Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 160 - 176, 29.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı ameliyat sonrası dönemde hipotermi görülme sıklığı ve hipotermi ile ilişkili olabilecek faktörleri belirlemektir. Bu çalışma bir ay süreyle bir üniversite hastanesinin preop ve postop ünitelerinde yapıldı. Çalışmaya, ameliyat olmak için preop ünitesinde bekleyen, ameliyathanede kalış süresi 30 dakikadan uzun olan ve ameliyat sonrası postop ünitesinde bekleyen hastalar alındı. Hastaların demografik verileri, girişim türleri, süreleri ile ameliyat öncesi ve sonrası vücut sıcaklıkları, hipotermiyle ilişkili olabileceği düşünülen titreme, morarma ve üşüme hissi kaydedildi. Preop ünitesi, ameliyathane ve postop ünitesinin ortam sıcaklıkları elektronik termometre ile ölçüldü. Çalışma öncesi etik kurul onayı ve hastane izinleri alındı. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan yazılı ve sözlü olarak onam alındı. Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 44,65±18,64 olup yüzde 51’i erkektir. Ameliyat tipi olarak en fazla alt ve üst ekstremite ameliyatı (%35.2) yapıldığı tespit edildi. Hastaların yüzde 28 oranında en çok KBB-Göz-Plastik Cerrahi hastası olduğu görüldü. Hastaların ameliyat öncesi vücut sıcaklığı ortalaması 36,37±0,50 0C iken, ameliyat sonrası vücut sıcaklığı ortalaması 35,79±0,64 0C olarak bulundu. Hastaların yüzde 99’una ameliyat öncesi herhangi bir ısıtma yöntemi uygulanmadığı, postop dönemde ise hastaların yüzde 18,5’i ısıtıldığı belirlendi. Hastaların yüzde 12’si preop dönemde üşüyor musunuz sorusuna "evet" olarak yanıt verirken, bu oran postop dönemde yüzde 34 olarak bulundu. Preop dönemde hipotermi görülme sıklığı yüzde 14,8 iken, postop dönemde yüzde 52,8 olarak hesaplandı. Ameliyat öncesi hastaların yüzde 3,7’sinde siyanoz, yüzde 12’sinde üşüme saptanırken, ameliyat sonrası ise yüzde 15,7 ‘sinde titreme, yüzde 14,8'inde siyanoz, yüzde 34,3’ünde üşüme bulguları saptandı ve yüzde 20,4’ünde ısıtma amaçlı uygulama yapıldığı belirlendi. Ameliyat öncesi bekleme süresi uzun hastalarda ameliyat sonrası daha fazla hipotermi görüldüğü ve bunun istatiksel anlamlı olduğu belirlendi. Ortam ısıları, beden kitle indeksi, anestezi, süresi ve tipi, kronik hastalık varlığı premedikasyon yapılma durumu gibi değişkenler ile ameliyat sonrası hipotermi görülme durumu arasında anlamlı fark bulunmadı. Ameliyat sonrası hastaların yaklaşık yarısında hipotermi olduğu ve ameliyat sonrası hipotermi bulgularının arttığı bulundu. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların çoğunluğuna herhangi bir ısıtma yöntemi uygulanmadığı ve sıcaklık monitörizasyonu yapılmadığı görüldü. Bu değişkenler ve anestezi süresi, ortam ısıları, kronik hastalıklar ve premdikasyon gibi değişkenlerle ameliyat sonrası hipotermi arasında anlamlı fark saptanmadı.

Kaynakça

 • Aktay İnal M, Ural SG, Şenol Çakmak H, Arslan M, Polat R. (2017). Approach to Perioperative Hypothermia by Anaesthesiology and Reanimation Specialist in Turkey: A Survey Investigation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 45:139-45. Aksu, C., Kuş, A., Gürkan, Y., Solak, M., & Toker, K. (2014). Kocaeli Üniversitesi Ameliyathanesi Postoperatif Hipotermi İnsidansı Araştırması. Turkish Journal of Anesthesia & Reanimation, 42(2):66-70.
 • Aksu, C., Kuş, A., Topbaş, Ö., Erdoğan, S., Gürkan, Y.(2019). Perioperatif Hipotermi İnsidansı: 5 yıl sonra neredeyiz?. JARSS, 27(3), 198-203.
 • Aygin, D., Yaman, Ö., (2019). Ameliyat sonrası vücut sıcaklığı komplikasyonları ve hemşirelik bakımı. Yıldız Fındık Ü, editör. Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. 59- 65.
 • Bashaw, M. A. (2016). Guideline implementation: Preventing hypothermia. AORN journal. 103(3), 304-313.
 • Bilgin, H., (2017). İstemsiz perioperatif hipotermi. Turk J Anaesthesiol Reanim, 45, 124-6.
 • Çakır, G., Çilingir, D., (2018). Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Ameliyat Sürecinde Normoterminin Sağlanması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(2), 137-143.
 • Demirhan, İ., Pınar, G. (2014). Postoperatif İyileşmenin Hızlandırılması Ve Hemşirelik Yaklaşımları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, 2(1):43-53.
 • Duman, A.Y., Yılmaz, E. (2016). Ortopedi ameliyatlarında perioperatif hipotermi insidansı ve risk etmenleri. Cukurova Medical Journal, 41(4), 687-694.
 • Filiz, G. (2007). Travma Hastalarında Hipotermi Düzeyinin Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Gül, Ş. (2014). Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Ülseri Gelişiminin Önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 1(3), 54-61.
 • Hart, SR., Bordes, B., Hart, J., Corsino, D., & Harmon, D. (2011). Unintended perioperative hypothermia. Ochsner journal. 11(3), 259-270.
 • Inaba, K., Berg, R., Barmparas, G., Rhee, P., Jurkovich, G. J., Recinos, G., ... & Demetriades, D. (2012). Prospective evaluation of ambient operating room temperature on the core temperature of injured patients undergoing emergent surgery. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 73(6), 1478-1483.
 • Karayurt Ö., Çelik, B., (2017). Ameliyata Bağlı Basınç Yarası ve Hemşirelik BakımıTurkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics. 3(3):176-82.
 • Lauronen, S. L., Kalliomäki, M. L., Aho, A. J., Kalliovalkama, J., Riikonen, J. M., Mäkinen, M. T., ... & Yli‐Hankala, A. M. (2017). Thermal suit in preventing unintentional intraoperative hypothermia during general anaesthesia: a randomized controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61(9), 1133-1141.
 • Su, S. F., & Nieh, H. C. (2018). Efficacy of forced‐air warming for preventing perioperative hypothermia and related complications in patients undergoing laparoscopic surgery: A randomized controlled trial. International journal of nursing practice. 24(5), e12660.
 • Torossian, A., Bräuer, A., Höcker, J., Bein, B., Wulf, H., ve Horn, EP (2015). İstemsiz perioperatif hipoterminin önlenmesi. Deutsches zrzteblatt International , 112 (10), 166.
 • Yüksel, S., Uğraş, G. A. (2016). Cerrahi hastasında hipotermi gelişimini önlemede hemşirenin rolü. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 113-121.
 • Web 1 :National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guideline 65. Hypothermia: prevention and management in adults having surgery. 2016 http:// www.nice.org.uk/CG65 [Erişim 01 Haziran 2019]

INVESTIGATION OF EARLY HYPOTHERMIA OF POSTOPERATIVE PATIENTS: A DEFINITIVE STUDY

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 160 - 176, 29.12.2019

Öz

The aim of this study was to determine the factors associated with hypothermia and the incidence of hypothermia in the postoperative period.This study was performed in a preoperative and postoperative units of a university hospital for one month. The patients who were waiting in the preop unit to have surgery, the duration of stay in the operating room longer than 30 minutes and postoperative waiting in the postop unit were included in the study. Demographic data, types of intervention, duration and preoperative and postoperative body temperatures were recorded. In addition, patients were asked to feel tremor, bruising and chills that were thought to be associated with hypothermia, and the patients were observed and recorded by the researchers. Ambient temperatures of preop unit, operating room and postop unit were measured by electronic thermometer. Ethics committee approval and hospital permissions were obtained before the study. Written and oral consent was obtained from the patients who agreed to participate in the study.The mean age of the patients was 44.65 ± 18.64 and 51 percent were male. Upper and lower extremity operations were performed (35.2%). 28 percent of the patients had the most ENT-Eye-Plastic Surgery patients. The mean preoperative body temperature of the patients was 36.37 ± 0.50 0C, whereas the mean postoperative body temperature was 35.79 ± 0.64 0C. 99 percent of the patients were not applied any preoperative heating method, 18.5 percent of patients in the postoperative period was determined to be heated. While 12 percent of the patients answered evet yes "to the question whether they are cold during the preoperative period, this rate was found to be 34 percent during the postoperative period. While the incidence of hypothermia in the preop period was 14.8 percent, it was calculated as 52.8 percent in the postop period. Preoperative cyanosis was found in 3.7 percent of patients, chills were found in 12 percent, tremor in 15.7 percent, 14.8 percent in cyanosis, 34.3 percent in chilling symptoms were detected and 20 percent, It was determined that 4 applications were made for heating purposes. It was determined that postoperative hypothermia was seen in patients with long preoperative period and this was statistically significant. No significant difference was found between the variables such as ambient temperature, body mass index, anesthesia, duration and type, presence of chronic disease, premedication and postoperative hypothermia. It was found that approximately half of the patients had hypothermia and postoperative hypothermia findings were increased. In the preoperative and postoperative period, it was observed that most of the patients did not receive any heating method and no temperature monitoring was performed. There was no significant difference between postoperative hypothermia and variables such as duration of anesthesia, ambient temperatures, chronic diseases and pretreatment.

Kaynakça

 • Aktay İnal M, Ural SG, Şenol Çakmak H, Arslan M, Polat R. (2017). Approach to Perioperative Hypothermia by Anaesthesiology and Reanimation Specialist in Turkey: A Survey Investigation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 45:139-45. Aksu, C., Kuş, A., Gürkan, Y., Solak, M., & Toker, K. (2014). Kocaeli Üniversitesi Ameliyathanesi Postoperatif Hipotermi İnsidansı Araştırması. Turkish Journal of Anesthesia & Reanimation, 42(2):66-70.
 • Aksu, C., Kuş, A., Topbaş, Ö., Erdoğan, S., Gürkan, Y.(2019). Perioperatif Hipotermi İnsidansı: 5 yıl sonra neredeyiz?. JARSS, 27(3), 198-203.
 • Aygin, D., Yaman, Ö., (2019). Ameliyat sonrası vücut sıcaklığı komplikasyonları ve hemşirelik bakımı. Yıldız Fındık Ü, editör. Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. 59- 65.
 • Bashaw, M. A. (2016). Guideline implementation: Preventing hypothermia. AORN journal. 103(3), 304-313.
 • Bilgin, H., (2017). İstemsiz perioperatif hipotermi. Turk J Anaesthesiol Reanim, 45, 124-6.
 • Çakır, G., Çilingir, D., (2018). Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Ameliyat Sürecinde Normoterminin Sağlanması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(2), 137-143.
 • Demirhan, İ., Pınar, G. (2014). Postoperatif İyileşmenin Hızlandırılması Ve Hemşirelik Yaklaşımları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, 2(1):43-53.
 • Duman, A.Y., Yılmaz, E. (2016). Ortopedi ameliyatlarında perioperatif hipotermi insidansı ve risk etmenleri. Cukurova Medical Journal, 41(4), 687-694.
 • Filiz, G. (2007). Travma Hastalarında Hipotermi Düzeyinin Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Gül, Ş. (2014). Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Ülseri Gelişiminin Önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 1(3), 54-61.
 • Hart, SR., Bordes, B., Hart, J., Corsino, D., & Harmon, D. (2011). Unintended perioperative hypothermia. Ochsner journal. 11(3), 259-270.
 • Inaba, K., Berg, R., Barmparas, G., Rhee, P., Jurkovich, G. J., Recinos, G., ... & Demetriades, D. (2012). Prospective evaluation of ambient operating room temperature on the core temperature of injured patients undergoing emergent surgery. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 73(6), 1478-1483.
 • Karayurt Ö., Çelik, B., (2017). Ameliyata Bağlı Basınç Yarası ve Hemşirelik BakımıTurkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics. 3(3):176-82.
 • Lauronen, S. L., Kalliomäki, M. L., Aho, A. J., Kalliovalkama, J., Riikonen, J. M., Mäkinen, M. T., ... & Yli‐Hankala, A. M. (2017). Thermal suit in preventing unintentional intraoperative hypothermia during general anaesthesia: a randomized controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61(9), 1133-1141.
 • Su, S. F., & Nieh, H. C. (2018). Efficacy of forced‐air warming for preventing perioperative hypothermia and related complications in patients undergoing laparoscopic surgery: A randomized controlled trial. International journal of nursing practice. 24(5), e12660.
 • Torossian, A., Bräuer, A., Höcker, J., Bein, B., Wulf, H., ve Horn, EP (2015). İstemsiz perioperatif hipoterminin önlenmesi. Deutsches zrzteblatt International , 112 (10), 166.
 • Yüksel, S., Uğraş, G. A. (2016). Cerrahi hastasında hipotermi gelişimini önlemede hemşirenin rolü. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 113-121.
 • Web 1 :National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guideline 65. Hypothermia: prevention and management in adults having surgery. 2016 http:// www.nice.org.uk/CG65 [Erişim 01 Haziran 2019]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurdan GEZER> (Sorumlu Yazar)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8690-9052
Türkiye


Havva YÖNEM AMAÇ>
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9558-9561
Türkiye


Dilara KUNTER Bu kişi benim
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0304-6621
Türkiye


Büşra TIPIRDAMAZ Bu kişi benim
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0341-4076
Türkiye


Fadime YAVUZARSLAN Bu kişi benim
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 29 Ağustos 2019
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes666910, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {3}, pages = {160 - 176}, title = {AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Gezer, Nurdan and Yönem Amaç, Havva and Kunter, Dilara and Tıpırdamaz, Büşra and Yavuzarslan, Fadime} }
APA Gezer, N. , Yönem Amaç, H. , Kunter, D. , Tıpırdamaz, B. & Yavuzarslan, F. (2019). AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 2 (3) , 160-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/51218/666910
MLA Gezer, N. , Yönem Amaç, H. , Kunter, D. , Tıpırdamaz, B. , Yavuzarslan, F. "AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 160-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/51218/666910>
Chicago Gezer, N. , Yönem Amaç, H. , Kunter, D. , Tıpırdamaz, B. , Yavuzarslan, F. "AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 160-176
RIS TY - JOUR T1 - AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA AU - NurdanGezer, HavvaYönem Amaç, DilaraKunter, BüşraTıpırdamaz, FadimeYavuzarslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 176 VL - 2 IS - 3 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA %A Nurdan Gezer , Havva Yönem Amaç , Dilara Kunter , Büşra Tıpırdamaz , Fadime Yavuzarslan %T AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA %D 2019 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Gezer, Nurdan , Yönem Amaç, Havva , Kunter, Dilara , Tıpırdamaz, Büşra , Yavuzarslan, Fadime . "AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 / 3 (Aralık 2019): 160-176 .
AMA Gezer N. , Yönem Amaç H. , Kunter D. , Tıpırdamaz B. , Yavuzarslan F. AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA. IDUHeS. 2019; 2(3): 160-176.
Vancouver Gezer N. , Yönem Amaç H. , Kunter D. , Tıpırdamaz B. , Yavuzarslan F. AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2019; 2(3): 160-176.
IEEE N. Gezer , H. Yönem Amaç , D. Kunter , B. Tıpırdamaz ve F. Yavuzarslan , "AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 2, sayı. 3, ss. 160-176, Ara. 2019

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848