Diğer
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye'de Elektronik Dış Ticaretin Gelişimi ve İstihdam İlişkisi

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 18 - 32, 14.12.2017
https://doi.org/10.22596/2017.0202.18.32

Öz

Bu çalışmada internetin ekonomiye nüfuz etmesiyle gündeme gelen elektronik ticaret olgusu, dış ticaret ve istihdam bağlamlarında; e-ticaret kavramı, tarihi arka planı, kapsamı, araçları, türleri, Türkiye’deki gelişim seyri ile e-ticaret-istihdam ilişkisi boyutlarıyla incelenmiştir. Dokümanter analiz modeli ile yürütülen çalışmanın verilerini, literatürde yer alan ve bilimsel nitelik arz eden kitaplar, tezler, makaleler ve bildiriler oluşturmaktadır. Bu kaynaklar çalışmanın başlığı ve amacı doğrultusunda ele alınarak incelenmiş ve birtakım çıkarım ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada, e-ticaret olgusunun, Bilgi Çağı’nın en belirgin özelliklerinden olan enformasyon ve bilişim teknolojilerinin ekonomiye yansıması olduğu ve bu ticaret şeklinin Türkiye’ye, özellikle dış ticarette önemli açılımlar sağlama potansiyeli taşıdığı değerlendirilmiştir.  

Kaynakça

 • Akçi, Y. ve Göv, S. A. (2015). ‘’Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği)’’.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 413-433.
 • Aktan, C. C. (2010). ‘’Türkiye’de Üretim ve İstihdama Yönelik Ulusal Rekabet Gücü Politikası’’. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2 (2), 166-197.
 • Altınok, S.,Sugözü, İ.H. ve Çetinkaya, M. (2003). Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri, http://inet-tr.org.tr/ inetconf9/bildiri/ 89.pdf
 • Arslandere, M. (2010). Elektronik Ticaret ve Karaman’daki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Artan, S. ve Kalaycı, C. (2009). ‘’İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği’’. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2): 175-187.
 • Bakkalcı, A. C. ve Argın, N. (2013). ‘’Yabancı Yatırımların İşgücü Piyasalarını Uyarma Süreci Kapsamında Dış Ticaretin İçselleştirilmesi’’. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1),71-97.
 • Bucaklı, A. T. (2007). Elektronik Ticaret. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü.
 • Canbaz, S. (2006).Türkiye’de Elektronik Ticaret Uygulamasında Karşılaşılan Muhasebe Sorunları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ceran, Y. ve Çiçek, R. (2007). ‘’Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesine İlişkin Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi Açısından Bir Değerlendirme’’. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 291-304.
 • Çak, M. (2002). Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2002/6.
 • Çam, E. (2014). Dünü, Bugünü ve Yarını İle E-Ticaret: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çondur, F. ve Bölükbaş, M. (2014). ‘’Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme’’. Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 77-93.
 • Doğanlar, T. (2016). ‘’Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi’’. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü Tartışma Metinleri.
 • Elibol, H. ve Kesici, B. (2004). ‘’Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret’’. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 304-329.
 • Erdinç, Z. (1999). ‘’Küreselleşmenin İstihdama Etkileri’’. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1-10.
 • Gökgül, M. (2014). Türkiye’de Elektronik Ticaret ve İşletmelere, Tüketicilere Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürpınar, B. (2007). ‘’Elektronik Ticaretin Hukuksal Boyutu Üzerine’’, Akademik Bilişim–2007, Kütahya.
 • İçigen, T. E. ve Kutlu, U. (2012). ‘’Elektronik Ticaret: Tüketicilerin Bakış Açılarını Saptamaya Yönelik Bir Araştırma’’. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 54-70.
 • İnce, M. (1999). Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar. Ankara: DPT Yayınları.
 • Kalaycı, C. (2008). ‘’Elektronik Ticaret ve Kobi’lere Etkileri’’. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(1): 139-150.
 • Kayahan, L. ve Hepaktan, C. E. (2016). ‘’Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin VAR Analizi’’. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4: 159-190.
 • Küçükyılmazlar, A. (2006). Elektronik Ticaret Rehberi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın no: 2006-3.
 • Özdemir, F.B., Törenli, N. ve Kıyan, Z. (2010). ‘’Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından E-ticaret Modeli Ve Düzenleyici Rejim-Yapı’’. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9 (2),117-143.
 • Özel, H. A. (2013). ‘’E-ticaret ve Türkiye’nin Bilgi Toplumundaki Yeri’’. Akademik Bakış Dergisi, 38, 1-17.
 • Sezgin, G. Ş. (2013). ‘’Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü’’. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Şahin, A. ve Demir, M. H. (2003). ‘’Bilgi-İşlem Teknolojilerindeki Gelişmelerin Lojistik Yönetimi Üzerindeki Etkileri’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8 (3), 27-48.
 • Şahin, E. B. ve Ayhan, D.(2014). Yeni Ekonominin Makroekonomi Üzerindeki Etkileri. Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014.
 • Şahin, İ. E. (2004). Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uçkan, Ö. (2006). ‘’Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma’’. Bilgi Dünyası, 7(1), 23-48. Yaralı, E. S. ve Kırık, A. M. (2017). ‘’Türkiye’de Facebook Üzerinden E-Ticaret Uygulamaları: Tesbihane ve Çaykur Örneği’’. TheJournal of Academic Social Science Studies, 55 , 525-542.
 • Yeniçeri, T. (2008). ‘’Kobi’lerin Elektronik Ticareti Kullanma Eğilimi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi’’. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 145-163.
 • Yumuşak, İ. G. (2001). Elektronik Ticaretin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. http://econwpa.repec.org (Erişim: 12.07. 2017).

The Relationship between Development of Foreign Trade and Employment in Turkey

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 18 - 32, 14.12.2017
https://doi.org/10.22596/2017.0202.18.32

Öz

In this study, the concept of electronic trade which has come out with the invasion of internet to the economy, e-commerce in relation with foreign trade and employment, its historical background, its scope, its tools, its kinds and its development in Turkey have been examined. The data of this study which was carried out through document analysis has been obtained from scientific books, thesis, articles and assertions in the related literature. These sources have been examined in terms of their titles and purposes then some inference and evaluation have been presented. In this study, it was deduced that the concept of e-commerce has a potential effect on economy, especially on foreign trade, with the help of information and informatics which are the most observable feature of information age.


Kaynakça

 • Akçi, Y. ve Göv, S. A. (2015). ‘’Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği)’’.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 413-433.
 • Aktan, C. C. (2010). ‘’Türkiye’de Üretim ve İstihdama Yönelik Ulusal Rekabet Gücü Politikası’’. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2 (2), 166-197.
 • Altınok, S.,Sugözü, İ.H. ve Çetinkaya, M. (2003). Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri, http://inet-tr.org.tr/ inetconf9/bildiri/ 89.pdf
 • Arslandere, M. (2010). Elektronik Ticaret ve Karaman’daki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Artan, S. ve Kalaycı, C. (2009). ‘’İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği’’. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2): 175-187.
 • Bakkalcı, A. C. ve Argın, N. (2013). ‘’Yabancı Yatırımların İşgücü Piyasalarını Uyarma Süreci Kapsamında Dış Ticaretin İçselleştirilmesi’’. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1),71-97.
 • Bucaklı, A. T. (2007). Elektronik Ticaret. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü.
 • Canbaz, S. (2006).Türkiye’de Elektronik Ticaret Uygulamasında Karşılaşılan Muhasebe Sorunları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ceran, Y. ve Çiçek, R. (2007). ‘’Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesine İlişkin Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi Açısından Bir Değerlendirme’’. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 291-304.
 • Çak, M. (2002). Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2002/6.
 • Çam, E. (2014). Dünü, Bugünü ve Yarını İle E-Ticaret: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çondur, F. ve Bölükbaş, M. (2014). ‘’Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme’’. Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 77-93.
 • Doğanlar, T. (2016). ‘’Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi’’. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü Tartışma Metinleri.
 • Elibol, H. ve Kesici, B. (2004). ‘’Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret’’. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 304-329.
 • Erdinç, Z. (1999). ‘’Küreselleşmenin İstihdama Etkileri’’. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1-10.
 • Gökgül, M. (2014). Türkiye’de Elektronik Ticaret ve İşletmelere, Tüketicilere Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürpınar, B. (2007). ‘’Elektronik Ticaretin Hukuksal Boyutu Üzerine’’, Akademik Bilişim–2007, Kütahya.
 • İçigen, T. E. ve Kutlu, U. (2012). ‘’Elektronik Ticaret: Tüketicilerin Bakış Açılarını Saptamaya Yönelik Bir Araştırma’’. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 54-70.
 • İnce, M. (1999). Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar. Ankara: DPT Yayınları.
 • Kalaycı, C. (2008). ‘’Elektronik Ticaret ve Kobi’lere Etkileri’’. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(1): 139-150.
 • Kayahan, L. ve Hepaktan, C. E. (2016). ‘’Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin VAR Analizi’’. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4: 159-190.
 • Küçükyılmazlar, A. (2006). Elektronik Ticaret Rehberi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın no: 2006-3.
 • Özdemir, F.B., Törenli, N. ve Kıyan, Z. (2010). ‘’Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından E-ticaret Modeli Ve Düzenleyici Rejim-Yapı’’. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9 (2),117-143.
 • Özel, H. A. (2013). ‘’E-ticaret ve Türkiye’nin Bilgi Toplumundaki Yeri’’. Akademik Bakış Dergisi, 38, 1-17.
 • Sezgin, G. Ş. (2013). ‘’Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü’’. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Şahin, A. ve Demir, M. H. (2003). ‘’Bilgi-İşlem Teknolojilerindeki Gelişmelerin Lojistik Yönetimi Üzerindeki Etkileri’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8 (3), 27-48.
 • Şahin, E. B. ve Ayhan, D.(2014). Yeni Ekonominin Makroekonomi Üzerindeki Etkileri. Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014.
 • Şahin, İ. E. (2004). Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uçkan, Ö. (2006). ‘’Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma’’. Bilgi Dünyası, 7(1), 23-48. Yaralı, E. S. ve Kırık, A. M. (2017). ‘’Türkiye’de Facebook Üzerinden E-Ticaret Uygulamaları: Tesbihane ve Çaykur Örneği’’. TheJournal of Academic Social Science Studies, 55 , 525-542.
 • Yeniçeri, T. (2008). ‘’Kobi’lerin Elektronik Ticareti Kullanma Eğilimi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi’’. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 145-163.
 • Yumuşak, İ. G. (2001). Elektronik Ticaretin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. http://econwpa.repec.org (Erişim: 12.07. 2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra Nur AKPUNAR>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akpunar, E. N. (2017). Türkiye'de Elektronik Dış Ticaretin Gelişimi ve İstihdam İlişkisi . Harran Maarif Dergisi , 2 (2) , 18-32 . DOI: 10.22596/2017.0202.18.32