Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 145 - 156, 30.09.2020

Öz

Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının ve etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlandı. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evreni, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve ‘Yaşlı Ayrımcılığı
Tutum Ölçeği (YATÖ)’ kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutum ölçeğinin “yaşlının
yaşamını sınırlama” alt boyutundaki düzeyi 36.45±5.05 iken, “yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık” boyutunda 30.03±4.52,“yaşlıya
yönelik olumsuz ayrımcılık” alt boyutunda 17.84±3.59 iken, yaşlı ayrımcılığına ilişkin toplam ölçek puanı ise 84.32±9.70 aldıkları
saptanmıştır. Öğrencilerin yaşı, yaşamının geçtiği yer, aile yapısı, ebeveynlerin eğitim ve gelir durumu ile yaşlı bir bireyle yaşama
durumları ile yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p >.05). Erkek
öğrencilerin kadın öğrencilere göre, ileride yaşlı ile yaşamak isteyenlerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları istatiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (P<.05). Bu bulgular doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumlarının olumlu olduğu tespit
edilmiştir. Sağlık alanında okuyan öğrencilerin eğitim döneminde yaşlı ayrımcılığı ile ilgili farkındalığın arttırılmasının olumlu
katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., Kılıç, D. (2013). Öğrenci hemşirelerin yaşlılığa ilişkin görüşleri ve yaşlılara karşı tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1): 2-8.
 • Akdemir, N., Çınar, F.İ., Görgülü, Ü. (2007). Yaşlıların algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 10(4): 215-22.
 • Alkaya, S.A., Okuyan, C.B. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(1): 43-52.
 • Altay, B., Aydın, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12 (1): 11-18.
 • Arun, Ö., Pamuk, D. (2014). Kurumsal bakım sektöründe ageism: yaşlı bakım personelinin yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin ayrımcı tutumlarının nedenleri ve müdahale önerileri. Mediterranean Journal of Humanities. IV/2, 19-33.
 • Aşiret, G.D., Kaymaz, T.T., Canbolat, Ö., Kapucu, S. (2015). Hemşirelerin yaşlıya ilişkin tutumları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17(1): 10-20.
 • Ateş, S., Ardıç, E., Yılmaz, İ., Seller, K., Erdoğan, Ç., Kuldal, C.V. (2018). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 50-69.
 • Bulut, E., Çilingir, D. (2016). Yaşlı ayrımcılığı ve hemşirelik bakımına yansımaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(5): 446-449.
 • Ceylan, H., Öksüz, M. (2015). Sosyal hizmet lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39):459-466.
 • Çilingir, D., Bulut, E., Hintistan, S. (2017). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. DEUHFED, 10(3): 137-143.
 • Duncan, C., Loretto, W. (2003). Never the right age? gender and age‐based discrimination in employment. Gender Work and Organization, 11(1): 95 – 115.
 • Düzenli, G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 1-57.
 • Güven, Ş.D., Muz, G.U., Ertürk, N.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı değişkenlerle ilişkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15: 2. 99-105.
 • Kaçan, H., Dibekli, E., Akkan, K. (2018). Toplumda yaşayan bireylerin yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 11 (2):8-15.
 • Karadağ, E., İnkaya, B.V., Karatay, G. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (2) : 31-40.
 • Koç, A., Yıldırım, R., Gürcü, M., Vefikuluçay, D. (2013). Üniversiteli gençlerin yaşlı ayrımcılığına yönelik davranışlarının değerlendirilmesi. J Ann Eu Med, 1(3): 49-55.
 • Kolcu, M., Küçük, M.K. (2017). Sağlık alanında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Kesit Akademi Dergisi, 3(9): 203-213.
 • Köse, G., Ayhan, H., Taştan, S., İyigün, E., Hatipoğlu, S., Açıkel, C.H. (2015). Sağlık alanında farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 57: 145-151.
 • Lookinland, S., Anson, K. (2008). Perpetuation of ageist attitudes among present and future health care personnel: implication for older care. J Adv Nurs, 21:47-56.
 • Olak, A., Tümer, A. (2017). Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14):53-67.
 • Popham, L.E., Kennison, S.M., Bradley, K. (2011). Ageism and risk-taking in young adults: evidence for a link between death anxiety and ageism. Death Studies, 35(8): 751-63.
 • Soyuer, F., Ünalan, D., Güleser, N., Elmalı, F. (2010). Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2):20-25.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2013). Nüfus projeksiyonları 2013-2075 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri adresinden 15/10/2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Tsuchiya, A., Dolan, P., Shaw, R. (2003). Measuring people’s preferences regarding ageism in health: some methodological issues and some fresh evidence. Social Science Medicine, 57(4): 687-696.
 • Ucun, Y., Mersin, S., Öksüz, E. (2015). Gençlerin yaşlı bireylere karşı tutumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 37(8):1143-1149.
 • Vefikuluçay, D. (2008). Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı, Ankara.
 • Vefikuluçay, D.Y., Terzioğlu, F. (2010). Yaşlı ayrımcılığı ve hemşirelik. Türkiye Klinikleri. J Nurs Sci, 2(2):137-44.
 • Yılmaz, E., Özkan, S. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2): 381-389.
 • Yun, R.J., Lachman, M.E. (2006). Perceptions of aging in two cultures: korean and american views on old age. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 21, 55–70.
 • WHO. 2012. World health organization population ageing –apublic health challenge 2012, 10 Aralık 2015, http://www.who.int/healthinfo/ survey.

THE QUALITY OF LIFE OF CANCER PATIENTS WHO HAVE AND NOT APPLY INTERVENTION IN THE MANAGEMENT OF TAXANE INDUCED PERIPHERAL NEUROPATHY

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 145 - 156, 30.09.2020

Öz

This study was planned in order to determine the attitudes of the students in the Vocational School of Health Services and the
factors affecting the elderly. The universe of this descriptive study consists of students studying at the Vocational School of
Köyceğiz Health Services. "Introductory Information Form" and "Elderly Discrimination Attitude Scale (YATÖ)" were used in
collecting the data. While the level of the attitude scale of the students participating in the study about the age discrimination in
the sub-dimension of “limiting the life of the elderly” was 36.45 ± 5.05, the total scale regarding the age discrimination was 30.03
± 4.52 in the “positive discrimination towards the elderly” dimension and 17.84 ± 3.59 in the sub-dimension of the “negative
discrimination towards the elderly”. The score was determined to take 84.32 ± 9.70. No statistically significant difference was
found between students 'age, place of life, family structure, parents' education and income status, and their attitude towards living
with an elderly individual and their attitudes towards discrimination (p> .05). According to female students, the attitudes of male
students towards elderly discrimination were found to be statistically significant (p <.05). In line with these findings, it was found
that university students' attitudes towards the elderly were positive. It is anticipated that raising awareness of elderly students about
discrimination in the education period will contribute positively.

Kaynakça

 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., Kılıç, D. (2013). Öğrenci hemşirelerin yaşlılığa ilişkin görüşleri ve yaşlılara karşı tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1): 2-8.
 • Akdemir, N., Çınar, F.İ., Görgülü, Ü. (2007). Yaşlıların algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 10(4): 215-22.
 • Alkaya, S.A., Okuyan, C.B. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(1): 43-52.
 • Altay, B., Aydın, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12 (1): 11-18.
 • Arun, Ö., Pamuk, D. (2014). Kurumsal bakım sektöründe ageism: yaşlı bakım personelinin yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin ayrımcı tutumlarının nedenleri ve müdahale önerileri. Mediterranean Journal of Humanities. IV/2, 19-33.
 • Aşiret, G.D., Kaymaz, T.T., Canbolat, Ö., Kapucu, S. (2015). Hemşirelerin yaşlıya ilişkin tutumları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17(1): 10-20.
 • Ateş, S., Ardıç, E., Yılmaz, İ., Seller, K., Erdoğan, Ç., Kuldal, C.V. (2018). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 50-69.
 • Bulut, E., Çilingir, D. (2016). Yaşlı ayrımcılığı ve hemşirelik bakımına yansımaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(5): 446-449.
 • Ceylan, H., Öksüz, M. (2015). Sosyal hizmet lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39):459-466.
 • Çilingir, D., Bulut, E., Hintistan, S. (2017). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. DEUHFED, 10(3): 137-143.
 • Duncan, C., Loretto, W. (2003). Never the right age? gender and age‐based discrimination in employment. Gender Work and Organization, 11(1): 95 – 115.
 • Düzenli, G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 1-57.
 • Güven, Ş.D., Muz, G.U., Ertürk, N.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı değişkenlerle ilişkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15: 2. 99-105.
 • Kaçan, H., Dibekli, E., Akkan, K. (2018). Toplumda yaşayan bireylerin yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 11 (2):8-15.
 • Karadağ, E., İnkaya, B.V., Karatay, G. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (2) : 31-40.
 • Koç, A., Yıldırım, R., Gürcü, M., Vefikuluçay, D. (2013). Üniversiteli gençlerin yaşlı ayrımcılığına yönelik davranışlarının değerlendirilmesi. J Ann Eu Med, 1(3): 49-55.
 • Kolcu, M., Küçük, M.K. (2017). Sağlık alanında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Kesit Akademi Dergisi, 3(9): 203-213.
 • Köse, G., Ayhan, H., Taştan, S., İyigün, E., Hatipoğlu, S., Açıkel, C.H. (2015). Sağlık alanında farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 57: 145-151.
 • Lookinland, S., Anson, K. (2008). Perpetuation of ageist attitudes among present and future health care personnel: implication for older care. J Adv Nurs, 21:47-56.
 • Olak, A., Tümer, A. (2017). Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14):53-67.
 • Popham, L.E., Kennison, S.M., Bradley, K. (2011). Ageism and risk-taking in young adults: evidence for a link between death anxiety and ageism. Death Studies, 35(8): 751-63.
 • Soyuer, F., Ünalan, D., Güleser, N., Elmalı, F. (2010). Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2):20-25.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2013). Nüfus projeksiyonları 2013-2075 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri adresinden 15/10/2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Tsuchiya, A., Dolan, P., Shaw, R. (2003). Measuring people’s preferences regarding ageism in health: some methodological issues and some fresh evidence. Social Science Medicine, 57(4): 687-696.
 • Ucun, Y., Mersin, S., Öksüz, E. (2015). Gençlerin yaşlı bireylere karşı tutumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 37(8):1143-1149.
 • Vefikuluçay, D. (2008). Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı, Ankara.
 • Vefikuluçay, D.Y., Terzioğlu, F. (2010). Yaşlı ayrımcılığı ve hemşirelik. Türkiye Klinikleri. J Nurs Sci, 2(2):137-44.
 • Yılmaz, E., Özkan, S. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2): 381-389.
 • Yun, R.J., Lachman, M.E. (2006). Perceptions of aging in two cultures: korean and american views on old age. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 21, 55–70.
 • WHO. 2012. World health organization population ageing –apublic health challenge 2012, 10 Aralık 2015, http://www.who.int/healthinfo/ survey.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap TUNA> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, KÖYCEĞİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9868-8514
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 16 Haziran 2020
Kabul Tarihi 25 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes753577, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, number = {2}, pages = {145 - 156}, title = {SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Tuna, Serap} }
APA Tuna, S. (2020). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 3 (2) , 145-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/56951/753577
MLA Tuna, S. "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 3 (2020 ): 145-156 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/56951/753577>
Chicago Tuna, S. "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 3 (2020 ): 145-156
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ AU - SerapTuna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 156 VL - 3 IS - 2 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ %A Serap Tuna %T SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Tuna, Serap . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 3 / 2 (Eylül 2020): 145-156 .
AMA Tuna S. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ. IDUHeS. 2020; 3(2): 145-156.
Vancouver Tuna S. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2020; 3(2): 145-156.
IEEE S. Tuna , "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KÖYCEĞİZ ÖRNEĞİ", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 3, sayı. 2, ss. 145-156, Eyl. 2020

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848