Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ALANINDA KARİYER PLANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 27 - 36, 26.12.2023
https://doi.org/10.31457/hr.1353562

Öz

Gastronomi ve mutfak sanatları alanında verilen mesleki eğitimde yaşanan sorunlar, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerini ve kariyer hedeflerine yönelik adımlar atmalarını zorlaştırmaktadır. Bu nitel çalışmanın amacı, gastronomi ve mutfak sanatları alanında okuyan öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde karşılaştıkları engelleri araştırmak ve bu sorunların üstesinden gelmek için öneriler sunmaktır. Veriler, öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Analiz sonucunda, müfredatta mesleki uygulamaların yetersizliği, uygulama derslerini verebilecek akademisyenlerin eksikliği, uygulama mutfaklarının yetersiz oluşu ve mutfak uygulamaları için yeterli maddi kaynakların aktarılmaması, işletmelerle iş birliği eksikliği gibi sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunların, öğrencilerin mesleki eğitimlerinde yetersizlikler yaşanmasına ve kariyer planlama süreçlerinde olumsuz etki yapmasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, müfredatın gözden geçirilmesi, uygulama derslerinde deneyimli akademisyenlerin görevlendirilmesi, mutfakların modernizasyonu ve maddi kaynakların artırılması gibi öneriler sunulmuştur. Bu önerilerin hayata geçirilmesi ile öğrencilerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve kariyer planlama süreçleri daha sağlıklı yürütülecektir.

Kaynakça

 • Arıkan, E., Sürücü, Ö. A., ve Arman, A. (2018). Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim mutfaklarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 592-601.
 • Atay, S. (2006). Kariyer yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Aydemir, D. A., ve Buyruk, L. (2018). Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kariyer beklentileri: Lisans öğrencilerine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ankara.
 • Beyter, N., Zıvalı, E., ve Yalçın, E. (2019). Türkiye’de lisans düzeyinde gastronomi eğitiminin değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (19-21 Eylül 2019), 538-544.
 • Ergün, E. (2007). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve bir uygulama (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
 • Görkem, U., ve Sevim, N. (2016). Gastronomi eğitimi alan lisans düzeyindeki öğrencilerin meslek memnuniyetleri üzerine bir araştırma: Kapadokya Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 979-1000.
 • Güdek, B., ve Boylu, Y. (2017). Gastronomi eğitimi alan lisans düzeyindeki öğrencilerin meslek seçimine etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Ankara Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 490-506.
 • Güldü, Ö., ve Kart, M. E. (2017). Kariyer planlama sürecinde kariyer engelleri ve kariyer geleceği algılarının rolü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(2), 377-400.
 • Gümüştekin, G. E., ve Gültekin, F. (2009). Stres kaynaklarının kariyer yönetimine etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 147-158.
 • Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. ve Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi (Detay Yayıncılık, Ankara).
 • İçigen, M., ve Geçgin, E. (2021). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Meslek Seçimlerinde Etkili Olan Aile ve Yakın Çevre Faktörlerinin İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 391-414.
 • Sarıışık, M., ve Özbay, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2).
 • Subaşı, M., ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Öney, E. (2016). Gastronomide estetik algısı: Bir literatür taraması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(3), 194-205.
 • Özdemir, Z. (2017). Gastronomi ve mutfak sanatları lisans programlarından sektör, öğrenci ve öğretim elemanı beklentilerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdirek, A. (2015). işletmelerde Kariyer Planlaması Çalışmaları Garanti Bankasında Konuya İlişkin Uygulama Çalışması (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
 • Yaman, H., ve Bulduk, S. (2019). Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin kariyer planlama becerilerinin incelenmesi: Kapadokya Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2769-2783.
 • Pratten, J. D. (2003a). The training and retention of chefs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(4), 237-242.
 • Pratten, J. D. (2003b). What makes a great chef. British Food Journal, 105 (7), 454-459.
 • Semint, S. (2020). Türkiye'de gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminin temel sorunları üzerine bir araştırma (Master's thesis, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi).
 • Polat, A. (2022). Nitel Araştırmalarda Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Soruları: Soru Form ve Türleri, Nitelikler ve Sıralama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , AÜSBD Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Özel sayısı , 161-182.
 • Yaman, Z. Ö., ve Bulduk, S. (2019). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminin Kalite Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi. Business ve Management Studies: An International Journal, 7(5), 2770-2804.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İktisat (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Osman Keskin 0000-0002-9354-2065

Şirvan Kızıl 0009-0005-8803-1665

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Keskin, O., & Kızıl, Ş. (2023). GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ALANINDA KARİYER PLANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER. Hakkari Review, 7(2), 27-36. https://doi.org/10.31457/hr.1353562