Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 152 - 167 2019-12-31

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Gülhan DURAN [1] , Süha ÇELİKKAYA [2]


Lojistik kavram itibariyle yeni olmakla birlikte özellikle firma performansını rekabet gücü açısından etkilediği için büyük önem taşımaktadır. İlk kez 20. Y.Y.’ın başında literatürde adı geçen ve zamanla önemi artan lojistik kavramı Türkiye’deki pek çok akademik çalışmada da ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’de akademik yazma alanında lojistik üzerine yapılan lisansüstü tezleri çeşitli açılardan incelemektir. Çalışmanın verileri “YÖK Ulusal Tez Merkezinin” veri tabanından elde edilmiştir. 2000-2019 tarihleri arasında işletme alanında lojistik ile ilgili 529 tez çalışması tespit edilmiştir. Bunların 408’i yüksek lisans tezinden, 121 tanesi de doktora tezinden oluşmaktadır. Hazırlanan verilerin analizinde bibliyometrik yöntemden faydalanılmıştır. Çalışmanın hedefi, lojistik hakkında akademik yazında hangi konularda yoğunlaşma olduğunun belirlenmesidir. Araştırma sonucunda lojistik ile ilgili yapılan tez çalışmalarının daha çok firmalar açısından performans ölçümü, konum, lojistik köy ve tedarik zinciri yönetimi başlıkları altında toplandığı tespit edilmiştir.

Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tezler, Lojistik.
 • AKDEVE, E. ve KÖSEOĞLU, M.A. (2013). “İş Etiğinin Akademik Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma”, Sosyo Ekonomi Dergisi, 1: 351-365.
 • AKTAN, O. (2014). “Stratejik Planlama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 2(1): 12–31.
 • ALKAN, G. (2014). “Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012)”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41–52.
 • BAYIN, G. (2015). “Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (28): 49–55.
 • BENLİGİRAY, S. (2012). “Araştırmacıların Bankacılık Alanına Bilimsel Katkıları: Bankacılık Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(6): 26–46.
 • BEŞEL, F. (2017). “Türkiye’de Maliye Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (2003-2017)”, International Journal of Public Finance, 2(1): 27-62.
 • BEŞLİ, S. (2004). “Lojistik”, DTM IGEME Yayınları, Ankara.
 • CANBULAT, T., AVCI, G. ve SİPAHİ, S. (2016). “ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2): 351-370.
 • ÇABUKOĞLU, M. ve YARDIMCIOĞLU, F. (2017). “Türkiye’de İktisat Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (1978- 2017)”, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Bosna, PESA.
 • ÇANCI, M. ve ERDAL, M. (2003). Lojistik Yönetimi, UTİKAD Yayınları, İstanbul.
 • ÇELİKKAYA, S. (2018). “Isparta Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(32): 143-155.
 • COŞKUN, İ., DÜNDAR, Ş. ve PARLAK, C. (2014). Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013), Ege Eğitim Dergisi, 15(2): 375 – 396.
 • DEMİRKOLLU, S. (2001). “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Lojistik”, Ar-ge İnfo İGEME.
 • DURAN, G. (2017). “Kargo Hizmetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Strategic Public Management Journal, 3: 109-123.
 • DURMUŞ, M.E. ve KAYA, S. (2018). “Türkiye’de Vakıflar Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1984-2016)”, Vakıflar Dergisi.
 • DURUKAN, H., YUNUS A. ve ŞEN S. N. (2015). “Türkiye’de 2000- 2014 Yılları Arasında Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 62–77.
 • FAHİMNİA, B., SARKİS, J. ve DAVARZANİ, H. (2015). “Green Supply Chain: A Review And Bibliometric Analysis”, International Journal of Production Economics, 162: 101-114.
 • GEORGİ, C., DARKOW, I. ve KOTZAB, H. (2013). “Foundations Of Logistics And Supply Chain Research: A Bibliometric Analysis Of Four International Journals”, International Journal of Logistics Research and Applications, 16(6): 522-533.
 • GÜL, İ., YEŞİLTAŞ, A. ve KEKLİK, B. (2015). “Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13): 231–34.
 • GÜNGÖRMÜŞ, A. H. (2016). “Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25): 347–62.
 • KAN, M.O. (2017). “Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/2:1037-1045.
 • KARADAĞ, E. (2009). “Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3):75-87.
 • KAVAKÇI, S. ve YARDIMCIOĞLU, F. (2018). “Türkiye’de İbni Haldun Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 140-174.
 • KÜÇÜK, O. (2011). Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • KÜÇÜK, S. (2002). “Osmanlı Üzerine Tezler: Bibliyografya ve İstatistik”. Hacettepe Üniversitesi, YL Tezi.
 • KÜÇÜKOĞLU, A. ve OZAN, C. (2013). “Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12).
 • KOBU, B. (2003). Üretim Yönetimi, Avcıol Basım Yayı, İstanbul.
 • LANGFORD, J.W. (1995). “Logistics Principles and Applications”, McGraw-Hill Corporation, New York.
 • MENDEŞ P., IŞIL, E., ŞEN, Y. ve YEKE, S. (2015). “Yönetim ve Organizasyon Alanında Bir Bilim Dalında 2004-2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü ve Tezlerin İncelenmesi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79): 20-56.
 • NERGİZ, H. G. (2014). “Türkiye ’ de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili ( 1990-2013)”, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 212–21.
 • ÖZİNÖNÜ, A. K. (1970). Growth in Turkish Positive Basic Sciences, 1933-1966 Middle East Technical University, Ankara.
 • PRİTCHARD, A. (1969). “Statistical Bibliography or Bibliometrics”, Journal of Documentation, 25(4): 348-349.
 • SELÇUK, M. ve YARDIMCIOĞLU, F. (2017). “İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 3(3): 63-78.
 • STOCK, J.R. ve LAMBERT, D.M. (2001).Stragetic Logistics Managament, McGraw-Hill.
 • SUVACI, B. (2016). “Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25: 263-281.
 • TATLI, S. ve ADIGÜZEL, O.C. (2012). “Türkiye’deki Lisansüstü Karşılaştırmalı Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Bir İncelemesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1):143-150.
 • TAYFUN, A. (2016). “Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz”, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1, 1: 50–69.
 • UYGUN, S. (2012). “Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2): 263-282.
 • YAZICI, M. ve BEKERECİ, Ü. (2016). “Fen Bilimleri Eğitimi Alanında 2012-2014 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine İstatistiksel Bir Araştırma”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1): 263-275.
 • WEGNER, S.M. ve KEMMERLİNG, R. (2010). “Handling Nonresponse in Logistics Research”. Journal of Business Logistics, 31(2): 357-381.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5924-7724
Yazar: Gülhan DURAN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4104-1680
Yazar: Süha ÇELİKKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { iiibfud618329, journal = {G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi}, issn = {}, eissn = {2148-5593}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {152 - 167}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Duran, Gülhan and Çeli̇kkaya, Süha} }
APA Duran, G , Çeli̇kkaya, S . (2019). TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi , 3 (3) , 152-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/618329
MLA Duran, G , Çeli̇kkaya, S . "TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ" . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 152-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/618329>
Chicago Duran, G , Çeli̇kkaya, S . "TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 152-167
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - Gülhan Duran , Süha Çeli̇kkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 167 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-5593 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A Gülhan Duran , Süha Çeli̇kkaya %T TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2019 %J G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi %P -2148-5593 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Duran, Gülhan , Çeli̇kkaya, Süha . "TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 / 3 (Aralık 2020): 152-167 .
AMA Duran G , Çeli̇kkaya S . TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 152-167.
Vancouver Duran G , Çeli̇kkaya S . TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 152-167.