Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Genç Yetişkinlerde Sosyal Medya Kullanımına Dair Özellikler ile Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Tutumları İlişkisi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 113 - 134, 25.04.2023
https://doi.org/10.56206/husbd.1196068

Öz

Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlerde sosyal medya kullanımına dair özellikler ile sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumları ilişkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili 18-25 yaş arası 385 genç yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan her bir katılımcı Sosyodemografik Bilgi Formu, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi doldurmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yeme tutumu sosyal medyada kaç saat geçirildiğine, sosyal medya uygulamalarından aldığı beğeni sayısının önemine göre anlamlı düzeyde değişmektedir. Katılımcıların sosyal görünüş kaygısı sosyal medya kullanım sıklığına, sosyal medyada kaç saat geçirildiğine göre anlamlı düzeyde değişmektedir. Katılımcıların beden kitle indeksi ile sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akbulut, S. (2018). Erişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beden İmajı, Sosyal Anksiyete ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, B. N. (2021). Öz Farkındalık, Öz Saygı ve Kendilik Algısı: Sosyal Medya Etkisi. A. Erbay, V. Yücel (Ed.), Sosyal Medya ve Psikoloji içinde, Ankara, Akademisyen Kitabevi. Büyüköztürk, Ş., Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cansız, S. (2019). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve duygusal yeme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çakmak, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri ile Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çınar, H. & Keskin, N. (2015). Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının öğrenim yeri tercihlerine etkisi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 14, 457-464.
 • Dilmen, N. E. (2012). Sosyal paylaşım ağlarının reklam ve pazarlama disiplinleri içerisinde kullanımı. Sosyal Medya Akademi, 129-154.
 • Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği‟nin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 151-159.
 • Erbay, L. G. & Seçkin, Y. (2016). Yeme bozuklukları. Güncel gastroenteroloji, 20(4), 473-477.
 • Erdoğan, İ., Eryürek, S. & Ünübol, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Social Science, 2(2), 85-94.
 • Ertuğ-Toker, D. & Hocaoğlu Ç. (2009). Yeme Bozuklukları ve Aile Yapısı: Bir Gözden Geçirme. Düşünen Adam, 22(1–4), 36–42.
 • Garner, D. M. & Garfinkel, P. E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9(2), 273-279.
 • George, D. & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference. Boston, MA, Pearson Education, Inc.
 • Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., & Heimberg, R. G. (2008). Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment, 15(1), 48-59. doi: 10.1177/1073191107306673
 • Hübel, C., Marzi, S. J., Breen, G., & Bulik, C. M. (2019). Epigenetics in eating disorders: a systematic review. Molecular psychiatry, 24(6), 901-915. doi: 10.1038/s41380-018-0254-7
 • Işık, M. (2019). Erişkinlerin Sosyal Medya Kullanım Özelliklerinin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kara, Ç. (2019). Genç Yetişkin Bireylerin Vücut Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Cinsel Doyuma Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köklü, B. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanım Özelliklerinin Beğenilme Arzusu, Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme ve Sosyal Kaygı ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(13), 531-546.
 • Mutlu, K. (2017). Sosyal Görünüş Kaygısının Yeme Tutumları ile İlişkisinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Oktan, V., & Şahin, M. (2010). Kız Ergenlerde Beden İmajı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 544-556.
 • Öztayıncı, N. (2019). Beden Kütle İndeksi Farklı Yetişkin Kadınlarda Yeme Tutumu ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, A. (2020). Dokuz Eylül Üniversitesine Başlayan Öğrencilerde Aile Yapısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Yeme Bozukluğu Riski ile Olan İlişkisi. Uzmanlık Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi.
 • Sapmaz-Yurtsever, S. (2014). Erken dönem uyumsuz şemalar, algılanan ebeveynlik biçimleri ve duygu düzenlemenin yeme tutumu üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Savaşır, I. & Erol, N. (1989). Yeme tutum testi: Anoreksiya nervoza belirtiler endeksi. Türk Psikoloji Dergisi, 7 (23), 19-25.
 • Sertel, Y. G. (2013). Hayatın Tadı’nda Kadın-Beden İlişkisi. Folklor/Edebiyat, 19(75), 211-220.
 • Sipahi, B. B. (2020). Hane halkı geliri üzerinde beden kitle indeksinin etkisi: araç değişken yaklaşımı. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 4(2), 77-97.
 • Şişman-Eren, E. Ş. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve ŞENGÖNÜL 0000-0002-3341-2007

Bengisu Nehir AYDIN 0000-0003-2920-3920

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ŞENGÖNÜL, M., & AYDIN, B. N. (2023). Genç Yetişkinlerde Sosyal Medya Kullanımına Dair Özellikler ile Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Tutumları İlişkisi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 113-134. https://doi.org/10.56206/husbd.1196068