YAYIN İLKELERİ

                                                                                          IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1) Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen yazıların, kesinlikle başka bir yerde yayımlanmamış ya da başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimize gönderilen bir makalenin aynı anda başka bir Dergiye ya da herhangi bir yayın platformuna gönderildiğinin tespiti halinde ilgili yazının süreci iptal edilecek ve yazar hakkında etik ihlali bildiriminde bulunulacaktır. Lisansüstü tezlerden ya da kongre/sempozyum vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hareketle hazırlanan makaleler, daha önce en fazla özetinin yayımlanmış olması ve bu hususa dair açıklama konulması şartı ile yayımlanabilir. Daha önce tam metni yayımlanmış olan bir bildirinin Dergimizde yayımlanması mümkün değildir. Bu hususta bütün sorumluluk yazara ait olup aksi bir durumun tespiti halinde Dergimiz, ilgili makaleyi yayından kaldırmaya yetkilidir. (NOT: Her sayıda lisansüstü tezlerden ya da sunulmuş bildirilerden yola çıkarak hazırlanmış sınırlı sayıda makaleye yer verilecektir.)

2) Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde Felsefe ve Din Bilimleri, Dil Edebiyat ve Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Turizm olmak üzere beş temel alanda kaleme alınmış makalelere yer verilmektedir.

3) Derginin yayım dili Türkçe olmakla birlikte editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinde yazılmış sınırlı sayıda makaleye de yer verilebilir. Bir sayıda, Türkçe dışında adı geçen dillerde makale kabul edilip edilmeyeceği Derginin yoğunluk durumuna bağlı olarak Editörün takdirindedir. Dergimizde araştırma makalelerinin yanı sıra derlemelere, çevirilere ve kitap tanıtımlarına da yer verilmektedir.

4) Dergimize gönderilen yazıların değerlendirmeye alınabilmesi ve yayımlanabilmesi, her şeyden önce editörlerin makale hakkında dergiye uygunluk kararı vermesine bağlıdır. Editörler, şekil veya içerik bakımından uygun görmedikleri ya da yetersiz buldukları bir makaleyi hakem sürecine geçirmeksizin doğrudan reddedebilir. Ayrıca bir makelenin hakemlerden olumlu rapor alması o makalenin kesin olarak yayımlanacağı anlamına gelmemektedir. Editör, yayın kurulu ya da alan editörü, hakemlerden olumlu rapor gelse bile bir makalenin yayımlanmamasına karar verebilir. Ancak böyle bir durumda editör gerekçeyi yazara bildirmekle yükümlüdür.

5) Dergimize gönderilen yazılar iThenticate taramasından geçirilmektedir. Benzerlik oranı %20'yi aşan bir makale reddedilir. Ancak çalışmanın kapsamına ve benzerlik oranının yüksek çıkmasına neden olan etkene göre (derleme, tıpkı metin, arşiv taraması, lisansüstü tez vb.) bu oran editör tarafından güncellenebilir.

6) Dergimize gönderilen makaleler, değerlendirme aşamasına geçmeden ön inceleme aşamasında iken geri çekilebilir. Hakemlere gönderilerek değerlendirme aşamasına geçen makaleler geri çekilemez. Yazarların makalenin sürecini sadece sistem üzerinden takip etmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda sadece teknik konulardaki problemler için editöre yazı yazılabilir. Bunun dışında makalenin hakem sürecindeki işleyişine ilişkin olarak hiçbir şekilde editöre yazı yazılamaz. Ayrıca hakemlerin verdiği kararlardan ötürü editör ve yayın kurulu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dergimize gönderilen her yazı (kitap tanıtımları dahil) gerekli ön şartları sağladıktan sonra en az doktor unvanlı iki hakeme yönlendirilir. Makale her iki hakemden olumlu rapor alması durumunda editör onayı ile dergimizde yayımlanır. Hakemlerin her ikisinin olumsuz rapor vermesi durumunda ise makale reddedilir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda ise tasarruf hakkı editörde olmak üzere yazı üçüncü bir hakeme gönderilir ve neticeye göre nihai karar verilir. Ancak bir hakemin olumsuz diğer hakemin ise major revizyon kararı vermesi durumunda makale reddedilir. Hakemin düzeltme önerdiği bir makale için yazarın en geç 1 ay içinde sisteme düzeltme dosyası yüklemesi zorunludur. Hakemin düzeltme önerisini takiben 1 ay içinde düzeltilmiş metin yüklemeyen yazarların makalesi için değerlendirme işlemi sonlandırılacak ve makale reddedilecektir. Yazılar sisteme yüklenirken herhangi bir şekilde yazarın isim, adres, kurum vb. bilgilerine yer verilmemelidir. Bu bilgilerden birinin yer aldığı makaleler doğrudan reddedilir. Herhangi bir nedenle reddedilen bir makale, Dergimize tekrar gönderilemez. Bir makaleyi raporlayacak hakem bulunamaması durumunda, editör kararıyla makale reddedilerek işlem sonlandırılır.

7) Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yazısı yayımlanan bir yazarın, yazı yayımlandıktan sonra en erken takip eden altıncı sayıda -özel sayılar hariç- Dergimizde başka bir makalesi yayımlanabilecektir. Örneğin Dergimizin Ocak 2021 Sayısında yazısı yayımlanan bir yazar, en erken 2022 Temmuz Sayısında başka bir makalesiyle Dergimizde yer alabilecektir. Ayrıca bir yazar, devam etmekte olan makalesi ile alakalı süreç tamamlanmadan sisteme başka bir makale yüklememelidir. Böyle bir durumda yüklenen diğer makale ya da makaleler reddedilir. Bir yazar, Dergimizin herhangi bir sayısında en fazla bir makalede yazar olarak yer alabilir.
8) Dergimize gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar, eserlerinin telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Bu nedenle yayımlanan makaleler için telif ücreti talep edilemez. Dergimiz, yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar.

9) Dergimizde yayımlanan yazıların bütün sorumluluğu yazarlara aittir. Dergimiz editörleri ve diğer kurulları yazıların içeriğinden sorumlu tutulamaz. Makalemize yazı gönderen yazarlar bu hükmü peşinen kabullenmiş sayılırlar. Dergimizde yayımlanan bir makaleden faydalanan bir araştırmacı, bilimsel ölçütlere uygun olarak ilgili makaleye atıfta bulunmak zorundadır.

10) TELİF HAKKI FORMU-KATKI ORANI VE ÇATIŞMA BEYANI FORMU: Dergimize makale gönderen yazarlar https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/2364 linkinde yer alan telif hakkı formu ile https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/23636 linkinde yer alan katkı oranı ve çatışma beyanı formunu doldurmak zorundadır.