Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 533 - 554 2021-04-01

ERGENLERDE SOSYAL MEDYA BEĞENİLMEME KORKUSU

Osman SONER [1] , Olcay YILMAZ [2]


Bu araştırmanın amacı, ergenlerde sosyal medya beğenilmeme korkusunu belirlemeye dönük bir ölçek geliştirmektir. Araştırmaya 451’i (%60.4) kız ve 295’ii (%49.6) erkek olmak üzere 746 lise öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 117’si ile pilot uygulama gerçekleştirilirken kalan 631 katılımcı ile gerçekleştirilen uygulamadan elde edilen veri seti seçkisiz olarak ikiye bölünmüş, ilk veri setine açımlayıcı faktör analizi ikinci veri setine ise doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca 66 katılımcı ile test-tekrar test uygulaması gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı analizler sonucunda ölçeğin beş alt boyut (mutsuzluk, takıntılı düşünce, beğenilme isteği, anonim kimlik ve empati) ve 24 maddeden oluşan bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin madde-faktör yükleri .404 ile .833 arasında değişmektedir. Ölçeğin beş faktörlü yapısının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizinde Ki-kare değeri ve diğer tüm incelenen uyum indekselerinde kabul edilebilir değerlere ulaşılmıştır. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .814 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .87 olarak elde edilmiştir. Bulgular Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu Ölçeği’nin, ergenlerin sosyal medya beğenilmeme korkularını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.
Ölçek geliştirme, Sosyal Medya, Kimlik
  • 1. Akgün, Ö.E., Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Demirel, F., & Karadeniz, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (17. Baskı). [Scientific research methods (17th ed.)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
  • 2. Akyol, C., Aydın, F., Debbağ, G., Karademir, T., Kemeriz, Z., Öztürk, S., & Ünal, E. (2012). Sosyal ağlar [Social Networks]. Ankara: Pelikan Publishing.
  • 3. Argın, F.S. (2013). Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının incelenmesi (Çekmeköy Örneği). [Examination of the attitudes of secondary and highschool students towards social media: Çekmeköy sample]. Master’s Thesis. Yeditepe University, Social Sciences Institute, İstanbul.
  • 4. Bentler, P.M., & Hu, L. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to under parameterized model misspecification. Psychological Methods, 3 (4), 424-453.
  • 5. Bostancı, M. (2010). Sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları. [Development of social media and social media usage habits of communication faculty students]. Master’s Thesis, Erciyes University Social Sciences Institute Department of Journalism, Kayseri.
  • 6. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history and scholarship. Journal Of Computer Mediated Communication, 13 (1), 210-230.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Osman SONER
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Olcay YILMAZ
Kurum: TED ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Soner, O , Yılmaz, O . (2021). ERGENLERDE SOSYAL MEDYA BEĞENİLMEME KORKUSU . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 533-554 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/61127/899185