Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of the Effects of Vehicle Use on Greenhouse Gas Emissions in Turkey's Logistics Sector with Vector Autoregressive Model

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 53 - 70, 30.12.2023

Öz

This study examines the impact of vehicle utilization on greenhouse gas emissions in the logistics sector in Turkey using a VAR model. The research aims to provide insights into the environmental impacts of logistics activities and provide information on emission mitigation, and in this context, it analyzes the relationship between vehicle utilization indicators and emission data. The findings show that there is a consistent correlation between vehicle utilization and GHG emissions in the logistics sector in Turkey. The study reveals that GHG emissions increase with the increase in the total number of vehicles in transportation modes. These findings highlight that optimizing vehicle utilization is an important strategy for reducing GHG emissions in the logistics sector. Future studies should focus on longitudinal analyses, comparative studies, technological innovations, policy implications and an integrated approach to further deepen our understanding of this relationship and guide the development of sustainable logistics strategies. In this way, the logistics sector can contribute to sustainability and efficiency, helping the development of a greener and more resilient sector in Turkey and internationally.

Kaynakça

 • Aydın, A., Öztürk, E., & Akgül, G. (2021). Hava Kargo Yük Trafiğinin Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması. Pearson Journal, 6(13), 10–32.
 • Bingöl, K. (2015). Lojistik Faaliyetlerde Taşımacılık Yöntemleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Chen, C., Fu, X., Li, L., & Wei, X. (2021). Study on the Effects of Sharing Economy on the Urban Express Logistics Carbon Emission Based on a New Integrated Couriers Delivery Mode. Sustainability, 13(4), 1805.
 • Çimtay, M. A. (2020). Kentsel Lojistik Açısından Düşük Emisyon Bölgelerinin Belirlenmesi: İstanbul Uygulaması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporları. https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/. İndirme Tarihi: 04.03.2023.
 • Douglas L. (2012). Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev.Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün ), İstanbul, Nobel Yayınları.
 • Dündar A.O. & Kolay A. (2021). Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığının Çevresel Sürdürülebilirlik Bakımından Değerlendirilmesi ve Konya İli Sera Gazı Emisyonunun Hesaplanması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14(1), 317-334.
 • Erkayman, B. (2007). Lojistikte Taşıma Şekillerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fırat, S. Ü., Yurtsever, Ö., & Bilsel, M. (2015, Ekim). Türkiye’de Kara Taşıtlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından İstatistiki Analizi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı.
 • Granger, C. (1969). Investigating Causal Relation by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica. 37, 424-438.
 • Holmberg, J. & Sandbrook, R. (1992). Sustainable Development: What is to be done? In J. Holmberg (Eds.) Making Development Sustainable: Redefining Institutions, Policy, and Economics (pp 19-38). Washington D.C. : Island Press.
 • Johnson, T. R., Miller, J. W., & Sahu, S. (2018). Logistics and the Greenhouse Gas Emissions of Commercial Vehicle Operations: A Systematic Review. Journal of Cleaner Production, 184, 1043-1058.
 • Kaplan, B. (2019). Türkiye Lojistik Sektörünün Dış Ticaret Üzerine Etkileri (Otomotiv Endüstrisi Örneği). (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ. Karayolları Genel Müdürlüğü ,İstatistikler. https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Istatistikler/DevletveIlYolEnvanteri.aspx İndirme Tarihi: 04.05.2023.
 • Koban, E. & Keser, .H.Y. (2008). Dış Ticarette Lojistik. Ankara: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Li, J., Zhou, Y., & Cai, X. (2019). Evaluating the Environmental Impacts of Consolidated Freight Transportation: A Case Study of a Regional Distribution Center in China. Journal of Cleaner Production, 219, 733-743.
 • MacKinnon, A.C. (2007). CO2 Emissions from Freight Transport: an Analysis of UK Data. Logist Res Network Conference’da Sunulan Bildiri, University of Hull, Hull.UK.
 • MacKinnon, A.C. (2011, September). Developing a Decarbonisation Strategy for Logistics. 16th Annual Logistics Research Network Conference’da Sunulan Bildiri, University of Southampton, Southampton.
 • Özdemir Sain, S. (2019 Mayıs). Lojistik Sektörünün Geleceği: Yeşil Lojistik ve C- Ayakizi. IRDITECH 2019 Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Okan Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/bildiri-kitapcigi/kongre-kitapcigi30102019.pdf.
 • Pekin, M.A. (2006). Ulaştırma Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporları. https://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4006-faaliyet-raporlarimiz. Erişim Tarihi: 16.03.2023.
 • T.C. Devlet Demiryolları, Faaliyet Raporları. https://www.tcdd.gov.tr/kurumsal/raporlar. İndirme Tarihi: 12.04.2023.
 • Takım, A. (2010). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (27) , - .
 • Turgut, A. & Budak, T. (2022). Lojistik ve Taşımacılığın Karbon Ayak İzi: Sistematik Bir Literatür İncelemesi. Kent Akademisi Dergisi, 15(2), 916-930.
 • Türkay, M. (2018). Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonunun (Karbon Ayak İzinin) Hesaplanması: Eskişehir İli Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Uğurlu, S. & Keser, E. (2020). Dış Ticaretin Gelişiminde Lojistik Sektörünün Rolü: Ekonometrik Bir Analiz. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 6(2630-631X). 2061-2069. UTİKAD, 2021 Faaliyet Raporları. https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Faaliyet-Raporlari. İndirme Tarihi: 12.04.2023.
 • Yamak, R. & Erdem, H. F. (2017). Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri. Trabzon, Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım.
 • Yanarocak, R.H. (2007). Marmaray Projesinin Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Wang, X., Xu, X., & Yu, G. (2020). Sharing Economy-Based Platform: Optimization of Empty Vehicle Return Problem Considering the Carbon Footprint. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 80, 102262.

Türkiye Lojistik Sektöründe Araç Kullanımının Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Vektör Otoregresif Model İle Analizi

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 53 - 70, 30.12.2023

Öz

Bu çalışma, Türkiye'de lojistik sektöründe araç kullanımının sera gazı emisyonları üzerindeki etkisini VAR modeli kullanarak incelemektedir. Araştırma, lojistik faaliyetlerinin çevresel etkilerine dair içgörü sağlamayı ve emisyon azaltımıyla ilgili bilgi vermek amaçlamakta ve bu bağlamda araç kullanım göstergeleri ile emisyon verileri arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Bulgular, Türkiye'deki lojistik sektöründe araç kullanımı ile sera gazı emisyonları arasında tutarlı şekilde bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Çalışma, taşımacılık modlarında toplam araç sayısının artışıyla sera gazı emisyonunun da arttığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, araç kullanımının optimize edilmesinin, lojistik sektöründeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir strateji olduğunu vurgulamaktadır. Gelecekteki çalışmalar, boylamsal analizlere, karşılaştırmalı çalışmalara, teknolojik yeniliklere, politika çıkarımlarına ve entegre bir yaklaşıma odaklanarak bu ilişkiyi daha da derinlemesine anlamamıza ve sürdürülebilir lojistik stratejilerinin geliştirilmesine rehberlik etmeye odaklanmalıdır. Bu şekilde lojistik sektörü, sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkıda bulunarak Türkiye'de ve uluslararası alanda daha yeşil ve dirençli bir sektörün gelişimine yardımcı olabilir.

Kaynakça

 • Aydın, A., Öztürk, E., & Akgül, G. (2021). Hava Kargo Yük Trafiğinin Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması. Pearson Journal, 6(13), 10–32.
 • Bingöl, K. (2015). Lojistik Faaliyetlerde Taşımacılık Yöntemleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Chen, C., Fu, X., Li, L., & Wei, X. (2021). Study on the Effects of Sharing Economy on the Urban Express Logistics Carbon Emission Based on a New Integrated Couriers Delivery Mode. Sustainability, 13(4), 1805.
 • Çimtay, M. A. (2020). Kentsel Lojistik Açısından Düşük Emisyon Bölgelerinin Belirlenmesi: İstanbul Uygulaması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporları. https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/. İndirme Tarihi: 04.03.2023.
 • Douglas L. (2012). Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev.Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün ), İstanbul, Nobel Yayınları.
 • Dündar A.O. & Kolay A. (2021). Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığının Çevresel Sürdürülebilirlik Bakımından Değerlendirilmesi ve Konya İli Sera Gazı Emisyonunun Hesaplanması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14(1), 317-334.
 • Erkayman, B. (2007). Lojistikte Taşıma Şekillerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fırat, S. Ü., Yurtsever, Ö., & Bilsel, M. (2015, Ekim). Türkiye’de Kara Taşıtlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından İstatistiki Analizi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı.
 • Granger, C. (1969). Investigating Causal Relation by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica. 37, 424-438.
 • Holmberg, J. & Sandbrook, R. (1992). Sustainable Development: What is to be done? In J. Holmberg (Eds.) Making Development Sustainable: Redefining Institutions, Policy, and Economics (pp 19-38). Washington D.C. : Island Press.
 • Johnson, T. R., Miller, J. W., & Sahu, S. (2018). Logistics and the Greenhouse Gas Emissions of Commercial Vehicle Operations: A Systematic Review. Journal of Cleaner Production, 184, 1043-1058.
 • Kaplan, B. (2019). Türkiye Lojistik Sektörünün Dış Ticaret Üzerine Etkileri (Otomotiv Endüstrisi Örneği). (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ. Karayolları Genel Müdürlüğü ,İstatistikler. https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Istatistikler/DevletveIlYolEnvanteri.aspx İndirme Tarihi: 04.05.2023.
 • Koban, E. & Keser, .H.Y. (2008). Dış Ticarette Lojistik. Ankara: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Li, J., Zhou, Y., & Cai, X. (2019). Evaluating the Environmental Impacts of Consolidated Freight Transportation: A Case Study of a Regional Distribution Center in China. Journal of Cleaner Production, 219, 733-743.
 • MacKinnon, A.C. (2007). CO2 Emissions from Freight Transport: an Analysis of UK Data. Logist Res Network Conference’da Sunulan Bildiri, University of Hull, Hull.UK.
 • MacKinnon, A.C. (2011, September). Developing a Decarbonisation Strategy for Logistics. 16th Annual Logistics Research Network Conference’da Sunulan Bildiri, University of Southampton, Southampton.
 • Özdemir Sain, S. (2019 Mayıs). Lojistik Sektörünün Geleceği: Yeşil Lojistik ve C- Ayakizi. IRDITECH 2019 Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Okan Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/bildiri-kitapcigi/kongre-kitapcigi30102019.pdf.
 • Pekin, M.A. (2006). Ulaştırma Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporları. https://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4006-faaliyet-raporlarimiz. Erişim Tarihi: 16.03.2023.
 • T.C. Devlet Demiryolları, Faaliyet Raporları. https://www.tcdd.gov.tr/kurumsal/raporlar. İndirme Tarihi: 12.04.2023.
 • Takım, A. (2010). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (27) , - .
 • Turgut, A. & Budak, T. (2022). Lojistik ve Taşımacılığın Karbon Ayak İzi: Sistematik Bir Literatür İncelemesi. Kent Akademisi Dergisi, 15(2), 916-930.
 • Türkay, M. (2018). Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonunun (Karbon Ayak İzinin) Hesaplanması: Eskişehir İli Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Uğurlu, S. & Keser, E. (2020). Dış Ticaretin Gelişiminde Lojistik Sektörünün Rolü: Ekonometrik Bir Analiz. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 6(2630-631X). 2061-2069. UTİKAD, 2021 Faaliyet Raporları. https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Faaliyet-Raporlari. İndirme Tarihi: 12.04.2023.
 • Yamak, R. & Erdem, H. F. (2017). Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri. Trabzon, Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım.
 • Yanarocak, R.H. (2007). Marmaray Projesinin Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Wang, X., Xu, X., & Yu, G. (2020). Sharing Economy-Based Platform: Optimization of Empty Vehicle Return Problem Considering the Carbon Footprint. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 80, 102262.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekolojik İktisat, Uluslararası İktisat (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kaan Akalan 0000-0003-3609-6094

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akalan, K. (2023). Türkiye Lojistik Sektöründe Araç Kullanımının Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Vektör Otoregresif Model İle Analizi. Hitit Ekonomi Ve Politika Dergisi, 3(2), 53-70. https://doi.org//hepdergi.1354328

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.