, 2014.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Genel Kavramlar, Bireysel İlişkiler, 2012.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş, İş Hukuku Ders Kitabı, Cilt 1, 2. Baskı, Ankara 2018.
 • MÜLAYİM, Baki Oğuz, İş Hukukunda Gece Çalışması, Ankara 2016.
 • NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2014.
 • NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Kanunu’na Göre Fazla Çalışma ve Karşılığı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2010, 28.OCAK, Uğur, İşçilik Alacakları, Ankara 2015.
 • ODAMAN, Serkan, Esneklik Prensibi Çerçevesinde Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri ve Yöntemleri, İstanbul 2013.
 • PREIS, Ulrich, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Verlag C.H.Beck, München 2013.
 • RÜZGAR, Orhan/TAŞ, Yunus, İş Mahkemelerinin Görevi ve Yargılama Usulü, Bursa 2018.
 • SENYEN KAPLAN, E. Tuncay, Bireysel İş Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2015.
 • SOYER, Polat, Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 3,Temmuz-Eylül 2004, 797-808.
 • SÜMER, Haluk Hadi, İş Hukuku, 23. Baskı, Ankara 2018.
 • SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 16. Baskı, İstanbul 2018.
 • TAŞOĞLU, Jale/LİMONCUOĞLU, Alp, 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, S.2, 2010.
 • TULUKÇU, Nezihe Binnur, Ara Dinlenmesinde Yapılan Çalışmanın Ücretlendirilmesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.27, 2012 Eylül.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan/ CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2015.
 • YAMAKOĞLU, Efe, Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011.
 • YILDIZ, Gaye Burcu, Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2015, İstanbul 2016, s. 19-189.
 • WALTERMANN, Raimund, Arbeitsrecht, 16. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2012.
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5472-8414
Yazar: Baki Oğuz MÜLAYİM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3146-4636
Yazar: Aslıhan KAYIK AYDINALP
Kurum: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hacettepehdf601869, journal = {Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1708}, eissn = {1302-4868}, address = {Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 06800, Çankaya , Ankara}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {412 - 451}, doi = {10.32957/hacettepehdf.601869}, title = {FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI}, key = {cite}, author = {Mülayi̇m, Baki Oğuz and Kayık Aydınalp, Aslıhan} }
APA Mülayi̇m, B , Kayık Aydınalp, A . (2019). FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI . Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 412-451 . DOI: 10.32957/hacettepehdf.601869
MLA Mülayi̇m, B , Kayık Aydınalp, A . "FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI" . Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 412-451 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepehdf/issue/47465/601869>
Chicago Mülayi̇m, B , Kayık Aydınalp, A . "FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI". Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 412-451
RIS TY - JOUR T1 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI AU - Baki Oğuz Mülayi̇m , Aslıhan Kayık Aydınalp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32957/hacettepehdf.601869 DO - 10.32957/hacettepehdf.601869 T2 - Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 451 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-1708-1302-4868 M3 - doi: 10.32957/hacettepehdf.601869 UR - https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.601869 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI %A Baki Oğuz Mülayi̇m , Aslıhan Kayık Aydınalp %T FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI %D 2019 %J Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1708-1302-4868 %V 9 %N 2 %R doi: 10.32957/hacettepehdf.601869 %U 10.32957/hacettepehdf.601869
ISNAD Mülayi̇m, Baki Oğuz , Kayık Aydınalp, Aslıhan . "FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI". Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 412-451 . https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.601869
AMA Mülayi̇m B , Kayık Aydınalp A . FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI. Hacettepe HFD. 2019; 9(2): 412-451.
Vancouver Mülayi̇m B , Kayık Aydınalp A . FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 412-451.
IEEE B. Mülayi̇m ve A. Kayık Aydınalp , "FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 412-451, Ara. 2019, doi:10.32957/hacettepehdf.601869