BibTex RIS Kaynak Göster

İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği

Yıl 2019, Sayı: EK SAYI (2019) - Yıl: 2019 Cilt: Ek Sayı: Ek, 301 - 326, 01.12.2019

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, İslami bankacılık sözleşmelerinin İran'da-ki iş ortamı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Modeldeki değişkenle-re ait verilere ait bilgi toplamak için İran merkez bankası ve Dünya Bankası web sitesinden yararlanılmıştır. Model tahmini için Gecikme-si Dağıtılmış Otoregresif Model ARDL yaklaşımı kullanılarak 1999-2017 dönemine ait verilerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Karz-ı Hasen Sözleşmeleri, Değişim sözleşmeleri ve Ortaklık kredileri hem kısa hem de uzun vadede iş ortamı üzerinde olumlu ve önemli bir etkide bulunmaktadır. Ayrıca, İnsani Gelişme Endeksi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar DYY hem kısa hem de uzun vadede iş ortamını olumlu yönde etkilemektedir. Yine kısa ve uzun vadede ülkedeki iş ortamı üzerinde enflasyonun olumsuz etkileri de tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeli tahminine dayanarak, bağımlı değişkenin kısa vadeli dengesizlikleri %54 oranında azaltmakta ve uzun vadeli dengeye doğru ilerletmektedir

Kaynakça

 • Abdul Manap, T. A., Abduh, M. & Omar, M. A. (2012). Islamic Banking-Growth Nexus: Toda-Yamamoto and Bootstrap Granger Causality Test. Journal of Islamic Finance. No. 1. PP. 59-66.
 • Ahmad, Z., Iqbal, M. and Khan, M. (1983), Money and Banking in Islam, International Center for Research in Islamic Economics, Jeddah.
 • Altıntaş, H. (2013). ” Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Di- namik Nedensellik Analizi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 1-30.
 • Amjadi, K., Shafeyi,E., (2017), Bilişim ve İletişim Teknolojileri- nin seçilmiş ükelerde iş ortamındakı etkisi (verimlilik ar- tışı için bir mekanizma),verililik yönetimi dergisi, yıl 11, no. 41, ss 201-223.
 • Ariff, M. (1982), “Monetray Policy in an İnterest Free Islamic Economy: Nature and Scope”, in Ariff, M. (Ed.), Mone- tary and Fiscal Economics of Islam, International Center for Research in Islamic Economics, Jeddah, pp. 287-310.
 • Bakhita, H. (2017). Impact of Islamic Modes of Finance on Eco- nomic Growth through Financial Stability. Journal of Bu- siness & Financial Affairs. No. 1. PP. 1-7.
 • Bjorvatn, K. (1998), “Islamic economics and economic develop- ment”, Forum for Development Studies, No. 2, pp. 229- 43.
 • Chapra, M.U. (1982), “Money and banking in an Islamic eco- nomy”, in Ariff, M. (Ed.), Money and Fiscal Economics of Islam, International Center for Research in Islamic Eco- nomics, Jeddah, pp. 145-86.
 • El-Gamal, M.A. (2006), Islamic Finance: Law, Economics, and Practice, Cambridge University Press, New York, NY.
 • Erdoğan, S. ve Gedikli, A. (2018). “İran Bankacılık Sistemi Üze- rine Bir Değerlendirme”, International Congress of Isla- mic Economy, Finance and Ethics, 3-4 November 2018, 71-81, İstanbul, Turkey.
 • Fesharaki, Farzad, Sehat, Saeed, Mousavi, Seyedmohsen, (2017), Girişimcilik Trendinin Markalaşma Yoluyla Ticari Büyüme Üzerindeki Etkisi, Modiriyat Rahbordi dergisi, yıl 23, no. 66, ss 57-79.
 • Ghavami, S. H., Seyed Nurani, S. M. R., Mohammadi, T., Ranjbar, M., (2018), Borç ve Katkı Finansal Sözleşme Değişkenlerinin Önem Etkilerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması, İslam ekonomisi çalışmaları, yıl 10, no: 2 ardışık 20, ss 101-128. Jafari Eskandari, M., Aliahmadi, A., Khaleghi G., Heidari, M., (2010), İran'ın Endüstriyel İş Ortamının Dengeli Puan Kartı Yaklaşımıyla Özel Sektörü Desteklemesinde Değerlendirilmesi, Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi Dergisi, Vol. 21, no. 2, ss 37-52.
 • Jafari Samimi, A., Yahyazadefar, M., Najafpour, A., (2015), Seçilmiş Ülkelerde İslami Bankacılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi, Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomide Araştırma ve Geliştirme Uluslararası Konferansı.
 • Javid, M., Rabii Mandjin, M., (2018), Karşılaştırmalı İslam Sözleşmeleri Çalışması ve İslami Bankacılık Destek Sözleşmeleri (Vaka Çalışması: Şehir Bankası), Ekonomi ve Kentsel Yönetim Dergisi, yıl 6, no. 2 , ardışık 22, ss 19-31.
 • Johnson, K. (2013). The Role of Islamic Banking in Economic Growtha. CMC Senior Theses. Claremont Colleges.
 • Johnston, J. and Dinardo, J. (1997). Econometric Methods, McGraw-Hill Companies. Khatami Firoozabadi, S. M.A., Asgarimehr, M., Mortazhejri, F., (2018), İş ortamını kolaylaştırmak ve geliştirmek bağlamında e-iş geliştirme çözümleri, Pajuheş iktisadi dergisi, yıl 18, no. 68, ss 253-290.
 • Knack, S., & Keefer, P.(1995), Institutions and Economic Performance: Cross- Country Tests Using Alternative Measures. Economics and Politics, 7, 207-227.
 • Lewis, M. and Algaoud, L.M. (2001), Islamic Banking, Edward Elgar, Northampton, MA.
 • Meydari, Ahmad, ghodchani, Aslan, (2008), İş ortamının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Jahad Daneshgahi, Tehran, İran.
 • Moharramoğli, A., (2016), Bankacılık Performansının İslami Bankacılığa Vurgulanan Sektörlerin Büyümesine Etkisi: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Örneği, MA tez, Allame Tabatabayi University, Porter, M. E.(2009), Competitiveness and the State of Entrepreneurship in Saudi Arabia, 12-14.
 • Ronald, C. & Porter, M.(2000), Microeconomic Competitiveness: Finding from Executive Survey. World Economic Forum.
 • Salari, Abuzar (2011), Vergi Sisteminin İş Ortamı Üzerindeki Etkisi. İktisadi Dergi, Ekonomik Sorunlar ve Politikaları Aylık İnceleme. No. 9 ve 10, ss 111-130.
 • Shahınpoor, Nasrin, (2008), The link between Islamic banking and microfinancing, International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 10, pp. 996-1007. Emerald Group Publishing Limited 0306-8293, DOI 10.1108/03068290910984777.
 • Süslü, B. ve Bekmez, S. (2010). “Türkiyede Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4(2).
 • Torki M. A., Ateyah, M. A. & George, N. S. (2015). The Impact of Islamic Finance on Some Macro Economic Variables.
 • (A case study of Jordan Islamic Bank). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. No. 1. PP. 10-30.
 • Venardos, A.M. (2005), Islamic Banking and Finance in Southeast Asia: Its Development and Future, World Scientific Publishing Company, Singapore.
 • Wilson, R. (Ed.) (1990), Islamic Financial Markets, Routledge, New York, NY. www.doingbusiness.org www.worldbank.org

The Effects of Islamic Banking Practices on the Business Environment: The Iran Case

Yıl 2019, Sayı: EK SAYI (2019) - Yıl: 2019 Cilt: Ek Sayı: Ek, 301 - 326, 01.12.2019

Öz

The main aim of this study is to investigate the effect of Islamic banking contracts on the business environment in Iran. In order to collect data and information about the variables in the model, Iranian Central Bank and World Bank website were used in this study. The Auto Regression Distributed Lag ARDL approach was used to estimate the model between 1999-2017. According to the research findings, Qardhul Hasan contracts, Exchange contracts and partnership contracts have positive and significant impact on business environment in both short and long term. In addition, the Human Development Index and Foreign Direct Investment FDI have a positive impact on business environment in both short-term and long-term. The negative impact of inflation has been determined in the short and long term business environment in the country. Based on the estimation of the Error Correction Model ECM , the short-term imbalances of the dependent variable decrease by 54% and move towards long-term equilibrium

Kaynakça

 • Abdul Manap, T. A., Abduh, M. & Omar, M. A. (2012). Islamic Banking-Growth Nexus: Toda-Yamamoto and Bootstrap Granger Causality Test. Journal of Islamic Finance. No. 1. PP. 59-66.
 • Ahmad, Z., Iqbal, M. and Khan, M. (1983), Money and Banking in Islam, International Center for Research in Islamic Economics, Jeddah.
 • Altıntaş, H. (2013). ” Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Di- namik Nedensellik Analizi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 1-30.
 • Amjadi, K., Shafeyi,E., (2017), Bilişim ve İletişim Teknolojileri- nin seçilmiş ükelerde iş ortamındakı etkisi (verimlilik ar- tışı için bir mekanizma),verililik yönetimi dergisi, yıl 11, no. 41, ss 201-223.
 • Ariff, M. (1982), “Monetray Policy in an İnterest Free Islamic Economy: Nature and Scope”, in Ariff, M. (Ed.), Mone- tary and Fiscal Economics of Islam, International Center for Research in Islamic Economics, Jeddah, pp. 287-310.
 • Bakhita, H. (2017). Impact of Islamic Modes of Finance on Eco- nomic Growth through Financial Stability. Journal of Bu- siness & Financial Affairs. No. 1. PP. 1-7.
 • Bjorvatn, K. (1998), “Islamic economics and economic develop- ment”, Forum for Development Studies, No. 2, pp. 229- 43.
 • Chapra, M.U. (1982), “Money and banking in an Islamic eco- nomy”, in Ariff, M. (Ed.), Money and Fiscal Economics of Islam, International Center for Research in Islamic Eco- nomics, Jeddah, pp. 145-86.
 • El-Gamal, M.A. (2006), Islamic Finance: Law, Economics, and Practice, Cambridge University Press, New York, NY.
 • Erdoğan, S. ve Gedikli, A. (2018). “İran Bankacılık Sistemi Üze- rine Bir Değerlendirme”, International Congress of Isla- mic Economy, Finance and Ethics, 3-4 November 2018, 71-81, İstanbul, Turkey.
 • Fesharaki, Farzad, Sehat, Saeed, Mousavi, Seyedmohsen, (2017), Girişimcilik Trendinin Markalaşma Yoluyla Ticari Büyüme Üzerindeki Etkisi, Modiriyat Rahbordi dergisi, yıl 23, no. 66, ss 57-79.
 • Ghavami, S. H., Seyed Nurani, S. M. R., Mohammadi, T., Ranjbar, M., (2018), Borç ve Katkı Finansal Sözleşme Değişkenlerinin Önem Etkilerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması, İslam ekonomisi çalışmaları, yıl 10, no: 2 ardışık 20, ss 101-128. Jafari Eskandari, M., Aliahmadi, A., Khaleghi G., Heidari, M., (2010), İran'ın Endüstriyel İş Ortamının Dengeli Puan Kartı Yaklaşımıyla Özel Sektörü Desteklemesinde Değerlendirilmesi, Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi Dergisi, Vol. 21, no. 2, ss 37-52.
 • Jafari Samimi, A., Yahyazadefar, M., Najafpour, A., (2015), Seçilmiş Ülkelerde İslami Bankacılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi, Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomide Araştırma ve Geliştirme Uluslararası Konferansı.
 • Javid, M., Rabii Mandjin, M., (2018), Karşılaştırmalı İslam Sözleşmeleri Çalışması ve İslami Bankacılık Destek Sözleşmeleri (Vaka Çalışması: Şehir Bankası), Ekonomi ve Kentsel Yönetim Dergisi, yıl 6, no. 2 , ardışık 22, ss 19-31.
 • Johnson, K. (2013). The Role of Islamic Banking in Economic Growtha. CMC Senior Theses. Claremont Colleges.
 • Johnston, J. and Dinardo, J. (1997). Econometric Methods, McGraw-Hill Companies. Khatami Firoozabadi, S. M.A., Asgarimehr, M., Mortazhejri, F., (2018), İş ortamını kolaylaştırmak ve geliştirmek bağlamında e-iş geliştirme çözümleri, Pajuheş iktisadi dergisi, yıl 18, no. 68, ss 253-290.
 • Knack, S., & Keefer, P.(1995), Institutions and Economic Performance: Cross- Country Tests Using Alternative Measures. Economics and Politics, 7, 207-227.
 • Lewis, M. and Algaoud, L.M. (2001), Islamic Banking, Edward Elgar, Northampton, MA.
 • Meydari, Ahmad, ghodchani, Aslan, (2008), İş ortamının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Jahad Daneshgahi, Tehran, İran.
 • Moharramoğli, A., (2016), Bankacılık Performansının İslami Bankacılığa Vurgulanan Sektörlerin Büyümesine Etkisi: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Örneği, MA tez, Allame Tabatabayi University, Porter, M. E.(2009), Competitiveness and the State of Entrepreneurship in Saudi Arabia, 12-14.
 • Ronald, C. & Porter, M.(2000), Microeconomic Competitiveness: Finding from Executive Survey. World Economic Forum.
 • Salari, Abuzar (2011), Vergi Sisteminin İş Ortamı Üzerindeki Etkisi. İktisadi Dergi, Ekonomik Sorunlar ve Politikaları Aylık İnceleme. No. 9 ve 10, ss 111-130.
 • Shahınpoor, Nasrin, (2008), The link between Islamic banking and microfinancing, International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 10, pp. 996-1007. Emerald Group Publishing Limited 0306-8293, DOI 10.1108/03068290910984777.
 • Süslü, B. ve Bekmez, S. (2010). “Türkiyede Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4(2).
 • Torki M. A., Ateyah, M. A. & George, N. S. (2015). The Impact of Islamic Finance on Some Macro Economic Variables.
 • (A case study of Jordan Islamic Bank). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. No. 1. PP. 10-30.
 • Venardos, A.M. (2005), Islamic Banking and Finance in Southeast Asia: Its Development and Future, World Scientific Publishing Company, Singapore.
 • Wilson, R. (Ed.) (1990), Islamic Financial Markets, Routledge, New York, NY. www.doingbusiness.org www.worldbank.org
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Demet Eroğlu Sevinç Bu kişi benim

Ali Shahinpour Bu kişi benim

Haktan Sevinç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: EK SAYI (2019) - Yıl: 2019 Cilt: Ek Sayı: Ek

Kaynak Göster

APA Sevinç, D. E., Shahinpour, A., & Sevinç, H. (2019). İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(EK SAYI (2019), 301-326.