Articles


A. CİN, T. YANPAR YELKEN
How Do The Secondary School Students Experience The Development Process of Critical Thinking Skills in The Thinking Skills Course?, International Social Sciences Education Journal, (2020)
A. KOÇOĞLU, T. YANPAR YELKEN, S. KANADLI
Examination of the Relationship Between Utilization of Information Technologies Levels and Perceptions for Social Values of Secondary School Students, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, (2020)
B. KARADUMAN, T. YANPAR YELKEN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGILARININ BELİRLENMESİ, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
H. BOLAT, T. YANPAR YELKEN
ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
İ. KARAKUŞ, T. YANPAR YELKEN
Investigation of the Relationship Between Social Incidence and Transactional Distance of Students University Receiving Distance Education, Kastamonu Education Journal, (2020)
G. YOKUŞ, T. YANPAR YELKEN
Analyzing Academic Members’ Expectations from a Performance Evaluation System and Their Perceptions of Obstacles to Such an Evaluation System: Education Faculties Sample, Cukurova University Faculty of Education Journal, (2019)
B. AYCİCEK, T. YANPAR YELKEN, G. YOKUŞ
Hizmetiçi Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Trakya Eğitim Dergisi, (2019)
M. UYGUR, T. YANPAR YELKEN
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ), Journal of Advanced Education Studies, (2019)
M. ÖZONUR, H. KAMIŞLI, T. YANPAR YELKEN, H. SANCAR TOKMAK
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2019)
G. YOKUŞ, T. YANPAR YELKEN
Development Of Social Networks-Based Learning Scale: Validity And Reliability Study, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2019)
M. BORAN, T. YANPAR YELKEN
The Investigation of the Sensitivity to the Teaching Profession and the Effective Teaching Specialties of Pre-Service Teachers Studying at Education Faculty and Attending Pedagogical Formation Certificate Program, International Social Sciences Education Journal, (2018)
B. AYÇİÇEK, T. YANPAR YELKEN
The Investigation of Teachers’ Educational Beliefs and Attitudes towards Democracy and Multicultural Education According to Various Variables, International Journal of Academic Research in Education, (2018)
G. TUNCER, T. YANPAR YELKEN, İ. TANRISEVEN
Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2018)
E. CESUR ÖZKARA, G. YAVUZ KONOKMAN, T. YANPAR YELKEN
Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi, Amasya Education Journal, (2018)
A. KOÇOĞLU, T. YANPAR YELKEN
Teachers’ Opinions Regarding the Turkish Language Proficiency of the Syrian Students in Relation to the Turkish Language Curriculum for the Primary Education Level, Journal of Qualitative Research in Education, (2018)
F. KILIÇ, G. YAVUZ KONOKMAN, T. YANPAR YELKEN
A Scale Development for Evaluation of Creative Learning Environments: Explanatory and Confirmatory Factor Analysis, Kastamonu Education Journal, (2018)
S. HAİDARİ, T. YANPAR YEKEN
Language difficulties that international postgraduate students experience during their education with the medium of Turkish language, Journal of Language and Linguistic Studies, (2018)
S. CEYLANER, T. YANPAR YELKEN
Views of Secondary School Students on the Contributions of Digital Games to Their Vocabulary Knowledge in English, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2017)
B. AYÇİÇEK, T. YANPAR YELKEN
Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlikleri İle Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2016)
G. Yavuz konokman, G. Yokuş, T. Yanpar Yelken
Yenilikçi Materyal Tasarlamanın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yenilikçilik Düzeylerine Etkisi, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2016)
G. ALKAN DİLBAZ, S. ÖZGELEN, T. YANPAR YELKEN
Development of a Research Skills Test, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
G. DİLBAZ, T. YELKEN, S. ÖZGELEN
ARAŞTIRMA TEMELLİ ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
G. KONOKMAN, T. YELKEN, G. YOKUŞ
Preschool Teacher Candidates’ Research Qualifications and Anxiety Level towards Research, Eurasian Journal of Educational Research, (2015)
T. & Burhan ÇAPRİ
Eğitim Fakültesi Kalite Standartlarının Belirlenmesine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği), Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2014)
P. YANPAR YELKEN, K. ÜNAL, M. ÖZONUR, H. KAMIŞLI
The Problems Of The International Students: Comparison Of Turkey And Belgium, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2013)
G. YAVUZ KONOKMAN, T. YANPAR YELKEN
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Süreci Alanındaki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2013)
C. AKAY, T. YANPAR YELKEN
The Aspects of Project Attendant Teachers About European Union Education and Youth Programmes Projects, The Journal of Social Sciences Research, (2012)