Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 133 - 157, 15.12.2020
https://doi.org/10.48166/ejaes.708077

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yeni nesil lise öğrencilerinin teknoloji kullanımlarının okul ortamına yansımalarını öğretmenlerin görüşlerini alarak belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise okullarında bulunan öğretmenlerin tamamı oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşabilmenin mümkün olmadığından örneklem alma yöntemlerinden tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ortaöğretim okullarında görev yapan 306 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından anket geliştirilmiştir. Öğretmenlere uygulanan kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anketten elde edilen veriler istatistiksel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenler, öğrencilerin teknolojik araçları kullanmalarının öğrenme-öğretme sürecine genelde olumlu katkı yaptığını belirtmişlerdir. Fakat okul ortamında kullanımının sınırlı ve kontrol altında olmaması durumunda teknolojik araç kullanımının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

References

 • Annamalai, N. ve Tan, E. K. (2015). Exploring two teachers’ engagement with their students in an online writing environment. Reserarch and Development. The EUROCALL Review, Volume 23, No. 2, September.
 • Ayvacı, Ş. H., Bakırcı, H. ve Başak, H. M. (2014). Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XI, Sayı:I,21-47.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün,E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18. Baskı Pegem Akademi Yayınları.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ahmet A. (Çeviri Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cox, M., Preston, C. ve Cox, K. (1999). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms? Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton.
 • Çalışkan,Ö. (2015), İlköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma: Düzce Merkez ilçe örneği / Technology axis alienation in secondary and primary school students: The sample of the Centre district of Düzce. Yüsek lisans tezi.Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.
 • Gurbetoğlu, A. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Erişim adresi: http://agurbetoglu.com/files/3 %20ARA%C5%9ETIRMA%20S%C3%9CREC%C4%B0.pdf
 • Gündoğdu, T. (2014). Bir Öğretme-Öğrenme Aracı Olarak Akıllı Tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 6, s. 392-401.
 • Granito, M. ve Chernobilsky, E. (2012). The Effect of Technology on a Student' s Motivation and Knowledge Retention. NERA Conference Proceedings. Erişim adresi: http://digitalcommons.uconn.edu.
 • Hattie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. New York. Routledge.
 • Izadpanah, S.ve Alavi, M. (2016). The Perception of EFL High School Students in Using of Computer Technology in the Process of Learning: Merits and Demerits. Advances in Language and Literary StudiesISSN: 2203-4714 Vol. 7 No. 3. Australian International Academic Centre, Australia.
 • Karataş, İ. ve Sözcü, Ö. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesine ilişkin farkındalıkları, tutumları ve beklentileri: Bir durum analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 41-62. Katrancı, M. ve Uygun, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. S.773-797.
 • Khazaal, H. F. (2015). Problem Solving Method Based On E-Learning System For Engineering Education. Journal of College Teaching & Learning , Volume 12, Number 1.
 • Khurmyet, G. (2016). Mobil Eğitim Teknolojisi Olarak Tablet Bilgisayarın Etkin Öğretim Amaçlı Kullanımı: Özel Ortaöğretim Kurumları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kim, J. H-Y. ve Jung, H-Y. (2010). South Korean digital textbook project. Computers in the Schools, v27,n3-4, p247-265.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özdemir, O. ve Erdemci, H. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev Amaçlı Bulut Teknolojileri Kullanımına Yönelik Görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 1 (3).
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Pedro, F. (2006). The New Millennium Learners: Challenging Our Views on ICT and Learning. Erişim adresi:https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2432/The%20New%20Millennium%20Learners%3a%20Challenging%20our%20Views%20on%20ICT%20and%20Learning.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital İmmigrants. From On the Horizon, MCB Üniversty Press, Vol.9 No. 5.
 • Preston, J. P., Moffatt, L., Wiebe, S., McAuley, A., Campbell, B. ve Gabriel, M. (2015). The Use of Technology in Prince Edward Island (Canada) High Schools: Perceptions of School Leaders.Educational Management Administration & Leadership, v43 n6 p989-1005.
 • Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K. ve Miller, J. (2005) “Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature”. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2),91–101.
 • Tekin, A. ve Polat, E. (2014). Technology Policies İn Education :Turkey And Several Other countries. Journal of Theory and Practice in Education. Cilt:10, sayı:5, sayfa: 1254-1266.
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, (2016). Teknolojiye Bağımlı Yaşama, TBM Alan Kitaplığı Dizisi:4. Erişim adresi: http://tbm.org.tr/ .
 • Safwat, C., Adel, H., George, M. ve Sobhy, S. (2012). The Effect of Technology on Human Behavior (A Case Study on BBC Secondary School and The British University in Egypt). Cairo University Faculty of Economics and Political Science Department of Statistics Forth year- English Section.
 • Soner, Y. Ve Coşkun, A. E. (2008).Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum Ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34: 276-286
 • Sulaimani, M. F. (2017). Autism and Technology: Investigating Elementary Teachers' Perceptions Regarding Technology Used with Students with Autism. International Journal of Special Education, v32 n3 p586-595.
 • Yanpar, Y. T. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, Sayfa: 8, Cilt 34, Sayı 153.
 • Yavuz, B. (2013). Projeksiyon Aleti ve Eğitimde Kullanım Alanı. Erişim adresi: https://blog.metu.edu.tr/e173298/2013/04/18/projeksiyon-aleti-ve-egitimde-kullanim-alanlari/
 • Yokuş, G. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ve Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: Mobil Akademi. Mersin Üniversitesi. Yüksek lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin.
 • Yılmaz, Ş. ve Aydın, F. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının ve Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin İcelenmesi. Asya Öğretim Dergisi. 1(2),1-17.
 • Xiong, T. (2018).The Impact of Technology Innovations in High School Biology Courses on Science Learning for Hmong Students. College of Education. This is to certify that the doctoral dissertation.Walden University.

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 133 - 157, 15.12.2020
https://doi.org/10.48166/ejaes.708077

Abstract

References

 • Annamalai, N. ve Tan, E. K. (2015). Exploring two teachers’ engagement with their students in an online writing environment. Reserarch and Development. The EUROCALL Review, Volume 23, No. 2, September.
 • Ayvacı, Ş. H., Bakırcı, H. ve Başak, H. M. (2014). Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XI, Sayı:I,21-47.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün,E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18. Baskı Pegem Akademi Yayınları.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ahmet A. (Çeviri Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cox, M., Preston, C. ve Cox, K. (1999). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms? Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton.
 • Çalışkan,Ö. (2015), İlköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma: Düzce Merkez ilçe örneği / Technology axis alienation in secondary and primary school students: The sample of the Centre district of Düzce. Yüsek lisans tezi.Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.
 • Gurbetoğlu, A. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Erişim adresi: http://agurbetoglu.com/files/3 %20ARA%C5%9ETIRMA%20S%C3%9CREC%C4%B0.pdf
 • Gündoğdu, T. (2014). Bir Öğretme-Öğrenme Aracı Olarak Akıllı Tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 6, s. 392-401.
 • Granito, M. ve Chernobilsky, E. (2012). The Effect of Technology on a Student' s Motivation and Knowledge Retention. NERA Conference Proceedings. Erişim adresi: http://digitalcommons.uconn.edu.
 • Hattie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. New York. Routledge.
 • Izadpanah, S.ve Alavi, M. (2016). The Perception of EFL High School Students in Using of Computer Technology in the Process of Learning: Merits and Demerits. Advances in Language and Literary StudiesISSN: 2203-4714 Vol. 7 No. 3. Australian International Academic Centre, Australia.
 • Karataş, İ. ve Sözcü, Ö. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesine ilişkin farkındalıkları, tutumları ve beklentileri: Bir durum analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 41-62. Katrancı, M. ve Uygun, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. S.773-797.
 • Khazaal, H. F. (2015). Problem Solving Method Based On E-Learning System For Engineering Education. Journal of College Teaching & Learning , Volume 12, Number 1.
 • Khurmyet, G. (2016). Mobil Eğitim Teknolojisi Olarak Tablet Bilgisayarın Etkin Öğretim Amaçlı Kullanımı: Özel Ortaöğretim Kurumları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kim, J. H-Y. ve Jung, H-Y. (2010). South Korean digital textbook project. Computers in the Schools, v27,n3-4, p247-265.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özdemir, O. ve Erdemci, H. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev Amaçlı Bulut Teknolojileri Kullanımına Yönelik Görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 1 (3).
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Pedro, F. (2006). The New Millennium Learners: Challenging Our Views on ICT and Learning. Erişim adresi:https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2432/The%20New%20Millennium%20Learners%3a%20Challenging%20our%20Views%20on%20ICT%20and%20Learning.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital İmmigrants. From On the Horizon, MCB Üniversty Press, Vol.9 No. 5.
 • Preston, J. P., Moffatt, L., Wiebe, S., McAuley, A., Campbell, B. ve Gabriel, M. (2015). The Use of Technology in Prince Edward Island (Canada) High Schools: Perceptions of School Leaders.Educational Management Administration & Leadership, v43 n6 p989-1005.
 • Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K. ve Miller, J. (2005) “Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature”. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2),91–101.
 • Tekin, A. ve Polat, E. (2014). Technology Policies İn Education :Turkey And Several Other countries. Journal of Theory and Practice in Education. Cilt:10, sayı:5, sayfa: 1254-1266.
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, (2016). Teknolojiye Bağımlı Yaşama, TBM Alan Kitaplığı Dizisi:4. Erişim adresi: http://tbm.org.tr/ .
 • Safwat, C., Adel, H., George, M. ve Sobhy, S. (2012). The Effect of Technology on Human Behavior (A Case Study on BBC Secondary School and The British University in Egypt). Cairo University Faculty of Economics and Political Science Department of Statistics Forth year- English Section.
 • Soner, Y. Ve Coşkun, A. E. (2008).Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum Ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34: 276-286
 • Sulaimani, M. F. (2017). Autism and Technology: Investigating Elementary Teachers' Perceptions Regarding Technology Used with Students with Autism. International Journal of Special Education, v32 n3 p586-595.
 • Yanpar, Y. T. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, Sayfa: 8, Cilt 34, Sayı 153.
 • Yavuz, B. (2013). Projeksiyon Aleti ve Eğitimde Kullanım Alanı. Erişim adresi: https://blog.metu.edu.tr/e173298/2013/04/18/projeksiyon-aleti-ve-egitimde-kullanim-alanlari/
 • Yokuş, G. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ve Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: Mobil Akademi. Mersin Üniversitesi. Yüksek lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin.
 • Yılmaz, Ş. ve Aydın, F. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının ve Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin İcelenmesi. Asya Öğretim Dergisi. 1(2),1-17.
 • Xiong, T. (2018).The Impact of Technology Innovations in High School Biology Courses on Science Learning for Hmong Students. College of Education. This is to certify that the doctoral dissertation.Walden University.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Selim YILDIRIM (Primary Author)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3023-7768
Türkiye


Tuğba YANPAR YELKEN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0800-4802
Türkiye

Publication Date December 15, 2020
Application Date March 23, 2020
Acceptance Date November 10, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ejaes708077, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {133 - 157}, doi = {10.48166/ejaes.708077}, title = {YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Mehmet Selim and Yanpar Yelken, Tuğba} }
APA Yıldırım, M. S. & Yanpar Yelken, T. (2020). YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ . Journal of Advanced Education Studies , 2 (2) , 133-157 . DOI: 10.48166/ejaes.708077
MLA Yıldırım, M. S. , Yanpar Yelken, T. "YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ" . Journal of Advanced Education Studies 2 (2020 ): 133-157 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/56678/708077>
Chicago Yıldırım, M. S. , Yanpar Yelken, T. "YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Journal of Advanced Education Studies 2 (2020 ): 133-157
RIS TY - JOUR T1 - YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Mehmet Selim Yıldırım , Tuğba Yanpar Yelken Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.48166/ejaes.708077 DO - 10.48166/ejaes.708077 T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 157 VL - 2 IS - 2 SN - 2687-3087- M3 - doi: 10.48166/ejaes.708077 UR - https://doi.org/10.48166/ejaes.708077 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Mehmet Selim Yıldırım , Tuğba Yanpar Yelken %T YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 2 %N 2 %R doi: 10.48166/ejaes.708077 %U 10.48166/ejaes.708077
ISNAD Yıldırım, Mehmet Selim , Yanpar Yelken, Tuğba . "YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Journal of Advanced Education Studies 2 / 2 (December 2020): 133-157 . https://doi.org/10.48166/ejaes.708077
AMA Yıldırım M. S. , Yanpar Yelken T. YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. EJAES. 2020; 2(2): 133-157.
Vancouver Yıldırım M. S. , Yanpar Yelken T. YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Journal of Advanced Education Studies. 2020; 2(2): 133-157.
IEEE M. S. Yıldırım and T. Yanpar Yelken , "YENİ NESLİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ OKUL ORTAMINA ETKİLERİ HAKKINDA LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ", Journal of Advanced Education Studies, vol. 2, no. 2, pp. 133-157, Dec. 2020, doi:10.48166/ejaes.708077
                 drji.png           
                                                                                                                                                               
     logo.png

  asos-index.png  

logo.pngTÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)

CrossRef DOI