Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VE BRICS ÜLKELERİNDE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE SAĞLIKTA YENİ EKONOMİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 25, 12.04.2022

Öz

1990’ların başında, küreselleşmeyle birlikte, ilk kez Amerika ekonomisinde etkili olan yeni ekonomi kavramı, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin tüm dünyaya zamanla yayılması olarak ifade edilebilir. Amaç:Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretilmesi ve aynı zamanda tüm üretim faaliyetlerinde kullanılması, ülkelerin ekonomik büyümelerini, enflasyon oranlarını, verimliliği, olumlu etkilediği görülmektedir. Yeni ekonomiyi etkileyen iki unsur; bilgi-iletişim teknolojileri ve küreselleşmedir. Küreselleşme; sermaye ve ticaret hareketlerinin serbestleşmesi ile başladı. Küreselleşme ile başlayan bu gelişme enformasyon- iletişim teknolojilerinde etkisini arttırarak ekonomik alanlarda gelişmelere sebep olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki buluşlar ve bunların sanayideki gelişmelere yansıması bilişimde büyük etkilere neden olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden önce yaşanan teknolojideki gelişmeler, belli sektördeki üretimi etkilemiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte birçok sektörü ekonomik olarak olumlu etkilemektedir. Bu çalışmada amaç, BRİC ülkeleri ve gelişmiş ülkelerdeki BİT’e yapılan ihracat ve ithalat oranları, Türkiye bilgi iletişim teknolojileri-dış ticaret oranları, BİT yatırımlarının değişim oranlarını karşılaştırmaktır.Yöntem: Gelişmiş ülkeler ve BRİC ülkelerdeki oranlar tablo ve şekillerde karşılaştırılıp, yorumlanmıştır. Bulgular: Çalışmada öncelikle, yeni ekonomi kavramı ele alınmıştır. Ardından BRİC ülkeleri ve gelişmiş ülkelerdeki BİT’e yapılan ihracat ve ithalat oranları, Türkiye bilgi iletişim teknolojileri-dış ticaret oranları, BİT yatırımlarının değişim oranları, yer almaktadır. Özgünlük: Makale hiçbir yerde yayınlanmamıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça Akın, B., (2002). Yeni Ekonomi: Yeni Olan Nedir? 20. Yüzyılın Son Moda Kavramının Analizi, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 1-10.
 • Alessandra, C. A., Schreyer, P., (2002). The Contribution Of Information And Communication Technologies To Economic Growth In Nine OECD Countries, OECD Economic Studies No. 34, 153.
 • Alican, F., (2008), Yazılım Sanayicileri Derneği, Yazılım Sektörü Eylem Koordinasyonu Dünyadaki Başarılı Örneklerin İncelemesi, İstanbul.
 • Amador, J., Coimbra, C., (2007). Total Factor Productivity Growth In The G7 Countrıes:Different Or Alike?, Estudos e Documentos de Trabalho, 30, 1-40.
 • Armağan, R., (2000). Yeni Ekonomi ve Türkiye, SDÜ İİBF Dergisi, 2(5), 139-153.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Visco I., (2000). Knowledge, Technology And Economic Growth:Recent Evidence From OECD Countries, NBB Working Paper, No: 259.
 • Bayraç, N., (2003). Yeni Ekonominin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 41-62.
 • Barışık, S., Yirmibeşçik, O., (2006). Türkiye’de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 39-62.
 • Berikol, B. Z., (2008). Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerine Etkileri: Türkiye 2000-Şubat 2001 Krizleri, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(2), 1-15.
 • Bosworth, B., Triplett, J., (2001). What’s New About the New Economy? IT, Economic Growth and Productivity, Brookings Institution, 2, 19-30.
 • Cornoy, M., (2002). Sustaining the New Economy: Work, Family and Community in the Information Age, Harvard University Press, Boston.
 • Demircan Siverakli, E., (2008). Yeni ekonomik Düzende Küreselleşme Yerelleşme Bağlamında Belediyelerde Yeni Mali Yönetim Anlayışı, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 30, 99-128.
 • Dilek, S., (2010). Türkiye’de Yeni Ekonominin Tüketicilere Enformasyon Sağlama Olanakları, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 63–78.
 • Doğan, Z., Hamşioğlu, A.B, (2002). 2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı, 1.Ulusal Ekonomi, Bilgi ve Yönetim Kongresi, 881-892.
 • Duman, K., (2004). Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Etkileri, 3.Ulusal Bilgi,Ekonomi, Yönetim Kongresi, 333-381.
 • Durusoy, S., Velioğlu, M., (2002). Yeni Ekonomi Kavramına Farklı Bir Bakış: Tekno-Ekonomi ve Elektronik Ticaretin Türkiye Üzerine Yansımaları, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 49-56.
 • Erdoğan, S., (2004). İktisat Politikası Uygulamaları Üzerindeki Etkileri Açısından Yeni Ekonomi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 38-48.
 • Genel, G., Kaçmaz, M., (2016). Türkiye’deki 2000-2013 Yılları Arasında Sağlık Personeli Sayısındaki Mekânsal Dağılış ve Değişim, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, (2)4, 197-211.
 • Gordon, J. R, (2000). Does The New Economy Measure Up To The Great Inventions Of The Past?, National Bureau Of Economic Research, Nber Working Paper Series, 14(4), 49-74.
 • Jalaya, J., Pohjola, M., (2002). Economic Growth in the New Economy: Evidence From Advanced Economies, Information Economics and Policy, 14,189–210.
 • Kaymakçı, O., (2006). Yeni Ekonomi Rekabet Piyasa ve Ar-Ge, Nihal Kargı (der.), Bilgi Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Koçak, N. A., Yamak, R., (2007). Bilgi Teknolojisi Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1993-2005, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2(1)
 • Küçükgörkey, A., (2002). Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 869-890.
 • Mestçi, A., (2007). Türkiye İnternet Raporu, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 8-10.
 • Nardhaus, W. D., (2001). Productıvıty Growth And The New Economy, Nber Working Paper Series 8096 Brookings Institution Press, 2.
 • Wieck, R., Vidal, M., (2010). Investment in Telecommunications Infrastructure, Growth, and Employment , 21st European Regional ITS Conference, Copenhagen.
 • Ok, T. S., (2008). Küresel Ekonomi Ve Türkiye, Öneri Dergisi, 8(29), 103-107.
 • Oktay, E., Balkanlı, A., Salepçioğlu, A., (2004). Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve E-Dönüşüm Stratejileri, Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 155-166.
 • Okur, M. C., (2007). Yazılım Endüstrisinin Geleceği : Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 2(7), 651-666.
 • Özgür, A., (2006). Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri Ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Sarı, Y., (2010). Enflasyonsuz Büyüme Ve Yeni Ekonomi Üzerine Bir Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 106-116.
 • Teece, J. D., (2003). Capturing Value From Knowledge Assets: The New Economy, Markets For Know-How and Intangible Assets, World Scientific Book Chapters, World Scientific Publishing, Chapter 3, 47-73.
 • Türedi, S., (2012). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni Ekonominin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Teori, Literatür ve Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu, 2010.
 • Uyanık, Y., (2008). Neoliberal Küreselleşme Sürecinde İşgücü Piyasaları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 209-224.
 • Vural Akıncı, B., Sabuncuoğlu, A., (2008). Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyan Bakış Açısı, Selçuk İletişim, 5(3), 5-9.
 • Yıldırım, J.G., Çevirgen, A., (2019). Kronik Hastalıkların Yönetiminde Kullanılan Bilişim Tabanlı Uygulamalar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1): 65-73.
 • Yumuşak, G. İ., Aydın, M., (2005). Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 104-122.
 • Yumuşak, G. İ., Erarslan, C., Bayraktar, Y., (2010). Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları, 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yürekli, S., (2002). Yeni Ekonominin Yeni Ticaret Biçimi ve Bileşenleri: Elektronik Ticaret, Enformasyon Malları ve E- Para, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 23-34.
 • Zeitlin, J., Trubek, M. D., (2003). Governing Work and Welfare in a New Economy, Oxford University Press, 1st Edition.
 • Global Entrepreneurship Monitor, (2020, Eylül). Erişim adresi: http://www.gemconsortium.org
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, (2020, Eylül). Erişim adresi: http://www.oecd.org
 • Türkiye Bilişim Derneği, (2020, Eylül). Erişim adresi: http://www.tbd.org.tr
 • The Global Information Tecnology Report, (2020, Eylül). Erişim adresi: http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report, Internet Global Report
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elçin Güven 0000-0003-0920-0861

Gül Banu Dayanç Kıyat 0000-0001-7028-0675

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güven, E., & Dayanç Kıyat, G. B. (2022). GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VE BRICS ÜLKELERİNDE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE SAĞLIKTA YENİ EKONOMİ. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 1-25.