BibTex RIS Kaynak Göster

The Adaptation of Gender Equality Scale in Adolescentsinto Turkish: Validity and Reliability Study

Yıl 2009, Cilt: 11 Sayı: 2, 5 - 15, 01.08.2009

Öz

Purpose: Although studies concerning gender equality in adolescents are conducted in Turkey, that there is no a study with a valid and reliable scale shows a need for a scale which is to determine the gender equality perception and reproductive health status of the adolescents. The study, based on all these, was realized with the aim of determining the validity and reliability of the "Gender Equality Scale’s" Turkish version. Methods: The study, which was conducted with the methodological research model, was applied to 356 students at Agean Region between the years of 2005-2006 by using face-to-face interview technique. Gender Equality Scale developed by Pulerwitz and Barker, and a demographic question form were used as a data collection tool. The factor structure of the Turkish version of the scale was evaluated in terms of criterion validity, internal consistency, and item-total reliability by using various statistical analyses. Results: Kendall’s Coefficient of Concordance of the scale was W: 0.227 and p

Kaynakça

 • Akın A, Mıhçıokur S(2003) Kadının statüsü ve an- ne ölümleri (Ed: Akın A.) Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. HÜKSAM. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, An- kara. s.127-139
 • Aksayan S, Bahar Z, Bayık, A, Emiroğlu, ON, Erefe, İ, Görak G, Karataş N, Kocaman G, Kubilay G, Seviğ Ü(2002) Hemşirelikte araştırma ilke süreç ve yöntemleri. (Ed: Erefe İ.). Odak Ofset, İstanbul. s. 169
 • Anıl E, İlkkaracan P, Kılıç Z, Ronge K, Seral G, Ülgen T(2001). Pekin+5: Birleşmiş Milletlerde kadının insan hakları ve Türkiye’nin taahhütleri, kadının insan hakları projesi (KİHP) - Yeni Çözümler Vakfı İrtibat Bü- rosu, İstanbul, s. 6-21, ISBN 975-7014-10-9
 • Bulut A, Nalbant H, Çokar M(2002). Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi UNFPA TUR / 03 / 01.07 / P07, Ergenler ve Sağlık Durum Raporu, Ankara
 • Çatal E, Dicle A(2008). Hasta öğrenim gereksinim- leri ölçeği’nin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışma- sı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1 (1), 19–32.
 • Çeber E, Saydam BK, Bilge A, Mermer G, Öztürk H, Demirelöz M(2006). Üniversite Öğrencilerinin Üre- me Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Ege Üniversi- tesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2005/ASYO/003, İzmir
 • Duyan V(2004). Cinsel tutum ölçeği, Hacettepe üni- versitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, No: 014, An- kara.
 • Ercan İ, Kan İ(2004). Ölçeklerde güvenirlik ve ge- çerlik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3) 211-216.
 • Gözüm S, Aksayan S(2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II. Psikometrik özellikler ve kül- türlerarası karşılaştırma, Hemşirelikte Araştırma Geliş- tirme Dergisi, 5 (1), 3-14.
 • Gözüm S, Aksayan S(2002). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber ı: psikometrik özellikler ve kültür- lerarası karşılaştırma. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi, 4(2), 9-19.
 • Jones R, Gulick E(2008). Reliability and validity of the sexual pressure scale. [Electronic version]. Res Nurs Health. 29(4):281.
 • Pulerwitz J, Barker G(2008). Measuring attitudes toward gender norms among young men in Brezil: deve- lopment and psychometric evaluation of the GEM Scale, [Electronic version]. Men and Masculinities, 10(3), 322- 338.
 • Karasar N(1999). Bilimsel araştırma yöntemi. (9. basım) Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara, 136-151.
 • King LA, King DW, Carter BD, Surface CR, Ste- panki K(1994). Validity of the sex-role egalitarian sca- le: two replication studies. Sex Roles, 31(5-6):339-348.
 • Özdamar K(2004). Paket programlar ile istatistik- sel veri analizi. (Genişletilmiş 5. Baskı) Kaan Kitabevi, Eskişehir. s.661–673.
 • Öztan E(2004). Toplumsal cinsiyet eşitliği politika- ları ve olumlu ayrımcılık, Ankara Üniversitesi SBF Der- gisi, 59(1): 203-235.
 • Pillai VK, Gupta R(2006). Cross-national analysis of a model of reproductive health in developing countri- es. Social Science Research, 35(1); 210-227.
 • Pleck JH, O’Donnell LN(2001). Gender attitudes and health risk behaviors in urban African Amerikan and latino early adolescents, Maternal and Child Health Jour- nal, 5(4): 265-272.
 • Ravi KV, Pulerwitz J, Mahendra V, Khandekar S, Barker G, Fulpagare P, Singh SK(2006). Shifting sup- port for inequitable gender norms among young Indian men to reduce HIV risk and partner violence, s.1-8, Eri- şim adresi[http://www.infoforhealth.org/youthwg/PDFs/ PopC/horizons/ingndrnrmssum.pdf ]
 • Soyşekerci S, Yılmaz H(2007). Cinsiyet ayrımcılığı olarak üstün erillik (hyper-masculinity) olgusunun Türki- ye’de aile işletmeleri bağlamında araştırılması, Üniversi- te ve Toplum Dergisi, (7):1 Erişim Adresi: [http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=295]
 • Tavşancıl E(2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (2. Basım) Nobel Basımevi, Ankara, s.16-27
 • Tekin H(2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınevi, Ankara.
 • Turgut MF(1992). Eğitimde Ölçme Değerlendirme, 8. Baskı, Saydam Matbaa, Ankara.

ERGENLERDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMA

Yıl 2009, Cilt: 11 Sayı: 2, 5 - 15, 01.08.2009

Öz

Amaç: Ülkemizde ergenlerde cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalaryürütülmesine karşın, geçerli ve güvenilir bir ölçek ile yapılan çalışma bulunmaması, ergenlerin cinsiyet eşitliği algısı ve üreme sağlığıdurumunu belirleyecek bir ölçeğe gereksinimi göstermektedir. Araştırma bu özden yola çıkarak, "Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin" Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.Yöntem: Metodolojik araştırma modelinde yürütülen araştırma2005–2006 tarihleri arasında Ege Bölgesi’ndeki bir üniversitede öğrenim gören 356 öğrenciye yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Pulerwitz ve Barker tarafındangeliştirilen Cinsiyet Eşitliği Ölçeği ve demografik soru formu kullanılmıştır. Çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak, ölçeğin Türkçeformu faktör yapısı, ölçüt geçerliği, iç tutarlılığı ve madde-toplam güvenirliği açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Ölçeğin Kendall İyi Uyuşum Katsayısı W: 0.227 vep

Kaynakça

 • Akın A, Mıhçıokur S(2003) Kadının statüsü ve an- ne ölümleri (Ed: Akın A.) Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. HÜKSAM. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, An- kara. s.127-139
 • Aksayan S, Bahar Z, Bayık, A, Emiroğlu, ON, Erefe, İ, Görak G, Karataş N, Kocaman G, Kubilay G, Seviğ Ü(2002) Hemşirelikte araştırma ilke süreç ve yöntemleri. (Ed: Erefe İ.). Odak Ofset, İstanbul. s. 169
 • Anıl E, İlkkaracan P, Kılıç Z, Ronge K, Seral G, Ülgen T(2001). Pekin+5: Birleşmiş Milletlerde kadının insan hakları ve Türkiye’nin taahhütleri, kadının insan hakları projesi (KİHP) - Yeni Çözümler Vakfı İrtibat Bü- rosu, İstanbul, s. 6-21, ISBN 975-7014-10-9
 • Bulut A, Nalbant H, Çokar M(2002). Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi UNFPA TUR / 03 / 01.07 / P07, Ergenler ve Sağlık Durum Raporu, Ankara
 • Çatal E, Dicle A(2008). Hasta öğrenim gereksinim- leri ölçeği’nin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışma- sı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1 (1), 19–32.
 • Çeber E, Saydam BK, Bilge A, Mermer G, Öztürk H, Demirelöz M(2006). Üniversite Öğrencilerinin Üre- me Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Ege Üniversi- tesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2005/ASYO/003, İzmir
 • Duyan V(2004). Cinsel tutum ölçeği, Hacettepe üni- versitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, No: 014, An- kara.
 • Ercan İ, Kan İ(2004). Ölçeklerde güvenirlik ve ge- çerlik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3) 211-216.
 • Gözüm S, Aksayan S(2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II. Psikometrik özellikler ve kül- türlerarası karşılaştırma, Hemşirelikte Araştırma Geliş- tirme Dergisi, 5 (1), 3-14.
 • Gözüm S, Aksayan S(2002). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber ı: psikometrik özellikler ve kültür- lerarası karşılaştırma. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi, 4(2), 9-19.
 • Jones R, Gulick E(2008). Reliability and validity of the sexual pressure scale. [Electronic version]. Res Nurs Health. 29(4):281.
 • Pulerwitz J, Barker G(2008). Measuring attitudes toward gender norms among young men in Brezil: deve- lopment and psychometric evaluation of the GEM Scale, [Electronic version]. Men and Masculinities, 10(3), 322- 338.
 • Karasar N(1999). Bilimsel araştırma yöntemi. (9. basım) Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara, 136-151.
 • King LA, King DW, Carter BD, Surface CR, Ste- panki K(1994). Validity of the sex-role egalitarian sca- le: two replication studies. Sex Roles, 31(5-6):339-348.
 • Özdamar K(2004). Paket programlar ile istatistik- sel veri analizi. (Genişletilmiş 5. Baskı) Kaan Kitabevi, Eskişehir. s.661–673.
 • Öztan E(2004). Toplumsal cinsiyet eşitliği politika- ları ve olumlu ayrımcılık, Ankara Üniversitesi SBF Der- gisi, 59(1): 203-235.
 • Pillai VK, Gupta R(2006). Cross-national analysis of a model of reproductive health in developing countri- es. Social Science Research, 35(1); 210-227.
 • Pleck JH, O’Donnell LN(2001). Gender attitudes and health risk behaviors in urban African Amerikan and latino early adolescents, Maternal and Child Health Jour- nal, 5(4): 265-272.
 • Ravi KV, Pulerwitz J, Mahendra V, Khandekar S, Barker G, Fulpagare P, Singh SK(2006). Shifting sup- port for inequitable gender norms among young Indian men to reduce HIV risk and partner violence, s.1-8, Eri- şim adresi[http://www.infoforhealth.org/youthwg/PDFs/ PopC/horizons/ingndrnrmssum.pdf ]
 • Soyşekerci S, Yılmaz H(2007). Cinsiyet ayrımcılığı olarak üstün erillik (hyper-masculinity) olgusunun Türki- ye’de aile işletmeleri bağlamında araştırılması, Üniversi- te ve Toplum Dergisi, (7):1 Erişim Adresi: [http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=295]
 • Tavşancıl E(2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (2. Basım) Nobel Basımevi, Ankara, s.16-27
 • Tekin H(2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınevi, Ankara.
 • Turgut MF(1992). Eğitimde Ölçme Değerlendirme, 8. Baskı, Saydam Matbaa, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Esin ÇEBER Bu kişi benim

Aylin NAZLI Bu kişi benim

Gülengül MERMER Bu kişi benim

Ummuhan YÜCEL Bu kişi benim

Mahide DEMİRELÖZ Bu kişi benim

Aysun EKŞİOĞLU Bu kişi benim

Gökçe ASLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇEBER, E., NAZLI, A., MERMER, G., YÜCEL, U., vd. (2009). ERGENLERDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMA. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 11(2), 5-15.