Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Akademik Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 3, 26 - 43, 19.05.2018
https://doi.org/10.31458/iejes.399014

Öz

Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterliklerinin cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim durumları değişkenlerine göre incelenmesi ve öğrencilerin konuşma kaygıları ile akademik özyeterlikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesi için tarama modelleri arasında bulunan basit seçkisiz örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen örneklem grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas il merkezinde, bulundukları eğitim bölgelerine dikkat edilerek seçilmiş 10 farklı ortaokulda eğitim görmekte olan 200 kız, 286 erkek olmak üzere toplamda 486 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin konuşmaya yönelik yaşadıkları kaygı durumlarının belirlenmesi için Sevim (2012) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin konuşmacı odaklı kaygı, çevre odaklı kaygı ve konuşma psikolojisi olarak üç alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği .91 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada; öğrencilerin özyeterliklerini belirlemek amacıyla Muris (2001) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği”nin alt boyutlarından olan “Akademik Özyeterlik Alt Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını Telef  ve Karaca (2012) yapmış ve ölçeğin akademik özyeterlik alt boyutunun güvenirliği .84 olarak; bu çalışmada ise .79 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için aritmetik ortalama, yüzde, T-testi, Anova, LSD ve Pearson Korelasyon Katsayısı analiz teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin, konuşma kaygı ve akademik özyeterlik puanlarının cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin konuşma kaygısı ve akademik özyeterlik puanlarının korelasyon sonuçlarına göre aralarında orta düzeyde bir ilişkinin (-.49) olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Adalı, O. (2009). Anlamak ve anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Akar, C. (2008). Öz-yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198.
 • Akbaş, A. & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akçay, H. & Akkuzu, N. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 2195-2216.
 • Akgün, F. (2013). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz-yeterlik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.
 • Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil III. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aksoy, V. & Diken, I. H. (2009). Examining school counselors’ sense of self-efficacy regarding psychological counsultation and counseling in special education. Elementary Education Online, 8(3), 709-719.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Aktağ, I. (2003). Teacher efficacy of pre-service teachers in Abant İzzet Baysal University in Turkey. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). The Faculty of The Graduate Collage at the University of Nebraska, Lincoln, Nebraska.
 • Altıntaş, E. & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4), 287-295.
 • Altıntaş, E., Özdemir, A. Ş. & Kerpiç, A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26-34.
 • Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1907-1920.
 • Arslan, A. (2017a). Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 30-44.
 • Arslan, A. (2017b). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 12-31.
 • Aykaç, M. & Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Electronic Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(12), 235-252.
 • Baki, Y. ve Karakus, N. (2015). A research on speech anxiety of prospective Turkish teachers. The Anthropologist, 21(1-2), 271-276.
 • Balkıs, M., Duru, E. & Buluş, M. (2005). Şiddete yönelik tutumların özyeterlik medya şiddete yönelik inanç arkadaş grubu ve okula bağlılık duygusu ile ilişkisi. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 81-97.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Pschologist, 28(2), 117–148.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, 4, 71-81.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 1206-1222.
 • Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 80-92.
 • Boylu, E. & Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 349-368.
 • Breakey, L. K. (2005). Fear of public speaking- the role of the SLP. Seminars in Speech and Language, 26, 107-117.
 • Calp, M. (2005). Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitapevi.
 • Chun, A. H. C. & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of “active” procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 145, 245-264. DOI: 10.3200/SOCP.145.3.245-264
 • Çetin, B. (2009). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterliliklerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 130-141.
 • Çetin, B. (2013). Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarısını yordaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1117-1132.
 • Demir, T. (2010). Konuşma eğitiminde benmerkezci konuşmaya yönelik bir deneme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 415-430.
 • Demir, T. & Melanlıoglu, D. (2014). Speaking anxiety scale for secondary school education students: validity and reliability study. Eğitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 47(1), 103-124.
 • Demirağ, S. (2015). Öğrencilerin akademik öz-yeterliklerinin yetenek, ortam ve eğitim kalitesine göre karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 4(1), 315-323.
 • Doğan, Y. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 261-286.
 • Fırat Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.
 • Gawith, G. (1995). A serious look at self-efficacy: Or waking beeping Slooty. 16 Şubat 2018 tarihinde http://www.theschoolquarterly.com/info_lit_archive/learning_thinking/95_gg_aslasewbs.htm adresinden alınmıştır.
 • Gedik, M. (2015). Siirt örnekleminde ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13, 77-93.
 • Gülensoy, T. (2000). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Gündüz, O. (2007). Konuşma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Güneş F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • İnnali, H. Ö. & Aydın, İ. S. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okur öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(9), 651-682. DOI: 0.7827/TurkishStudies.7132
 • İşcan, A. & Karagöz, B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği). Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 193-206.
 • Joiner, E. (1986). Listening in the foreign language. B. H. Wing (Ed.). In listening reading, and writing: analysis and application, (pp. 43-70) Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages.
 • Karadeniz, O., Er, H. & Tangülü, Z. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 64-81.
 • Karçiç, A. & Çetin, M. (2015). Yabancı dil Türkçe öğreniminde konuşma becerisinin gelişimini engelleyen kaygılar üzerine (Bosna Hersek örneğinde). Electronic Turkish Studies, 10(11), 971-986.
 • Kardaş, M. N. (2015). İkinci dili Türkçe olan çok dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe konuşma kaygıları ve bu kaygılarının bazı değişkenlerle ilişkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 541-556.
 • Katrancı, M. & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445.
 • Kavruk, H. & Deniz, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları (Samsun ili Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 3(15), 63-89.
 • Koç, C. & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778. DOI: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.29
 • Korkmaz, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya dönük özyeterlilik algıları. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 267-309.
 • Morgan, C. T. (1998). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(3), 145-149. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1010961119608
 • Öncü, H. (2012). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.
 • Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdal, F. Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 255-267.
 • Özdemir, E. (2000). Güzel ve etkili konuşma sanatı (6. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, E. & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.
 • Öztürk, F. Z. & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454. DOİ: 10.7822/omuefd.33.2.8
 • Pajares, F. & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.86.2.193
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in achievement settings. Review of Educational Research, 66, 543-578. DOI: https://doi.org/10.3102/00346543066004543
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Paul Pintrich & Martin l. Maehr, (Eds.), In advances in motivation and achievement. (Vol.10, pp. 1-49). Greenwich: CT: JAI Press.
 • Pajares, F. & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. R. Riding & S. Rayner (Ed.). In selfperception (pp. 239-266). London: Ablex Publishing.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. 16 Şubat 2018 tarihinde http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html adresinden alınmıştır.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3), 2199-2218. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3481
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653133
 • Schunk, D. H. (2000). Coming to terms with motivation constructs. Contemporary Educational Psychology, 25, 116-119. DOI: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1018
 • Scovel, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. E. K. Horwitz and D. J. Young,(EDS.). In language anxiety: from theory and research to classroom ımplications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (11. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 927-937.
 • Sevim, O. (2014). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 60(60), 389-402.
 • Sevim, O. & Gedik, M. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 52, 379-393.
 • Solak, E. M. & Yılmaz, F. (2017). Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin konuşma kaygısı nedenleri ve düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 2146-9199.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Şen, Ü. & Boylu, E. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 13-25.
 • Taş, Y. (2006). Kaygı nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi. 14 Şubat 2018 tarihinde http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/sinav_kaygisi.html adresinden alınmıştır.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Telef, B. B. & Karaca, R. (2012). Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 169-187.
 • Telef, B. B. & Ergün, E. (2013). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının yordayıcısı olarak öz-yeterlik. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 423-433. DOI: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5955
 • Temiz, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Electronic Turkish Studies, 10(3), 985-992.
 • Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805. DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1
 • Tüm, D. Ö. & Kunt, N. (2013). Speaking anxiety among EFL student teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 385-399.
 • Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri. Klinik Psikiyatri, 4, 12-16.
 • Tüzemen, T. (2016). Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Uçar, F. (2004). Streste zihnin rolü ve strese bağlı zihinsel/ruhsal hastalıklar. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35), 85-102.
 • Usluel, Y. K. & Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları. BTIE, 20-22 Mayıs, ODTÜ-Ankara, Türkiye.
 • Woolfolk-Hoy, A. & Spero R.B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.01.007
 • Yalnız, A. (2014). Akademik öz-yeterlik: olumlu ve olumsuz duygulanımın yordayıcı rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 95-101.
 • Yaman, H. & Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 41-51.
 • Yavuzer, Y. & Koç, M. (2002). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen yetkinlikleri üzerinde bir değerlendirme. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 35- 43.
 • Yıldırım. S. (2007). Foreign language anxiety: Listening and speaking. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 178-206.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D. & Ekici, G. (2007). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.
 • Zimmerman, B.J., Bandura, A. & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal-setting. American Educational Research Journal, 23, 614-628. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1163261

Investigation of Secondary School Students’ Speaking Anxiety and Academic Self-Efficacy Beliefs in Terms of Various Variables

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 3, 26 - 43, 19.05.2018
https://doi.org/10.31458/iejes.399014

Öz

In this study; It is aimed to determine whether there is a difference in the speaking anxiety and self-efficacy beliefs of secondary school students in terms of gender, grade level, educational status of the mother and the father and the correlation between speaking anxieties and self-efficacy beliefs of the students. In order to obtain the data related to the research, simple unselected sampling method among the scan models is preferred. The study was conducted on 486 students, 200 females and 286 males in 10 different secondary schools from Sivas province centre.  Two different scales were used in the study to determine the anxieties and self-efficacy beliefs of secondary school students. The "Speaking Anxiety Scale" developed by Sevim (2012) were used to determine the speaking anxiety levels. Scale consists of three sub-dimensions as Speaker, Environment and Speech Psychology-Focused Anxieties. The total reliability of the scale was determined as ,91. The "Academic Self-Efficacy Scale" as the subscale of the "Self-Efficacy Scale for Students" adapted by Telef and Karaca (2012) developed by Muris (2001) was used in order to determine the academic self-efficacy of the students. The reliability of the scale is .86. In the data analysis, arithmetic average, percentage, T-test, Anova, LSD and Pearson correlation analysis techniques were used to analyse the data about the study. When the findings obtained were analysed, it was determined that the students' speaking anxiety differed significantly according to gender, class, mother and father education status variables; the students' academic self-efficacy differed significantly according to gender, class, mother education status and father education status variables. According to the correlation results of students’ academic self-efficacy and speaking anxiety total scores were found out to be moderate and in negative way (-.49).

Kaynakça

 • Adalı, O. (2009). Anlamak ve anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Akar, C. (2008). Öz-yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198.
 • Akbaş, A. & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akçay, H. & Akkuzu, N. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 2195-2216.
 • Akgün, F. (2013). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz-yeterlik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.
 • Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil III. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aksoy, V. & Diken, I. H. (2009). Examining school counselors’ sense of self-efficacy regarding psychological counsultation and counseling in special education. Elementary Education Online, 8(3), 709-719.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Aktağ, I. (2003). Teacher efficacy of pre-service teachers in Abant İzzet Baysal University in Turkey. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). The Faculty of The Graduate Collage at the University of Nebraska, Lincoln, Nebraska.
 • Altıntaş, E. & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4), 287-295.
 • Altıntaş, E., Özdemir, A. Ş. & Kerpiç, A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26-34.
 • Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1907-1920.
 • Arslan, A. (2017a). Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 30-44.
 • Arslan, A. (2017b). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 12-31.
 • Aykaç, M. & Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Electronic Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(12), 235-252.
 • Baki, Y. ve Karakus, N. (2015). A research on speech anxiety of prospective Turkish teachers. The Anthropologist, 21(1-2), 271-276.
 • Balkıs, M., Duru, E. & Buluş, M. (2005). Şiddete yönelik tutumların özyeterlik medya şiddete yönelik inanç arkadaş grubu ve okula bağlılık duygusu ile ilişkisi. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 81-97.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Pschologist, 28(2), 117–148.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, 4, 71-81.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 1206-1222.
 • Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 80-92.
 • Boylu, E. & Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 349-368.
 • Breakey, L. K. (2005). Fear of public speaking- the role of the SLP. Seminars in Speech and Language, 26, 107-117.
 • Calp, M. (2005). Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitapevi.
 • Chun, A. H. C. & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of “active” procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 145, 245-264. DOI: 10.3200/SOCP.145.3.245-264
 • Çetin, B. (2009). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterliliklerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 130-141.
 • Çetin, B. (2013). Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarısını yordaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1117-1132.
 • Demir, T. (2010). Konuşma eğitiminde benmerkezci konuşmaya yönelik bir deneme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 415-430.
 • Demir, T. & Melanlıoglu, D. (2014). Speaking anxiety scale for secondary school education students: validity and reliability study. Eğitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 47(1), 103-124.
 • Demirağ, S. (2015). Öğrencilerin akademik öz-yeterliklerinin yetenek, ortam ve eğitim kalitesine göre karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 4(1), 315-323.
 • Doğan, Y. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 261-286.
 • Fırat Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.
 • Gawith, G. (1995). A serious look at self-efficacy: Or waking beeping Slooty. 16 Şubat 2018 tarihinde http://www.theschoolquarterly.com/info_lit_archive/learning_thinking/95_gg_aslasewbs.htm adresinden alınmıştır.
 • Gedik, M. (2015). Siirt örnekleminde ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13, 77-93.
 • Gülensoy, T. (2000). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Gündüz, O. (2007). Konuşma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Güneş F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • İnnali, H. Ö. & Aydın, İ. S. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okur öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(9), 651-682. DOI: 0.7827/TurkishStudies.7132
 • İşcan, A. & Karagöz, B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği). Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 193-206.
 • Joiner, E. (1986). Listening in the foreign language. B. H. Wing (Ed.). In listening reading, and writing: analysis and application, (pp. 43-70) Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages.
 • Karadeniz, O., Er, H. & Tangülü, Z. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 64-81.
 • Karçiç, A. & Çetin, M. (2015). Yabancı dil Türkçe öğreniminde konuşma becerisinin gelişimini engelleyen kaygılar üzerine (Bosna Hersek örneğinde). Electronic Turkish Studies, 10(11), 971-986.
 • Kardaş, M. N. (2015). İkinci dili Türkçe olan çok dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe konuşma kaygıları ve bu kaygılarının bazı değişkenlerle ilişkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 541-556.
 • Katrancı, M. & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445.
 • Kavruk, H. & Deniz, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları (Samsun ili Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 3(15), 63-89.
 • Koç, C. & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778. DOI: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.29
 • Korkmaz, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya dönük özyeterlilik algıları. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 267-309.
 • Morgan, C. T. (1998). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(3), 145-149. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1010961119608
 • Öncü, H. (2012). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.
 • Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdal, F. Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 255-267.
 • Özdemir, E. (2000). Güzel ve etkili konuşma sanatı (6. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, E. & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.
 • Öztürk, F. Z. & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454. DOİ: 10.7822/omuefd.33.2.8
 • Pajares, F. & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.86.2.193
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in achievement settings. Review of Educational Research, 66, 543-578. DOI: https://doi.org/10.3102/00346543066004543
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Paul Pintrich & Martin l. Maehr, (Eds.), In advances in motivation and achievement. (Vol.10, pp. 1-49). Greenwich: CT: JAI Press.
 • Pajares, F. & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. R. Riding & S. Rayner (Ed.). In selfperception (pp. 239-266). London: Ablex Publishing.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. 16 Şubat 2018 tarihinde http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html adresinden alınmıştır.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3), 2199-2218. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3481
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653133
 • Schunk, D. H. (2000). Coming to terms with motivation constructs. Contemporary Educational Psychology, 25, 116-119. DOI: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1018
 • Scovel, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. E. K. Horwitz and D. J. Young,(EDS.). In language anxiety: from theory and research to classroom ımplications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (11. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 927-937.
 • Sevim, O. (2014). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 60(60), 389-402.
 • Sevim, O. & Gedik, M. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 52, 379-393.
 • Solak, E. M. & Yılmaz, F. (2017). Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin konuşma kaygısı nedenleri ve düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 2146-9199.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Şen, Ü. & Boylu, E. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 13-25.
 • Taş, Y. (2006). Kaygı nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi. 14 Şubat 2018 tarihinde http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/sinav_kaygisi.html adresinden alınmıştır.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Telef, B. B. & Karaca, R. (2012). Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 169-187.
 • Telef, B. B. & Ergün, E. (2013). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının yordayıcısı olarak öz-yeterlik. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 423-433. DOI: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5955
 • Temiz, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Electronic Turkish Studies, 10(3), 985-992.
 • Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805. DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1
 • Tüm, D. Ö. & Kunt, N. (2013). Speaking anxiety among EFL student teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 385-399.
 • Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri. Klinik Psikiyatri, 4, 12-16.
 • Tüzemen, T. (2016). Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Uçar, F. (2004). Streste zihnin rolü ve strese bağlı zihinsel/ruhsal hastalıklar. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35), 85-102.
 • Usluel, Y. K. & Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları. BTIE, 20-22 Mayıs, ODTÜ-Ankara, Türkiye.
 • Woolfolk-Hoy, A. & Spero R.B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.01.007
 • Yalnız, A. (2014). Akademik öz-yeterlik: olumlu ve olumsuz duygulanımın yordayıcı rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 95-101.
 • Yaman, H. & Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 41-51.
 • Yavuzer, Y. & Koç, M. (2002). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen yetkinlikleri üzerinde bir değerlendirme. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 35- 43.
 • Yıldırım. S. (2007). Foreign language anxiety: Listening and speaking. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 178-206.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D. & Ekici, G. (2007). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.
 • Zimmerman, B.J., Bandura, A. & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal-setting. American Educational Research Journal, 23, 614-628. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1163261

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi April
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aysel ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet University
0000-0002-8775-1119
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mayıs 2018
Başvuru Tarihi 26 Şubat 2018
Kabul Tarihi 24 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Arslan, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Akademik Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . International e-Journal of Educational Studies , 2 (3) , 26-43 . DOI: 10.31458/iejes.399014

Cited By2106713894             13896   14842

We would like to share important news with you. International e-journal of Educational Studies indexed in EBSCO Education Source H.W. Wilson Index since January 7th, 2020.
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.htm

Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.