Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 88 - 105 2019-12-31

HİSSE SENEDİ VOLATİLİTESİ VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX

Erkan ALSU [1] , Metin YİĞİTUŞAĞI [2]


Bu çalışmanın amacı, panel veri  ekonometrik analiz metodu  kullanılarak finansal performans ve hisse senetleri fiyat oynaklığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışma Türkiye’de Borsa İstanbul’da imalat sanayii sektöründeki 123 şirketin 2007-2017 arasındaki yıllık bilanço verilerini içermektedir. Modelde kullanılan serilere durağan olup olmadıklarını belirlemek için birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra korelasyon matris analizi, klasik, sabit ve tesadüfi etkiler regresyon modelleri elde edilmiştir. Bu çalışmadaki bağımlı değişken, hisse fiyat oynaklığı ve bağımsız değişkenler ise Cari Oran, Alacak Devir Hızı, Firma Değeri, Firma Değeri/Defter Değeri. Aktif Karlılık, Stok Devir Hızı, aktif Büyüme oranı ve Aktif Devir Hızı gibi finansal rasyolardır. Bu çalışmaya dayalı olarak, finansal oranların hisse senetleri fiyat oynaklığı üzerindeki etkilerinin farklı anlam düzeylerinde değiştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Borsa Istanbul’daki yatırımcılar için önemli işaretler taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, panel veri  ekonometrik analiz metodu  kullanılarak finansal performans ve hisse senetleri fiyat oynaklığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışma Türkiye’de Borsa İstanbul’da imalat sanayii sektöründeki 123 şirketin 2007-2017 arasındaki yıllık bilanço verilerini içermektedir. Modelde kullanılan serilere durağan olup olmadıklarını belirlemek için birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra korelasyon matris analizi, klasik, sabit ve tesadüfi etkiler regresyon modelleri elde edilmiştir. Bu çalışmadaki bağımlı değişken, hisse fiyat oynaklığı ve bağımsız değişkenler ise Cari Oran, Alacak Devir Hızı, Firma Değeri, Firma Değeri/Defter Değeri. Aktif Karlılık, Stok Devir Hızı, aktif Büyüme oranı ve Aktif Devir Hızı gibi finansal rasyolardır. Bu çalışmaya dayalı olarak, finansal oranların hisse senetleri fiyat oynaklığı üzerindeki etkilerinin farklı anlam düzeylerinde değiştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Borsa Istanbul’daki yatırımcılar için önemli işaretler taşımaktadır.

 • Akbari, S. M. and Dadrasmoghadam, A. (2015). Relationship between Financial Ratios in the Stock Prices of Agriculture-Related Companies Accepted On the Stock Exchange for Iran. Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 10(9), May , 586-591.
 • Aktas, R. and Unal, S. (2015). The relationship between Financial Efficiency Ratios and Stock Prices: an Empirical Investigation on Insurance Companies Listed in Borsa Istanbul. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), Ocak, ss.1-16.
 • Aydemir, O. Ögel, S. and Demirtaş, G. (2012). Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2):277-288.
 • Baltagi, B.H.( 1995). Econometric Analysis Of Panel Data, John Wiley and Sons, New York, 458p.:13
 • Basu, S.(1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of The Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3):663-682.
 • Bayrakdaroglu, A. (2012). An Empirical Study on Performance Criteria's Explanatory Power of Stock Returns. The Journal of Accounting and Finance, January, pp.139-153.
 • Bayrakdaroglu, A., Mirgen, C., Kuyu, E. (2017). Relationship between profitability ratios and stock prices: an empirical analysis on BIST-100. PressAcademia Procedia (PAP), V.6.,p.1-10.
 • Büyükşalvarcı, A. (2011). finansal analizde kullanılan oranlar ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: ekonomik kriz dönemleri için imkb imalat sanayi şirketleri üzerine ampirik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1):225-240.
 • Canbaş, S., Düzakın, H. and Kılıç, S.B. (2002). Fundamental and Macroeconomic Information for Common Stock Valuation: TheTurkish Case. Yapı Kredi Economic Review, 13(1):55-64.
 • Cengiz, H., & Püskül, A. Ö. (2016). Hisse Senedi Getirileri ve Karlılık Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Endeksinde İşlem Gören İşletmelerin Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12):295-306.
 • Damien, Paul (1997), Economic Value Added Model to Assess Bank Performance. University of Michigan Business School Working Paper.
 • Dwyer, G. Jr. and Hafer, R. W. (1990). The Stock Market: Bubbles, Volatility, and Chaos. Springer Science+Business Media, New York, pp.3.
 • Finnet 2000 Plus. http://www.finnet2000plus.com/(23.03.2018).
 • Goncharov, I. (2015). Fair Value Accounting, Earnings Volatility, and Stock Price Volatility. Lancaster University, Management School, Lancaster, pp.29-30.
 • Gujarati, D.N. (1999). Temel Ekonometri , (Çev. Ü. Şenesen, G.G.Şenesen), İstanbul, Literatür, 849s.
 • Gutam, R. (2017). Impact of Firm Specific Variables on Stock Price Volatility and Stock Returns of Nepalese Commercial Banks. International Journal of Research in Business Studies and Management, 4(6):33-44.
 • Güngör, B., Yerdelen, K. C. (2015). Determination Of The Factors That Affect Share Prices Using Dynamic Panel Data Analysis. The Journal of KAU IIBF, 6(9):149-168.
 • Gregoriou, G. (2009). Stock Market Volatility. CRC Press, New York, pp.3-4-8.
 • Habib, Y., Zernigah, I.K. and Muhammad A.K (2012). Dividend Policy and Share Price Volatility: Evidence from Pakistan. Global Journal Of Management AndBusiness Research, 12(5):78-84.
 • Horasan, M. (2009). Fiyat/Kazanç Oranının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: MKB30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1):181-192.
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (Cambridge University Press, Cambridge).
 • Hull, R.M. (1999). Leverage Ratios, Industry Norms and Stock Price Reaction: An Emperical Investigation of Stock-For-Debt Transactions. Financial Management, Summer, 28(2):32-45.
 • Kalaycı, S. and Karatas, A. (2005). Hisse Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar iliskisi: MKB’de Bir Temel Analiz Arastırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, ss. 146-157.
 • Kalev, P., S., vd. (2004). Public İnformation Arrival and Volatility of İntraday Stock Returns. Journal of Banking and Finance, 28:1441-1467.
 • Karaca, S. and Korkmaz, Ö. (2013). The Factors Affecting Firm Performance: The Case of Turkey. Ege Academıc Revıew, 13(2), April, pp.169-179.
 • Kashyap, A. (2016). Financial Market Regulations and Legal Challenges in South Asia. IGI Global, Hershey PA, pp.135.
 • Kaya, A. and Öztürk, M. (2015). Muhasebe Karları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki : BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67(Temmuz), 37–54.
 • Kenyoru, N. D., Kundu, S. A., & Kibiwott, L. P. (2013). Dividend Policy and Stock Price Volatility. Research Journal of Finance and Accounting, 6(6):115-120.
 • Klevmarken, N.A. (1989). Panel studies: What can we learn from them? Introduction, European Economic Revie, 33, 523–529.
 • Kotharı, S. P, Warner. J., B. (2006). Stock Returns, Aggregate Earnings, Surprises, and Behavioral Finance. Journal of Financial Economics, 79.
 • Lewellen, J. (2002). Predicting Returns with Financial Ratios. Social Science Research Network Working Paper Series, 4371(2).
 • Menike, M. G. P. D. and Prabath, U. S. (2014). The Impact of Accounting Variables on Stock Price: Evidence from the Colombo Stock Exchange, Sri Lanka. International Journal of Business and Management, 9(5).
 • Muradoglu, G. and Whittington, M. (2001). Predıctabılıty of uk stock returns by usıng debt ratıos. CUBS Faculty of Finance Working Papers, 5, October, pp.1-24. http://papers.ssrn.com/abstract=287653/.
 • Mramor, D. and Marmor-Kosta, N. (1997). Accounting Ratios as Factors of Rate of Return on Equity. New Operational Approaches for Financial Modeling. Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 335-348.
 • Mramor, D. Pahor, M. (2000). Testing Nonlinear Relationships Between Excess Rate of Return on Equity and Financial Ratios. Faculty of Economics, University of Ljubljana.
 • Mynet Finans. https://finans.mynet.com/tarihselveriler/(05.04.2018).
 • Omran, M. Ragab, A. (2004). Linear Versus Non-Linear Relationships Between Financial Ratios and Stock Returns: Empirical Evidence Form Egyptian Firms. Review of Accounting and Finance, 3(2):84-102.
 • Ozen, E., Yesildag, E., and Soba, M. (2015). TOPSIS Performance Evaluation Measures and Relation Between Financial Ratios and Stock Returns. Journal of Economics Finance and Accounting, 2(4).
 • Parlakkaya, R. & Kahraman, Ü. M. (2017). Muhasebe Bilgilerinin Hisse Fiyatlarını Açıklama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bist100 Uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33):46-58.
 • Profilet and Bacon (2013). Dividend Policy and Stock Price Volatility in the U.S. Equity Capital market. Proceedings of ASBBS, 20(1).
 • Sevim, U. (2016). İşletme Finansal Oranlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST 100 İmalat İşletmeleri Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2):221-235.
 • Sharif, T., Purohit, H., & Pillai, R. (2015). Analysis of Factors Affecting Share Prices: The Case of Bahrain Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 7(3):207-216.
 • Shiller, R, J. (1989). Market Volatility. The MIT Press, London, pp.5.
 • Suleman, M., Asghar M., Ali Shah, S., & Hamid, K. (2011). Impact of dividend policy on stock price risk: Empirical evidence from equity market of Pakistan. Journal of Finance, 4(1), 45-52.
 • Şamiloğlu, F. (2005). Hisse Getirileri ve Fiyatlarıyla, Kazanç ve Nakit Akımları Arasındaki İlişki: Deri ve Gıda Şirketlerinde Ampirik Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 26:120-126.
 • Tesfatsion, L. (2004), Financial Market Illustrations: Some Stock-Market Basics. Pearson Addison-Wesley.
 • Yılgör, A. G. (2005). İşletmelerde borçlanma düzeyindeki değişimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri. D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 20(1).15-28.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6102-1786
Yazar: Erkan ALSU (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2360-2202
Yazar: Metin YİĞİTUŞAĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { iiibfud579924, journal = {G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi}, issn = {}, eissn = {2148-5593}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {88 - 105}, doi = {}, title = {RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX}, key = {cite}, author = {Alsu, Erkan and Yi̇ği̇tuşağı, Metin} }
APA Alsu, E , Yi̇ği̇tuşağı, M . (2019). RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi , 3 (3) , 88-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/579924
MLA Alsu, E , Yi̇ği̇tuşağı, M . "RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX" . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 88-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/579924>
Chicago Alsu, E , Yi̇ği̇tuşağı, M . "RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 88-105
RIS TY - JOUR T1 - RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX AU - Erkan Alsu , Metin Yi̇ği̇tuşağı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 105 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-5593 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX %A Erkan Alsu , Metin Yi̇ği̇tuşağı %T RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX %D 2019 %J G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi %P -2148-5593 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Alsu, Erkan , Yi̇ği̇tuşağı, Metin . "RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 / 3 (Aralık 2020): 88-105 .
AMA Alsu E , Yi̇ği̇tuşağı M . RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 88-105.
Vancouver Alsu E , Yi̇ği̇tuşağı M . RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND THE VOLATILITY OF STOCK PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON BIST MANUFACTURING INDUSTRY INDEX. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 88-105.