ISSN: 1304-3617
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türkiye Eğitime Destek Vakfı
Kapak Resmi
       

İlmî Geleceğimize Umutla Bakabilmek…

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu dönem ve modern çağın hâsıl ettiği gerilim, şuurlu ve bilinçli insanların farkındalığını arttırma ve geleceğe umutla bakabilme imkânı sağladığı için, bir yandan da yaşanılan medeniyet krizinden kurtuluşa en yakın noktada bulunduğumuzu müjdeliyor. Olması gereken seviyede değilse de geri alınan itibar ve özgüven geçmişe ve içe doğru derinleşmenin yollarını ve fırsatlarını önümüze seriyor.
İnsanlığın ortak mirası olmak üzere, kadîm geleneğimizce üretilmiş ilmî birikim de, umut ve öze dönüş çabalarından nasibini almakta, kalabalıkların içinden sıyrılıp gelen nitelikli genç nesiller, büyük bir özgüvenle, fedâkarca kazanımlarımızı hayatın bütün alanlarına taşıma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Kuşak farklılıklarına vurgu yaparak, buradan bir genelleme ile gelecekten umut kesmeyi telkin eden yaklaşımların, başta kendi toplumumuz olmak üzere, insanlığa kazandıracağı bir her hangi bir artı değer olamaz. Sahip olunan geniş imkânlar, yeniden geçmişteki canlılığına kavuşma yolunda güçlü sinyaller veren sanat ve edebiyat, sanayi ve teknoloji, imar ve inşâ faaliyetleri gibi, bize ait değerlerin keşfi, idrâki ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda yorumlanması sürecini de tetiklemiştir.İbrahim HATİBOĞLU

2021 - Cilt: 19 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

3. Muhaddislerin Muttasıl İsnâdı Tespit Metotları

Araştırma Makalesi

7. Hz. Peygamber’in Ehl-i Kitâb’a Yönelik Hitâbı: Konu Esaslı Bir Yaklaşım

Çeviri

8. Zayıf Hadisle Amel Edilmesinin Sebepleri Nelerdir?

Çeviri

9. Hadis Savaşları

Araştırma Makalesi

11. Kendi Kaynaklarından Misallerle Şî‘î Hadis Istılahları

İlmî Geleceğimize Umutla Bakabilmek…

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu dönem ve modern çağın hâsıl ettiği gerilim, şuurlu ve bilinçli insanların farkındalığını arttırma ve geleceğe umutla bakabilme imkânı sağladığı için, bir yandan da yaşanılan medeniyet krizinden kurtuluşa en yakın noktada bulunduğumuzu müjdeliyor. Olması gereken seviyede değilse de geri alınan itibar ve özgüven geçmişe ve içe doğru derinleşmenin yollarını ve fırsatlarını önümüze seriyor.
İnsanlığın ortak mirası olmak üzere, kadîm geleneğimizce üretilmiş ilmî birikim de, umut ve öze dönüş çabalarından nasibini almakta, kala-balıkların içinden sıyrılıp gelen nitelikli genç nesiller, büyük bir özgüvenle, fedâkarca kazanımlarımızı hayatın bütün alanlarına taşıma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Kuşak farklılıklarına vurgu yaparak, buradan bir genelleme ile gelecekten umut kesmeyi telkin eden yaklaşımların, başta kendi toplumumuz olmak üzere, insanlığa kazandıracağı bir her hangi bir artı değer olamaz. Sahip olunan geniş imkânlar, yeniden geçmişteki canlılığına kavuşma yolunda güçlü sinyaller veren sanat ve edebiyat, sanayi ve teknoloji, imar ve inşâ faaliyetleri gibi, bize ait değerlerin keşfi, idrâki ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda yorumlanması sürecini de tetiklemiştir.
Bu aşamadan sonra yapılması gereken; alan, meslek ve maişet kaygılarının dar kalıplarına girmeden, medeniyet değerlerimizi keşif yolunda birikim sahibi herkesin, güçlü bir dayanışma içine girmesi, ‘hâlis ve hakîki’ olanı tespit ve edinme, ‘fasit ve sahte’ olandan uzak durma genel ilkesinden hareketle tecrübe paylaşımına gidilmesidir. Bu süreçte hiç akıldan çıkarılmaması gereken en önemli hatırlatıcımız; kadîm değerlerimizin her birinin mesnedinin Nebevî yol olduğu gerçeğidir. Âlemlere rahmet olmak üzere gönderilmiş Gönül Sultânımız Efendimiz, âlemin muhtaç olduğu bütün alanlarda, aklî, kalbî, rûhî bütün açlığımızı gidercek bir hayat numûnesi vaz etmiştir. İlmî geçmişimizin izini, modernleşme öncesi yaşayış ve anlayışlardan hangisi üzerinden sürersek sürelim, mutlaka kendimizi Nebevî yolun işaret taşlarının sunduğu imkânlar içerisinde buluruz.
Bu hakikati fark edip, uhdesinde mesuliyet hisseden herkesin, ilmî ve içtimâî geleceğimize umutla bakarak, çalışmalarını büyük bir iş birliği ve dayanışma duygusu içerisinde, kuşatıcı bir mâhiyette yürütmesi; sadece, bedensel ihtiyaçlar için değil; aklî, rûhî ve kalbî ihtiyaçları giderecek bir kuşatıcılıkla tefekkür etmesi, içinden geçmekte olduğumuz krizden çıkış sürecini daha da kısaltacaktır.
Kadîm medeniyetimize dönmek suretiyle, ilim ve irfan öncülerinin, in-sanlığın zahirî, aklî, ilmî, rûhî ve kalbî bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarını yürüttüğünü bu süreçte keşfedebileceğimiz ve içinden geçtiğimiz dünyevîleşmiş insanlık buhrânından kurtulmanın bu sayede mümkün olacağını farkedebileceğimiz bir ‘umut ve özlem’ imkânı sunduklarını idrak edebiliriz.
Genç neslin, heyecanlarına ve umutlarına plâtform olmak ve öncülük etmek üzere yirmi yıldan beri aksatmadan yayın hayatını sürdüren Hadis Tetkikleri Dergisi’nin bu uğurda elinden gelen bütün imkânları kullanacağından ve elinden geleni yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Artık, ilim ve irfân neferlerinden az sayıda insanın omuzlarında taşınan ve büyük toplum kesimlerince benimsenen ‘değerler hazinesini’ taşıyacak, çok sayıda mirasçıları bulunduğunu görmek, bize de büyük bir heyecan ve umut telkin etmektedir.
Bu sâikle, biz de Hadis Tetkikleri Dergisi’nin (HTD) bu sayısında; Doğu’yu ve Batı’yı kuşatacak zengin bir içerikle, sekiz araştırma makalesi ve tetkîke, iki tercümeye yer verdik. HTD bu şekliyle farklı beklentilere cevap sunacak tarzda muhtelif konulara ve yaklaşımlara zemin oluşturdu. Yine, uzunca bir aradan sonra, kuşatıcı geniş görüşün geçmişteki bir temsiline dair bir yazma tanıtımı yanında, bilimsel toplantı ve kitap değerlendirmelerine yer verdik.
Hadis Tetkikleri Dergisi olarak; sadece bu sayımıza derç ettiğimiz; şar-kiyatçılık, isnâd tenkîdi, ‘ilelü’l-hadîs, astronomi ve sünnet, ‘âlî isnad, tebliğde medya dili konularındaki makalelerin sunduğu zengin muhteva-ya, zayıf hadisle amelin gerekçeleri ve Batı’lı bir araştırmacının gözüyle sünnetin birleştirici rolüne ‘tersinden dikkat çeken’ iki tercümeyi dâhil ettiğimizde sayımızın içeriği daha da cezbedici bir mâhiyet kazandı. Bu heyecan ve umutla, keşf-i kadîm uğruna yollara düşen gençliğimizin emrine âmâde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz.
Ara vermeden istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ederken, nice yirmili yıllarda, daha heyecanlı ve daha bilinçli biçimde, pek çoğu HTD ekibinin elinde ve sayfalarında yetişmiş, genç araştırmacılarımızın sesi ve kalemi olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki sayılarımızla görüşmek dileğiyle...
Saygılarımızla...

İbrahim HATİBOĞLU