Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 106 - 120 2019-12-31

Tarihsel olarak imparatorlukların bünyesinde varlık gösteren çokkültürlülük, Vestfalya antlaşmasından itibaren ortaya çıkan milliyetçi akımlar sebebi ile imparatorluklardaki yaşam alanını kaybetmeye başlamış ve ulus-devletlerin hâkim konuma yükselmesi ile birlikte birkaç yüzyıl boyunca etkisini neredeyse tamamen kaybetmişti. Ancak küreselleşme süreci ile birlikte, ulus-devlet düşüncesine bir meydan okuma biçimde yeniden ortaya çıkan çokkültürlülük, modern dönemde, ulus-devletlerin yetersiz kaldığı noktalarda alternatif üretebilmeyi amaçlayan yeni bir siyaset fikri olarak ortaya çıkmıştır. Bu düşünce ile şekillenen çalışmamızda, çokkültürlülüğün ara dönemi olarak adlandırılan ulus-devlet düşüncesi ve milliyetçiliğin yükselişine, akabinde ise çokkültürlülüğün modern dönemde yeniden sahneye çıkışı ve gelişimine temas edilmesi amaçlanmaktadır.

Çokkültürlülük, tarihsel çokkültürlülük, ulus-devlet, modern dönem
 • ALTAŞ, N. (2003). Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • ANDERSON, B. (2007). Hayali Cemaatler, Çev: İskender Savaşır, Metis Yay., İstanbul, s. 20.
 • BAUMANN, G. (2006), Çokkültürcülük Bilmecesi, Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, çev: Işıl Demirakın, Dost Kitabevi, Ankara.
 • BENHABİB, Ş. (2006). Ötekilerin Hakları, Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, Çev: Berna Akkıyal, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 14.
 • BERSON, A.B. (2011). European metropolis and multiculturalism: Degree of compatibility. Contemporary Europe, 1, 57-70.
 • BREUİLLY, J. (2000). Nationalism and The History of Ideas. British Academy. No:105.187-223.
 • BRYSON, B. (2005). Making Multiculturalism Boundaries and Meaning. Stanford California: Stanford University Press.
 • COLOMBO, E. (2014). Multiculturalisms, (Editorial Arrangement of Sociopedia.isa), University of Milan, Milan. s. 4.
 • DELEUZE G. ve GUATTARİ F. (2014) A Thousand Plateaus Capitalism and Schizophrenia (B. Massumi Trans.). London: Bloomsbury Publishing Plc.
 • EİSEİNSTADT, N. S., (1983). "Development, modernization and the dynamics of civilization", Cultures et développement, vol. 15, no 2, p. 217-252.
 • FEDOSEEV, A. (2015). The Crash of Multiculturalism in Europe. Sozidatel’: Informational and analytical portal. Direct access: http://sozidatel.org/articles/analitika/3811 krahmultikulturalizma-v-evrope.html.
 • FOUCAULT, M. (2004). Toplumu Savunmak Gerekir. (Çev. Ş. Aktaş). 3. Baskı, Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. s. 152.
 • FRELAS, A. ve ELLİOTT, J. L. (1992), Multiculturalism in Canada (The Challenge of Diversity) Nelson Canada Pub. Toronto, s. 56-59.
 • GUIBERNAU, M. (1997), Milliyetçilikler 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler, (Çev.) Neşe Nur Domaniç, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • HARVEY, David, (1997). Postmodernliğin Durumu, (Çev: Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul.
 • HEYWOOD, A. (2007). Siyaset. (B. Kalkan editörlüğünde, B. B. Özipek, B. Şahin vd. Çev.). Adres Yayınları. Ankara.
 • JAFFRELOT, C. (1998). Bazı Ulus Teorileri. Uluslar ve Milliyetçilikler. (Çev. S. İdemen.) Haz. Jean Leca, Metis Yayınları. İstanbul.
 • JUPP, J. ve CLYNE, M. (2011). Multiculturalism & Integration: A Harmonious Relationship, Anu E Press, Australia, pp. 89-100.
 • KARYELİOĞLU, S. (2012), “Ulus Devlet ve Milliyetçiliğin Tarihsel Dayanakları ve Küreselleşmenin Ulus Devlet ve Milliyetçilik Üzerindeki Etkileri”, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 137-169.
 • KYMLİCKA, W. (1998), Çokkültürlü Yurttaşlık, Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. s. 38.
 • LECA, J. (1998). Neden Söz Ediyoruz? Uluslar ve Milliyetçilikler (Çev. S. İdemen.) Metis Yayınları. İstanbul. s. 13-14.
 • LERNER, D. (1964). The Passing of Traditional Society, New York, USA.
 • MODOOD, T. (2014). Çokkültürcülük: Bir Yurttaşlık Tasarımı, Çev. İsmail Yılmaz, Phoenix Yayınevi, Ankara, s. 20.
 • MOMİN, A. (2010). Çoğulculuk ve Çokkültürcülük: İslami Bir Bakış Açısı, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 38 (2010/1), 203-230.
 • NASSEHİ, A. (2011). Soziologie. Zehn Einführende Vorlesungen. Wiesbaden: VS Verlag. s. 24.
 • PAREKH, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek: Kültürel Çeşitlilik ve Siyasi Teori, Çev: Bilge Tanrıseven, Phoenix Yayınevi, Ankara.
 • RAZ, J. (1995). Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Revised Edition, Oxford, Clarendon Press. s. 176-184.
 • TAYLOR, C. (2005), “Tanınma Politikası”, (çev. Yurdanur Salman), Çokkültürcülük: Tanınma Politikası, (yay. hzl. Amy Gutmann), İstanbul: Yapı Kredi Yay. s. 42-84.
 • UZUN, T. (2003). Ulus, Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme. Kimlikler. Doğu Batı Düşünce Dergisi. Sayı: 23. s. 131-154.
 • VAN DEN BERGE, P. (1973). "Pluralism" in J.J Honigmann ed. Handbook of Social and Culıural Anıhropology, Chicago, USA.
 • VATANDAŞ, C. (2002). Çokkültürlülük, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • WİMMER, A. & FEİNSTEİN, Y. (2010). The Rise of the Nation-State across the World, 1816 to 2001, American Sociological Review 75(5) 764–790.
 • ZİZEK, S. (2001). “Çokkültürcülük ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı”. Defter, Yıl: 14, Sayı: 44, s. 144-175.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6339-4161
Yazar: İbrahim Halil MENEK
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emel TOPÇU (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { iiibfud650266, journal = {G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi}, issn = {}, eissn = {2148-5593}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {106 - 120}, doi = {}, title = {ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK}, key = {cite}, author = {Menek, İbrahim Halil and Topçu, Emel} }
APA Menek, İ , Topçu, E . (2019). ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi , 3 (3) , 106-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/650266
MLA Menek, İ , Topçu, E . "ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK" . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 106-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/650266>
Chicago Menek, İ , Topçu, E . "ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 106-120
RIS TY - JOUR T1 - ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK AU - İbrahim Halil Menek , Emel Topçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 120 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-5593 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK %A İbrahim Halil Menek , Emel Topçu %T ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK %D 2019 %J G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi %P -2148-5593 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Menek, İbrahim Halil , Topçu, Emel . "ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 / 3 (Aralık 2020): 106-120 .
AMA Menek İ , Topçu E . ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 106-120.
Vancouver Menek İ , Topçu E . ULUS-DEVLET DÜŞÜNCESİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 106-120.