BibTex RIS Kaynak Göster

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 1, 0 - 0, 31.07.2016

Öz

Eğitim Fakülteleri üniversite yapılanması içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eğitim Fakültelerinde yetişen öğrenciler, mezun olduktan sonra toplumdaki bireylere doğrudan ulaşarak onları geleceğe hazırlarlar. Bu nedenle, Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının incelenmesi, öğretmen adaylarının hizmet öncesinde daha nitelikli olarak yetiştirilebilmeleri amacıyla ilgililerin çalışmalarında ve alacakları kararlarda, kaynakların kullanılmasında yönlendirici olabilir. Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören Eğitim Fakültesi öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak aile desteği, arkadaş ilişkileri, ders çalışma alışkanlığı, öğrencilerin ders sorumlularına ilişkin değerlendirmeleri, öğretim yöntem ve süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri, öğrenme ortamının uygunluk derecesi, akademik danışmanlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri, üniversite tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet derecesi, değişkenlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2013–2014 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 361 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 312’si (% 86,4) kadın ve 49’u (% 13,6) erkektir.  Aynı zamanda, bu öğrencilerin 96’sı (%26,6) birinci sınıf; 86’sı (%23,8) ikinci sınıf; 87’si (%24,1) üçüncü sınıf ve 92’si (%25,5) dördüncü sınıf öğrencisidir. Veriler, Yıldırım, Kelecioğlu, Seferoğlu, Keklik, Haskan-Avcı ve ark. (2014) tarafından geliştirilen Üniversite Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği (ÜHMÖ), Arkadaş İlişkileri Ölçeği (ARÖ), Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği (DÇAÖ), Ders Sorumlularını Değerlendirme Ölçeği (DSDÖ), Öğretim Yöntem ve Süreçlerini Değerlendirme Ölçeği (ÖYDÖ), Öğrenme Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ÖODÖ), Akademik Danışmanlık Desteği Ölçeği (ADDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu (KBF) ile toplanmıştır. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada verilerin analizinde aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, “öğrenme ortamının uygunluk derecesi, öğrencilerin öğretim yöntem ve süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri, ders çalışma alışkanlığı ve aile desteği” değişkenleri akademik başarıyı anlamlı olarak yordamaktadır. Aynı zamanda bu değişkenler birlikte öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin toplam varyansın %19’unu açıklamaktadır. Elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akçin-Şenyuva, E. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 247-271.
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Gaziantep Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Bakar, K. B., Tarmizi, R. A., Mahyuddin, R., Elias, H., Luan W. S. ve Mohd Ayub, A. F. (2010). Relationships between university students’ achievement motivation, attitude and academic performance in Malaysia. Innovation and Creativity in Education, 2(2), 4906-4910.
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğretmen adaylarında öğrenme stratejilerinin ve bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordamadaki rolü. Eğitim ve Bilim, 36(161), 186-198.
 • Chen, W. W. (2015). The relations between perceived parenting styles and academic achievement in Hong Kong: The mediating role of students' goal orientations. Learning and Individual Differences, 37, 48-54.
 • Delice, M. ve Odabaşı, M. (2014). Police students’ satisfaction of courses and ınstructors: Does it affect academic success? Journal of Theoretical Educational Science, 7(4), 550-572.
 • Demirtaş, H. ve Öner, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 2007.
 • Dennis, J. M., Phinney, J. S., & Chuateco, L. I. (2005). The role of motivation, parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of College Student Development,46(3), 223-236.
 • Doğanay, A., & Demir, Ö. (2011). Akademik başarısı düşük ve yüksek öğretmen adaylarının ders çalışma sırasında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(4), 2011-2043.
 • Elliott, K. M., & Healy, M. A. (2001). Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), 1-11.
 • Erdamar, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93.
 • Hartzog-Koehler, J. (2014). Overwhelmed and under pressure: The influence of extracurricular over-involvement on academic success and student-faculty relationships. (Yayınlanmamış doktora tezi). Auburn University, Alabama.
 • Jacobi, M. (1991). Entoring and undergraduate academic success: A literature review. American Educational Research Association, 61(4), 505-532.
 • Kekare, S. H. (2015). Classroom physical environment and academic achievement of students. The International Journal of Indian Psycholog, 2(3), 116-120.
 • Khalid, S. A., Jusoff, H. K., Othman, M., Ismail, M., & Rahman, N. A. (2010). Organizational citizenship behavior as a predictor of student academic achievement. International Journal of Economics and Finance, 2(1), 65-71.
 • Kleijn, W. C., van der Ploeg, H. M., & Topman, R. M. (1994). Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance. Psychological Reports, 75(3), 1219-1226.
 • Lizzio, A., Wilson, K. & Simons, R. (2002). University students' perceptions of the learning environment and academic outcomes: Implications for theory and practice. Studies in Higher Education, 27(1), 27-52.
 • McKenzie, K., & Schweitzer, R. (2001). Who succeeds at university? Factors predicting academic performance in first year Australian university students. Higher Education Research and Development, 20(1), 21-33.
 • Merritt, D. L., & Buboltz, W. (2015). Academic success in college: Socioeconomic status and parental ınfluence as predictors of outcome. Open Journal of Social Sciences, 3(5), 127-135.
 • Nurmi, J. E., Aunola, K., Salmela-Aro, K. & Lindroos, M. (2003). The role of success expectation and task-avoidance in academic performance and satisfaction: Three studies on antecedents, consequences and correlates. Contemporary Educational Psychology, 28(1), 59-90.
 • Roman, S., Cuestas, P. J., & Fenollar, P. (2008). An examination of the interrelationships between self-esteem, others’ expectations, family support, learning approaches and academic achievement. Studies in Higher Education, 33(2), 127-138.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achivement in mathematics’. İnönü University Journal of Faculty of Education, 11, 113-132.
 • Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25(117), 50-56.
 • Ting, S. M. (2003). A longitudinal study of non-cognitive variables in predicting academic success of first-generation college students. College and University, 78(4), 27-31.
 • Topçu, Y. ve Uzundumlu, A. S. (2012). Yükseköğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 51-58.
 • Willliams, K. B. (2015). Academic support, social support, and professional development of higher and lower achieving psychology majors. North American Journal of Psychology, 17(2), 373-382.
 • Yıldırım, İ. (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 33-38.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167-176.
 • Yıldırım, İ. (2006). Akademik başarının yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 258-276.
 • Yıldırım, İ., Kelecioğlu, H., Seferoğlu, S., Keklik, İ., Haskan-Avcı, Ö., Acar, T., Kızıldağ, S., Demirtaş-Zorbaz, S., Arıcı-Şahin, F., Ulaş, Ö., Kepir-Savoly, D. D. ve Dinçel, F. E. (2014). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi No. 1-013 A810 001). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Young-Jones, D. A., Burt, T. D., Dixon, S. & Hawthorne, M. J. (2013). Academic advising: Does it really impact student success? Quality Assurance in Education, 21(1), 7-19.
 • Yüksel, G. ve Sezgin, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler: Gazi Üniversitesi örneği. Milli Eğitim, 179, 66-81.
Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 1, 0 - 0, 31.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Akçin-Şenyuva, E. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 247-271.
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Gaziantep Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Bakar, K. B., Tarmizi, R. A., Mahyuddin, R., Elias, H., Luan W. S. ve Mohd Ayub, A. F. (2010). Relationships between university students’ achievement motivation, attitude and academic performance in Malaysia. Innovation and Creativity in Education, 2(2), 4906-4910.
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğretmen adaylarında öğrenme stratejilerinin ve bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordamadaki rolü. Eğitim ve Bilim, 36(161), 186-198.
 • Chen, W. W. (2015). The relations between perceived parenting styles and academic achievement in Hong Kong: The mediating role of students' goal orientations. Learning and Individual Differences, 37, 48-54.
 • Delice, M. ve Odabaşı, M. (2014). Police students’ satisfaction of courses and ınstructors: Does it affect academic success? Journal of Theoretical Educational Science, 7(4), 550-572.
 • Demirtaş, H. ve Öner, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 2007.
 • Dennis, J. M., Phinney, J. S., & Chuateco, L. I. (2005). The role of motivation, parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of College Student Development,46(3), 223-236.
 • Doğanay, A., & Demir, Ö. (2011). Akademik başarısı düşük ve yüksek öğretmen adaylarının ders çalışma sırasında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(4), 2011-2043.
 • Elliott, K. M., & Healy, M. A. (2001). Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), 1-11.
 • Erdamar, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93.
 • Hartzog-Koehler, J. (2014). Overwhelmed and under pressure: The influence of extracurricular over-involvement on academic success and student-faculty relationships. (Yayınlanmamış doktora tezi). Auburn University, Alabama.
 • Jacobi, M. (1991). Entoring and undergraduate academic success: A literature review. American Educational Research Association, 61(4), 505-532.
 • Kekare, S. H. (2015). Classroom physical environment and academic achievement of students. The International Journal of Indian Psycholog, 2(3), 116-120.
 • Khalid, S. A., Jusoff, H. K., Othman, M., Ismail, M., & Rahman, N. A. (2010). Organizational citizenship behavior as a predictor of student academic achievement. International Journal of Economics and Finance, 2(1), 65-71.
 • Kleijn, W. C., van der Ploeg, H. M., & Topman, R. M. (1994). Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance. Psychological Reports, 75(3), 1219-1226.
 • Lizzio, A., Wilson, K. & Simons, R. (2002). University students' perceptions of the learning environment and academic outcomes: Implications for theory and practice. Studies in Higher Education, 27(1), 27-52.
 • McKenzie, K., & Schweitzer, R. (2001). Who succeeds at university? Factors predicting academic performance in first year Australian university students. Higher Education Research and Development, 20(1), 21-33.
 • Merritt, D. L., & Buboltz, W. (2015). Academic success in college: Socioeconomic status and parental ınfluence as predictors of outcome. Open Journal of Social Sciences, 3(5), 127-135.
 • Nurmi, J. E., Aunola, K., Salmela-Aro, K. & Lindroos, M. (2003). The role of success expectation and task-avoidance in academic performance and satisfaction: Three studies on antecedents, consequences and correlates. Contemporary Educational Psychology, 28(1), 59-90.
 • Roman, S., Cuestas, P. J., & Fenollar, P. (2008). An examination of the interrelationships between self-esteem, others’ expectations, family support, learning approaches and academic achievement. Studies in Higher Education, 33(2), 127-138.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achivement in mathematics’. İnönü University Journal of Faculty of Education, 11, 113-132.
 • Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25(117), 50-56.
 • Ting, S. M. (2003). A longitudinal study of non-cognitive variables in predicting academic success of first-generation college students. College and University, 78(4), 27-31.
 • Topçu, Y. ve Uzundumlu, A. S. (2012). Yükseköğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 51-58.
 • Willliams, K. B. (2015). Academic support, social support, and professional development of higher and lower achieving psychology majors. North American Journal of Psychology, 17(2), 373-382.
 • Yıldırım, İ. (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 33-38.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167-176.
 • Yıldırım, İ. (2006). Akademik başarının yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 258-276.
 • Yıldırım, İ., Kelecioğlu, H., Seferoğlu, S., Keklik, İ., Haskan-Avcı, Ö., Acar, T., Kızıldağ, S., Demirtaş-Zorbaz, S., Arıcı-Şahin, F., Ulaş, Ö., Kepir-Savoly, D. D. ve Dinçel, F. E. (2014). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi No. 1-013 A810 001). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Young-Jones, D. A., Burt, T. D., Dixon, S. & Hawthorne, M. J. (2013). Academic advising: Does it really impact student success? Quality Assurance in Education, 21(1), 7-19.
 • Yüksel, G. ve Sezgin, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler: Gazi Üniversitesi örneği. Milli Eğitim, 179, 66-81.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Derleme Makaleleri
Yazarlar

SEVAL Kızıldag

İbrahim Yıldırım

Emine Feyza Dinçel

Selen Demirtaş-zorbaz

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kızıldag, S., Yıldırım, İ., Dinçel, E. F., Demirtaş-zorbaz, S. (2016). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(1).
AMA Kızıldag S, Yıldırım İ, Dinçel EF, Demirtaş-zorbaz S. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları. Hacettepe Journal of Educational Research. Temmuz 2016;2(1).
Chicago Kızıldag, SEVAL, İbrahim Yıldırım, Emine Feyza Dinçel, ve Selen Demirtaş-zorbaz. “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları”. Hacettepe Journal of Educational Research 2, sy. 1 (Temmuz 2016).
EndNote Kızıldag S, Yıldırım İ, Dinçel EF, Demirtaş-zorbaz S (01 Temmuz 2016) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları. Hacettepe Journal of Educational Research 2 1
IEEE S. Kızıldag, İ. Yıldırım, E. F. Dinçel, ve S. Demirtaş-zorbaz, “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları”, Hacettepe Journal of Educational Research, c. 2, sy. 1, 2016.
ISNAD Kızıldag, SEVAL vd. “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları”. Hacettepe Journal of Educational Research 2/1 (Temmuz 2016).
JAMA Kızıldag S, Yıldırım İ, Dinçel EF, Demirtaş-zorbaz S. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2.
MLA Kızıldag, SEVAL vd. “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları”. Hacettepe Journal of Educational Research, c. 2, sy. 1, 2016.
Vancouver Kızıldag S, Yıldırım İ, Dinçel EF, Demirtaş-zorbaz S. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2(1).