Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Finansal Göstergeler Bakımından Halka Açık Olan ve Olmayan Işletmeler Arasındaki Farklılıklar: 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 283 - 298, 30.09.2019

Öz

Halka arz, işletmelerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı finansman yollarından biridir. Halka arzın, finansmana aracı olmak dışında likidite sağlama, uygun koşullarda kredi bulma, prestij kazanma, yeni pazarlara girme kolaylığı gibi çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Ayrıca, halka açık işletmeler, yatırımcılarına olan sorumlulukları nedeniyle, kurumsal bir yönetime sahip olmakta ve bu durum karlılık ve verimlilik artışına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, finansal göstergeler bakımından halka açık olan ve halka açık olmayan işletmeler arasındaki farklılıkları İki Kategorili Lojistik Regresyon analizi yoluyla belirlemektir. Bu amaçla, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırmasından elde edilen veri kullanılmıştır. Eksik değerleri olan işletmeler veri setinden çıkarıldıktan sonra, analize dahil edilen işletme sayısı 118 olarak gerçekleşmiştir. Bağımlı değişken halka açık olan ve olmayan işletmeler olmak üzere iki kategoriye ayrılırken, işgücü verimliliği, karlılık oranı, borçluluk oranı, ihracat tutarı, işletme büyüklüğü olarak aktif toplamı ve yabancı sermaye oranı bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, halka açık olan ve açık olmayan işletmelerin işgücü verimliliği ve aktif büyüklüğü bakımından farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aras G., Tezcan N., Kutlu Furtuna O, Aybars A. (2014), “Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi”, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:2014-10, ISBN: 978-605-137-354-6
 • Aras G., Aybars A., Kutlu O., Tezcan N. (2011), “Does Foreign Capital Impact Firm Innovation Capacity?: An Emerging Market Perspective” International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Vol.4, No.7, ISSN:1944-6934, pp.163-172
 • Alpar R. (2013), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Dördüncü Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Bekçi İ., Özboyacı M., Negiz N. (2010), “Halka Arzın Şirketlerin Performansı Üzerine Etkisi ve İMKB’de Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi C.2, S.2. s.33-52
 • BİST (2017), Halka Arz ve Borsa İstanbul’da İşlem Görme
 • İSO (2018) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Özel Sayı, s.91-92
 • İSO (2019a), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Erişim Tarihi: http://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu/2018/ Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2019
 • İSO (2019b), İSO 500 Hakkında, http://www.iso500.org.tr/iso-500-hakkinda/tarihce-ve-metodoloji/ Erişim Tarihi: 2 Ağustos 2019
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tatham, R.L. (2005), Multivariate Data Analysis, Sixth Edition, Prentice Hall
 • Peduzzi P., Concato J., Kemper E., Holford T R., Feinstein A. R. (1996), A Simulation Study of the Number of Events per Variable in Logistic Regression Analysis, Journal of Clinical Epidemiology, Vol. 49, No. 12, pp. 1373-1379
 • Long J. S. (1997), Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables, Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences Series, Sage Publications
 • SPK (2016), Halka Arz Bilgilendirme Kitapçığı, Ankara
 • T.C. Resmi Gazete (2019), On Birinci Kalkınma Planı, 23 Temmuz, Sayı: 30840
 • Tezcan N. (2010), “Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerinde Bir Uygulama”, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi, ISSN:10413-1388, s.7-19.
 • Okuyan H. A. (2013), Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi Business and Economics Research Journal, Volume 4, Number 2, pp. 23-36, ISSN: 1309-2448
 • Ghonyan, L. (2017), Advantages and Disadvantages of Going Public and Becoming a Listed Company Available at:SSRN: https://ssrn.com/abstract=2995271 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2995271
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuray Tezcan 0000-0002-3184-7330

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tezcan, N. (2019). Finansal Göstergeler Bakımından Halka Açık Olan ve Olmayan Işletmeler Arasındaki Farklılıklar: 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 283-298.