PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gesell Gelişim Figürleri'nin Anasınıfı Çocuklarında Güvenirliğine Yönelik Bir Ön Çalışma

Yıl 2015, Cilt , Sayı , 24.06.2015

Öz

AMAÇ: Gesell Gelişim Figürleri bir performans değerlendirme testi olarak çocukların ince motor, görsel algı, görsel motor koordinasyonu gibi becerilerini değerlendirdiği düşünülen, bu bağlamda genel gelişim süreçlerinin incelenmesi ve sonrasında çocuğun gelişimine dair bir gecikme olup olmadığının belirlenmesine olanak sağlayan önemli bir araçtır. Bu araştırmada Gesell Gelişimsel Figürleri’nin 5 ve 6 yaş anasınıfına devam eden çocuklar için güvenirlik ön çalışması yapılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu amaçla Ankara’da bulunan iki özel anaokulundan seçkisiz olarak belirlenen 72 çocuğa ortalama 10 gün ara ile Gesell Gelişim Figürleri Testi uygulanmıştır. Yapılan tüm istatistikler güvenirlik çalışmasına yönelik olup, testten elde edilen puanlar arasında test-tekrar test güvenirliği çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda betimsel istatistik çalışmaları ile örnekler grubunun hata puan ortalamaları ve cinsiyetler arasındaki farklar değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Testten elde edilen sonuçlar test-tekrar test güvenirliği açısından değerlendirildiğinde puanlar arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Testin iç tutarlılık katsayısı .44 olarak hesaplanmış olup, test-tekrar test güvenirlik katsayılarının .46 ile .80 arasında değiştiği görülmüştür. %27’lik alt-üst grupların ortamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.  Araştırmada görsel algı ve motor koordinasyon becerileri açısından cinsiyetler arasında fark olmadığı tespit edilmiştir

SONUÇ: Bu sonuç, Gesell Gelişim Figürleri Testi’nin ölçümler arasında tutarlı sonuçlar verdiğini göstermekte olup, güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Görsel Algı,  Görsel Motor Koordinasyon, Gesell Gelişim Figürleri

Kaynakça

 • Akaroğlu, G. & Dereli, E. (2012). Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of Worlds of Turks, 4(1), 201-222.
 • Cantez, E., Girgin, Y. (1993). İstanbul’da Yaşayan 3-11 Yaş Grubundaki Kız ve Erkek Çocuklara Gesell Gelişim Testi’nin Uygulanmasından Elde Edilen Sonuçları Gesell Gelişim Testi Normları ile Karşılaştırılması ve Normlara Uygunluğunun Araştırılması ile İlgili Bir Çalışma. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 • Cengiz, Ö. (2002). 5,6-6 yaş çocuklarının görsel algı gelişimini destekleyici eğitim programının etkisi.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Duru, H. (2008). Gelişimsel Görsel Algı Testı-2’nın 6 Yaş Çocukları İçin Güvenirlik ve Geçerlik Ön Çalışması.
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erden,G. (2005). Gesell Gelişim Figürlerinin Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesinde kullanılabilirliği.
 • Yayımlanmamış Araştırma.
 • Frostig, M. (1984). Visual Perception, Integrative Functions and Academic Learning. Journal of Learning
 • Disabilities, 5(1), 5-19.
 • Gander, M. J. & Gardiner, H. W. (2001). Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev.Bekir Onur). İstanbul: İmge Kitabevi. Görener, Ö. (2006). Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yapılandırılmış Görsel Sanat Eğitiminin Görsel Algılamaya Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık
 • Bilimleri Fakültesi.
 • Ilg, F.L., & Ames, L.B. (1972). School readiness-Behavior tests used at the Gesell InstituteNew York: Harper
 • & Row.
 • Kayhan, E. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Çocuklarında Okuduğunu Anlama ile Sözcük Bilgisi, Görsel Algı ve Kısa Süreli Bellek Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Koç, E. (2002). Görsel-algı becerilerinin gelişimine yönelik örnek bir program modelinin hazırlanması ve anasınıfı çocuklarında görsel algı gelişimine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Morgan, T.C. (1984). Psikolojiye Giris Ders Kitabı. Sirel Karakas (Ed). (3. Baskı). Ankara: Hacettepe
 • Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Ratzon, N.Z., Efraim, D., & Bart, O. (2007). A short-term graphomotor program for improving writing readiness skills of first-grade students. The American Journal of Occupational Theraphy, 61, 399-405.
 • Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children: Revised and Updated Third Edition. San Diego, CA: Jerome M.
 • Sattler, Publisher, Inc.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi.(2. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Tekok-Kılıç, A. Elmastaş-Dikeç, B., & Can, H. (2010). 6-15 Yaş arası çocuklarda görsel-motor birleştirme işlevlerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(2); 97-104.
 • Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001). Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi, Journal of Qafqaz University,
 • , 67-84.
 • Turgut, S. (2008). Özgül Öğrenme Güçlüğü’nde Nöropsikolojik Profil. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Türköz, Ö. ve Erden, G. (2005). İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Çocuklarında Gesell Gelişim Figürlerinin Okuma
 • Hızı Ve Okuduğunu Anlama İle İlişkisi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Weil, M. & Amundson, S.(1994). Relationship Between Visuomotor And Handwriting Skills Of Children In
 • Kindergarten. American Journal of Occupational Therapy, 48, 982-988.

-

Yıl 2015, Cilt , Sayı , 24.06.2015

Öz

AMAÇ: Gesell Gelişim Figürleri bir performans değerlendirme testi olarak çocukların ince motor, görsel algı, görsel motor koordinasyonu gibi becerilerini değerlendirdiği düşünülen, bu bağlamda genel gelişim süreçlerinin incelenmesi ve sonrasında çocuğun gelişimine dair bir gecikme olup olmadığının belirlenmesine olanak sağlayan önemli bir araçtır. Bu araştırmada Gesell Gelişimsel Figürleri’nin 5 ve 6 yaş anasınıfına devam eden çocuklar için güvenirlik ön çalışması yapılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu amaçla Ankara’da bulunan iki özel anaokulundan seçkisiz olarak belirlenen 72 çocuğa ortalama 10 gün ara ile Gesell Gelişim Figürleri Testi uygulanmıştır. Yapılan tüm istatistikler güvenirlik çalışmasına yönelik olup, testten elde edilen puanlar arasında test-tekrar test güvenirliği çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda betimsel istatistik çalışmaları ile örnekler grubunun hata puan ortalamaları ve cinsiyetler arasındaki farklar değerlendirilmiştir. BULGULAR: Testten elde edilen sonuçlar test-tekrar test güvenirliği açısından değerlendirildiğinde puanlar arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Testin iç tutarlılık katsayısı .44 olarak hesaplanmış olup, test-tekrar test güvenirlik katsayılarının .46 ile .80 arasında değiştiği görülmüştür. %27’lik alt-üst grupların ortamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Araştırmada görsel algı ve motor koordinasyon becerileri açısından cinsiyetler arasında fark olmadığı tespit edilmiştir SONUÇ: Bu sonuç, Gesell Gelişim Figürleri Testi’nin ölçümler arasında tutarlı sonuçlar verdiğini göstermekte olup, güvenilir bulunmuştur

Kaynakça

 • Akaroğlu, G. & Dereli, E. (2012). Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of Worlds of Turks, 4(1), 201-222.
 • Cantez, E., Girgin, Y. (1993). İstanbul’da Yaşayan 3-11 Yaş Grubundaki Kız ve Erkek Çocuklara Gesell Gelişim Testi’nin Uygulanmasından Elde Edilen Sonuçları Gesell Gelişim Testi Normları ile Karşılaştırılması ve Normlara Uygunluğunun Araştırılması ile İlgili Bir Çalışma. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 • Cengiz, Ö. (2002). 5,6-6 yaş çocuklarının görsel algı gelişimini destekleyici eğitim programının etkisi.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Duru, H. (2008). Gelişimsel Görsel Algı Testı-2’nın 6 Yaş Çocukları İçin Güvenirlik ve Geçerlik Ön Çalışması.
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erden,G. (2005). Gesell Gelişim Figürlerinin Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesinde kullanılabilirliği.
 • Yayımlanmamış Araştırma.
 • Frostig, M. (1984). Visual Perception, Integrative Functions and Academic Learning. Journal of Learning
 • Disabilities, 5(1), 5-19.
 • Gander, M. J. & Gardiner, H. W. (2001). Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev.Bekir Onur). İstanbul: İmge Kitabevi. Görener, Ö. (2006). Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yapılandırılmış Görsel Sanat Eğitiminin Görsel Algılamaya Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık
 • Bilimleri Fakültesi.
 • Ilg, F.L., & Ames, L.B. (1972). School readiness-Behavior tests used at the Gesell InstituteNew York: Harper
 • & Row.
 • Kayhan, E. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Çocuklarında Okuduğunu Anlama ile Sözcük Bilgisi, Görsel Algı ve Kısa Süreli Bellek Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Koç, E. (2002). Görsel-algı becerilerinin gelişimine yönelik örnek bir program modelinin hazırlanması ve anasınıfı çocuklarında görsel algı gelişimine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Morgan, T.C. (1984). Psikolojiye Giris Ders Kitabı. Sirel Karakas (Ed). (3. Baskı). Ankara: Hacettepe
 • Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Ratzon, N.Z., Efraim, D., & Bart, O. (2007). A short-term graphomotor program for improving writing readiness skills of first-grade students. The American Journal of Occupational Theraphy, 61, 399-405.
 • Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children: Revised and Updated Third Edition. San Diego, CA: Jerome M.
 • Sattler, Publisher, Inc.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi.(2. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Tekok-Kılıç, A. Elmastaş-Dikeç, B., & Can, H. (2010). 6-15 Yaş arası çocuklarda görsel-motor birleştirme işlevlerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(2); 97-104.
 • Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001). Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi, Journal of Qafqaz University,
 • , 67-84.
 • Turgut, S. (2008). Özgül Öğrenme Güçlüğü’nde Nöropsikolojik Profil. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Türköz, Ö. ve Erden, G. (2005). İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Çocuklarında Gesell Gelişim Figürlerinin Okuma
 • Hızı Ve Okuduğunu Anlama İle İlişkisi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Weil, M. & Amundson, S.(1994). Relationship Between Visuomotor And Handwriting Skills Of Children In
 • Kindergarten. American Journal of Occupational Therapy, 48, 982-988.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Sözel Bildiri
Yazarlar

Nilay EVİRGEN


Ekin KAYHAN


Gülşen ERDEN

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 23 Haziran 2015
Kabul Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Evirgen, N. , Kayhan, E. & Erden, G. (2015). Gesell Gelişim Figürleri'nin Anasınıfı Çocuklarında Güvenirliğine Yönelik Bir Ön Çalışma . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103902