Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dezavantajlı Bir Grup Olarak Geçici Koruma Statüsündeki Öğrencilerin Eğitim Öğretim Hizmetlerinden Yararlanma Durumları

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 46 - 75, 31.12.2020
https://doi.org/10.22596/2020.0502.46.75

Öz

Bu araştırmanın amacı, geçici koruma statüsündeki öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanma durumlarının incelenmesidir. Araştırmada geçici koruma statüsündeki öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine etkileri, sunulan destekler, yaşanan sorunlar, etkili uygulamalar ve beklentiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katılımcı olarak yer almaktadır. Çalışma grubu 32 katılımcıdan oluşmaktadır. Nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları arasında, kültürlerarası etkileşim ile toplumsal norm ve değerlerin öğrenimi gibi olumlu etkiler; kültür farklılıkları, çatışma, iletişim problemleri ve gruplaşma gibi olumsuz etkiler öne çıkmaktadır. Akademik destek, sosyal destek, dil desteği, maddi destek, aile desteği, psikolojik destek, mentör desteğiyle ilgili görüşler ifade edilmiştir. Dil sorunu, çatışma, hazırbulunuşluk, belirsizlik ve dışlanma sorunlarının yaşandığı ortaya çıkmıştır. Eşit katılım ve karma sınıflar gibi etkili uygulamalar dile getirilmiştir. Dil desteği, nitelikli eğitim, kaynaşma, belirsizlik, sosyopsikolojik destek ve temel eğitim yönünde beklentilerin olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında birtakım öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Alba, R., Sloan, J. & Sperling, J. (2011). The integration imperative: the children of low-status immigrants in the schools of wealthy societies. Annual Review of Sociology, 37, 395–415.
 • Arar, K., Örücü, D. ve Ak Küçükçayir, G. (2019). A holistic look at education of the Syrians under temporary protection in Turkey: Policy, leadership and practice. International Journal of Leadership in Education, doi: 10.1080/13603124.2019.1603401
 • Arzubiaga, A. E., Nogueron, S.C & Sullivan, A.L. (2009). The education of children in im/migrant families. Review of Research in Education. 33, 246-271. doi: 10.3102/0091732X08328243
 • Aydın, H. ve Kaya, Y. (2017). The educational needs of and barriers faced by Syrian refugee students in Turkey: a qualitative case study. Intercultural Education, 28(5),456-473. doi: 10.1080/14675986.2017.1336373
 • Başar, M., Akan, D. ve Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578. doi: 10.24106/kefdergi.427432
 • Beste, A. (2015). Education provision for Syrian refugees in Jordan, Lebanon and Turkey Preventing a Lost Generation. United Nations University Institude Globalization, Culture and Mobilty. https://gcm.unu.edu/publications/policy-reports/education-provision-for-syrian refugees-in-jordan-lebanon-and-turkey-preventing-a-lost-generation.html adresinden 23.02.2020 tarihinde erişildi.
 • Beyazova, A. ve Akbaş, M. (2016). Türkiye’deki devlet okullarında Suriyeli mülteci çocuklar. A. Kaya, G. Vural ve A. Aydın (Der.). Değerler eğitimi: Eğitimde farklılık ve katılım hakkı içinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Bravo Moreno, A. (2009). Transnational mobilities: Migrants and education. Comparative Education, 45(3), 419-433.
 • Creswell, J. (2016). Veri Toplama (3. Baskıdan çeviri). (Çev. Ed. S. B. Demir). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal
 • Çakmak, H.(2018). Türkiye’deki Suriyelilere yönelik eğitim politikalarının uyum sürecine etkileri. Göçve Kültürel Etkileşim: Uluslararası Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Göç ve Kültürel Etkileşim Sempozyumunda Sunulan Bildiri. İstanbul.
 • Day Vines, N. L. & Day Hairston, B. O. (2005). Culturally congruent strategies for addressing the behavioral needs of urban, African American male adolescents. Professional School Counseling, 8(3), 236–243.
 • Dicks, A. & Lancee, B. (2018). Double disadvantage in school? Children of immigrants and the relative age effect: A regression discontinuity design based on the month of birth. European Sociological Review, 34(3), 319–333. doi: 10.1093/esr/jcy014
 • Doğutaş, A. (2018). Teachers' Perceptions of Refugee Students in Turkish Schools. Multicultural Learning and Teaching, 14(1), doi: 10.1515/mlt-2017-0024
 • Domina, T., Penner, A. & Penner, E. (2017). Categorical in equality: Schools assorting machines. Annual Review of Sociology, 43, 311–330.
 • Driessen, G. (2017). The validity of educational disadvantage policy indicators. Educational Policy Analys is and Strategic Research, 12(2), 93-110.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. SETA Analiz, 153, 1-28.
 • Entorf, H. (2015). Migrants and educational achievement gaps. IZA World of Labor. doi: 10.15185/izawol.146
 • Erisman, W. & Looney, S. (2007). Opening the door to the American dream: Increasing higher education access and success for ımmigrants. Washington, DC: Institute for Higher Education Policy.
 • European Commission (2013). Study on educational support for newly arrived migrant children. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Foner, N. (2010). Questions of success: Lessons from the last great ımmigration. G. Sonnert and G. Holton (Ed.). Helping young refugees and immigrants succeed, aid and education in (pp. 9-27). New York: Palgrave Macmillan.
 • Gay, G. (2010). Kültürel değerlere duyarlı eğitim: Teori, araştırma ve uygulama (2. baskıdan çeviri). (Çev. Ed. H. Aydın). Ankara: Anı.
 • Gibbs, G. R. (2007). Analyzing qualitative data. Sage Publications.
 • GİGM (2020). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. https://www.goc.gov.tr/ adresinden 21.3.2020 tarihinde erişildi.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A & Leech, N. L. (2015). Araştırmanın tanımları, amaçları ve boyutları (2. Baskıdan çeviri). (S. Turan Çev. Ed, S. Turan ve S. Aylin Bayar Çev.). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım içinde (ss. 3-17). Ankara: Nobel.
 • Gorard, S. (2015). The uncertain future of comprehensive schooling in England. European Educational Research Journal, 14(3-4), 257–268.
 • Heath, A. F., Rothon, C. & Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211–235.
 • Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312, 1900–1902.
 • Johansson, H. & Höjer, I. (2012). Education for disadvantaged groups-structural and individual challenges. Children and Youth Services Review, 34, 1135–1142.
 • Kardeş, S. ve Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237.
 • Keskinkılıç Kara S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 44, 236-250.
 • Kirk, S., Gallagher, J. & Coleman, M. R. (2017). Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri (14. Baskı). (Ed. S. Rakap, Çev. H.Sarı ve S. Deniz. Özel gereksinimli çocukların eğitimi içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 17-35.
 • Lüdemann, E. & Schwerdt, G. (2013). Migration background and educational tracking: is there a double disadvantage for second-generation immigrants?. Journal of Population Economics, 26(2),455–481. doi:10.1007/s00148-012-0414-z
 • Meunier, M., Coulon, A.D., Gutierrez, O. M. & Vignolez, A. (2013). A longitudinal analysis of UK second-generation disadvantaged immigrants. Education Economics, 21(2), 105–134.
 • Oropesa, R. S. & Landale, N. S. (1997). Immigrant legacies: ethnicity, generation and children's familial and economic lives. Social Science Quarterly, 399-416.
 • Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Sivas.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1. Baskı). (Çev Ed. M. Bütün ve S. B. Şirin, Çev. E. Bukova Güzel ve H. Demircioğlu). Nitel araştırmada çeşitlilik: Kuramsal yönelimler içinde. Ankara: Pegem.
 • Ramsey, P. G. (2018). Çeşitliliklerin olduğu bir dünyada öğrenme ve öğretim: Çocuklar için çokkültürlü eğitim. (Çev.Ed. T. G. Yıldız). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Samuk, S. (2018). Metamorphosis of educational understanding: Temporary integration of Syrians in Turkey. Border Crossing Transnational Press London, 8(2), 297-319.
 • Shapira, M. (2010). Explaining differences in the attainment of migrant students: a cross country study. CES briefing. The University of Edinburgh. doi: 10.13140/RG.2.2.25711.48800
 • Şimşir, Z. ve Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. İlköğretim Online, 17(2), 1116-1134.
 • Tamer, M. G. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu. Göç Dergisi, 4(2),119-152. Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 86, 127-144.
 • Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ. ve Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitimin-den beklentileri: Eskişehir örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 107-133.
 • Uğurlu, Z. (2018). Suriyeli sığınmacı öğrencilerin okula uyum sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesinde öğretmen etkisi. Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresinde sunulan bildiri (ss. 185-248).
 • Watkins, K. & Zyck, S. A. (2014). Living on hope, hoping for education-The failed response to the Syrian refugee crisis. Shaping policy for development. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion files/9169.pdf adresinden 20.02.2020 tarihinde erişildi.
 • Wiley, T. G. & Lee, J. S. (2009).The education of language minority immigrants in the United States. G. Terreng, J. S. L. Wiley and W. R. Russell (Eds.). The education of language minority immigrants in the United States in. British Library Cataloguing in Publication Data. ISBN-13: 978-1-84769-211-5.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Basım). Ankara: Seçkin.
 • Yurdakul, A. ve Tok, T. N. (2018). Öğretmen gözüyle mülteci/göçmen öğrenci. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 46-58.

The Situation of The Students', who Are Under Temporary Protection Status As a Disadvantaged Group, Benefiting Situation From Educational Services

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 46 - 75, 31.12.2020
https://doi.org/10.22596/2020.0502.46.75

Öz

The main purpose of this study is to investigate the students', who are under temporary protection status as a disadvantaged group, benefiting situation from educational services. The participants of this study are school administrators, teachers and parents of the students who are under temporary protection status. There are 32 participants in the research. The research data were collected by using qualitative methods. The data of this research were collected through interviews. Semi-structured interview approach was preferred in the study. The research data were analyzed by content analysis and descriptive analysis methods. Regarding the effects of students, who are under temporary protection status, on educational activities the themes of intercultural interaction, learning social norms and values, communication problems, conflict, grouping and cultural differences were formed. When it comes to supports provide for students who are under temporary protection status, the themes of academic support, social support, language support, financial support, family support, psychological support and mentor support have emerged. The themes of language problem, conflict, readiness, uncertainty and exclusion have emerged in relation to the problems experienced in schools where students who are under temporary protection status studying at. Within the scope of effective educational practices, themes of equal participation and mixed classes have been emerged in order to support disadvantaged students in terms of educational services. Regarding the expectations of stakeholders from scholl and educatinoal services, the themes of language support, qualified education, integration, elimination of uncertainty, social and psychological support and basic education were formed. In the light of these findings, some recommendations have been proposed.

Kaynakça

 • Alba, R., Sloan, J. & Sperling, J. (2011). The integration imperative: the children of low-status immigrants in the schools of wealthy societies. Annual Review of Sociology, 37, 395–415.
 • Arar, K., Örücü, D. ve Ak Küçükçayir, G. (2019). A holistic look at education of the Syrians under temporary protection in Turkey: Policy, leadership and practice. International Journal of Leadership in Education, doi: 10.1080/13603124.2019.1603401
 • Arzubiaga, A. E., Nogueron, S.C & Sullivan, A.L. (2009). The education of children in im/migrant families. Review of Research in Education. 33, 246-271. doi: 10.3102/0091732X08328243
 • Aydın, H. ve Kaya, Y. (2017). The educational needs of and barriers faced by Syrian refugee students in Turkey: a qualitative case study. Intercultural Education, 28(5),456-473. doi: 10.1080/14675986.2017.1336373
 • Başar, M., Akan, D. ve Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578. doi: 10.24106/kefdergi.427432
 • Beste, A. (2015). Education provision for Syrian refugees in Jordan, Lebanon and Turkey Preventing a Lost Generation. United Nations University Institude Globalization, Culture and Mobilty. https://gcm.unu.edu/publications/policy-reports/education-provision-for-syrian refugees-in-jordan-lebanon-and-turkey-preventing-a-lost-generation.html adresinden 23.02.2020 tarihinde erişildi.
 • Beyazova, A. ve Akbaş, M. (2016). Türkiye’deki devlet okullarında Suriyeli mülteci çocuklar. A. Kaya, G. Vural ve A. Aydın (Der.). Değerler eğitimi: Eğitimde farklılık ve katılım hakkı içinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Bravo Moreno, A. (2009). Transnational mobilities: Migrants and education. Comparative Education, 45(3), 419-433.
 • Creswell, J. (2016). Veri Toplama (3. Baskıdan çeviri). (Çev. Ed. S. B. Demir). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal
 • Çakmak, H.(2018). Türkiye’deki Suriyelilere yönelik eğitim politikalarının uyum sürecine etkileri. Göçve Kültürel Etkileşim: Uluslararası Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Göç ve Kültürel Etkileşim Sempozyumunda Sunulan Bildiri. İstanbul.
 • Day Vines, N. L. & Day Hairston, B. O. (2005). Culturally congruent strategies for addressing the behavioral needs of urban, African American male adolescents. Professional School Counseling, 8(3), 236–243.
 • Dicks, A. & Lancee, B. (2018). Double disadvantage in school? Children of immigrants and the relative age effect: A regression discontinuity design based on the month of birth. European Sociological Review, 34(3), 319–333. doi: 10.1093/esr/jcy014
 • Doğutaş, A. (2018). Teachers' Perceptions of Refugee Students in Turkish Schools. Multicultural Learning and Teaching, 14(1), doi: 10.1515/mlt-2017-0024
 • Domina, T., Penner, A. & Penner, E. (2017). Categorical in equality: Schools assorting machines. Annual Review of Sociology, 43, 311–330.
 • Driessen, G. (2017). The validity of educational disadvantage policy indicators. Educational Policy Analys is and Strategic Research, 12(2), 93-110.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. SETA Analiz, 153, 1-28.
 • Entorf, H. (2015). Migrants and educational achievement gaps. IZA World of Labor. doi: 10.15185/izawol.146
 • Erisman, W. & Looney, S. (2007). Opening the door to the American dream: Increasing higher education access and success for ımmigrants. Washington, DC: Institute for Higher Education Policy.
 • European Commission (2013). Study on educational support for newly arrived migrant children. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Foner, N. (2010). Questions of success: Lessons from the last great ımmigration. G. Sonnert and G. Holton (Ed.). Helping young refugees and immigrants succeed, aid and education in (pp. 9-27). New York: Palgrave Macmillan.
 • Gay, G. (2010). Kültürel değerlere duyarlı eğitim: Teori, araştırma ve uygulama (2. baskıdan çeviri). (Çev. Ed. H. Aydın). Ankara: Anı.
 • Gibbs, G. R. (2007). Analyzing qualitative data. Sage Publications.
 • GİGM (2020). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. https://www.goc.gov.tr/ adresinden 21.3.2020 tarihinde erişildi.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A & Leech, N. L. (2015). Araştırmanın tanımları, amaçları ve boyutları (2. Baskıdan çeviri). (S. Turan Çev. Ed, S. Turan ve S. Aylin Bayar Çev.). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım içinde (ss. 3-17). Ankara: Nobel.
 • Gorard, S. (2015). The uncertain future of comprehensive schooling in England. European Educational Research Journal, 14(3-4), 257–268.
 • Heath, A. F., Rothon, C. & Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211–235.
 • Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312, 1900–1902.
 • Johansson, H. & Höjer, I. (2012). Education for disadvantaged groups-structural and individual challenges. Children and Youth Services Review, 34, 1135–1142.
 • Kardeş, S. ve Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237.
 • Keskinkılıç Kara S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 44, 236-250.
 • Kirk, S., Gallagher, J. & Coleman, M. R. (2017). Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri (14. Baskı). (Ed. S. Rakap, Çev. H.Sarı ve S. Deniz. Özel gereksinimli çocukların eğitimi içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 17-35.
 • Lüdemann, E. & Schwerdt, G. (2013). Migration background and educational tracking: is there a double disadvantage for second-generation immigrants?. Journal of Population Economics, 26(2),455–481. doi:10.1007/s00148-012-0414-z
 • Meunier, M., Coulon, A.D., Gutierrez, O. M. & Vignolez, A. (2013). A longitudinal analysis of UK second-generation disadvantaged immigrants. Education Economics, 21(2), 105–134.
 • Oropesa, R. S. & Landale, N. S. (1997). Immigrant legacies: ethnicity, generation and children's familial and economic lives. Social Science Quarterly, 399-416.
 • Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Sivas.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1. Baskı). (Çev Ed. M. Bütün ve S. B. Şirin, Çev. E. Bukova Güzel ve H. Demircioğlu). Nitel araştırmada çeşitlilik: Kuramsal yönelimler içinde. Ankara: Pegem.
 • Ramsey, P. G. (2018). Çeşitliliklerin olduğu bir dünyada öğrenme ve öğretim: Çocuklar için çokkültürlü eğitim. (Çev.Ed. T. G. Yıldız). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Samuk, S. (2018). Metamorphosis of educational understanding: Temporary integration of Syrians in Turkey. Border Crossing Transnational Press London, 8(2), 297-319.
 • Shapira, M. (2010). Explaining differences in the attainment of migrant students: a cross country study. CES briefing. The University of Edinburgh. doi: 10.13140/RG.2.2.25711.48800
 • Şimşir, Z. ve Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. İlköğretim Online, 17(2), 1116-1134.
 • Tamer, M. G. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu. Göç Dergisi, 4(2),119-152. Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 86, 127-144.
 • Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ. ve Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitimin-den beklentileri: Eskişehir örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 107-133.
 • Uğurlu, Z. (2018). Suriyeli sığınmacı öğrencilerin okula uyum sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesinde öğretmen etkisi. Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresinde sunulan bildiri (ss. 185-248).
 • Watkins, K. & Zyck, S. A. (2014). Living on hope, hoping for education-The failed response to the Syrian refugee crisis. Shaping policy for development. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion files/9169.pdf adresinden 20.02.2020 tarihinde erişildi.
 • Wiley, T. G. & Lee, J. S. (2009).The education of language minority immigrants in the United States. G. Terreng, J. S. L. Wiley and W. R. Russell (Eds.). The education of language minority immigrants in the United States in. British Library Cataloguing in Publication Data. ISBN-13: 978-1-84769-211-5.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Basım). Ankara: Seçkin.
 • Yurdakul, A. ve Tok, T. N. (2018). Öğretmen gözüyle mülteci/göçmen öğrenci. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 46-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali CÜLHA

Hasan DEMİRTAŞ 0000-0002-4223-5786

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA CÜLHA, A., & DEMİRTAŞ, H. (2020). Dezavantajlı Bir Grup Olarak Geçici Koruma Statüsündeki Öğrencilerin Eğitim Öğretim Hizmetlerinden Yararlanma Durumları. Harran Maarif Dergisi, 5(2), 46-75. https://doi.org/10.22596/2020.0502.46.75