Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Resim-İş Öğretmeni Adaylarının Hasta Çocuk Servisine Çizdikleri Görsellere İlişkin Görüşleri

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 86 - 111, 30.06.2019
https://doi.org/10.22596/2019.0401.86.111

Öz

Bireyin toplumsal duyarlılık, farkındalık, iş
birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini
destekleyen ve toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir ders
olan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) 4 yıllık Resim-iş öğretmenliği lisans
programının dördüncü yılının ikinci yarıyılında okutulmaktadır. Bu ders
kapsamında topluma hizmete yönelik olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’nde çocuk cerrahi servisinin duvarlarının boyanması
uygulamaya konulmuştur. Hastane duvarına yapılan resimlerin çocuk hastalar
üzerine bırakacağı etkiler gözlemlenerek; dersi alan öğrencilerin düşüncelerine
yönelik çıkarımlara yer verilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu
araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında Harran Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği
lisans programında THU dersi kapsamında hastanenin çocuk servisini boyayan 21
öğretmen adayının hastane duvarına aktarılan görseller hakkındaki görüşleri
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel veriler hasta servisini
boyayan öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. Toplanan nitel veriler içerik
analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmen adayları bu sürecin kendilerinde hastane
koşullarına yönelik ve orada yatan hastalarla ilgili duyarlılık katarken aynı
zamanda yaptıkları resimlerle çocukları mutlu etmeleriyle kendi sahip oldukları
mesleki yetkinlikleri açısından önemli bir faktör olmuştur.

Kaynakça

 • Broome, M.E. ve Richards, D.J. (2003). The influence of relationships on children’s and adolescents participation in research. Nurse Researcher 52(3), 191–197.
 • Coad, J. (2007). Using art-based techniques in engaging children and young people in health care consultations and/or research. Journal of Research in Nursing 12 (5), 487-497.
 • Coad, J. ve Evans, R. (2007). Children and young people’s engagement in the data analysis process: a practical framework? Children and Society, 22(1), 41-52.
 • Rollins, J. (2009). The influence of two hospitals’ designs and policies on social interaction and privacy as coping factors for children with cancer and their families. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 26 (6), 340-353.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat (4. Baskı). İzmir:Tudem.
 • Şen, E. (2016). Çocuk yazınında "umut" ve "mutlu son" üzerine bir inceleme. Çocuk ve Medeniyet, 2016/1, s.137-150.
 • Varış, F. (1981). Eğitim bilimine giriş (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://cogem.ankara.edu.tr/okuloncesi-donemindeki-cocuklara-seslenen-yapitlar/

Views of Art Teacher Candidates Related to Drawings on Children’s Hospital Service

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 86 - 111, 30.06.2019
https://doi.org/10.22596/2019.0401.86.111

Öz

Community Service Practices (THU) is an undergraduate course in Art
Teaching Division. The course aims to present a specialization in social
sensitivity, awareness, cooperation, solidarity, effective communication,
self-assessment skills and knowledge. In this study, one of the applications of
THU course is presented. The walls of the Harran University Research and
Application Hospital, Children Oncology Service were painted by 21 senior Art
Teaching Division students within the scope of THU course.This study aims to draw inferences about the thoughts of the candidate Art
teachers on the application process itself, also on the paintings and the story
that they applied to the walls of the hospital for the children. Data were
collected by a semi-structured interview, in which students answered five
questions. Qualitative data analysis methods were used to interpret the
results. In conclusion, the application helped teacher candidates to be aware
of opportunities to serve to community, and children outside school settings.
Also, the application raised the teacher candidates awareness about
understanding children in specific needs, and how to communicate with them.

Kaynakça

 • Broome, M.E. ve Richards, D.J. (2003). The influence of relationships on children’s and adolescents participation in research. Nurse Researcher 52(3), 191–197.
 • Coad, J. (2007). Using art-based techniques in engaging children and young people in health care consultations and/or research. Journal of Research in Nursing 12 (5), 487-497.
 • Coad, J. ve Evans, R. (2007). Children and young people’s engagement in the data analysis process: a practical framework? Children and Society, 22(1), 41-52.
 • Rollins, J. (2009). The influence of two hospitals’ designs and policies on social interaction and privacy as coping factors for children with cancer and their families. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 26 (6), 340-353.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat (4. Baskı). İzmir:Tudem.
 • Şen, E. (2016). Çocuk yazınında "umut" ve "mutlu son" üzerine bir inceleme. Çocuk ve Medeniyet, 2016/1, s.137-150.
 • Varış, F. (1981). Eğitim bilimine giriş (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://cogem.ankara.edu.tr/okuloncesi-donemindeki-cocuklara-seslenen-yapitlar/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berivan EKİNCİ 0000-0002-0663-7040

Derya EVRAN 0000-0002-6960-342X

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA EKİNCİ, B., & EVRAN, D. (2019). Resim-İş Öğretmeni Adaylarının Hasta Çocuk Servisine Çizdikleri Görsellere İlişkin Görüşleri. Harran Maarif Dergisi, 4(1), 86-111. https://doi.org/10.22596/2019.0401.86.111