Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 12 - 22, 30.12.2022
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1209869

Öz

Kaynakça

 • Arıpınar, E. ve Donuk, B. (2011). Spor yönetim ve organizasyonlarında etik yaklaşımlar fair play. Ötüken Yayınları. İstanbul.
 • Balçıkanlı, G. (2009). “Profesyonel Futbolcuların FairPlay’e Yönelik Davranışları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki ilişki”. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Bozdemir, O. (2017). “Basketbol Oynayan Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğrencilerin Spor Ortamındaki Empati Becerileri ile Fair Play Davranışları Arasındaki İlişki”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çebi, M., Eliöz, M. ve Akbuğa, E. (2018). Sporcularda damgalama. Turkish Studies Social Sciences, 13(26), 395-403.
 • Erdemli, A. (2008). “Spor Yapan İnsan”. İstanbul: E Yayınları.
 • Gül, M., Gül, O. ve Uzun, R. N. (2021). Türk- İslam medeniyetinde spor kültürü: okçuluk, binicilik ve güreş özelinde olgular. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 119-135
 • Güllü, S. “Sporcuların Antrenör-Sporcu İlişkisi ile Sportmenlik Yönelimleri Üzerine Bir Araştırma” Spormetre,16(4),190-204, 2018.
 • Gürpınar, “Basketbolcuların ve Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(1-4), 1-9, 2017
 • Kalkan, T. (2017). 12-15 yaş grubu kadın hentbolcuların müsabaka öncesi kaygı durumlarının fair play tutumlarına etkisisnin incelenmesi (Amasya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Kalkavan, A. “Farklı Düzeydeki Futbolcuların Sportmenlik Anlayışlarının İncelenmesi” 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı, 15-18 Kasım 2018.
 • Kotan, R. (2004). “Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının Fair Play Anlayışları Üzerine Bir Araştırma” (Trabzon İl Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Teke, E. (2018). “Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Fair-Play Davranışına Etkisinin İncelenmesi”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Topan, A. (2011). “Ortaöğretim Kurumlarında Okullar Arası Futbol Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Faır Play Anlayışlarının Kulüp Deneyimlerine Göre 84 İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Yıldıran, İ. (1992). “Sporda Fair-Play Kavramının Tarihsel Boyutları”. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, Yayın No:3. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yayınları, 174-179, Ankara.
 • Şahin, A. (2016). Sporda fair play kavramı: fair play’ın önemi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-30.
 • Yıldıran, İ. (2002). “Fair-Play: Kapsamı, Türkiye’deki Görünümü ve Geliştirme Perspektifleri”. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Sunulan Bildiri (Teksir), 17-29 Ekim, Antalya.

BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 12 - 22, 30.12.2022
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1209869

Öz

Öz Spora ilk adım atan çocukları yetiştiren antrenörlerin spora bakış açılarını belirleyerek sporcularına yarışmalar esnasında, güçleşen şartlar altında dahi kurallara sabırla uymalarını, ahlaklı ve adil bir şekilde mücadele etmeyi temel alan bir eğitim sürecinin oluşmasındaki engelleri belirlemek. Anket formu Vallerand ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Balçıkanlı (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan çok boyutlu sportmenlik yönelimi ölçeği (MSOS–25) 25 maddeden ve 5 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi ölçek uygulanmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın evreni İstanbul ili, örneklemi ise spor merkezlerinde futbol sporcuları n= 50 ve basketbol sporcusu n= 50 toplamda 18-21 yaş, 22-25 yaş, 26 ve üstü yaş gruplarında 100 sporcu oluşturmaktadır. Verilerin analizleri Windows için hazırlanmış SPSS 24.0 paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Futbol ve Basketbol sporcularının ölçek soru maddelerine ilişkin ortalama değerleri incelendiğinde futbol sporcularının lehine yüksek bulunmuştur. Futbol ve Basketbol sporcularının ölçek soru maddelerine ilişkin ortalama değerleri incelendiğinde futbol sporcularının lehine yüksek çıkmıştır.

Kaynakça

 • Arıpınar, E. ve Donuk, B. (2011). Spor yönetim ve organizasyonlarında etik yaklaşımlar fair play. Ötüken Yayınları. İstanbul.
 • Balçıkanlı, G. (2009). “Profesyonel Futbolcuların FairPlay’e Yönelik Davranışları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki ilişki”. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Bozdemir, O. (2017). “Basketbol Oynayan Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğrencilerin Spor Ortamındaki Empati Becerileri ile Fair Play Davranışları Arasındaki İlişki”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çebi, M., Eliöz, M. ve Akbuğa, E. (2018). Sporcularda damgalama. Turkish Studies Social Sciences, 13(26), 395-403.
 • Erdemli, A. (2008). “Spor Yapan İnsan”. İstanbul: E Yayınları.
 • Gül, M., Gül, O. ve Uzun, R. N. (2021). Türk- İslam medeniyetinde spor kültürü: okçuluk, binicilik ve güreş özelinde olgular. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 119-135
 • Güllü, S. “Sporcuların Antrenör-Sporcu İlişkisi ile Sportmenlik Yönelimleri Üzerine Bir Araştırma” Spormetre,16(4),190-204, 2018.
 • Gürpınar, “Basketbolcuların ve Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(1-4), 1-9, 2017
 • Kalkan, T. (2017). 12-15 yaş grubu kadın hentbolcuların müsabaka öncesi kaygı durumlarının fair play tutumlarına etkisisnin incelenmesi (Amasya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Kalkavan, A. “Farklı Düzeydeki Futbolcuların Sportmenlik Anlayışlarının İncelenmesi” 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı, 15-18 Kasım 2018.
 • Kotan, R. (2004). “Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının Fair Play Anlayışları Üzerine Bir Araştırma” (Trabzon İl Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Teke, E. (2018). “Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Fair-Play Davranışına Etkisinin İncelenmesi”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Topan, A. (2011). “Ortaöğretim Kurumlarında Okullar Arası Futbol Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Faır Play Anlayışlarının Kulüp Deneyimlerine Göre 84 İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Yıldıran, İ. (1992). “Sporda Fair-Play Kavramının Tarihsel Boyutları”. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, Yayın No:3. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yayınları, 174-179, Ankara.
 • Şahin, A. (2016). Sporda fair play kavramı: fair play’ın önemi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-30.
 • Yıldıran, İ. (2002). “Fair-Play: Kapsamı, Türkiye’deki Görünümü ve Geliştirme Perspektifleri”. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Sunulan Bildiri (Teksir), 17-29 Ekim, Antalya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cuneyt SEYDİOĞLU> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Topkapı Üniversitesi
0000-0002-4595-0574
Türkiye


İhsan YAĞCI>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-3607-8585
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igdirsbd1209869, journal = {Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5056}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {12 - 22}, doi = {10.48133/igdirsbd.1209869}, title = {BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Seydioğlu, Cuneyt and Yağcı, İhsan} }
APA Seydioğlu, C. & Yağcı, İ. (2022). BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 12-22 . DOI: 10.48133/igdirsbd.1209869
MLA Seydioğlu, C. , Yağcı, İ. "BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2022 ): 12-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsbd/issue/74411/1209869>
Chicago Seydioğlu, C. , Yağcı, İ. "BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2022 ): 12-22
RIS TY - JOUR T1 - BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - CuneytSeydioğlu, İhsanYağcı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.48133/igdirsbd.1209869 DO - 10.48133/igdirsbd.1209869 T2 - Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 22 VL - 5 IS - 1 SN - 2667-5056- M3 - doi: 10.48133/igdirsbd.1209869 UR - https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1209869 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Cuneyt Seydioğlu , İhsan Yağcı %T BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2022 %J Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2667-5056- %V 5 %N 1 %R doi: 10.48133/igdirsbd.1209869 %U 10.48133/igdirsbd.1209869
ISNAD Seydioğlu, Cuneyt , Yağcı, İhsan . "BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 1 (Aralık 2022): 12-22 . https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1209869
AMA Seydioğlu C. , Yağcı İ. BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2022; 5(1): 12-22.
Vancouver Seydioğlu C. , Yağcı İ. BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2022; 5(1): 12-22.
IEEE C. Seydioğlu ve İ. Yağcı , "BASKETBOL VE FUTBOL SPOR OKULLARINDAKİ SPORCULARININ FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 12-22, Ara. 2022, doi:10.48133/igdirsbd.1209869

21116