Yıl 2015, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 15 - 31 2016-02-26

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Gelişimi Ve Taklidin Gelişimsel Rolü
The Development of Imitation in Children with Autism Spectrum Disorders and the Developmental Role of Imitation

Meral ÖKCÜN AKÇAMUŞ [1] , Figen TURAN [2]


Taklit, erken çocukluk döneminde çocukların gelişiminde önemli bir role sahiptir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda, taklit becerilerinde sınırlılıklar görülmekte ve bu sınırlılıklar otizm spektrum bozukluğu olan çocukları diğer gelişimsel geriliği olan çocuklardan ayırmaktadır. Yapılan araştırmalarda, OSB olan çocuklarda erken dönem taklit becerilerinin, ifade edici dil, alıcı dil, sözcük dağarcığı, sosyal etkileşim ve oyun gelişimi ile ilişkili olduğunun bulunması, taklidin OSB olan çocukların gelişiminde de kritik bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte OSB olan çocuklar taklit becerilerinde, hem normal gelişen akranlarına hem de farklı gelişimsel gerilik tanısı almış çocuklara oranla daha zayıf bir performans göstermekte ve doğal ortamlarda kendiliğinden taklit davranışlarında, yapılandırılmış ortamlardaki taklit davranışlarına göre daha fazla güçlük yaşamaktadırlar. Bu durum, OSB olan çocukların taklit becerilerini kazanmaları durumunda bile, taklidin sosyal rolünü anlamada, doğal bağlamlarda taklidi sosyal etkileşim ve sosyal öğrenme için kullanmalarında zorluklar yaşadıklarını göstermektedir.

Imitation skills play an important role in child development during early childhood. Children with autism spectrum disorders (ASD) exhibit limitations in their imitation skills and these limitations differentiate autistic children from other children with developmental disorders. Studies revealed that early imitation skills of children with autism spectrum disorders are related to expressive language, receptive language, lexical development, social interaction and play development which show that imitation also plays a vital role in autistic child development. Additively; in all these imitation skills, children with autism spectrum disorders exhibit a rather poor performance compared to their typically developing peers and children diagnosed with different developmental disorders. They have more difficulty in spontaneous imitation behaviours in natural environments than those which take place in structured environments. This shows that even children with autism spectrum disorders acquire imitation skills, they experience difficulties in understanding the social role of imitation and using imitation for social interaction and social learning in natural contexts.

Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meral ÖKCÜN AKÇAMUŞ

Yazar: Figen TURAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Aralık 2015
Kabul Tarihi : 17 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 26 Şubat 2016

APA Ökcün Akçamuş, M , Turan, F . (2016). The Development of Imitation in Children with Autism Spectrum Disorders and the Developmental Role of Imitation . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 2 (2) , 15-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7895/103943