Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1-2, 41 - 58, 31.12.2018
https://doi.org/10.17985/ijare.542132

Öz

Kaynakça

 • Ameny-Dixon, G.M. (2004). Why multicultural education is more important in higher education now than ever: A global perspective. International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8(1), 1-9.
 • Aydin, H. Acar, F ve Toraman, Ç. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi ve Çokkültürlü Eğitime İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Sözlü Bildiri). II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi, 15-17 Temmuz 2016, Üsküp, Makedonya
 • Banks, J.A. (2012) Ethnic studies, citizenship education, and the public good. Intercultural Education, 23(6), 467-474.
 • Banks, J.A. (2013). An Introduction to Multicultural Education (5th eds.). Boston, MA: Pearson Publications.
 • Balcı, A. (2010). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Brauner, C. J. ve Burns, H. W. (1982). Eğitim Felsefesi. (Çev. S. Büyükdüvenci). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15 (2), 291–298.
 • Büyükkaragöz, S. (1990). Demokrasi Eğitimi. Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. Ankara.
 • Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1998). Genel Öğretim Metotları (Sekizinci Baskı). Konya: Öz Eğitim Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Collins, J. W. and O'Brien, N. P. (2003). The Greenwood Dictionary of Education. Greenwood Press. Westport, USA
 • Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algıların Değerlendirilmesi-Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 321–337.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203–224.
 • Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1–12.
 • Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2008). Using SPSS for Windows and Macintosh (Analyzing and Understanding Data–Fifth Edition). Pearson Prentice Hall. New Jersey.
 • Gözütok, F. D. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri (2. Baskı). Ankara : Ekinoks Kitabevi.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 50-65.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karadağ, E., Baloğlu, N. & Kaya, S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.
 • Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Gay, G. (1994). At the essence of learning: Multicultural education. West Lafayette, IN: Kappa delta Pi Press.
 • Haney, J., Czerniak, C., & Lumpe, A. (2003). Constructivist Beliefs about the Science Classroom Learning Environment: Perspectives from Teachers, Administrators. School Science and Mathematics, 103 (8), 366-377.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 10.Baskı.Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayıncılık.
 • Kridel, C. (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Sharma, S. (2005) Multicultural Education: Teachers’ Perceptions and Preparation. Journal of Collage Teaching and Learning, 2 (5), 53-64.
 • Şişman, M. (2010). Eğitim Bilimine Giriş (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Sönmez, V. (2002). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekin, S. ve Üstün, A. (2008). Amasya Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihlerinin Tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145–158.
 • Toraman, Ç., Acar, F., and Aydin, H. (2015). Primary School Teachers’ Attitudes and Knowledge Levels on Democracy and Multicultural Education: A Scale Development Study. Review of Research and Social Intervention, 49, 41–58, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic)
 • Türkeli, A. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Felsefeleri ve Teknolojiye Karşı Tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Unlu, I. & Orten, H. (2013). Ögretmen Adaylarinin Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Egitime Yönelik Algilarinin Incelenmesi (Investigation The Perception of Teacher Candidates About Multiculturalism and Multicultural Education). Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Egitim Fakültesi Dergisi (Dicle University Journal of Ziya Gokalp School of Education), 21, 287-302.
 • Varış, F. (1994). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • Yayla, A. (2009). Eğitimin Felsefi Temelleri. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 19–43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yeşil, R. (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 335–350.
 • Yoon, Hi-W. (2012). Why is multicultural education important and How is diversity a benefit to educators. Education Alliance Magazine, 5, 5-7.

The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1-2, 41 - 58, 31.12.2018
https://doi.org/10.17985/ijare.542132

Öz

The
aim of the study is to determine the relationship between teachers’ educational
beliefs and attitudes towards democracy and multicultural education. The data
of the study were collected with “Educational Beliefs Scale” and “Democracy and
Multicultural Education Attitudes Scale”. The sample of this relational survey
study consists of 202 teachers working in Antakya district of Hatay province.
The findings show that teachers’ educational beliefs regarding perennialism and
essentialism differ significantly according to gender and seniority variables, and
their beliefs regarding existentialism and re-constructionism differ
significantly according to school stage variable. The findings of the teachers’
attitudes towards democracy and multicultural education show that the teachers’
atttitude towards multicultural education differ significantly according to
gender, school stage and seniority variables, and their prejudiced attitudes towards
multicultural education differ significantly according to seniority variable. Significant
relationships were found between the teachers’ educational beliefs and attitudes
towards democracy and multicultural education.

Kaynakça

 • Ameny-Dixon, G.M. (2004). Why multicultural education is more important in higher education now than ever: A global perspective. International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8(1), 1-9.
 • Aydin, H. Acar, F ve Toraman, Ç. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi ve Çokkültürlü Eğitime İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Sözlü Bildiri). II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi, 15-17 Temmuz 2016, Üsküp, Makedonya
 • Banks, J.A. (2012) Ethnic studies, citizenship education, and the public good. Intercultural Education, 23(6), 467-474.
 • Banks, J.A. (2013). An Introduction to Multicultural Education (5th eds.). Boston, MA: Pearson Publications.
 • Balcı, A. (2010). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Brauner, C. J. ve Burns, H. W. (1982). Eğitim Felsefesi. (Çev. S. Büyükdüvenci). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15 (2), 291–298.
 • Büyükkaragöz, S. (1990). Demokrasi Eğitimi. Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. Ankara.
 • Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1998). Genel Öğretim Metotları (Sekizinci Baskı). Konya: Öz Eğitim Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Collins, J. W. and O'Brien, N. P. (2003). The Greenwood Dictionary of Education. Greenwood Press. Westport, USA
 • Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algıların Değerlendirilmesi-Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 321–337.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203–224.
 • Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1–12.
 • Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2008). Using SPSS for Windows and Macintosh (Analyzing and Understanding Data–Fifth Edition). Pearson Prentice Hall. New Jersey.
 • Gözütok, F. D. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri (2. Baskı). Ankara : Ekinoks Kitabevi.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 50-65.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karadağ, E., Baloğlu, N. & Kaya, S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.
 • Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Gay, G. (1994). At the essence of learning: Multicultural education. West Lafayette, IN: Kappa delta Pi Press.
 • Haney, J., Czerniak, C., & Lumpe, A. (2003). Constructivist Beliefs about the Science Classroom Learning Environment: Perspectives from Teachers, Administrators. School Science and Mathematics, 103 (8), 366-377.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 10.Baskı.Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayıncılık.
 • Kridel, C. (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Sharma, S. (2005) Multicultural Education: Teachers’ Perceptions and Preparation. Journal of Collage Teaching and Learning, 2 (5), 53-64.
 • Şişman, M. (2010). Eğitim Bilimine Giriş (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Sönmez, V. (2002). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekin, S. ve Üstün, A. (2008). Amasya Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihlerinin Tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145–158.
 • Toraman, Ç., Acar, F., and Aydin, H. (2015). Primary School Teachers’ Attitudes and Knowledge Levels on Democracy and Multicultural Education: A Scale Development Study. Review of Research and Social Intervention, 49, 41–58, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic)
 • Türkeli, A. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Felsefeleri ve Teknolojiye Karşı Tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Unlu, I. & Orten, H. (2013). Ögretmen Adaylarinin Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Egitime Yönelik Algilarinin Incelenmesi (Investigation The Perception of Teacher Candidates About Multiculturalism and Multicultural Education). Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Egitim Fakültesi Dergisi (Dicle University Journal of Ziya Gokalp School of Education), 21, 287-302.
 • Varış, F. (1994). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • Yayla, A. (2009). Eğitimin Felsefi Temelleri. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 19–43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yeşil, R. (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 335–350.
 • Yoon, Hi-W. (2012). Why is multicultural education important and How is diversity a benefit to educators. Education Alliance Magazine, 5, 5-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burak AYÇİÇEK

Türkiye


Tuğba YANPAR YELKEN

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 20 Mart 2019
Kabul Tarihi 17 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1-2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijare542132, journal = {International Journal of Academic Research in Education}, eissn = {2149-2913}, address = {}, publisher = {Süleyman Nihat ŞAD}, year = {2018}, volume = {4}, number = {1-2}, pages = {41 - 58}, doi = {10.17985/ijare.542132}, title = {The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables}, key = {cite}, author = {Ayçiçek, Burak and Yanpar Yelken, Tuğba} }
APA Ayçiçek, B. & Yanpar Yelken, T. (2018). The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables . International Journal of Academic Research in Education , 4 (1-2) , 41-58 . DOI: 10.17985/ijare.542132
MLA Ayçiçek, B. , Yanpar Yelken, T. "The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables" . International Journal of Academic Research in Education 4 (2018 ): 41-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijare/issue/45004/542132>
Chicago Ayçiçek, B. , Yanpar Yelken, T. "The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables". International Journal of Academic Research in Education 4 (2018 ): 41-58
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables AU - BurakAyçiçek, TuğbaYanpar Yelken Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17985/ijare.542132 DO - 10.17985/ijare.542132 T2 - International Journal of Academic Research in Education JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 58 VL - 4 IS - 1-2 SN - -2149-2913 M3 - doi: 10.17985/ijare.542132 UR - https://doi.org/10.17985/ijare.542132 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Academic Research in Education The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables %A Burak Ayçiçek , Tuğba Yanpar Yelken %T The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables %D 2018 %J International Journal of Academic Research in Education %P -2149-2913 %V 4 %N 1-2 %R doi: 10.17985/ijare.542132 %U 10.17985/ijare.542132
ISNAD Ayçiçek, Burak , Yanpar Yelken, Tuğba . "The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables". International Journal of Academic Research in Education 4 / 1-2 (Aralık 2018): 41-58 . https://doi.org/10.17985/ijare.542132
AMA Ayçiçek B. , Yanpar Yelken T. The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables. IJARE. 2018; 4(1-2): 41-58.
Vancouver Ayçiçek B. , Yanpar Yelken T. The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables. International Journal of Academic Research in Education. 2018; 4(1-2): 41-58.
IEEE B. Ayçiçek ve T. Yanpar Yelken , "The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables", International Journal of Academic Research in Education, c. 4, sayı. 1-2, ss. 41-58, Ara. 2018, doi:10.17985/ijare.542132
e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE